Haku

FINE-011664

Tulosta

Asianumero: FINE-011664 (2018)

Kategoria: Omaisuudenhoitotoiminta

Ratkaisu annettu: 20.09.2018

Arvopaperisäilytys. Paperimuotoinen osake. Oliko palveluntarjoaja tietoinen asiakkaiden omistuksessa olleista paperimuotoisista osakkeista?

Tapahtumatiedot

A ja B tulivat pankin asiakkaaksi vuodenvaihteessa 2016–2017. He antoivat 30.12.2016 pankille valtakirjan yksilöityjen pankki- ja arvopaperisäilytyksen lopettamista toisissa pankeissa ja varojen sekä arvo-osuuksien siirtämisestä pankkiin. Asiakkaille avattiin arvo-osuustilit pankkiin joulukuussa 2016 ja sinne siirrettiin toisista pankeista osakkeita tammikuussa 2017.

Pankki oli yhteydessä asiakkaisiin, koska A:n antamassa valtakirjassa mainittu tili oli yhteinen B:n kanssa, joten tilin lopettamiseen ja varojen siirtoon tarvittiin valtuutus myös B:ltä. Lisäksi B:n antamassa valtakirjassa oli väärä arvo-osuustilin numero. B:n kanssa sovittiin tapaaminen 20.1.2017, mutta se peruttiin pankin toimihenkilön sairastuttua. B allekirjoitti valtakirjat 24.1.2017. A osallistui 14.2.2017 pankin järjestämälle markkina-aamiaiselle, johon oli kutsuttu konttorin sijoitusasiakkaita.

Asiakkailla oli omistuksessaan Sammon paperimuotoisia osakkeita, jotka olivat kadonneet. Asiakkaat hakivat käräjäoikeudesta osakkeiden kuolettamista 30.1.2017. Ennen osakkeiden kuolettamista Sammon yhtiökokous päätti 27.4.2017 mitätöidä isännättömiin paperisiin osakkeisiin liittyvät osakeoikeudet. Päätös ei koskenut niitä osakkeita, joiden kuolettamisprosessi oli kesken ja joista oli tehty jälkivaihtovaatimus 27.4.2017 mennessä. Asiakkaiden osakkeet olivat kuoletettavina, mutta niiden osalta ei ollut tehty jälkivaihtovaatimusta ennen määräaikaa. Asiakkaiden osakkeet mitätöityivät arvottomina.

Asiakkaiden valitus

Asiakkaat ovat valituksessaan kertoneet, että he saivat Sammon osakerekisteriotteet Sammosta 27.1.2017. Paperisten osakekirjojen kuolettamista haettiin käräjäoikeudesta 9.2.2017 ja ne kuoletettiin 9.6.2017. Kaikesta yhteydenpidosta Sampoon toimitettiin tieto pankkiin. Osakeasiasta keskusteltiin pankin toimihenkilön kanssa puhelimitse tammi–helmikuussa 2017. Pankin toimihenkilö on vahvistanut tämän 22.11.2017 asiakkaalle lähettämässään sähköpostissa. Osakasluettelo toimitettiin henkilökohtaisesti pankin konttoriin toimihenkilölle ennen asiakastilaisuuden alkua 14.2.2017. Pankki on ollut tietoinen asiakkaiden omistamista Sammon osakkeista jo alkuvuonna 2017.

Pankin mukaan tapaamisista ei yleensä kirjoiteta muistiota. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä kaikissa pankeissa pidetään sovituista tapaamisista muistio. Lisäksi pankilla pitäisi olla tallella kameravalvonnan tallenne, josta kävisi ilmi asiakirjojen luovutus 14.2.2017.

Sammon osakkeiden siirto piti olla pankin hoidossa, mutta ne mitätöityivätkin arvottomina. Asiakkaat eivät olleet kuulleet jälkivaihdosta mitään. Pankki on laiminlyönyt velvollisuutensa tehdä asiakkaiden osakkeista jälkivaihtovaatimus ajoissa oikeaan paikkaan. Asiakkaat vaativat pankkia korvaamaan menetettyjen osakkeiden arvon täysimääräisesti.

Palveluntarjoajan vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että pankki on saanut tiedon asiakkaiden omistamista Sammon osakkeista ensimmäisen kerran 7.6.2017. Viimeinen päivä jälkivaihtovaatimuksen tekemiselle oli 27.4.2017. Koska pankki ei ollut tietoinen osakkeista, pankki ei voinut neuvoa asiakkaita tai tehdä heidän puolestaan ajoissa jälkivaihtovaatimusta. Pankki ei katso olevansa korvausvelvollinen asiakkaille myöhästyneestä jälkivaihtovaatimuksesta aiheutuneesta vahingosta.

Asiakastapaaminen 20.1.2017 peruttiin toimihenkilön sairastuttua. 24.1.2017 tapaamisessa allekirjoitettiin B allekirjoitti pankki- ja arvo-osuustilin siirtoon tarvittavat valtakirjat. Tapaamisessa ei käyty läpi asiakkaiden omia pankkiasioita. Asiakastilaisuus 14.2.2017 oli pankin sijoittaja-asiakkaille järjestetty markkina-aamiainen, jossa ei käyty asiakkaiden omia pankkiasioita. Pankilla ei ole muistioita em. tapaamisista, koska tämän tyyppisistä tapaamisista ei yleensä kirjoiteta muistioita. Myöskään valvontakameratallenteita ei ole näin pitkältä ajalta taaksepäin.

Pankin toimihenkilön 22.11.2017 lähettämä sähköposti ei viittaa siihen, että pankki olisi ollut tietoinen asiakkaiden ja Sammon välisestä kirjeenvaihdosta ennen kesäkuuta 2017.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

 • Asiakkaiden 30.12.2016 allekirjoittamat valtakirjat pankkitilien ja niiden liitännäissopimusten sekä arvopaperien säilytyksen irtisanomiseen ja tilivarojen sekä arvopaperien siirtoon.
 • Muistio tapaamisesta 30.12.2016.
 • Pankin toimihenkilön A:lle 18.1.2017 lähettämä sähköposti, jossa pyydetään asiakkaita käymään konttorilla 20.1.2017, koska B:n valtuutus tarvitaan, koska myös hän oli oletettavasti tilinomistajana A:n tilissä.
 • B:n 24.1.2017 allekirjoittama valtakirja arvo-osuustilin irtisanomiseen.
 • A:n ja Sammon välistä sähköpostikeskustelua alkaen 27.1.2017.
 • 27.1.2017 päivätyt Sammon antamat rekisteriotteet, joista käy ilmi asiakkaiden ainakin aiemmin omistaneen Sammon osakkeita.
 • Käräjäoikeuden 30.1.2017 A:lle antama kuittaus sähköpostin vastaanottamisesta.
 • Pankin kutsu markkina-aamiaiselle 14.2.2017.
 • Käräjäoikeuden A:lle 23.2.2017 lähettämä tiedoksianto Sammon osakkeiden kuulutuksesta.
 • Käräjäoikeuden päätös 9.6.2017 asiakkaiden Sammon osakekirjojen kuolettamisesta.
 • A:n pankin toimihenkilölle 7.6.2017 lähettämä sähköposti, jossa todetaan seuraavaa: ”Meidän ao-tilit tuli teille, niin laitan tätä kirjeenvaihtoa asiasta. Paperiosakkeita ei löytynyt mistään, joten laitoin ne kuoletettavaksi käräjäoikeuteen. Minkälaisia toimenpiteitä meidän pitäisi asiassa tehdä?!” Viestin ohessa oli kuusi Sammon osakkeisiin liittyvää liitettä. Pankin toimihenkilö vastasi 8.6. seuraavasti: ”Valitettavasti Sampo on ilmoittanut, että jälkivaihtovaatimus olisi pitänyt jättää 27.4. klo 14 mennessä. Nyt sitä ei voi enää jättää. Olitteko kuolettamisen yhteydessä jättäneet tuota vaatimusta Sammolle?”
 • Sammon ilmoitukset asiakkaille kuolettamispäätöksen vastaanottamisesta 10.7.2017.
 • Ilmoitus 22.9.2017 asiakkaiden jälkivaihtovaatimuksen hylkäämisestä.
 • Pankin toimihenkilön ja A:n välistä sähköpostikeskustelua, jossa pankin toimihenkilö on 22.11.2017 todennut seuraavaa: ”Minustakin teidän alkuvuonna saamissa viesteissä annettiin selvästi ymmärtää että teillä on oikeus jälkivaihtoon myöhemmällä aikataululla, koska olette aloittaneet osakkeiden kuolettamisen. Minusta kannattaisi vastata siihen kyseiseen viestiketjuun ja kertoa että nyt saitte toisenlaisen päätöksen.”
 • Lisäksi muita sähköposteja A:n ja pankin sekä A:n ja Sammon välillä.

 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaiden ja pankin välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi Sijoituslautakunnan on ensin arvioitava oliko pankilla tieto asiakkaiden omistamista Sammon osakkeista 27.4.2017 mennessä. Mikäli lautakunta katsoo pankilla olleen tiedon, on lisäksi arvioitava olisiko pankin pitänyt tiedottaa asiakkaille jälkivaihtovaatimuksen tekemisestä tai tehdä se itse asiakkaiden puolesta.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Tapahtumahetkellä voimassa olleen sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:n mukaan sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaan edun mukaisesti.

Saman lain 16 luvun 1 §:n mukaan sijoituspalveluyritys on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut sijoituspalveluyrityksen asiakkaalle tai muulle henkilölle tämän lain vastaisella menettelyllä.

Asian arviointi

Asiakkailla on ollut toisissa pankeissa arvo-osuusmuotoisia osakkeita, jotka siirrettiin pankkiin tammikuussa 2017. Asiakkailla on lisäksi ollut omistuksessaan Sammon paperisia osakkeita, jotka ovat olleet kadoksissa. Sammon osakkeita ei ole voitu siirtää muiden osakkeiden lailla pankkiin, koska ne eivät olleet säilytettävänä toisissa pankeissa.

Sammon yhtiökokous on 27.4.2017 päättänyt isännättömien paperisten osakkeiden mitätöinnistä. Kadonneet osakekirjat on voinut kuolettaa käräjäoikeuden kuulutusmenettelyllä ja jättää 27.4.2017 mennessä jälkivaihtovaatimuksen, jolloin osakkeisiin kuuluvia oikeuksia ei olisi menettänyt. Asiakkaat ovat kuolettaneet osakkeensa, mutta osakkeista ei tehty ajoissa jälkivaihtovaatimusta. Osakkeet mitätöityivät arvottomina 27.4.2017.

Asiakkaiden mukaan kaikesta yhteydenpidosta Sampoon toimitettiin tieto pankkiin. Asiakkaiden mukaan osakeasiasta keskusteltiin pankin toimihenkilön kanssa puhelimitse tammi–helmikuussa 2017 ja osakasluettelo toimitettiin henkilökohtaisesti pankin konttoriin toimihenkilölle ennen asiakastilaisuuden alkua 14.2.2017. Asiakkaiden mukaan pankki on ollut tietoinen asiakkaiden omistamista Sammon osakkeista jo alkuvuonna 2017.

Pankin mukaan se sai ensimmäisen kerran tiedon osakkeista sähköpostissa 7.6.2017, mikä oli jälkivaihtovaatimuksen määräpäivän jälkeen. Pankin mukaan tammi–helmikuun 2017 tapaamisissa ei keskusteltu Sammon osakkeista.

Pankki on A:lle 18.1.2017 lähetetyssä sähköpostissa pyytänyt B:ltä täydentämään valtakirjoja. B allekirjoitti uudet valtakirjat 24.1.2017. A osallistui 14.2.2017 pankin markkina-aamiaiselle. Niissä pankin ja asiakkaiden välisissä sähköposteissa, jotka on toimitettu lautakunnalle, ei ole mainittu Sammon osakkeita ennen 7.6.2017.

Asiakkaan mukaan pankin toimihenkilö on myöntänyt tienneensä Sammon osakkeista jo tammi–helmikuussa 2017, kun hän 22.11.2017 lähettämässään sähköpostissa totesi, että ”minustakin teidän alkuvuonna saamissa viesteissä annettiin selvästi ymmärtää että teillä on oikeus jälkivaihtoon myöhemmällä aikataululla…”. Lautakunta katsoo, että toimihenkilö viittaa asiakkaan alkuvuonna saamiin viesteihin, mutta ei ota kantaa siihen, koska pankki on niistä saanut tiedon.

Asiassa saadun selvityksen perusteella Sijoituslautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä pankin saaneen tietoa asiakkaiden Sammon osakkeista aiemmin kuin 7.6.2017.

Lopputulos

Sijoituslautakunta katsoo, että pankki ei ollut saanut tietoa asiakkaiden omistamista Sammon osakkeista 27.4.2017 mennessä, jolloin Sammon yhtiökokous päätti mitätöidä isännättömiin paperisiin osakkeisiin liittyvät osakeoikeudet. Pankki ei ole siten voinut toimia mitenkään mitätöinnin estämiseksi.

Sijoituslautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Ovaska
Sario
Tapanila
Turtiainen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia