Haku

FINE-011192

Tulosta

Asianumero: FINE-011192 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.06.2018

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista ja maksutapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan MasterCard-kortti anastettiin Las Vegasissa ja kortilla tehtiin oikeudettomia kortin tunnusluvulla hyväksyttyjä ostoja ja automaatinostoja 1.3.2018 klo 13.18-15.33 Suomen aikaa (03.18-05.33 paikallista aikaa) yhteensä 5.284,61 euron arvosta. Viimeinen asiakkaan itse hyväksymä tapahtuma kyseisellä kortilla on automaattinosto 1.3.2018 klo 02.06 Suomen aikaa (28.2.2018 klo 16.16 paikallista). Kortti suljettiin asiakkaan tekemän sulkuilmoituksen johdosta 1.3.2018 klo 19.36 Suomen aikaa.

Asiakkaan Visa-kortilla, joka myös anastettiin mutta jota ei käytetty oikeudettomasti, on sama tunnusluku kuin ko. MasterCard-kortilla. Visa-korttiaan asiakas on käyttänyt ennen MasterCard-kortin oikeudetonta käyttöä viimeisen kerran tunnusluvulla hyväksyttyyn korttitapahtumaan 1.3.2018 klo 04.36 (28.2.2018 klo 18.36 paikallista aikaa).

Asiakkaan vaatimukset

Asiakas vaatii Pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen 5.284,61 euron vahingon.

Asiakas ei ole koskaan säilyttänyt tunnuslukua yhdessä korttien kanssa eikä missään muualla kuin omassa päässään. Asiakas ei ole koskaan ole luovuttanut tunnuslukua kenellekään.

Asiakas ilmoitti Pankille heti, kun hän huomasi korttinsa varastetun. Kortit suljettiin ja sen jälkeen asiakas huomasi verkkopankista, että hänen debit-kortillaan oli tehty nostoja ja ostoja. Asiakas teki rikosilmoituksen ja reklamoi tapahtumat Pankkiin.

Pankin mukaan tapahtumat on hyväksytty kortin tunnusluvulla. Tämä ei pidä paikkansa, koska asiakkaalta hävisi molemmat kortit ja molempien tunnusluku on täysin sama, mutta nostot ja tapahtumat on tehty ainoastaan Mastercard Debit -kortilla. Luottokortissa, joka myös varastettiin, oli siis sama tunnusluku, mutta sillä ei ole tehty yhtään nostoa. Korttia on käytetty Yhdysvalloissa jotenkin ilman tunnuslukua. Ainakin Venäjällä monessa paikassa on mahdollista maksaa kortilla ilman hyväksymistä tunnusluvulla. Asiakas on toimittanut myös kuitin sellaisesta tapahtumasta päivämäärältä 30.4.2018. Jos näin voi tehdä Venäjällä niin miksei Yhdysvalloissa?

Asiakas ei myöskään ymmärrä mihin se vaikuttaa, että tapahtumat on tehty tunnusluvulla hyväksyen, koska sen olisi voinut saada joko urkkimalla olkapään takaa tai jollain laitteella pankkiautomaatissa, josta asiakas nosti rahaa. Tämä voi olla selitys sille, miksi toisella varastetulla kortilla ei ole nostettu rahaa ollenkaan vaikka siinä oli sama PIN-koodi – varkaat eivät nähneet asiakkaan käyttävän toista korttia eikä nostanut rahaa sillä automaateista.

Palveluntarjoajan kanta

Pankin korttijärjestelmästä ilmenee, että kaikki reklamoidut tapahtumat on hyväksytty asiakkaan kortin tunnusluvulla. Asiakkaan kortti on ollut fyysisesti tapahtumissa mukana, koska kortin siru on tapahtumien yhteydessä luettu. Kopioiduilla korteilla tehdyissä tapahtumissa kortin sirua ei ole luettu, koska kortin siru ei ole kopioitavissa, eikä sirullista korttia käytännössä ole kopioitu niillä laitteilla mitä rikollisilla on nykyisin käytössä. Poliisin internet-sivuilla julkaistun tiedotteen mukaan rikolliset eivät ole vielä löytäneet tietoturva-aukkoja sirukortin osalta.

Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjänä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Kortinhaltijan toimintaa ei voida kokonaisuutena arvostellen pitää huolellisena, jos sekä tunnusluku että kortti päätyvät ulkopuolisen käytettäviksi.

Reklamaatiossa ei tarkemmin tuoda esiin sitä miten PIN-tunnusluku olisi joutunut sivullisten haltuun.

Edellä mainituin perustein Pankki katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen asiassa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen -kohdan mukaan
Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia, siihen liittyvää tunnuslukua ja kortin käyttöön liittyvää muuta tunnistetta huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua tai muuta tunnistetta on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia, tunnuslukua ja muuta tunnistetta ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavissa muodossa eikä lukitussa autossa.

Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun tai muun tunnisteen sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon.

Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.

Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Korttiehtojen Ilmoitusvelvollisuus-kohdan mukaan
Kortinhaltijan ja/tai tilinomistajan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai siihen liittyvä tunnusluku katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti […].

Ratkaisusuositus

Asiakkaan mukaan hän ei ole koskaan säilyttänyt tunnuslukua yhdessä korttien kanssa eikä missään muualla kuin omassa päässään eikä hän ole koskaan luovuttanut tunnuslukua kenellekään. Asiakkaan näkemyksen mukaan ko. tapahtumat on onnistuttu tekemään ilman tunnusluvulla hyväksymistä tai tunnusluku on voitu saada joko urkkimalla olkapään takaa tai jollain laitteella nostoautomaatissa, josta asiakas nosti rahaa.

Pankin korttijärjestelmästä ilmenevän tiedon mukaan kaikki reklamoidut tapahtumat on hyväksytty asiakkaan kortin tunnusluvulla. FINEn tietojen mukaan missään päin maailmaa ei myöskään ole todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai magneettinauhasta taikka onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn. Näin ollen FINE katsoo, että ko. reklamoidut tapahtumat on hyväksytty asiakkaan kortin tunnusluvulla.

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas oli itse käyttänyt kyseessä olevaa MasterCard-korttiaan viimeisen kerran automaattinostoon 1.3.2018 klo 02.06 Suomen aikaa, yli 11 tuntia ennen ensimmäistä oikeudetonta korttitapahtumaa. Visa-korttiaan, jolla on sama tunnusluku kuin MasterCard-kortilla, asiakas käytti viimeisen kerran tunnusluvulla hyväksyttyyn korttitapahtumaan 1.3.2018 klo 04.36 Suomen aikaa, lähes yhdeksän tuntia ennen ensimmäistä MasterCard-kortilla tehtyä oikeudetonta korttitapahtumaa.

Asiassa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella FINE pitää hyvin epätodennäköisenä, että kortin tunnusluku olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan käyttäessä itse MasterCard-korttiaan yli 11 tuntia ennen ensimmäistä oikeudetonta korttitapahtumaa tai Visa-korttiaan lähes yhdeksän tuntia ennen ensimmäistä riidanalaista korttitapahtumaa. Näin ollen FINE katsoo, että tunnusluvun on täytynyt päätyä korttia oikeudetta käyttäneen haltuun korttien anastuksen yhteydessä. FINE katsoo lisäksi todennäköiseksi, että tunnusluku on ollut korttien mukana tunnistettavassa muodossa ja kortit anastaneen henkilön yhdistettävissä korttiin.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja kortin tunnuslukua huolellisesti ja erillään kortista. Korttia ja tunnuslukua ei ehtojen mukaan saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavissa muodossa. Ehdoissa kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun tai muun tunnisteen sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta.

FINE katsoo, että tässä tapauksessa tunnusluvun säilyttäminen korttien yhteydessä on mahdollistanut kortin käytön nyt kyseessä oleviin oikeudettomiin korttitapahtumiin. FINE katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen FINE katsoo asiakkaan menettelyn tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei FINE ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

FINE katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen FINE katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten FINE ei suosita asiassa hyvitystä.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Ratkaisija Sainio
Esittelijä 
Hidén

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia