Haku

FINE-011185

Tulosta

Asianumero: FINE-011185 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 27.06.2018

Vuotovahinko. Lattialämmitysputkiston vuoto. Rakennustyövirhe.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vuonna 2013 rakennetun omakotitalon lattia oli kylmennyt, koska vesikiertoisessa lattialämmitysputkistossa oli vuoto. Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Vahingon syynä on katsottu olevan rakennusaikana tapahtunut virhe, josta myöhemmin alkanut vuoto on saanut alkunsa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että vahinko korvataan. Asiakkaan mielestä vuotoa ei voida pitää rakennusvirheenä, koska putkiston eheys on varmistettu painekokeella. Näin toimitaan juuri siitä syystä, että koskaan ei voi olla täyttä varmuutta siitä, onko putkisto vahingoittunut. Menettely on asiakkaan mukaan hyvän rakennustavan ja rakennusalan määräysten mukainen. Jos putkisto läpäisee painekokeen, sen voidaan katsoa olevan oikein asennettu ja ehjä. Jos vuoto jostain syystä ilmenee tämän jälkeen, niin sitä varten on vakuutus.

Asiakas on useaan otteeseen kysynyt vakuutusyhtiöltä, millä menetelmällä putkiston eheys voidaan todeta niin, että vakuutus korvaa mahdollisen vuodon. Tai mihin määräyksiin tämä näkemys perustuu? Yhtiö on todennut perusteluissaan, että koska putkisto vuotaa, kyseessä on rakennusvirhe, koska oikein asennettu putkisto ei vuoda. Asiakkaan mielestä tällaista perustelua ei voida käyttää, koska mitään vakuutusta ei silloin todellisuudessa ole. Yleisesti hyväksytyn käytännön mukaan eheys todetaan painekokeella, ja silloin sitä seurannut vahinko on asiakkaan mukaan korvattava.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että vakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta siinä laajuudessa kuin vakuutussopimukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty. Kotivakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.1.4 mukaan putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Vakuutusehtojen kohdan 6.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Tarkastusraportissa on kuvattu vuotokohdaksi wc:n ja vaatehuoneen välinen väliseinä. Raportin mukaan todennäköisesti rakennusaikana on käyttövesijohdolle tehty tilaa piikkaamalla, ja tällöin joko piikkarin piikki tai betonipala on nirhannut lattialämmitysputkeen. Nirhauma on ajan oloon auennut ja alkanut vuotaa. Vakuutusyhtiön käytössä olevien selvitysten perusteella vuotovahingon syyksi on selvinnyt lattialämmitysputkeen piikkaamisen yhteydessä osunut piikkari tai betonipala. Kysymyksessä on rajoitusehtokohdan 6.17 tarkoittamasta asennus- tai rakennustyövirheestä johtunut vuotovahinko. Tällaiset vahingot on nimenomaisella rajoitusehdolla suljettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, joten asiassa ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ole perusteita suorittaa korvausta.

Sopimusehdot

Kotivakuutusehdot

5.1.4 Putkistovuototurva

Putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta.

Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, ei korvata tästä turvasta.

6 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

Vakuutuksesta ei korvata
6.17 suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Asiakkaan omakotitalo on rakennettu vuonna 2013 ja lattialämmitysputken rikkoutumisesta johtunut vuotovahinko on havaittu helmikuussa 2018. FINE toteaa, että lattialämmitysputki ei ollut kestänyt käyttöä suunnitellun käyttöikänsä ajan.

Tämän tyyppistä tapahtumaa, jossa putki rikkoutuu ennen ajatellun käyttöikänsä päättymistä ja alkaa vuotaa, on kotivakuutuskorvauskäytännössä pidetty lähtökohtaisesti korvattavaksi tulevana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vuotovahinkona. Tyypiltään tämä vahinkotapahtuma täyttää nyt sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen kohdan 5.1.4 mukaiset korvattavuuden edellytykset.

FINE toteaa toisaalta, että vakuutusehdoilla voidaan rajoittaa vakuutuksesta korvattavien tapahtumien piiriä. Ratkaiseva kysymys tässä tapauksessa on se, onko vakuutusyhtiöllä oikeus soveltaa vahinkoon ehtojen kohdan 6.17 mukaista rajoitusehtoa. Näyttötaakka korvausvastuun poistavan seikan olemassaolosta, kuten esimerkiksi vakuutuksen rajoitusehdon sovellettavuudesta, on vakuutuksenantajalla.

FINElle toimitetun 29.3.2017 täydennetyn tarkastusraportin tietojen mukaan kyseisen vuotovahingon syy on lattialämmitysputkeen piikkaamisen yhteydessä osunut piikkari tai betonipala. Putki ei rikkoutunut vielä tuossa yhteydessä, vaan lattialämmitysputkisto läpäisi painekokeen. Kyseinen putki oli kuitenkin ajan myötä alkanut vuotaa tästä osumasta tulleen nirhauman vuoksi. Todennäköisesti putki ei kestänyt lattialämmitysputkiston normaalia käytön aikaista lämpölaajentumista, koska rakennusvaiheessa syntynyt nirhauma oli vaurioittanut putken rakennetta.

FINE katsoo, että tarkastusraportissa kuvattu putken vaurioituminen piikkaamisen yhteydessä on ollut vakuutuksen rajoitusehtojen kohdassa 6.17 mainittu työvirhe. Tarkastusraportin mukaan putken pettäminen ja vuoto johtuivat tästä nirhaumasta. Ehtokohdassa 6.17 on nimenomaisesti suljettu korvattavuuden ulkopuolelle asennus- ja rakennustyövirheet sekä tällaisesta virheestä aiheutuneet vahingot. Vakuutusyhtiöllä on siten oikeus kieltäytyä korvaamasta vahinkoa rajoitusehdon perusteella.

FINE toteaa vielä, että tämä vuotovahingon korvattavuutta koskeva arviointitapa vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheisesta tapauksesta VKL 265/13.

Lopputulos

Näillä perusteilla FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen. FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia