Haku

FINE-011503

Tulosta

Asianumero: FINE-011503 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 03.09.2018

Oliko matkan keskeytyminen aiheutunut lääketieteellisesti arvioiden pakottavasti vakavasta matkasairaudesta? Matkan keskeytyminen. Matkasairaus.

Tapahtumatiedot

Asiakas ilmoitti vakuutusyhtiöön puhelimitse 10.4.2018, että oli joutunut keskeyttämään 3.4.2018 matkansa Prahaan huonovointisuuden vuoksi Suomessa lentokentällä. Lentokone, jolla asiakas oli matkustamassa, oli jo ennestään myöhässä. Lisäksi lentokoneen teknisen vian vuoksi matkustajat joutuivat odottamaan ensin lentokoneessa kaksi tuntia ja sen jälkeen vielä lentokentällä. Lentokentällä annettiin epävarma tieto uudesta lennosta.

Asiakas kertoi vahinkoilmoituspuhelussa, että ei muutenkaan viihdy ahtaissa paikoissa ja voidessaan jo huonosti lentokoneen viivästyksen ja kentällä odottamisen takia hän oli todennut, ettei voi jäädä odottelemaan mahdollista uutta lentoa. Asiakas päätti lähteä kotiin bussilla ja taksilla ja matka jäi tekemättä. Asiakas totesi, että saa toimitettua jälkikäteen selvityksen siitä, että hänellä on paniikkihäiriö.

Asiakkaalle ilmoitettiin vahinkoilmoituspuhelun aikana, että matkan keskeytymistä ei korvata hänen matkustajavakuutuksestaan. Lisäksi asiakkaalle annettiin kirjallinen kielteinen korvauspäätös. Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen vedoten siihen, että kyseessä ei ollut vakuutusehtojen mukainen matkasairaus.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta osuudestaan matkan kuluista kotipaikkakunnaltaan lentokentälle, lennoista ja hotellista sekä myös lentokentältä paluun kustannuksista. Asiakas toteaa lisäksi päivittäneensä matkavakuutukseensa matkapäivänä myös matkatavaravakuutuksen, jonka puuttumisesta ei ollut mainittu mitään. Asiakas on lisäksi toimittanut FINElle lisäkirjelmän, jossa asiakas toteaa mm., ettei ole koskaan aiemmin joutunut peruuttamaan matkaa eikä se nytkään ollut ennakoitavissa. Asiakas ei ollut tietoinen siitä, että hänen olisi pitänyt etsiytyä lääkäriin tai tilata ambulanssi.

Vakuutusyhtiö viittaa aiemmin antamaansa korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiö toteaa matkatavaravakuutuksen voimassaolon osalta, että asia on siirretty vasta käsiteltäväksi ja näin ollen valitus matkatavaravakuutuksen osalta tulee jättää tutkimatta.

Sopimusehdot

Matkustajavakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 10.1 (Matkan määritelmä) mukaan matka alkaa Suomesta vakuutetun kotoa, työpaikalta, opiskelupaikalta tai vapaa-ajan asunnolta ja päättyy johonkin edellä mainituista paikoista. […]

Vakuutusehtojen kohdan 12 (Matkasairaus) mukaan matkasairaus on sellainen odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaativa sairaus, jonka ensioireet ovat ilmenneet matkan aikana turvan voimassa ollessa ja jonka yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana. […]

Vakuutusehtojen kohdan 12.1 (Matkan keskeytymisturva) mukaan matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että Suomesta alkanut matka muuttuu pakottavasti

  • vakuutetun vakavan matkasairauden tai matkatapaturman vuoksi
  • vakuutetun mukana matkustavan, vakuutusehdoissa kohdassa 3.5 määritellyn lähiomaisen äkillisen ja odottamattoman vakavan matkasairauden, matkatapaturman tai kuoleman vuoksi
  • vakuutetun vakuutusehdoissa kohdassa 3.5 määritellyn muun kuin mukana matkustavan lähiomaisen äkillisen ja odottamattoman vakavan sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi
  • vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen odottamattoman ja merkittävän aineellisen vahingon vuoksi.

 

Keskeytymisen syyn on täytynyt ilmetä matkan alkamisen jälkeen.

Matkan keskeytyminen korvataan, jos jokin edellä mainittu syy on pakottavasti aiheuttanut matkan keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan tapaturman ja sairauden osalta lääketieteellisin perustein. Vakuutetun matkasairauden tai tapaturman vuoksi aiheutuva ennenaikainen matkalta paluu korvataan vain, jos matkasairaus tai tapaturma on senlaatuinen, että vakuutetun hoito lääketieteellisin perustein vaatii paluun Suomeen. Omaisuusvahingoissa pakottavuus on olemassa, jos vahinko edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla. […]

Ratkaisusuositus

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan matkan keskeytyminen korvataan matkustajavakuutuksesta, kun alkanut matka muuttuu vakuutetun vakavan matkasairauden vuoksi. Edellytyksenä matkan keskeytymisen korvattavuudelle on vakuutusehtojen mukaan, että tällainen syy on pakottavasti aiheuttanut matkan keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Vakuutusehtojen mukaan matkasairaus on sellainen odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaativa sairaus, jonka ensioireet ovat ilmenneet matkan aikana turvan voimassa ollessa ja jonka yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

Tässä tapauksessa asiakas on joutunut keskeyttämään matkansa lentokentällä ilmenneiden ongelmien aiheuttaman huonovointisuuden vuoksi. Matkan keskeytyminen korvataan vakuutusehtojen mukaan silloin, kun sen aiheuttaa pakottavasti vakava matkasairaus. Asiakkaalla ennestään ollut paniikkihäiriö ei ole vakuutusehdoissa tarkoitettu matkasairaus, jonka ensioireet olisivat ilmenneet matkan aikana ja joka olisi saanut alkunsa matkan aikana. Asiakkaan tila ei myöskään ole selvitysten mukaan vaatinut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla lääkärinhoitoa.

Vaikka asiakas on tuntenut vointinsa hyväksi matkalle lähtiessään, ja matkan keskeyttämisen tarpeen on aiheuttanut sinänsä poikkeuksellinen ja yllättävä tilanne, kyseessä ei ole ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu matkasairaus. Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa korvausta.

Matkatavaravakuutusta koskeva asia on FINEn tietojen mukaan ollut kesken asiakkaan ja vakuutusyhtiön välillä, jonka vuoksi FINE ei ota kantaa matkatavaravakuutusta koskevaan asiaan.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia