Haku

FINE-010961

Tulosta

Asianumero: FINE-010961 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2018

Kiinteistönomistajan kunnossapitovastuu. Liukastuminen hiekoitushiekkaan.

Tapahtumatiedot

Asiakas (s. 1956) liukastui taloyhtiön pihakäytävällä 19.3.2015 klo 13.10 mäkeä alas mennessään. Asiakkaan mukaan liukastumisen syynä oli liiallinen hiekoitushiekka. Hiekan poisto on asiakkaan mukaan hoidettu huonosti ja useampi henkilö on kaatunut. Asiakas esitti henkilövahingon johdosta korvausvaatimuksen asunto-osakeyhtiölle.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessään, ettei asunto-osakeyhtiö ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Huomioiden sääolosuhteet ennen vahinkoa perusteita hiekan kokonaan poistamiselle ei ole ollut. Vastaavanlaisista vahingoista ei ole vakuutuksenottajalle tullut vahinkovuonna muita ilmoituksia.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakkaan valituksen mukaan hänen kaatumisensa on johtunut taloyhtiön pihalla olleesta liiallisesta hiekasta, jota ei ollut poistettu. Asiakas tuo esille tyytymättömyyden vakuutusyhtiön asiakaspalveluun ja korvauskäsittelyn viipymiseen.  

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiaan. Ensihoidon kertomuksessa todetaan, että asiakas on liukastunut irtohiekkaan. Hiekan määrästä ei ole mainintaa. Kiinteistön alueella hiekannosto on aloitettu koneellisesti ennen vahinkoa ja sitä on jatkettu vahingon jälkeen. Koneellisessa nostossa hiekka nostetaan koneeseen. Lämpötila 15.–19.3.2015 on vaihdellut -2:n ja -6 °C :n välillä.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutetulla ei ollut lisättävää asiaan.

Lainsäädäntö ja sopimusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen kohdan 20.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön toiminnassa tai omistamisessa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun
 - vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
 - vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko kiinteistön omistava asunto-osakeyhtiö näyttänyt huolehtineensa kunnossapitovelvollisuudestaan ja oliko vahinko aiheutunut kiinteistönomistajan tuottamuksesta.   

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on oikeuskäytännön mukaan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistöllä liikkuminen on turvallista. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi johtaa korvausvastuuseen. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella.

Riidatonta on, että asiakas on kaatunut hiekoitushiekkaan pihakäytävällä mäkeä alaspäin kävellessään. Huollosta vastaavan yrityksen mukaan hiekannosto on aloitettu koneellisesti ennen 19.3.2015 tapahtunutta liukastumista. Asfalttipinnan epätasaisuuksien johdosta kone ei nosta kaikilta osin hiekkaa ylös. Asiakkaan mukaan alueen harjausta tai koneellista hiekanpoistoa ei ole tehty ollenkaan vaan alue on ollut täynnä hiekkaa.  Isännöitsijän antaman selvityksen mukaan heillä ei ole tiedossa, että vuoden 2015 aikana alueen pihakäytävillä olisi tapahtunut muita liukastumisia.  Asiakkaan oikaisuvaatimuksesta saadun tiedon mukaan lämpötilat ovat vaihdelleet 16.3.2015 -5:n ja + 8 °C:n välillä, 17.3.2015 -5:n  ja +7 °C:n välillä, 19.3.2015 -4:n ja +6 °C:n välillä.  Vakuutusyhtiön mukaan lämpötila on vaihdellut 15.–19.3.2015 öisin -2:n ja -6 °C :n välillä.

FINE toteaa, että vahinkopäivänä ja edeltävinä päivinä on ollut yöpakkasia. FINE katsoo, ettei kiinteistönomistajalla tällaisissa sääolosuhteissa ole ollut velvollisuutta poistaa hiekoitusta täysin. Koska kiinteistönomistajan on näytetty huolehtineen kunnossapitovelvollisuudestaan, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella. Näkemyksensä tueksi FINE viittaa vielä sen yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön ja erityisesti ratkaisusuosituksiin VKL 314/16 ja VKL 83/04.

FINE toteaa vielä lopuksi, että vakuutusyhtiön menettely asiakaspalvelun tai korvauskäsittelyn viipymisen suhteen, ei kuulu FINEn toimialueeseen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Ylönen

Tulosta