Haku

FINE-011274

Tulosta

Asianumero: FINE-011274 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.10.2018

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen yhdistelmäkortillaan Tallinnassa 13.1.2018 klo 01.09 - 01.12 tehdyt viisi, yhteismäärältään 1.800,00 euron automaattinostoa. Ennen riidanalaisia nostoja asiakas on itse käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua hotellin aulabaarissa klo 21.12 - 00.22 kuuteen 5,60-12,00 euron ostoon. Kortti oli riidanalaisten nostojen jälkeen asiakkaalla ja asiakas tuli tietoiseksi ko. nostoista saatuaan Pankiltaan niitä koskevan tekstiviestin seuraavana aamuna.

Asiakkaan valitus

Asiakas saapui perheensä kanssa Viroon perjantai-iltana. He kävivät illallisella ravintolassa, jonka jälkeen siirtyivät hotellille. Asiakas jäi hetkeksi istumaan iltaa hotellin aulabaariin. Asiakas istui pöydässään yksin eikä havainnut mitään epätavallista liikehdintää ympärillään missään vaiheessa. Virolainen pariskunta, joka niin ikään oli hotellin asiakkaana, liittyi hetkeksi seuraan ja he kävivät normaalia keskustelua. Asiakas ei havainnut heidän käytöksessään mitään ”rikollista” ja tämä oli asiakkaan ainut kontakti ulkopuolisiin illan aikana.

Seuraavana aamuna asiakas sai Pankista tekstiviestin, jossa tiedusteltiin hänen osuuttaan tililtä tehtyihin nostoihin. Asiakas soitti heti pankkiin sulkeakseen kortin väärinkäytön vuoksi, koska itse hän ei ollut nostoja tehnyt eikä myöskään poistunut hotellista missään vaiheessa sinne palattuaan.  Kortti oli aamulla tallessa lompakossa. Kortti suljettiin yhteisymmärryksessä pankin kanssa vasta 15.1.2018, koska kortti oli tallessa ja asiakas tarvitsi sitä matkalla ollessaan. 

Asiakkaan mieleen ei tule mitään yksittäistä tapahtumaa, jossa kortti tai PIN-koodi olisi voinut hänen huomaamattaan joutua ulkopuolisiin käsiin.  Asiakas kiistää vahvasti tämän johtuneen hänen huolimattomuudestaan. Viitaten em. tapahtumiin asiakkaalla on syytä epäillä joutuneensa järjestelmällisen rikollisuuden uhriksi. Tapahtuma lienee sen kaltainen, että asiakas ei sitä olisi omalla toiminnallaan voinut estää, eikä myöskään edesauttaa. Asiakas ei ollut vahvassa humalatilassa juotuaan koko illan aikana enintään 4-6 annosta alkoholia.

Asiakas säilyttää korttiaan aina huolellisesti lompakossa, jota on kyseisenäkin iltana pitänyt pikkutakkinsa rintataskussa, takin sisäpuolella. Lompakko ei missään vaiheessa iltaa ole ollut muualla.  Asiakas käytti pankkikorttiaan ainoastaan maksaessaan hotellin aulabaarin baaritiskillä ostoksiaan sekä alkuillasta kertaalleen erässä vanhankaupungin kaupassa. Asiakas ei koskaan luovuta korttiaan tai sen tietoja ulkopuolisille henkilöille. Kortin paperisen tunnusluvun asiakas on hävittänyt heti sen saatuaan ja tunnusluku on ainoastaan hänen omassa päässään. Asiakas ei myöskään sitä ole ulkopuolisille antanut. Asiakas suojaa tunnusluvun maksupäätteellä maksaessaan aina kädellään ja näppäilee lisäksi useita numeroita, joten hän pitää epätodennäköisenä, että sivullinen on sen voinut saada tietoonsa. Asiakas noudattaa vielä suurempaa varovaisuutta korttinsa suhteen ulkomailla, koska hän tiedostaa, että riskit joutua korttihuijauksen kohteeksi ovat juuri Tallinnassa korkeammat. Asiakas tietää korttinsa olleen koko illan hallussaan, koska hän suoritti sillä säännöllisin väliajoin muutamia ostoja hotellin aulabaarissa. Katoamisilmoituksen asiakas teki välittömästi, kun sai Pankista tiedon tilitapahtumista. Asiakas on erittäin tarkka ja valveutunut raha-asioistaan ja käy nettipankissa päivittäin seuraamassa tilitapahtumia, mutta koska nostot oli tehty yöaikaan, niin hän ei luonnollisestikaan heti huomannut väärinkäyttöä. Koska asiakas ei huomannut missään vaiheessa korttinsa poissaoloa ja se oli myös aamulla hänen hallussaan, ei katoamisilmoituksen teko ollut aikaisemmin perusteltua. Asiakas ymmärtää vastaavansa korttinsa käytöstä korttiehtojen mukaisesti ja on noudattanut suurta huolellisuutta toimiessani ammattirikollisuutta vastaan. Asiakkaan mielestä hän ei voi itse enempää tehdä korttiturvallisuutensa parantamiseksi.

Pankin vastine

Asiakas kertoo, että hän oli viettämässä iltaa hotellin ala-aulan ravintolassa, jossa kortti oli koko ajan hänen valvonnassaan. Seuraavana aamuna asiakas huomasi, että hänen kortillaan oli tehty käteisnostoja, joita hän ei ollut itse tehnyt. Kortti oli aamulla asiakkaan lompakossa. Asiakas epäilee, että kortti varastettiin hänen lompakostaan ja palautettiin lompakkoon takaisin.

Kaikki asiakkaan reklamoimat käteisnostot on tehty hänen alkuperäisellä kortillaan ja hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla. Nostotapahtumien yhteydessä kortin sirutieto on luettu automaatissa, joten nostot on kiistatta tehty asiakkaan alkuperäisellä kortilla. Kyseessä ei ole kopiokortilla tehdyt tapahtumat. Kopiokortissa ei koskaan ole sirutietoa, ainoastaan magneettijuova. Kaikki nostot on hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla. Tunnuslukua ei voi saada selville itse kortista, joten sen on täytynyt joutua nostot tehneen henkilön tietoon muulla tavalla.

Asiakas kertoo kortin olleen koko ajan lompakossaan ja hänen valvonnassaan. Kortti on ollut hänen lompakossaan myöskin seuraavana aamuna. Asiakas mainitsee, että jonkun on täytynyt varastaa kortti hänen lompakostaan, ja palauttaa kortti lompakkoon takaisin. Asiakas ei ole huomannut kortin katoamista missään vaiheessa.

Mikäli asiakas ei ole itse tehnyt nostoja, on hänen korttinsa täytynyt olla nostojen aikaan sivullisen hallussa. Kortti ei siten ole ollut koko aikaa asiakkaan valvonnassa. Sivullinen on pystynyt asiakkaan huomaamatta saamaan kortin asiakkaan lompakosta haltuunsa, ja myöhemmin palauttamaan asiakkaan huomaamatta kortin takaisin lompakkoon. Tämä ei ole korttiehtojen edellyttämää huolellista kortin säilytystä.

Kortin tunnusluvun on täytynyt päätyä ulkopuolisen tietoon. Rikosilmoituksen mukaan asiakas epäilee, että tunnusluku on nähty hänen oman ostonsa yhteydessä. Korttiehtojen mukaan asiakkaan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. FINEIle toimittamassaan selvityksessä asiakas kuitenkin pitää epätodennäköisenä, että sivullinen on voinut saada kortin tunnusluvun tietoonsa hänen oman ostonsa yhteydessä. Nostot on kuitenkin kiistatta hyväksytty kortin tunnusluvulla. Mikäli tunnusluku ei ole päätynyt sivullisen tietoon asiakkaan oman oston yhteydessä, on tunnusluvun täytynyt päätyä korttia käyttäneen henkilön haltuun yhtä aikaa kortin kanssa. Korttia ja tunnuslukua ei korttiehtojen mukaan saa säilyttää samassa lompakossa, eikä tunnuslukua saa kirjoittaa ylös helposti tunnistettavaan muotoon.

Pankki katsoo kokonaisuutena asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehtoihin nähden ja että tässä tapauksessa kortinhaltijan törkeän huolimaton menettely korttiehtojen noudattamisessa on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Pankki katsoo, että asiakas on vastuussa kaikista kiistämistään veloituksista.

Asiakkaan mukaan Pankki ei ota kantaa siihen mikä on rikollisuuden osuus asiassa ja mikä on Pankin vastuu tällöin. Asian rikosoikeudellinen selvittely kuuluu poliisille, kun taas vastuunjako kortilla tehdyistä tapahtumista kuuluu Pankille. Nämä prosessit ovat keskenään erilliset.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Yleiset korttiehdot
- Sähköinen rikosilmoitus

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja Pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko riidanalaiset automaattinostot tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on
 1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
 2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
 3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
 4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Kortista ja Kortin tiedoista huolehtiminen -kohdan mukaan
Kortti ja kortin tiedot ovat henkilökohtaisia, eikä asiakas saa luovuttaa niitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle.

Asiakkaan tulee säilyttää kortti ja Kortin tiedot huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Asiakas sitoutuu hävittämään [Pankilta] saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Asiakkaan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. […]

Asiakas on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkauden takia on suuri. Lisäksi asiakas on velvollinen vastaavasti varmistamaan, että Kortin tiedot sisältävä laite on tallessa eikä laitteen sisältämiä Kortin tietoja voida väärinkäyttää.

Korttiehtojen Katoamisilmoituksen tekeminen –kohdan mukaan
Kortin tai laitteen ja siihen tallennettujen Kortin tietojen katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä automaattiin, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava [PankiIle].[…]

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myöskään kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tapahtumienkulku

Tapauksessa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta pitää todennäköisimpänä tapahtumienkulkuna sitä, että kortin tunnusluku on onnistuttu urkkimaan asiakkaan oman kortin käytön yhteydessä, minkä jälkeen kortti on onnistuttu anastamaan asiakkaan lompakosta ja palauttamaan sen oikeudettoman käytön jälkeen takaisin asiakkaan lompakkoon tämän asiaa huomaamatta.

Tunnusluvun käyttäminen

Pankin korttiehtojen mukaan asiakkaan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan voi myös olla olosuhteita ja tilanteita, joissa huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kieltäytyvän hyväksymästä korttitapahtumaa tunnusluvullaan tai muutoin jättävän korttitapahtuman tekemättä, ellei tunnusluvun asianmukainen suojaaminen ole mahdollista.

Tässä tapauksessa asiakas on ennen kortin anastamista käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua useaan otteeseen hotellin aulabaarissa, viimeisen kerran lähes 50 minuuttia ennen ensimmäistä oikeudetonta automaattinostoa. Asiakas ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä maksutapahtumia ympäröineistä olosuhteista, mutta asiakkaan mukaan maksupäätteellä maksaessaan hän aina suojaa kädellään tunnusluvun ja näppäilee lisäksi useita numeroita.

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella ja rikoksen tekotapa kokonaisuutena huomioon ottaen todennäköiseksi, että tässä tapauksessa tekijän on ennen kortin anastamista asiakkaan lompakosta täytynyt olla varma siitä, että hän on onnistunut urkkimaan asiakkaan kortin tunnusluvun täysin oikein. Ottaen tämän lisäksi huomioon, että asiakkaan olisi lautakunnan näkemyksen mukaan tapauksen olosuhteissa tullut kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa asianmukaiseen suojaamiseen, Pankkilautakunta katsoo kortin tunnusluvun päätymisen sivullisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt velvollisuuksiaan tunnusluvun suojaamisen suhteen olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Kortin säilyttäminen ja tallella olon seuraaminen

Pankin korttiehtojen mukaan asiakkaan tulee säilyttää korttia huolellisesti ja asiakas on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortinkatoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkauden takia on suuri.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen. Kortinhaltijalta ei kuitenkaan voida vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä, mutta kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan se, että kortinhaltija seuraa kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Se, kuinka usein tapahtuvaa tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, riippuu olennaisesti olosuhteista ja erityisesti niihin liittyvistä katoamis- ja anastusriskeistä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Tässä tapauksessa asiakas kertomansa mukaan säilyttää korttiaan aina huolellisesti lompakossa, jota hän on ko. iltana pitänyt pikkutakkinsa rintataskussa, takin sisäpuolella. Asiakkaan mukaan hän tiedostaa, että riskit joutua korttihuijauksen kohteeksi ovat juuri Tallinnassa korkeammat, ja hän noudattaa suurempaa varovaisuutta korttinsa suhteen ulkomailla.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan esittämän tavan säilyttää korttiaan vastaavan tavanomaista ja lähtökohtaisesti huolellista menettelyä, jota päivittäisessä maksamisessa käytettäväksi tarkoitetun maksuvälineen haltijalta voidaan edellyttää. Asiakas ei kuitenkaan ole esittänyt näkemystään siitä, miten hänen korttinsa on voitu saada anastettua hänen rintataskussa takin sisäpuolella säilyttämästään lompakosta ja miten kortti on onnistuttu palauttamaan sen oikeudettoman käytön jälkeen takaisin asiakkaan lompakkoon hänen huomattaan. Pankkilautakunta toteaakin tapahtumienkulun jäävän asiassa saadun selvityksen perusteella tältä osin yksityiskohdiltaan epäselväksi. Ottaen kuitenkin huomioon saadun kokonaisselvityksen ja erityisesti sen, että kortti on sen oikeudettoman käytön jälkeen vielä palautettu asiakkaalle tämän huomaamatta, Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen ja tallellaolon seuraamisen suhteen.

Yhteenveto

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen ja tallellaolon seuraamisen sekä tunnusluvun käyttämisen suhteen. Jotta kortinhaltijan huolimattomuutta voitaisiin pitää törkeänä, hänen toiminnan on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009) mukaan selvästi ja olennaisesti poikettava siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, jota maksupalvelulain mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan törkeää huolimattomuutta osoittavalla tavalla.

Edellä esitettyyn viitaten FINE ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Ahlroth
Lilja
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia