Haku

FINE-011174

Tulosta

Asianumero: FINE-011174 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.06.2018

Korvattava vakuutustapahtuma. Muuhun kiinteistöön kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon liittyvä asia.

Tapahtumatiedot

A havaitsi vuonna 2010, että hänen vuonna 1983 ostamansa kiinteistön halki oli hyväksytty kulkemaan valtatien rinnakkaistie, joka halkoi tilan niin, että A:n omistaman tilan käytettävyys asuinrakentamiseen kärsi huomattavasti. A teki kiinteistöstä myyntitarjouksen Liikennevirastolle, joka kieltäytyi kaupasta perustelemalla kieltäytymistä siten, että A voi käyttää kiinteistöä metsätalouteen, koska se oli metsämaata. A:n mukaan alue on rakennustontti ja käyttötarkoitus oli määritelty väärin. Paikallinen metsänhoitoyhdistys oli A:n mukaan vienyt kiinteistörekisteriin väärän tiedon tontin pinta-alasta, jonka perusteella tonttia oli pidetty metsätilana.

Tontista oli aikaisemmin lunastettu kolme määräalaa. Pakkolunastuskorvaukset oli laskettu metsämaan hintatason mukaan ja A oli lisäksi joutunut vuosittain maksamaan metsämaalle tarkoitettuja erilaisia kiinteistöveroa korkeampia maksuja. Verohallinnolla oli 35 vuotta virheellinen tieto tilan pinta-alasta. A oli hakenut oikeusturvaetua lunastus-, pakkolunastus- ja verotusta koskeviin asioihin.

A:lta oli 9.3.2017 pyydetty selvitystä siitä lunastuspäätöksestä, josta A:n oli tarkoitus valittaa maaoikeuteen. A:lta oli myös pyydetty maaoikeudelle tehty valitus ja selvitys siitä, missä käytössä riidan kohteena oleva tontti oli.

A oli tuonut esiin, että erimielisyyksien kohteena olevalle tilalle oli aluksi tarkoitus rakentaa tieliikenneasema. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen ja katsonut, että kyseessä oli rajoitusehdon tarkoittama liiketoimintaan liittyvä asia.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A on vaatinut, että vakuutusyhtiö myöntäisi oikeusturvaedun vero-, pakkolunastus- ja lunastusasioissa.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei asiassa ole syntynyt sellaista riitaa, joka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeudessa käsiteltäväksi. Kiinteistöön liittyvissä erimielisyyksissä on ollut kyse ehtokohdan 3 tarkoittamissa hallinnollisissa viranomaisissa käsiteltävistä asioista. Käytettävissä olevan selvityksen mukaan asiassa ei ole myöskään nostettu syytettä, jossa vakuutettu olisi asianomistaja. Näin ollen ehtokohdan 4.1 mukaista vakuutustapahtumaa ei ole sattunut.

A:lla ei ole vakuutusyhtiössä voimassa olevaa metsävakuutusta, eikä tila ole A:n mukaan luonteeltaan metsätila. Vakuutuksesta ei rajoitusehdon 5.6 perusteella korvata asiaa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokra-huoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

A on tuonut esiin, että erimielisyyksien kohteena olevalle tilalle oli aluksi tarkoitus rakentaa tieliikenneasema. Käytännön vaikeuksien vuoksi tämä suunnitelma on kuitenkin kariutunut ja myöhemmin ko. tilalle on ollut tarkoitus rakentaa omakotitalo tai -taloja. Selvityksen perusteella vakuutusyhtiö ei enää vetoa korvauspäätöksen epäysperusteena mainitsemaansa seikkaan, jonka mukaan kyseessä on liikekiinteistö.

A on kertonut lisäkirjelmässään lähettäneensä 12.10.2017 hallinto-oikeudelle tontin lunastusta koskevan, yhdenvertaisuuslakiin perustuvan kantelun/oikaisuvaatimuksen. Vastauksessaan hallinto-oikeus 19.10.2017 ilmoitti, ettei se tutki asiaa, koska yhdenvertaisuuslain 26 §:n 1 momentin mukaisen hyvitysvaatimuksen tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden vaan käräjäoikeuden toimivaltaan. Myöskään vahingonkorvausta koskeva asia on yksityisoikeudellinen riita-asia, jonka tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden vaan käräjäoikeuden toimivaltaan. Hallinto-oikeuden toimivaltaan eivät kuulu myöskään kanteluna tehtävien vaatimusten tutkiminen tai rikosoikeudellisten- tai lunastusvaatimusten tutkiminen.

A on kertonut jättäneensä haastehakemuksen käräjäoikeuteen 31.1.2018 sekä hakemuksen täydennykset 19.3.2018. A vaatii, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan A:lle asiassa mahdollisesti aiheutuvat kustannukset.

Vakuutusyhtiö on lausunut lisävastineessaan, ettei asiassa ole tähän mennessä näytetty syntyneen vakuutusehtojen tarkoittamaa vakuutustapahtumaa. Vakuutusyhtiölle ei ole toimitettu selvitystä vaatimuksesta ja sen todisteellisesta kiistämisestä.

Jos vakuutusyhtiölle kuitenkin toimitetaan selvitys siitä, että käräjäoikeus tutkii A:n perusteeltaan ja määrältään yksilöidyt vaatimukset, jotka vakuutetun vastapuoli todisteellisesti ja yksilöidysti kiistää tai on kiistänyt perusteen tai määrän osalta, oikeusturva-asia käsitellään uudestaan ja asiassa annetaan uusi korvauspäätös. Vakuutusyhtiö kiinnittää lisäksi huomiota, oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohtaan 6.2, jonka mukaan vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

Ehtokohdan 7.5.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä.

Sopimusehdot

3 TUOMIOISTUIMET JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa tai muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimes­sa. Lisäksi edellytetään, että ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet Pohjoismaiden alueella.

Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeim­massa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitel­lään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimessa.

4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita-ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaa­timus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta rikosasiassa
-syytteen nostaminen vakuutetun ollessa asianomistajana
-syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamalla tai on sen peruutta­nut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen aja­misesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jäl­keen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimas­saoloaikana sattunut vakuutustapahtuma.

Rajoitus:

Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimas­sa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuk­sen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

5 VAKUUTUSTAPAHTUMIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,
1)jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa
6)joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Rajoitusta ei sovelleta, jos vakuutettujen omistuksessa tai hallinnassa on yhteensä enintään yksi muu asunto, jota ei käytetä vakuutetun vakituisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona.

6 TOIMENPITEET VAKUUTUSTAPAHTUMAN SATUTTUA

6.1 Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, hänen on ilmoitettava siltä etukäteen kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

6.2 Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä.

Rajoitus:
Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

7.5 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata
Vakuutuksesta ei korvata

7.5.4 vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon-tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheu­tuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä.

8 LAAJENNUS METSÄTALOUTEEN

Jos metsä on vakuutettu metsävakuutuksella tai metsä palovakuutuksella, oikeusturvavakuutus koskee myös vakuutettua metsätilaa koskevia asioita seuraavasti.

8.1 Vakuutus koskee vakuutetun metsätilan omistukseen, hallintaan tai sillä harjoitettuun metsätalouteen liittyviä asioita.

8.3 Vakuutuksesta korvataan ehtojen ansiotoimintaa koskevasta rajauskohdasta 5.2 poiketen vahinko, joka koskee vakuutetun tässä ehtokohdassa mainittua toimintaa.

8.4 Vakuutuksesta korvataan ehtojen kiinteis­tön omistamista ja hallintaa koskevien asioiden rajauskohdasta 5.6 poiketen asia, joka liittyy sopimuksessa metsä- tai metsäpalovakuutuksella vakuutettuun metsätilaan.

8.5 Vakuutuksesta ei korvata asiaa, josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan maatilavakuutukseen liittyvästä tai vakuutuksenottajan muusta oikeusturvavakuutuksesta.

8.6 Muilta osin sovelletaan oikeusturvavakuu­tuksen ehtoja.

Ratkaisusuositus

FINElle toimitetun vakuutuskirjan mukaan A:lla ei ole voimassa olevaa metsävakuutusta, jonka perusteella oikeusturvavakuutus koskisi metsätilaa koskevia asioita oikeusturvavakuutuksen yleisistä ehdoista poiketen.

FINE katsoo, että lunastusta, tontista perittyjä maksuja ja niihin liittyviä vahingonkorvauksia koskevat asiat liittyvät rajoitusehdon 5 mukaisella tavalla muuhun kiinteistöön kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Koska kyseessä on rajoitusehdon tarkoittama tilanne, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta asian hoitamisesta aiheutuvista asianajokuluista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia