Haku

FINE-011212

Tulosta

Asianumero: FINE-011212 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 28.08.2018

Miten vastuu asiakkaan yhdistelmäkortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko anastettiin ja lompakossa olleella asiakkaan kortilla tehtiin Helsingissä 5.2.2018 klo 21.03 280,00 euron automaattinosto Mikonkadulla ja klo 21.10 300,00 euron automaattinosto Simonkadulla. Kortti on suljettu asiakkaan sulkuilmoituksen johdosta 6.2.2018 klo 12.21. Asiakas oli itse käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua viimeisen kerran satamabaarissa Tallinnassa klo 5.2.2018 16.58.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii Pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon, nostopalkkioineen yhteensä 590,90 euroa.

Asiakas säilytti kahta Pankin korttia lompakossaan. Tunnusluvut ovat vain asiakkaan muistissa eikä niitä ollut asiakkaan lompakossa. Asiakas ei voi uskoa muuta paikkaa tapahtumalle kuin Tallinnan Alkopörssi, jossa oli tungosta ja paljon asiakkaita ja joku on voinut urkkia tunnusluvun itselleen. Lompakko ja kortit olivat asiakkaalla viimeksi satamabaarissa, jossa asiakas pysähtyi ystävänsä kanssa juomaan kahvin ja konjakin. Asiakas maksoi kortillaan baaritiskillä, jonka äärellä he istuivat juomisen ajan. Sen jälkeen asiakas ei tarvinnut lompakkoaan koko matkan aikana kotiin. Asiakkaalla oli taskussaan matkakortti, jolla hän maksoi raitiovaunussa ja bussissa. Kotona hän kävi pian nukkumaan ja huomasi lompakon kadonneeksi vasta puolilta päivin kun alkoi etsiä laskuja, joita oli maksanut Virossa.

Pankin vastine

Asiakkaan esittämän tapahtumankulun mukaan hänen PIN-tunnuksensa olisi urkittu Tallinnassa Alko pörssi -liikkeessä ja lompakko olisi sen jälkeen varastettu satamabaarissa. Tämän kaltaisessa tilanteessa PIN-tunnuksen ja kortin haltuunsa saanut henkilö tavallisesti nostaisi varat nopeasti lähimmällä automaatilla. Pankki pitää todennäköisempänä, että lompakko kortteineen on varastettu laivassa tai Helsingissä ja PIN-tunnus on ollut piilotettuna lompakkoon. Pankki katsoo, että korttiehtojen mukaista huolellisuusvelvoitetta ei ole noudatettu. Tämän vuoksi Pankki katsoo asiakkaan menetelleen maksupalvelulaissa ja korttiehdoissa tarkoitetulla tavalla törkeän huolimattomasti ja vastaavan kortin väärinkäytöstä kokonaisuudessaan.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 14.2.2018)
- Tilitapahtuman tiedot -ote ja Luottotilitapahtumat-ote
- Pankin korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja Pankin välisen ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1)luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2)huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3)laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1)siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2)jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3)jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4)jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Yleisten korttiehtojen Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen -kohdan mukaan
Kortinhaltijan tulee säilyttää korttia huolellisesti ja erillään tunnusluvusta ja pankkitunnuksista. Kortinhaltijan on seurattava säännöllisesti kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei sivullisella ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon.

Kortinhaltijan tulee näppäillessään tunnuslukua suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.

Lopettaessaan kortin käytön kesken kortin voimassaoloajan tai pankin vaatimuksesta kortinhaltijan on leikattava kortti useaan osaan ja palautettava voimassaoleva kortti pankin palvelupisteeseen.

Yleisten korttiehtojen Kortin katoamisilmoitus -kohdan mukaan
Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, oikeudettomasta käytöstä tai tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille.

Asian arviointi

Tapahtumienkulku

Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja Tallinnan ja Helsingin välisen laivaliikenteen luonne ja vilkkaus huomioiden Pankkilautakunta katsoo asiakkaan näkemyksen tapahtumienkulusta uskottavaksi ja näin ollen todennäköiseksi, että asiakkaan kortin tunnusluku on onnistuttu urkkimaan asiakkaan käyttäessä itse korttiaan, minkä jälkeen asiakasta on seurattu odottaen otollista tilaisuutta lompakon anastamiseen. Asiakkaan näkemyksestä poiketen lautakunta katsoo kuitenkin todennäköisemmäksi, että tunnusluku on urkittu asiakkaan käyttäessä korttiaan viimeisen kerran satamabaarissa Tallinnassa klo 5.2.2018 16.58 sen sijaan että tunnusluku olisi urkittu tätä aiemmin Alkopörssi-liikkeessä, jossa asiakas on asioinut ennen satamaan siirtymistä. Edelleen Pankkilautakunta katsoo, että tunnusluvun urkkimisen jälkeen asiakasta on seurattu kunnes hänen lompakkonsa on onnistuttu anastamaan hänen huomaamattaan laivassa, satamassa laivasta poistuttaessa tai viimeistään raitiovaunussa.

Tunnusluvun käyttäminen

Asiakas ei ole esittänyt tapauksessa tarkempaa selvitystä satamabaarin olosuhteista eikä omasta menettelystään ostosta satamabaarissa tehdessään.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee näppäillessään tunnuslukua suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä.

Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa kortin anastaja on todennäköisesti ennen rikoksensa lopullisen uhrin valintaa odottanut, että hän on onnistunut urkkimaan jonkun kortin käyttäjän kortin tunnusluvun varmuudella oikein. Näin etenkin, kun huomioon otetaan, että tunnusluvun urkkimisen ja lompakon anastamisen välillä on saattanut tässä tapauksessa kulua useampikin tunti. Lautakunta katsoo edelleen ilmeiseksi, että tämän kaltaisen rikoksen uhriksi valikoituvat korttiaan satamassa tai laivalla käyttävät ihmiset, joilta kortin tunnusluku saadaan urkittua ja jotka todennäköisemmin ovat laiminlyöneet tunnuslukunsa asianmukaisen suojaamisen ostoksilla asioidessaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen, tallella olon seuraaminen ja sulkuilmoituksen tekeminen

Asiakas ei ole esittänyt tapauksessa selvitystä siitä, miten hän on lompakkoaan säilyttänyt käytettyään korttiaan viimeisen kerran satamabaarissa. Asiakkaan mukaan hän ei tarvinnut lompakkoaan koko matkan aikana kotiin ja on tämän vuoksi huomannut lompakon kadonneen vasta seuraavana päivänä.

Pankin korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja seuraamaan säännöllisesti kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen.

Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan tapauksen olosuhteissa laivalla, sataman ruuhkassa ja julkisissa liikennevälineissä voidaan yleisen elämänkokemuksen perusteella katsoa olevan kohonnut taskuvarkausriski ja näissä olosuhteissa huolellisen kortinhaltijan tulisi kiinnittää erityistä huomiota korttinsa turvalliseen säilyttämiseen ja tallella olon seuraamiseen.

Asiassa on jäänyt selvittämättä, miten asiakas on kortin sisältänyttä lompakkoaan näissä olosuhteissa säilyttänyt ja miten lompakko on onnistuttu anastamaan asiakkaan huomaamatta. Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, ettei asiakkaan ole osoitettu menetelleen ainakaan törkeän huolimattomasti kortin säilyttämisen suhteen.

Edelleen asiassa saatu kokonaisselvitys ja erityisesti tapahtumien aikataulu huomioiden Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan mahdollinen huolimattomuus kortin tallellaolon seuraamisen ja sulkuilmoituksen tekemisen suhteen ole syy-yhteydessä asiassa aiheutuneeseen vahinkoon eikä lautakunnan näin ollen ole tarpeen arvioida asiakkaan menettelyä kyseisten huolellisuusvelvollisuuksien osalta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Pankkilautakunta katsoo kuitenkin, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena poikkea selvästi ja olennaisesti siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan, ja ettei asiakkaan menettely näin ollen osoita maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 50 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Ahlroth
Piilo
Pulkkinen

Tulosta