Haku

FINE-011189

Tulosta

Asianumero: FINE-011189 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2018

Oikeusturvaedun myöntäminen. Vakuutustapahtuman ajankohta. Vakuutuksen voimassaolo. Oliko vakuutuskorvausta koskenut riita, johon oikeusturvaetua haettiin, syntynyt vakuutuksen voimassa ollessa?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva yhdistys on hakenut 24.10.2017 oikeusturvaetua vakuutuskorvausta koskeneeseen riitaan, jossa oli kyse yhdistyksen myymässä kiinteistössä todettujen vaurioiden korvattavuudesta rakennukselle otetusta vakuutuksesta.

Yhdistys oli saanut testamentilla omistukseensa vapaa-ajan kiinteistön, jolle se oli ottanut kotivakuutuksen 19.2.2015 ja myynyt kiinteistön 31.8.2015. Pian kaupanteon jälkeen rakennuksessa oli todettu savupiipun perustusten painumisesta aiheutuneita vaurioita, joista yhdistys oli hakenut korvausta vakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö oli korvauspäätöksillään 23.9.2015 ja 3.2.2016 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa, koska se ei yhtiön mukaan ollut aiheutunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä tapahtumasta.

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt myöntämästä vakuutuskorvausta koskevaan riitaan oikeusturvaetua korvauspäätöksellään 30.10.2017 ja uudelleen asiaa koskeneessa sähköpostissaan 14.12.2017. Yhdistyksen oikeusturvavakuutus oli alkanut 1.1.2016. Vakuutuksesta korvattiin sen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Riita-asiassa vahinkotapahtuma oli sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus oli nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Asia oli riitautunut 23.9.2015 yhdistyksen saatua kielteisen korvauspäätöksen rakennuksen vakuutusyhtiöltä. Koska oikeusturvavakuutus ei ollut vahinkopäivänä vielä voimassa, oikeusturvaetua ei myönnetty. Vaatimuksena, joka oli riitautettu, oli pidettävä vakuutusyhtiölle tehtyä vahinkoilmoitusta ja korvaushakemusta rakennuksen vaurioista. Se yhdistyksen esittämä seikka, että vaatimuksia ja kiistämisen perusteita oli sittemmin tarkennettu, ei vaikuttanut riitautumisen ajankohtaan.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajana oleva yhdistys on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta oikeusturvaedun myöntämisestä riita-asiaan. Yhdistys on katsonut, ettei oikeusturvavakuutuksen vahinkotapahtuma ollut vielä sattunut vakuutusyhtiön ilmoittamana ajankohtana, sillä yhdistys ei ollut esittänyt vakuutusyhtiölle yksilöityä vaatimusta vielä vuoden 2015 kuluessa. Edes vahinkoilmoitusta ei ollut tehty. Yhdistys oli syksyllä 2015 tiedustellut vakuutusyhtiöltä, miten rakennuksen vahinkoasiassa tuli menetellä. Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut jo ennen vahinkoilmoituksen tekemistä sähköpostilla 17.9.2015, ettei vahinko ollut korvattava. Samana päivänä yhdistyksen yhteydenoton jälkeen vakuutusyhtiö oli kehottanut tekemään vahinkoilmoituksen ja varaamaan tilaisuuden vahingon tarkastamiseen, mikä oli tehty 20.1.2016.

Vakuutusyhtiö oli kuitenkin tehnyt oma-aloitteisesti kielteisen päätöksen jo 23.9.2015, joten päätöksen antaminen ei yhdistyksen mielestä voinut ratkaista oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaista vahinkopäivää. Ratkaisevaa oli, oliko yhdistys esittänyt yksilöidyn vaatimuksen. Sähköpostikirjeenvaihto oli käyty sen selvittämiseksi, mitä tietoja vahinkoilmoitusta varten tarvittiin, joten yksilöityä vaatimusta ei ollut vielä esitetty. Yksilöity vaatimus olisi esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 2 § 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu vaatimus. Yksilöity vaatimus sisälsi vahingonkorvausta koskevassa asiassa perusteen ja määrän. Nyt vahinkoilmoitusta ei ollut tehty, mitään summaa vaadittu tai korvausta eikä korvauspäätöstä ollut pyydetty.

Yhdistys on lausunut esittäneensä yksilöidyn vaatimuksen rakennuksen vahingosta vakuutusyhtiölle vasta 7.12.2016 Vakuutuslautakunnan käsittelyssä. Vakuutusyhtiö oli kiistänyt tämän vaatimuksen vastineessaan 28.12.2016. Oikeusturvavakuutuksen vahinkopäivä oli siten 28.12.2016. Yhdistyksellä ei ole ollut oikeusturvavakuutusta ennen nyt kysymyksessä olevaa vakuutusta, joten oikeusturvaetua ei voitu hakea muusta vakuutusyhtiöstä.

Lisäkirjelmässään 17.4.2018 yhdistys on toistanut käsityksenään, ettei vakuutusyhtiölle tehty vahinkoilmoitus merkinnyt yksilöityä vaatimusta. Vakuutusyhtiö oli kiistänyt yhdistyksen vaatimukset 28.12.2016 sillä pääperusteella, että maa oli vahinkotarkastajan mukaan siirtynyt tai painunut. Näin ollen riita on perustunut 20.1.2016 suoritettuun vahinkotarkastukseen ja vakuutusyhtiön sen perusteella 3.2.2016 tekemään korvauspäätökseen. Korvausta oli haettu myös kiinteistön aiemman omistajan oikeusturvavakuutuksesta, jonka osalta toinen vakuutusyhtiö, (jossa ollut vakuutus oli päättynyt 30.9.2014) oli katsonut korvaushakemuksen hyläten vahinkopäiväksi 25.2.2016.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan tehty päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen eikä oikeusturvaetua ole voitu myöntää. Perusteluinaan vakuutusyhtiö on lausunut, että yhdistys oli kertonut vakuutusyhtiölle rakennuksessa todetuista vaurioista, jonka jälkeen vakuutusyhtiö oli antanut asiassa kielteisen päätöksen 23.8.2015, oikeastaan 23.9.2015. Vakuutusehtojen mukaan vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Vakuutuksenottajan ilmoitus vakuutusyhtiölle rakennuksessa todetuista vaurioista oli sellainen yksilöity vaatimus kuin vakuutusehdoissa todettiin.

Vakuutusehtojen mukaan vaatimuksen ei tarvinnut olla määrältään yksilöity. Vakuutusehtojen mukaan vahinkotapahtuma oli yksilöidyn vaatimuksen kiistäminen määrältään tai perusteeltaan. Rakennuksen vakuuttaneen vakuutusyhtiön päätös, jonka mukaan vahinko ei ollut korvattava, oli vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan. Näin ollen vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinkotapahtuma oli sattunut jo, kun vaatimus vahingon korvaamisesta oli kiistetty 23.9.2015 eli ennen kuin yhdistyksen oikeusturvavakuutus oli 1.1.2016 alkanut.

Vakuutusyhtiö on huomauttanut, että vaikka vahinkopäiväksi katsottaisiin valituksessa esitetty päivä 28.12.2016, ei oikeusturvaetua siltikään voitaisi myöntää. Yhdistyksen oikeusturvavakuutus oli ollut 28.12.2016 voimassa alle kaksi vuotta, joten vakuutusehtojen mukaan myös niiden seikkojen, joihin vaatimus perustui, tuli olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Yhdistyksen vaatimus vakuutusyhtiölle perustui rakennuksen vaurioihin, jotka oli todettu 31.8.2015 - 30.10.2015 välisenä aikana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutuksenottajana oleva yhdistys on hakenut oikeusturvaetua yhdistyksen eräälle kiinteistölle ottamasta vahinkovakuutuksesta haettua vakuutuskorvausta koskeneeseen riitaan.  Asiassa on kysymys siitä, milloin yhdistyksen oikeusturvavakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukainen vakuutustapahtuma on mainitun riidan osalta sattunut.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Yhdistyksen oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 102 mukaan vakuutusturva on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla alueella vakuutuskirjassa mainittuna aikana.

Vakuutusehtojen kohdan 105.3, Vahinkotapahtuma, mukaan asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Kysymyksessä on yksi vahinkotapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai vakuutetuilla/vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Vakuutusturvasta korvataan vakuutusturvan voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. …

Jos vakuutusturva on kuitenkin vahinkotapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutusturvan voimassaoloaikana.

Asian arviointi

Kysymyksessä olevaan oikeusturvavakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan sen voimassaoloaikana sattuvia vahinkotapahtumia. Vakuutusehtojen mukaan riita-asiassa vahinkotapahtumaksi on määritelty asiassa esitetyn yksilöidyn vaatimuksen nimenomainen kiistäminen joko perusteeltaan tai määrältään.

Lautakunnalle toimitetuista asiakirjoista ilmenee, että yhdistyksen edustaja oli ollut rakennuksessa havaittujen vaurioiden johdosta sähköpostitse yhteydessä vakuutusyhtiöön syksyllä 2015. Yhteydenoton perusteella vakuutusyhtiö oli ilmoittanut yhdistyksen edustajalle sähköpostilla 17.9.2015 vahingosta siihen mennessä saamiensa tietojen perusteella, ettei vahinkoa korvattaisi rakennuksen vakuutuksesta, koska kerrotusta syystä aiheutunut vahinko ei kuulunut vakuutuksen korvauspiiriin. Asian selvittämistä oli tämän jälkeen jatkettu ja vakuutusyhtiön edustaja oli kehottanut tekemään asiasta kirjallisen vahinkoilmoituksen selvityksineen. Yhdistyksen edustaja oli toimittanut vakuutusyhtiölle 21.9.2015 rakennusliikkeen selvityksen, jonka mukaan kyseessä oli ollut eläimen toiminnasta aiheutunut vahinko.

Lautakunta toteaa, ettei asiakirjoista ilmene, että yhdistys olisi ollut yhteydessä vakuutusyhtiöön mistään muusta syystä kuin juuri vakuutuskorvauksen saamiseksi. Vakuutusyhtiö oli antanut asiasta 23.9.2015 päivätyn kirjallisen korvauspäätöksen, jolla se oli ilmoittanut kieltäytyvänsä korvauksen maksamisesta sillä perusteella, ettei rakennuksen vahinko ollut aiheutunut vakuutusehdoissa edellytetyin tavoin äkillisesti vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuslautakunta katsoo, että asiasta saadun selvityksen perusteella vakuutusyhtiö on viimeistään 23.9.2015 antamallaan kielteisellä korvauspäätöksellä ilmoittanut yhdistykselle, ettei se suostunut korvaamaan kuvatulla syntymismekanismilla rakennukselle aiheutunutta vahinkoa vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on tällä toimenpiteellään kiistänyt yhdistyksen sille esittämän perusteeltaan yksilöidyn korvausvaatimuksen vahingon korvattavuuden perusteen osalta siten kuin oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdassa 105.3 on mainittu. Vakuutusehtojen soveltamisen osalta tilannetta ei muuta muuksi se, että rakennuksen vaurioiden korjauskustannukset eivät mahdollisesti vielä tuolloin olleet määrältään selvillä, eikä sekään, että vakuutusyhtiö on sittemmin esittänyt korvausvastuunsa kiistämisen perusteiksi myös muita seikkoja.

Vain sillä yhdistyksen esittämällä seikalla, että eräs toinen vakuutusyhtiö oli rakennuksen edelliselle omistajalle myöntämänsä oikeusturvavakuutuksen perusteella asiasta antamassaan päätöksessä ilmoittanut vahinkopäiväksi 25.2.2016, ei myöskään ole asiassa merkitystä etenkään, kun päätöksen perusteena olleiden selvitysten laatu ja laajuus eivät päätöksestä tarkemmin ilmene.

Näin ollen lautakunta katsoo, että asiaan sovellettavien oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukainen vahinkotapahtuma on puheena olevassa asiassa sattunut viimeistään 23.9.2015 eli ennen yhdistyksen oikeusturvavakuutuksen voimaan tuloa 1.1.2016. Vakuutusyhtiö ei sen vuoksi ole velvollinen myöntämään asiaan oikeusturvaetua.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä

Tulosta