Haku

FINE-011462

Tulosta

Asianumero: FINE-011462 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.08.2018

Liukastuminen. Kiinteistön omistajan vastuu. Tuottamus.

Tapahtumatiedot

Asiakas liukastui ja kaatui kahdesti 1.2.2018 kiinteistön pihatiellä. Kaatuessaan hän satutti kätensä ja hänen matkapuhelimensa rikkoutui. Asiakas haki korvausta kiinteistön omistavan asunto osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se totesi, että asiakkaan kaatuminen oli tapahtunut pihatiellä ajoväylän reunassa. Edellisinä päivinä oli ollut pakkasta ja 31.1.2018 noin kello 17:30 alkaen satoi lunta siten, että lumensyvyys nousi vahinkohetkeen mennessä kolmesta kolmeentoista senttimetriin. Lämpötila nousi vahinkopäivänä plussan puolelle. Piha-alueelle oli tehty viimeisin auraus ja hiekoitus vahinkopäivänä kello 15:29. Yhtiö katsoi, että kiinteistönomistaja oli huolehtinut liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti ja sään muutokset huomioon ottaen. Kiinteistön omistajalle ei syntynyt korvausvastuuta asiakkaan henkilövahingosta, eikä vahinkoa siksi korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas on kaatunut kiinteistön pihalla kaksi kertaa peräkkäin. Pihaa ei ollut lainkaan hiekoitettu, minkä totesivat myös asiakkaan vaimo, sekä asunto osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Pihan kunto näkyy myös asiakkaan ottamissa valokuvissa. Asiakas kertoo, että kiinteistön pihalla oli samana päivänä kaatunut toinenkin henkilö.

Asiakkaan mukaan hän ilmoitti kaatumisista ja pihan hiekoittamattomuudesta välittömästi vahingon jälkeen huoltoyhtiön päivystykseen, mutta sieltä vastattiin, etteivät he ehdi joka paikkaan. Huoltoyhtiö saapui hiekoittamaan pihaa vasta 21.45, jolloin asiakas itse oli jo lääkärissä. Kaatuessaan asiakas satutti kätensä, olkapäähän tuli lihasrepeämä. Hän sai myös ruhjeita ja taskussa ollut matkapuhelin rikkoutui.

Asiakas vaatii kiinteistön vastuuvakuutuksesta korvattaviksi hänelle aiheutuneet taksikulut, poliklinikkamaksut, lääkkeet sekä rikkoutuneen matkapuhelimen. Lisäksi asiakas vaatii kivusta ja särystä 250 euroa.

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa ja viittaa antamaansa korvauspäätökseen. Kiinteistön omistaja on osoittanut huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta riittävällä tavalla, eikä se ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään muuta johdu.

Kiinteistön vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.11.2012 alkaen) kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistön omistaja korvausvastuussa asiakkaan henkilövahingosta ja tuleeko vahinko siten korvata vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistönomistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

Arvioitaessa sitä, mihin toimenpiteisiin kunnossapitovelvollisen olisi pitänyt ryhtyä, ratkaisevaa on se, onko vahinkotapahtumaa edeltänyt säätila edellyttänyt erityisiä kunnossapitotoimia. Lisäksi kunnossapitovelvollisen tulee varautua säätilan ennakoitavissa oleviin muutoksiin.

FINEn käyttöön toimitettujen selvitysten mukaan asiakas on 1.2.2018  noin klo 20 liukastunut kahdesti ja kaatunut. Asiakkaan selvityksen mukaan hän kulki pihatien reunaa alaspäin, sillä pihalla ei ole erillistä jalankulkijoille tarkoitettua väylää. Tie oli aurattu, mutta täysin hiekoittamaton. FINE katsoo, että tämän kaltaisella piha-tiellä, jossa erillistä jalankulkuväylää ei ole, on tyypillisesti myös jalankulkuliikennettä ja siksi alue tulee pitää myös jalankulkuliikennettä tyydyttävässä kunnossa.

Huoltoyhtiön selvityksen mukaan pysäköintialueella oli tehty viimeisin auraus ja hiekoitus vahinkopäivänä kello 15:29 alkaen. Vakuutusyhtiön hankkiman sääpalvelun tietojen mukaan vahinkopäivää edeltävinä päivinä oli ollut pakkasta ja 31.1.2018 noin kello 17:30 alkaen satoi lunta siten, että lumen syvyys nousi vahinkohetkeen mennessä kolmesta senttimetristä kolmeentoista senttimetriin. Vahinkopäivänä lunta satoi aamusta alkaen noin kello 16:30 saakka, minkä jälkeen sade taukosi ja alkoi uudelleen vahingon jälkeen noin klo 20:20. Lämpötila nousi vahinkopäivänä plussan puolelle.

FINE toteaa, että tämän kaltainen lämpötilan vaihtelu on omiaan aiheuttamaan hiekoitushiekan painumisen lumen ja jään sisään. Lisäksi vahinkoa edeltäneenä päivänä, sekä vahinkopäivänä ennen vahinkohetkeä on ollut lumisadetta. FINE katsoo, että huolellinen toiminta piha-alueen liukkaudentorjunnassa olisi nyt käsittelyssä olevassa tapauksessa edellyttänyt hiekoitusta vahinkopäivänä myös sen jälkeen, kun lumisade on loppunut noin kello 16:30.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo asiassa jääneen selvittämättä, että kiinteistönomistaja olisi toiminut piha-alueen liukkaudentorjunnassa huolellisesti. Näin ollen FINE suosittaa vastuuvakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojen mukaan.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvamaan asiakkaan henkilövahingon vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta