Haku

FINE-011093

Tulosta

Asianumero: FINE-011093 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 14.03.2019

Lakipykälät: 38, 39, 40, 43, 42

Vakuutuksen irtisanominen. Vakuutusmaksun laiminlyönti. Edunvalvojan määrääminen. Vuotovahinko.

Tapahtumatiedot

A:n omakotitalo ja koti-irtaimisto olivat vakuutettuina laajalla kotivakuutuksella. A ei ollut maksanut kotivakuutuksen laskua 25.9.2016. Vakuutusyhtiö lähetti A:lle maksumuistutuksen 12.12.2016. Yhtiön apulaisenaan käyttämä perintätoimisto B lähetti A:lle 9.1.2017 kirjeen, jonka mukaan vakuutusyhtiö irtisanoi kotivakuutuksen päättymään 23.1.2017.

A:lle määrättiin maistraatin päätöksellä 30.3.2017 edunvalvojaksi X:n edunvalvontatoimiston 4. yleinen edunvalvoja. Päätöksen mukaan edunvalvoja määrättiin hoitamaan A:n omaisuutta ja taloudellisia asioita 2 vuoden määräajaksi (24.3.2017 – 24.3.2019). A:n toimintakelpoisuutta ei rajoitettu.

Edunvalvontasihteeri K lähetti vakuutusyhtiölle 11.4.2017 sähköpostiviestin, jossa A:n laskutusosoitteeksi pyydettiin muuttamaan edunvalvojan osoite. Lisäksi K pyysi lähettämään A:n vakuutuskirjat. Vakuutusyhtiön pyynnöstä K lähetti aiemmasta viestistään puuttumaan jääneen edunvalvontapäätöksen vakuutusyhtiölle 12.4.2017, ja uudisti pyynnön vakuutuskirjojen lähettämisestä.

K soitti vakuutusyhtiöön 19.4.2017 ja pyysi tietoja A:n henkilöauton autovakuutusta koskevasta maksumuistutuksesta ja liikennevakuutuksen maksuista sekä henkilöauton vakuutusten voimassaolosta. Käydyssä puhelinkeskustelussa, jonka sisältöä käsitellään lähemmin jäljempänä, K pyysi vakuutusyhtiön asiakaspalvelija E:tä myös lähettämään edunvalvontatoimistolle A:ta koskevat vakuutuskirjat.

A:n omakotitalossa sattui 16.6.2017 vuotovahinko. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 5.7.2017 mukaan ilmeisesti vesiputken liitos oli auennut ja vettä oli tullut eteiseen muutama kuutio. Omakotitalon vakuutus oli päättynyt 24.1.2017 maksamattomuuden takia. Koska vakuutus ei ollut vahinkotapahtuman sattuessa enää voimassa, vakuutusyhtiö ei maksanut korvausta vahingosta.

A:n edunvalvoja pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan korvauspäätöstään. A ei ollut sairautensa vuoksi kyennyt huolehtimaan vakuutuksen maksamisesta tai vakuutuksen voimassaolosta. A oli ollut psykiatrisessa sairaalahoidossa 19.1. - 6.2.2017 ja hakemus edunvalvojan määräämiseksi oli laitettu vireille hoitojakson aikana. A:n sairastelu oli alkanut 8.6.2016 ja jatkui edelleen. Edunvalvonnasta oli pyydetty A:n vakuutusten vakuutuskirjoja 12.4.2017 ja näitä ei ollut toimitettu.

Vakuutusyhtiöstä edunvalvontaan saatu ensimmäinen lasku oli 5.6.2017 päivätty maksumuistutus kotitalouden vakuutuksesta. Tämä lasku oli harhaanjohtava ja vasta vahinkotapahtuman edunvalvojan toimesta selvittelyn yhteydessä kävi ilmi, että kyse olikin ollut henkilövakuutuksen eikä kotivakuutuksen laskusta. Vakuutusyhtiö lähetti vakuutuskirjan ja vakuutusehdot edunvalvonnalle vasta 11.7.2017. Edunvalvojan mukaan A ei ollut tahallisesti laiminlyönyt vakuutusmaksujaan. Myöskään edunvalvonta ei ollut saamiensa puutteellisten tietojen vuoksi voinut saattaa vakuutuksia ajan tasalle.

Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa korvauspäätöksessä 4.10.2017 yhtiö myöntää, että vakuutuskirjoja ei 11.4. ja 12.4.2017 lähetettyjen pyyntöjen johdosta toimitettu edunvalvonnalle. Edunvalvontasihteeri K:n sähköpostiviestissä ei kuitenkaan ollut ollut pyyntöä A:n vakuutusturvan ajan tasalle saattamisesta. Edunvalvontasihteeri K:n ja asiakaspalvelija E:n välisessä puhelinkeskustelussakaan K ei pyytänyt vakuutusturvan ajan tasalle saattamista, vaan keskustelua käytiin vakuutuskirjojen toimittamisesta kuten aiemmassakin pyynnössä. Huhtikuussa 2017 A:lla oli voimassa enää lakisääteinen liikennevakuutus, koska vapaaehtoiset vakuutukset olivat päättyneet maksamattomuuden vuoksi. Liikennevakuutuksen vakuutuskirja oli postitettu edunvalvontatoimistoon 19.4.2017 käydyn puhelinkeskustelun jälkeen.

Vakuutusyhtiö katsoo, että edunvalvontatoimistolle on K:n pyynnön mukaisesti lähetetty liikennevakuutusta koskeva vakuutuskirja 19.4.2017 käydyn puhelinkeskustelun jälkeen. Pyyntöä A:n vakuutusturvan saattamisesta ajan tasalle ei ole missään vaiheessa esitetty. Kotivakuutus on päättynyt jo 24.1.2017. Vakuutusyhtiö katsoo, että se ei ole menetellyt asiassa huolimattomasti. Yhtiö toteaa vielä, että sen antama korvauspäätös koskee vain kotivakuutuksen voimassaoloa. Päätöksellä ei oteta kantaa siihen, olisiko 16.6.2017 sattunut vuotovahinko ollut vakuutuksesta korvattava, jos vakuutus olisi ollut voimassa.  

Asiakkaan valitus

A pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta siitä, onko vakuutusyhtiö menetellyt asian käsittelyssä huolimattomasti tai lain tai hyvän vakuutustavan vastaisesti ja tulisiko yhtiön saattaa kotivakuutus uudelleen voimaan.  

A on sairautensa vuoksi määrätty edunvalvontaan ja häntä edustaa edunvalvoja. Edunvalvontatoimistosta on 11.4.2017 lähetetty vakuutusyhtiöön sähköposti, jossa on pyydetty muuttamaan A:n laskutusosoite ja lähettämään vakuutuskirjat. Vakuutusyhtiön olisi tuolloin pitänyt ilmoittaa, että A:n kotivakuutus on irtisanottu hieman alle kolme kuukautta sitten. Kun yhteydenotto tulee edunvalvontatoimistosta, vakuutusyhtiön tulisi ymmärtää, että A:n maksulaiminlyönti on tapahtunut sairauden vuoksi tai ainakin epäillä sitä. Yhtiön olisi pitänyt antaa tieto päättyneestä vakuutuksesta heti 11.4.2017. Jos tieto olisi saatu, kotivakuutus olisi saatettu heti voimaan. A:n näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön ja asiakkaan tulisi olla toisiaan kohtaan lojaaleja puolin ja toisin. Asiassa on huomioitava, että edunvalvoja sai vakuutuskirjan ja vakuutusehdot vasta 11.7.2017. Ennen tätä ajankohtaa mistään ei voinut päätellä, että vuotovahingon kattavaa vakuutusta ei ole.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Kotivakuutus on päättynyt maksamattomuuden vuoksi 24.1.2017. Alkuperäinen lasku on lähetetty 25.9.2016 ja maksumuistutus toimitettu Postin välityksellä paperisena. Perintätoimistosta on lähetetty tammikuussa irtisanomiskirje ja maksuvaatimus.

K on pyytänyt muuttamaan A:n laskutusosoitteen ja lähettämään vakuutuskirjat 11.4.2017. Edunvalvontapäätöksen toimittamisen jälkeen laskutusosoite muutettiin, mutta vakuutuskirjoja ei toimitettu. K on soittanut 19.4.2017 vakuutusyhtiöön ja keskustellut asiakaspalvelija E:n kanssa. Puhelinkeskustelun päätteeksi E on luvannut toimittaa vakuutuskirjat.

E on postittanut edunvalvontatoimistoon liikennevakuutuksen vakuutuskirjan. Vakuutusyhtiö kertoo, että sen yleisen toimintamallin mukaisesti vakuutuskirja toimitetaan vain voimassa olevista vakuutuksista, eikä irtisanotuista tai päättyneistä kohteista. Edunvalvontatoimistosta ei ole pyydetty päättyneiden kohteiden tietoja. Yhtiö viittaa korvauspäätökseensä, josta käy ilmi, ettei edunvalvontatoimistosta ole missään vaiheessa pyydetty vakuutusyhtiötä saattamaan A:n vakuutusturvia ajan tasalle. Vakuutusyhtiöltä on pyydetty ainoastaan voimassa olevien vakuutuksien vakuutuskirjoja.

A:n valituksessa vakuutusyhtiön velvollisuuksista edunvalvojan määräämisen yhteydessä esitettyjen väitteiden osalta vakuutusyhtiö katsoo, että ilman asiakkaan tilan kertomista vakuutusyhtiölle sillä ei ole mitään mahdollisuutta arvioida asiakkaansa kykyä hoitaa omaa taloudellista tilannettaan. Edunvalvoja on vedonnut vielä siihen, että edunvalvonnan toimesta on maksettu yksi A:n lasku, jota on vakuutuskirjojen puuttuessa luultu kotivakuutusta koskevaksi. Vakuutusyhtiö viittaa 19.4.2017 käytyyn puhelinkeskusteluun, jossa K:lle on kerrottu, ettei voimassa olevia vakuutuskohteita ole liikennevakuutuksen lisäksi.

Vakuutusyhtiö katsoo, että se ei ole menetellyt huolimattomasti eikä lain tai hyvän vakuutustavan vastaisesti. Kotivakuutusta ei voida saattaa takautuvasti voimaan.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on muun muassa seuraavat selvitykset:

  • Kotivakuutusta koskevat maksumuistutukset ja irtisanomiskirje
  • K:n ja E:n välillä käytyä puhelinkeskustelua 19.4.2017 koskeva puhelunauhoite
  • Vakuutusyhtiön ja edunvalvontatoimiston välillä lähetettyjä sähköposteja

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö menetellyt asianmukaisesti vastatessaan edunvalvontatoimiston A:n vakuutuksia koskeviin tiedusteluihin. Mikäli A:n vakuutuksista annetut tiedot ovat olleet virheellisiä tai puutteellisia tai menettely on ollut muuten huolimatonta, tapauksessa tulee arvioitavaksi, olisiko A:n edunvalvoja oikeat tiedot vakuutuksesta saatuaan todennäköisesti saattanut jo irtisanotun kotivakuutuksen voimaan ennen vuotovahingon sattumista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 39 §:n (Vakuutusmaksun viivästyminen) mukaan jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen 38 §:ssä säädetyssä määräajassa, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusmaksun laiminlyönnin takia ei kuitenkaan saa irtisanoa 40 §:n 1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa vahinkovakuutusta.

Jos vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutuksenantajan on mainittava tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa. Jos kysymyksessä on henkilövakuutus, irtisanomisilmoituksessa on lisäksi annettava tieto 43 §:ssä säädetystä vakuutuksenottajan oikeudesta saada vakuutus uudelleen voimaan.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoitukseen on otettava maininta myös tämän momentin mukaisesta mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen.

Jos irtisanomisilmoituksesta puuttuu jokin 2 tai 3 momentissa säädetyistä tiedoista, irtisanominen on mitätön.

Vakuutussopimuslain 42 §:n (Viivästyneen vahinkovakuutusmaksun suorittaminen) mukaan jos vakuutuksenottaja suorittaa vahinkovakuutuksen vakuutusmaksun 11 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa viivästyneenä taikka 39 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus on tullut uudelleen voimaan.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutuksenantaja 14 päivän kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta ilmoittaa vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan. Maksua ei saa kieltäytyä vastaanottamasta sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut maksun suorittamisen jälkeen.

Asian arviointi

Osapuolten välillä ei ole erimielisyyttä siitä, että A:n kotivakuutus on päättynyt A:n maksulaiminlyöntiin perustuneen vakuutuksen irtisanomisen johdosta 24.1.2017. A ei ole väittänyt, että kotivakuutuksen vakuutusmaksujen laiminlyönti olisi ollut seurausta vakuutussopimuslain 39 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla sosiaalisesta suoritusesteestä johtuneista maksuvaikeuksista. Vakuutuksen irtisanomisen on näin ollen katsottava tapahtuneen pätevästi.

A on vedonnut siihen, että vakuutusyhtiö on saanut 11.4.2017 tiedon edunvalvojan määräämisestä ja edunvalvojan ilmoituksen laskutusosoitteen muuttamisesta sekä pyynnön vakuutuskirjojen lähettämisestä. Näiden tietojen perusteella vakuutusyhtiön olisi tullut epäillä kotivakuutuksen päättymiseen johtaneiden maksulaiminlyöntien olleen seurausta A:n sairaudesta. Tämän perusteella vakuutusyhtiön olisi tullut antaa tieto päättyneestä kotivakuutuksesta edunvalvontatoimiston puolelta asiaa hoitaneelle edunvalvontasihteeri K:lle heti 11.4.2017, jolloin kotivakuutus olisi saatettu edunvalvojan toimesta voimaan.

Holhoustoimesta annetun lain 8 §:n mukaan tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Vakuutuslautakunta toteaa, että edunvalvojalla on kelpoisuus edustaa päämiestään muun muassa tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa. Silloin, kun edunvalvoja on määrätty ilman, että päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu, edunvalvojalla ja päämiehellä on rinnakkainen toimivalta hoitaa erilaisia taloudellisia asioita, kuten päämiehen vahinkovakuutuksia.

K:n vakuutusyhtiölle lähettämässä sähköpostiviestissä 11.4.2017 vakuutusyhtiötä on pyydetty lähettämään edunvalvontatoimistolle ”A:n vakuutuskirjat”. Vakuutuskirjojen lähettämistä koskeva pyyntö on uudistettu seuraavana päivänä aiemmasta viestistä puuttuneen edunvalvojan määräyksen lähettämisen yhteydessä. Sitä, mitä nimenomaisia A:n vakuutuksia pyyntö koskee, ei ole viestissä lähemmin yksilöity.

Vakuutusyhtiö on Vakuutuslautakunnalle antamassaan vastauksessa katsonut menetelleensä huolellisesti ja selostanut yleisiä käytäntöjään sen suhteen, että yhtiö lähettää vain voimassaolevia vakuutuksia koskevat vakuutuskirjat. Yhtiö ei kuitenkaan ole ottanut lähemmin kantaa siihen, miksi yhtiössä ei alkuvaiheessa ole lainkaan reagoitu vakuutuskirjojen lähettämistä koskevaan edunvalvontatoimiston pyyntöön.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan hyvä vakuutustapa edellyttää, että tilanteessa, jossa vakuutuksenottajalle määrätty edunvalvoja selvittää vakuutusyhtiöstä päämiehensä vakuutusten voimassaoloa yleisluonteisella tiedustelulla, kuten vakuutuskirjoja pyytämällä, vakuutusyhtiön tulee tarvittaessa esittää selventäviä kysymyksiä edunvalvojan tarvitsemien tietojen sisällöstä. Tilanteessa, jossa vakuutus on päättynyt irtisanomiseen maksulaiminlyönnin takia, vakuutusyhtiölle voi syntyä vakuutussopimuslain 42 §:n nojalla velvollisuus antaa vakuutuksenottajalle tai tämän edunvalvojalle tiedot vakuutuksen päättymisestä ja tarvittaessa myös tiedot vakuutuksen uudelleen voimaan saattamisen mahdollisuudesta viivästynyt vakuutusmaksu maksamalla. Kun otetaan huomioon, että edunvalvontamääräyksen tarkoituksena on turvata päämiehen taloudellisten asioiden hoitaminen muun muassa henkisen toiminnan häiriintymisen tai sairauden rajoittaessa päämiehen omia toimintamahdollisuuksia, Vakuutuslautakunta pitää perusteltuna, että edunvalvojan tiedustellessa päämiehensä vakuutusten voimassaolosta ja maksutilanteesta vakuutusyhtiön tulee toisinaan oma-aloitteisestikin antaa edunvalvojalle tietoja erityisesti vakuutuksenottajan kotinaan käyttämän rakennuksen vakuutuksen maksulaiminlyönneistä, vakuutuksen päättymisestä irtisanomiseen ja irtisanotun vakuutuksen voimaansaattamiseksi käytettävissä olevista keinoista.

Esillä olevassa tapauksessa A:n kotivakuutus on päättynyt maksulaiminlyönnin johdosta tapahtuneeseen irtisanomiseen hieman alle kolme kuukautta ennen kuin edunvalvontatoimistosta on otettu yhteyttä vakuutusyhtiöön. Edunvalvontatoimistoa edustaneen K:n sähköpostiviestin sanamuoto on Vakuutuslautakunnan mielestä viitannut siihen, että A:n edunvalvojan puolelta on tarkoitettu selvittää A:n vakuutusturvan sisältö ja voimassaolo laajemmin kuin jonkin tietyn vakuutuksen tai vain voimassaolevien vakuutusten osalta. Vakuutuslautakunta on kuunnellut K:n ja E:n välillä 19.4.2017 käytyä puhelinkeskustelua koskevan nauhoitteen. Puhelussa on keskusteltu aluksi muun muassa A:n autovakuutuksen maksumuistutuksesta sekä auto- ja liikennevakuutuksen voimassaolosta. Puhelinkeskustelun lopuksi K on tiedustellut E:ltä, onko aiemmin pyydettyjä A:ta koskevia vakuutuskirjoja lähetetty edunvalvonnan osoitteeseen. E:n vastattua kysymykseen kieltävästi, K on pyytänyt lähettämään vakuutuskirjat. E on kysynyt, tarkoittaako K, että vakuutuskirjat lähetetään liikennevakuutuksesta ja autovakuutuksesta, jolloin K on vastannut, että vakuutuskirjat tarvitaan kaikista vakuutuksista, joita A:lla on, ja jos muita vakuutuksia kuin liikenne- ja autovakuutus ei ole, niitä koskevat vakuutuskirjat riittävät.

Myös vakuutusyhtiöön 19.4.2017 soitetusta puhelusta on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan käynyt välillisesti ilmi, että A:n edunvalvojan tarkoituksena on ollut selvittää päämiehensä A:n vakuutusmaksujen tilannetta ja myös varmistua siitä, että päämiehen vakuutusturva on tarpeelliselta osin voimassa. Vaikka puhelun pääasiallisena aiheena on ollut liikenne- ja autovakuutuksen maksutilanne ja voimassaolo, Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiötä edustaneen E:n olisi viimeistään puhelinkeskustelussa 19.4.2017 pitänyt tuoda esille, että myös A:n kotivakuutus on päättynyt saman vuoden tammikuun lopulla vakuutusmaksujen laiminlyönnin johdosta. Näin on siitäkin huolimatta, että K ei ole puhelinkeskustelussa nimenomaisesti kysynyt vakuutusyhtiön edustajalta, onko maksulaiminlyöntejä mahdollisesti tapahtunut muissakin A:n vakuutuksissa kuin puhelussa käsitellyissä auto- ja liikennevakuutuksessa, ja onko vakuutuksia mahdollisesti maksulaiminlyöntien johdosta irtisanottu.

Lautakunnan näkemyksen mukaan myös edunvalvontatoimiston edustajan olisi tällaisessa tilanteessa tullut selvästi ilmaista vakuutusyhtiölle, että tiedustelujen tarkoituksena on ollut muun muassa kotivakuutuksen voimassaolon selvittäminen. Vakuutuslautakunta kuitenkin katsoo, että myös edunvalvontatoimistolle lähetetty maksumuistutus, jossa on ollut teksti ”kotitalouden vakuutukset”, mutta josta ei ole käynyt ilmi, mitä vakuutusta maksumuistutus koskee, on todennäköisesti ollut omiaan johtamaan edunvalvojalle muodostuneeseen virheelliseen käsitykseen siitä, että A:n kotivakuutus on ollut voimassa. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole menetellyt asianmukaisesti, kun se on näissä olosuhteissa vain lähettänyt edunvalvojalle liikenne- ja autovakuutusta koskevat vakuutuskirjat.

Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt A:n väitettä siitä, että hänen kotivakuutuksensa olisi saatettu ilman aiheetonta viivästystä voimaan, mikäli kotivakuutuksen päättymisestä olisi annettu tieto edunvalvontatoimistoa edustaneelle K:lle. Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että edunvalvoja olisi tiedon kotivakuutuksen päättymisestä saatuaan maksanut viivästyneen vakuutusmaksun. Tällöin vakuutuksenantajan vastuu olisi vakuutussopimuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla tullut voimaan maksupäivää seuraavasta päivästä lukien ja vakuutus olisi jatkunut alkuperäisen vakuutuskauden loppuun saakka, minkä jälkeen vakuutus olisi jatkunut seuraavalle vakuutuskaudelle. Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön tulee saattaa A:n kotivakuutus voimaan takautuvasti, muun selvityksen puuttuessa 20.4.2017 alkaen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö saattaa A:n kotivakuutuksen voimaan 20.4.2017 alkaen ja käsittelee rakennuksessa 16.6.2017 sattuneen vuotovahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia