Haku

FINE-011332

Tulosta

Asianumero: FINE-011332 (2018)

Vakuutuslaji: Muu vahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2018

Lakipykälät: 6a

Vapaaehtoisen vahinkovakuutuksen myöntäminen. Sopimusvapaus. Hyvä vakuutustapa.

Tapahtumatiedot

A on keväällä 2013 käyttäytynyt vakuutusyhtiön edustajaa kohtaan uhkaavasti. Vakuutusyhtiö on silloin päättänyt toistaiseksi olla myöntämättä A:lle vapaaehtoisia vakuutuksia. Päätöksen perustelut on selostettu A:lle kirjallisesti 6.5.2013 päivätyssä kirjeessä, jossa hänen vapaaehtoisten vakuutustensa irtisanomisesta ilmoitettiin. A on sittemmin ilmoittanut halukkuuttaan uudistaa asiakassuhteensa. Hänelle on vakuutusyhtiön toimitusjohtajan toimesta vastattu 30.3.2016, ettei yhtiö katso asiakassuhteelle olevan edellytyksiä tällä hetkellä, vaan yhtiö pitää kiinni asetetusta kymmenen vuoden määräajasta.

Asiakkaan valitus

Vakuutusyhtiö on irtisanonut A:n vapaaehtoiset vakuutukset keväällä 2013 ja määrännyt 10 vuoden karenssin korvauserimielisyyden takia. A:n mielestä aika on kohtuuton asian vähäpätöisyyden vuoksi. Hänen mielestään jo kärsitty 5 vuotta olisi kohtuullinen aika.

A:n mielestä yhtiön edustajan kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa vahingonkorvauksen hylkäämisestä ei ollut uhkaavaan viittaavaa, vaan normaalia keskustelua silloin kun asioista ollaan eri mieltä. A ei omasta mielestään ole käyttänyt puhelinkeskustelussa uhkaavaa kieltä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö tulkitsee asiakkaan ratkaisupyyntöä niin, että se koskee yhtiön päätöstä olla toistaiseksi myöntämättä A:lle vapaaehtoisia vakuutuksia. Tältä osin vakuutusyhtiö toteaa, että asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella yhtiön katsoisi aiheelliseksi muuttaa vapaaehtoisten vakuutusten myöntämistä koskevaa ratkaisua.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa ei ole riitaa vakuutusten irtisanomisen osalta, vaan kyse on siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut lain ja hyvän vakuutustavan mukainen peruste olla myöntämättä uusia vakuutuksia.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 6 a §:n (Tieto hylkäysperusteesta) mukaan jos vakuutusta ei myönnetä kuluttajalle tai kuluttajaan 3 §:n 2 momentin mukaan rinnastettavalle, vakuutusta hakeneelle on ilmoitettava hylkäysperuste, jollei hylkäys perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 26 §:ään. Peruste on ilmoitettava kirjallisesti. Hylkäysperusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen.

Asian arviointi

Vakuutussopimustoimintaa koskevassa lainsäädännössä ei säädetä vapaaehtoisia vakuutuksia koskevasta sopimuspakosta, joka nimenomaan velvoittaisi vakuutusyhtiötä solmimaan vakuutussopimuksen. Vakuutussopimuslain 6 a § edellyttää, että vakuutusyhtiö perustelee vakuutuksen myöntämisen epäämisen laissa tarkoitetuissa tilanteissa. Lainkohdan mukaan vakuutusyhtiön käyttämän hylkäysperusteen tulee olla lain sekä hyvän vakuutustavan mukainen ja se on ilmoitettava kirjallisesti. Hyvän vakuutustavan mukaisten hylkäysperusteiden joukkoa tai täsmällistä sisältöä ei ole laissa tai sen esitöissä määritelty.

Vakuutussopimuslaissa ei ole vahinkovakuutusten myöntämistä koskevia erityissäännöksiä. Lain esitöiden (HE 63/2009, s. 18) mukaan lainsäädäntöön sisältyvistä muista säännöksistä tärkeä on perustuslain 6 §:ään sisältyvä yhdenvertaisuuden periaate, jota on myös noudatettava vakuutushakemuksista päätettäessä. Tämä merkitsee sitä, että vakuutusyhtiöt eivät ilman hyväksyttävää perustetta saa asettaa vakuutuksen hakijoita eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Vakuutussopimuslain hallituksen esityksessä 63/2009 kuvataan hyvän vakuutustavan mukaisten hylkäysperusteiden lähtökohtia. Hallituksen esityksen mukaan vakuutuksenantajalla saattaa olla erityisiä, vakuutuksen hakijan henkilöön liittyviä syitä, joiden vuoksi on hyväksyttävää hylätä vakuutushakemus. Hyväksyttäviä henkilöön liittyviä syitä ovat muun muussa vakuutuksen hakijan aikaisempi petosrikos vakuutusasioissa taikka uhkaava käytös vakuutusyhtiön edustajaa kohtaan.

Lautakunnalla käytettävissä olevien selvitysten perusteella käy ilmi, että syynä A:n vakuutusten irtisanomiseen on ollut se, että A on puhelimessa käyttäytynyt yhtiön edustajaa kohtaan uhkaavasti. Yhtiön vahinkotarkastuksen tarkastuspäällikkönä toiminut henkilö on tehnyt kyseisestä puhelinkeskustelusta seuraavan merkinnän: ”3.5.2013 7:56:16 Vo soitti minulle perjantai-iltana 19.39. Hän kertoi, että katkaisee minulta kaulan, mikäli päätös ei muutu”. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut suhtautuvansa vakavasti yhtiöön tai henkilökuntaan kohdistuviin uhkailuihin. Vakuutus on luottamukseen perustuva sopimus. Koska A on käyttäytynyt uhkaavasti vakuutusyhtiön henkilökuntaa kohtaan, yhtiöllä ei ole enää ole ollut edellytyksiä jatkaa luottamukseen perustuvaa vakuutussopimusta A:n kanssa. Yhtiö on irtisanomisen yhteydessä 6.5.2013 ilmoittanut A:lle, että yhtiö ei vastaisuudessa voi myöntää A:lle vapaaehtoisia vakuutuksia.

Vakuutus oli tässä tapauksessa evätty A:n henkilöön liittyvillä perusteilla. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutuksenottajan väkivallalla uhkaaminen vakuutusyhtiön edustajaa kohtaan ole sellainen vakuutuksen epäämisperuste, joka asettaisi vakuutusta hakevat syrjivällä tavalla eri asemaan heidän henkilöönsä liittyvillä perusteilla. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan kyseessä ei ole lain tai hyvän vakuutustavan vastainen epäysperuste.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että yhtiöllä on ollut hyväksyttävä peruste olla edelleen myöntämättä vakuutuksia.  

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Turunen

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Rantala

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia