Haku

FINE-011617

Tulosta

Asianumero: FINE-011617 (2018)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 03.07.2018

Yrityslaina. Ennenaikainen takaisinmaksu. Palvelumaksu. Oliko pankilla oikeus veloittaa kulukorvaus lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta?

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla oli kaksi yrityslainaa pankissa. Toinen oli otettu vuonna 2009 ja toinen 2015. Asiakas maksoi lainat ennenaikaisesti takaisin ja häneltä veloitettiin lainojen takaisinmaksetusta pääomasta 1 %:n provisiokulu.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on valituksessaan katsonut, että provisiokulua ei mainita velkakirjassa. Pankki on allekirjoituttanut asiakkaalla myöhemmin yrityskiinnitysten ja maksuvapaan hakemisen yhteydessä lisäliitteitä, joissa on ollut maininta provisiokulusta eikä pankki ole kiinnittänyt asiakkaan huomiota ehtokohtaan. Asiakas on vedonnut kuluttajansuojalakiin. Asiakas vaatii pankkia palauttamaan 1 %:n provisiokulut eli 3.254,79 euroa.

Pankki on vastineessaan todennut, että asiakas on lainaa yritykselleen ottaessaan allekirjoittanut pienyritysten velkakirjan, jonka yleisten ehtojen mukaan velallinen on velvollinen maksamaan lainan takaisinmaksuun liittyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset palkkiot. Lisäksi ehtojen mukaan velallisen on luottosopimuksen irtisanoessaan korvattava jälleenrahoituksen purkamis- ja uudelleensijoittamiskulut. Pankin palveluhinnaston mukaan sillä on ollut oikeus periä luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta takaisinmaksettavasta pääomasta 1 %. Vastaavat lainaehdot ja palveluhinnaston kohta ovat voimassa myös nykyisten ehtojen mukaan. Pankki katsoo, että sillä on ollut oikeus periä asiakkaalta 1 %:n provisio lainan poismaksun yhteydessä.

Sopimusehdot

Vuonna 2009 voimassa olleiden pankin pienyritysten velan yleisten ehtojen mukaan velallinen on velvollinen maksamaan pankille velkakirjan allekirjoitushetkellä voimassa olevaan pankin palveluhinnastoon sisältyvät velan myöntämiseen, nostoon, takaisinmaksuun ja muuhun hoitoon liittyvät maksut ja palkkiot, joita pankilla on oikeus muuttaa. Palveluhinnasto on nähtävänä pankin kaikissa toimipaikoissa. Saman sisältöinen ehtokohta on myös lainan takaisinmaksun hetkellä voimassa olleissa ehdoissa.

Vuonna 2009 voimassa olleiden ehtojen mukaan velallisella on oikeus maksaa velka tai sen osa ennenaikaisesti takaisin vain, jos siitä kirjallisesti sovitaan pankin kanssa. Jos velallinen ja pankki sopivat velan tai sen osan ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, velallinen on velvollinen maksamaan pankin palveluhinnaston mukaiset irtisanomishetkellä voimassa olevat maksut ja palkkiot sekä jälleenrahoituksen purkamis- ja uudelleensijoittamiskustannukset.

Lainan takaisinmaksun hetkellä voimassa olleiden ehtojen mukaan velallisella on milloin tahansa oikeus irtisanoa luottosopimus ja maksaa velka tai sen osa takaisin ennenaikaisesti. Velallinen on tällöin velvollinen maksamaan kaikki luottosopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa sekä korvaamaan jälleenrahoituksen purkamis- ja uudelleensijoittamiskulut pankin esittämän laskelman mukaisesti.

Vuonna 2009 voimassa olleen palveluhinnaston mukaan jos pankki ja velallinen sopivat lainan tai sen osan ennenaikaisesta takaisinmaksusta, velalliselta veloitetaan kulukorvauksena takaisinmaksettavasta pääomasta 1 % kuitenkin vähintään 250 euroa.

Lainan takaisinmaksun hetkellä voimassa olleen palveluhinnaston mukaan jos luotolle tehdään maksuohjelman muutos, jolla maksetaan luotto ennenaikaisesti kokonaan takaisin tai aikaistetaan lyhennyksiä, veloitetaan kulukorvauksena takaisinmaksettavasta pääomasta 1 % luotosta kuitenkin vähintään 300 euroa.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että koska kyseessä ovat elinkeinotoimintaa varten otetut lainat, asiaan ei sovelleta kuluttajansuojalain säännöksiä vaan yleisen velvoiteoikeuden sääntöjä. Lainoja otettaessa ja takaisin maksettaessa voimassa olleiden ehtojen mukaan velallinen on ollut velvollinen maksamaan lainan takaisinmaksuun liittyvät maksut ja palkkiot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Edelleen lainoja otettaessa ja takaisin maksettaessa voimassa olleen palveluhinnaston mukaan velalliselta veloitetaan takaisinmaksettavasta pääomasta 1 % kulukorvauksena, jos luotto maksetaan ennenaikaisesti takaisin. FINEn Pankkilautakunta on tapauksessa PKL 46/16 katsonut sallituksi kyseisen korvauksen yrityslainoissa. FINE katsoo, että pankilla on oikeus vedota puheena olevaan sopimusehtoon, vaikka tätä kulua ei ole erikseen mainittu asiakkaan velkakirjassa.

Lopputulos

Pankilla on ollut asiakkaan hyväksymien ehtojen ja palveluhinnaston mukaisesti oikeus periä asiakkaalta ennenaikaisesti takaisinmaksetun lainan pääomasta 1 %:n kulukorvaus.

FINE ei suosita korvausta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Heino

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia