Haku

FINE-010911

Tulosta

Asianumero: FINE-010911 (2018)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2018

Tulityöstä aiheutunut palovahinko. Suojeluohje. Korvauksen alentaminen. Kysymys siitä, oliko vakuutuksenottaja laiminlyönyt vakuutussopimuksessa annettuja suojeluohjeita tai niiden noudattamisen valvonnan.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan kiinteistöyhtiön omistama hallirakennus tuhoutui tulipalossa 11.8.2015. Poliisin asiassa suorittamassa esitutkinnassa saadun selvityksen mukaan tulipalo oli saanut alkunsa hallissa autoa purkaneen henkilön käytämän kulmahiomakoneen aiheuttamasta kipinöinnistä. Kipinät olivat sytyttäneet hallin lattialle valuneet palavat nesteet. Työskentelytilaa ei ollut suunniteltu ja varustettu tulityöpaikaksi eikä työlle ollut tulityölupaa. Autoja purkaneet ja kunnostaneet henkilöt olivat käyttäneet hallia siellä alivuokralaisena toimineen henkilön kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 20.5.2016 vedonnut vakuutusehtojen tulitöitä koskeviin suojeluohjeisiin, joiden noudattamatta jättämisen perusteella se ilmoitti alentavansa korvauksen määrää 50 prosenttia. Vakuutusyhtiö oli määritellyt hallin käypään arvoon perustuneen vahingon määräksi 162 258 euroa, joten vakuutusyhtiö oli maksanut vakuutuksenottajan omavastuuosuus huomioiden vahingosta 80 887 euron korvauksen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vakuutusyhtiön päätöksestä alentaa korvausta suojeluohjeiden laiminlyönnin perusteella. Korvausta oli alennettu, vaikka vakuutuksenottajan edustaja Y ei ollut tiennyt, että halliin oli päässyt työskentelemään ulkopuolisia henkilöitä. Palon aiheuttajiksi epäillyistä kahdesta henkilöstä toista oli syytetty oikeudessa yleisvaaran tuottamuksesta, mutta syyte oli hylätty näytön puuttumisen takia. Vakuutuksenottaja on vaatinut täyden korvauksen maksamista palovahingosta.

Lisäkirjelmässään 9.7.2018 vakuutuksenottajan edustaja Y on lausunut, että hän oli tiennyt hallin vuokralaisen käyttäneen kulmahiomakonetta alumiini- ja kuparikaapelien katkaisuun, mistä ei syntynyt kipinöitä. Y oli havainnut ulkopuolisia henkilöitä, mutta oli nähnyt heitä ja muita asiakkaiksi luulemiaan ulkopuolisia ainoastaan vuokra-alueen ulkotiloissa. Vuokralainen oli keväällä tai kesällä 2014 vuokrannut osan tilastaan edelleen henkilölle, joka oli purkanut siellä autoja. Y on kertonut jättäneensä puuttumatta vuokraamiseen, mutta on kiistänyt antaneensa lupaa autojen purkamiseen.

Käydessään hallissa Y oli nähnyt siellä öljypurkkeja, auton renkaita ja öljyisiä rättejä, jolloin hän oli kertomansa mukaan valehdellut vuokralaiselle halliin tulevasta palotarkastuksesta, jotta halli olisi saatu siistimmäksi. Palon aiheuttajiksi epäiltyjen henkilöiden Y oli nähnyt työskennelleen ainoastaan hallin ulkopuolella. Y on kiistänyt tunteneensa heidät ja oli luullut heitä alivuokralaisen asiakkaiksi. Toisella näistä henkilöistä oli ollut tulityökortti. Tilassa oli ollut toimiva jauhesammutin. Y on kertonut sopineensa vuokralaisen ja alivuokralaisen kanssa suullisesti, ettei sisätiloissa tehty tulitöitä eikä hän niiden tekemisestä tiennyt. Y on kiistänyt laiminlyöneensä mitään tulitöihin kuuluneita ohjeita.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että selvityksen mukaan vakuutuksenottaja oli vuokrannut osan hallista K Oy:n käyttöön 1.1.2014 alkaen. K Oy oli vuokrannut tiloja edelleen A:lle, joka oli antanut tilan käyttöön B:lle. B:n esitutkinnassa kertoman mukaan palopäivänä C oli ollut hallilla korjaamassa autoa ja käyttänyt työssä kulmahiomakonetta pultin katkaisemiseen. Työn aikana auton alta oli lentänyt kipinöitä. Myös viereisessä K Oy:n tilassa työskennelleillä henkilöillä oli ollut kulmahiomakone. C oli esitutkinnassa kertonut käyttäneensä kulmahiomakonetta ennen paloa ja C:n kertoman mukaan tilassa oli käytetty kulmahiomakonetta aiemminkin.

Asiassa esitettyjen väitteiden osalta vakuutusyhtiö on todennut, että asianomistajana esitutkinnassa 1.6.2016 kuultuna Y oli kertonut huomanneensa jossain vaiheessa ulkopuolisten henkilöiden alkaneen kulkea vuokratiloissa. Henkilöt olivat ilmeisesti tehneet tiloissa jotain töitä. Vuosien 2014 ja 2015 vaihteen tuntumassa tiloissa oli alettu purkaa autoja. Alussa tiloissa oli toiminut Y:n näöltä tuntema A, jonka Y oli huomannut purkavan autoja. Y ei ollut tiennyt oliko A:n ja K Oy:n välillä jokin yhtiöjärjestely. A:n ilmestymisen jälkeen tiloissa oli alkanut käydä myös ulkomaalaisia miehiä, jotka olivat myös purkaneet itse osia autoista. Tätä ulkopuolisten liikennettä oli ollut paljon.

Y oli käräjäoikeudessa paloa koskeneen rikosasian käsittelyssä kuultuna kertonut keväällä tai kesällä 2014 K Oy:n vuokranneen osan vuokraamastaan tilasta A:lle, joka oli purkanut siellä autoja. Y oli katsonut asiaa läpi sormien saadakseen vuokratuloja. Vastaaja B oli kertonut Y:n nähneen hänet ja toisen henkilön sekä sen, mitä he tekivät hallissa. Kukaan ei ollut antanut B:lle ohjeita, mitä pitäisi tehdä, jos tulipalo syttyisi. B oli nähnyt usein henkilöitä, jotka olivat käyttäneet nestekaasua hitsaus- ja kaapelitöihin.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että Y oli myöntänyt tienneensä, että vuokratussa tilassa purettiin autoja myös ulkopuolisten henkilöiden toimesta. Jo yleisen elämänkokemuksen perusteella tiedettiin, että autojen purkutöissä käytetään yleisesti kulmahiomakonetta. Tässä tapauksessa oli olosuhteiden perusteella selvää, että Y oli tiennyt siitä, että tiloissa tehtiin tulitöitä.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottajan tuli noudattaa suojeluohjeita. Vakuutusyhtiö on vedonnut suojeluohjeisiin sisältyviin määräyksiin vakuutuksenottajan velvollisuudesta valvoa suojeluohjeiden noudattamista ja huolehtia suojeluohjeista tiedottamisesta kaikessa toiminnassa, joka vaikutti vakuutuksenottajan vakuuttamaan omaisuuteen tai toimintaan. Saadun selvityksen perusteella voitiin todeta, että vakuutuksenottaja ei ollut toiminut vaaditulla tavalla. Palovahinko oli seurausta tulityöstä tilapäisellä tulityöpaikalla, jota ei ollut toteutettu tulityöstä annettujen suojeluohjeiden mukaisesti. Vakuutuksenottaja oli laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen huolimattomuudesta, jota ei voitu pitää vähäisenä. Vakuutusyhtiö on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että pelastuslaitoksen 28.8.2015 antaman lausunnon mukaan rakennuksessa oli säilytetty nestekaasupulloja.

Suojeluohjeiden noudattamista pidetään vahinkovakuutuksen sivuvelvoitteista keskeisimpänä. Tässä tapauksessa suojeluohjeiden rikkominen oli ollut suorassa syy-yhteydessä tapahtuneeseen palovahinkoon. Y oli käräjäoikeudessa kertonut katsoneensa asiaa läpi sormien saadakseen vuokratuloja. Pelastuslaitoksen lausunnon perusteella suojeluohjeen laiminlyönnistä oli aiheutunut erittäin merkittävä vahingon vaara. Suojeluohjeen rikkominen oli ollut sen laatuinen, että vakuutusyhtiö on katsonut tekemänsä 50 prosentin suojeluohjevähennyksen perustelluksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa vakuutuksenottajalle 11.8.2015 sattuneesta hallirakennuksen palovahingosta maksettavaa vakuutuskorvausta sillä perusteella, että vakuutuksenottaja olisi laiminlyönyt vakuutusyhtiön vakuutussopimuksessa antamia tulitöitä koskeneita suojeluohjeita.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Yleiset sopimusehdot

Puheena olevaan yritysvakuutukseen 1.10.2014 alkaen sovellettujen yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 8.1, Samastaminen yritysten ja yhteisöjen vakuutuksissa, mukaan, mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön tai oikeushenkilöön,

 • joka vakuutetun suostumuksella tai vakuutetun kanssa tehdyn vuokra-, palvelu-, urakka-, korjaus-, asennus-, huolto-, alihankinta- tai muun vastikkeellisen tai vastikkeettoman sopimuksen perusteella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta omaisuudesta tai käyttää omaisuutta hyödykseen
 • joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa.

Vakuutetun menettelyyn samastetaan lisäksi sellaisen henkilön menettely, joka on työ- tai virkasuhteessa vakuutettuun.

Suojeluohjeet

Vakuutukseen sovellettujen 1.11.2013 alkaen voimassa olleiden omaisuus- ja keskeytysvakuutusten yleisten suojeluohjeiden kohdan 1 mukaan vakuutuksenottajan on noudatettava tätä suojeluohjetta sekä vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita ja valvottava, että suojeluohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassa, joka vaikuttaa vakuutuksenottajan vakuuttamaan omaisuuteen tai toimintaan. Vakuutuksenottajan on saatettava suojeluohjeet kaikkien toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden tietoon. Jos vakuutettua omaisuutta on annettu vuokralle tai toimintaa on ulkoistettu, vakuutuksenottajan on saatettava suojeluohjeet vuokralle ottajien ja palvelun tuottajien tietoon ja kirjallisesti edellytettävä, että nämä noudattavat suojeluohjeita. Tällaisiksi palvelun tuottajiksi katsotaan myös kaikki vakuutuksenottajan toimitiloissa asennus-, korjaus- ja huoltotöitä tekevät. …

Tulitöitä koskevien 1.1.2012 alkaen voimassa olleiden suojeluohjeiden kohdan 2, Suojeluohjeen velvoittavuus, mukaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun on noudatettava suojeluohjetta. Lisäksi vakuutuksenottajan on varmistettava, että suojeluohjetta noudatetaan kaikissa vakuutuksenottajan tai vakuutuksenottajaan rinnastettavan teettämissä tulitöissä. Mikäli suojeluohjetta ei noudateta, voidaan korvausta vähentää tai se voidaan evätä.

Suojeluohjeiden kohdan 3, Määritelmät, mukaan tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Näitä tulitöitä ovat muun muassa sähkö-ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella. …

Tulityösuunnitelma on vakuutuksenottajan kirjallinen suunnitelma siitä, miten kaikki ennakkoon ajateltavissa olevat vakuutuksenottajan toimitiloissa tehtävät tai muutoin vakuutuksenottajan toimintaan liittyvät tai vaikuttavat tulityöt sekä katto- ja vedeneristysalan tulityöt tehdään turvallisesti.

Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu palo-osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti. Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat kaikki muut kuin vakituiset tulityöpaikat. …

Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi on tulityöpaikalla ja sen ympäristössä tapahtuvaa tulityöstä aiheutuvien vaarojen tunnistamista ja niiden vakavuuksien arviointia. Vaarojen selvitys ja arviointi tehdään ennen tulityöluvan myöntämistä sekä aina, kun tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat. Vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella määrätään tarvittavat turvatoimet, joilla tulityöstä aiheutuvat vahingot vältetään.

Tulityölupa on kirjallinen lupa, joka oikeuttaa tulitöiden tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityöluvan myöntämistä edeltää tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi sekä tarvittavien turvatoimien määrääminen. …

Tulityökortti on määräaikainen todistus hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta. …

Suojeluohjeiden kohdan 5.3 mukaan tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain, jos sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti. Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjallinen, määräaikainen tulityölupa.

Suojeluohjeiden kohdan 5.3.1 mukaan ennen tulityöluvan myöntämistä tilapäisellä tulityöpaikalla on tehtävä tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi. Tulityöluvan myöntäjä määrää tulityöluvassa turvatoimet, jotka hän on todennut tarpeelliseksi tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Tulityön saa aloittaa vasta, kun tulityöntekijä ja tulityövartija ovat varmistaneet, että tulityöluvassa määrätyt turvatoimet on toteutettu. Tulityöluvassa on nimettävä tulityöluvan myöntäjä, tulityöntekijät ja tulityövartijat.

Tulityöluvan myöntäjän on kirjoitettava tulityölupa vähintään neljänä kappaleena, joista yksi toimitetaan vakuutuksenottajalle. Ennen tulityön aloittamista tulityöluvan myöntäjän on annettava yksi kappale tulityöntekijälle, yksi tulityön aikaiselle tulityövartijalle ja yksi tulityön jälkeiselle tulityövartijalle. Tulityöluvassa määrätyt turvatoimet on saatettava kaikkien tulityöntekijöiden ja tulityövartijoiden tietoon.

Tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Tulityöluvan saa myöntää vakuutuksenottajan tulityösuunnitelmassa mainittu henkilö, jolla kokemuksensa ja kohteen tuntemuksensa perusteella on parhaat edellytykset tunnistaa ja arvioida tulityöstä aiheutuvat vaarat sekä määrätä tämän perusteella tarvittavat turvatoimet. Mikäli vakuutuksenottajalla ei ole edellä mainittuja edellytyksiä toimia tulityöluvan myöntäjänä, tulityöluvan voi myöntää urakoitsijan tulityösuunnitelmassa mainittu henkilö, joka voi olla voimassaolevan tulityökortin omaava tulityöntekijä.

Tulityöluvan saa myöntää vain määräajaksi. Tulityölupa on tulityöpaikkakohtainen ja vain tulityöluvassa mainitut tulityöt ovat tulityöpaikalla sallittuja. Mikäli tulityöluvan voimassaolon aikana tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat, tulityöluvan myöntäjän on päivitettävä tulityölupa vastaamaan uusia olosuhteita.

Suojeluohjeiden kohdan 5.3.2 mukaan tilapäisellä tulityöpaikalla on toteutettava tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella määrätyt turvatoimet, kuitenkin vähintään seuraavat:

 • tulityöpaikka on puhdistettava syttyvistä materiaaleista
 • syttyvät materiaalit, joita ei voida poistaa, on suojattava tiiviisti palamattomalla suojapeitteellä
 • tulityöpaikalla olevat laitteet ja varusteet (esim. kaapelit) on suojapeitettävä
 • rakenteissa olevat aukot on suojapeitettävä ja raot on tiivistettävä
 • rakenteiden syttyvät pinnat on suojapeitettävä
 • kipinöiden ja roiskeiden kulkeutuminen ympäristöön sekä lämmön johtuminen rakenteiden sisään on estettävä
 • työtilassa on tarvittaessa mitattava kaasupitoisuus ja tila on tarvittaessa tuuletettava
 • paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä, jonka laukaisu perustuu savunilmaisuun, on erheellisten hälytysten estämiseksi tarvittaessa irti kytkettävä alueelta, johon tulityöstä aiheutuvat käryt voivat levitä ja kytkettävä takaisin päälle heti kun se on mahdollista
 • sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä, vaan tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan väliaikaisella suojauksella, joka poistetaan välittömästi tulitöiden jälkeen
 • tulityöpaikalle on tuotava tarvittava sammutuskalusto.

Suojeluohjeiden kohdan 5.3.3 mukaan tulityöluvassa määrätään tilapäisellä tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto, jonka on oltava vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata paineellisella paloletkulla tai pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella. Sammutuskaluston on oltava tulityöpaikalla koko tulityön ja tulityön jälkivartioinnin ajan.

Tilapäisellä tulityöpaikalla on oltava palamatonta suojausmateriaalia, jolla voidaan suojata tulityöpaikalla olevat laitteet ja varusteet, syttyvät materiaalit ja rakenteet sekä raot ja aukot.

Suojeluohjeiden kohdan 5.3.4 mukaan tulityövartiointi on määrättävä tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Tulityövartiointi on toteutettava koko työn ajan, myös työtaukojen aikana. Tulityövartioinnin aikana tulityöpaikan ympäristöineen on oltava jatkuvan silmälläpidon alaisena. Tulityön jälkeen on tulityövartiointi toteutettava tulityöluvan mukaisesti, kuitenkin vähintään yhden tunnin ajan.

Tulityösuunnitelmassa on esitettävä kuinka tulityövartiointi järjestetään. Tulityöntekijä ei voi toimia työnaikaisena tulityövartijana.Tulityövartijan on tiedettävä tulityöstä aiheutuvat vaarat, osattava tehdä hätäilmoitus ja käyttää tulityöpaikalle varattua alkusammutuskalustoa. Tarvittaessa tulityövartijan on keskeytettävä tulityö.

Asian arviointi

Kysymyksessä oleva palovahinko on tapahtunut hallirakennuksessa, jonka osalta vakuutuksenottajana on ollut hakijayhtiö ja omistajana kiinteistöyhtiö X Oy. Asiakirjoista ilmenevän selvityksen perusteella yhtiöitä on pidettävä toistensa läheisinä. Osa hallitilasta on ollut vakuutuksenottajan hallinnassa ja muun osan tiloista X Oy oli noin puolitoista vuotta ennen palovahinkoa vuokrannut K Oy:lle muun muassa ehdoin, ettei tiloja saanut käyttää kaupalliseen romualan toimintaan. K Oy oli sen jälkeen noin vuotta ennen palovahinkoa vuokrannut osan vuokratiloista A:lle. Tulipalo oli sittemmin syttynyt viimeksi mainituissa tiloissa, joissa B ja C olivat A:n tieten ja suostumuksella harjoittaneet autojen korjaus- ja mahdollisesti myös purkutoimintaa. Lautakunta pitää selvitettynä, että palo oli alkanut sanotussa työssä käytetyn kulmahiomakoneen kipi­nöinnistä.

Harkitessaan, ovatko vakuutuksenottaja tai vakuutettu jättäneet toiminnassaan siten noudattamatta vakuutussuhteessa sovittuja suojeluohjeita, että vakuutuskorvauksen alentamiseen on ollut aihetta, lautakunta toteaa seuraavan.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan kyseessä olevaa hallia ei ollut varustettu tulitöitä varten. Vakuutuksenottajan käytössä olleet tilat toimivat lähinnä varastona ja K Oy:n hallinnassa olleet tilat oli vuokrattu varastoksi ja kaapeleiden kuorintatyötä varten. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun eli omistajayhtiön edustajana toiminut Y oli uskottavana pidettävän kertomuksen mukaan useasti maininnut K Oy:lle ja A:lle, että tulityöt olivat vuokratiloissa ehdottomasti kiellettyjä. Myös osan tiloista vuokrannut A on kertonut, ettei hän ollut havainnut sanotuissa tiloissa työskennelleiden B:n tai C:n tehneen tulitöitä, ja selittänyt, että tulitöitä havaitessaan hän olisi puuttunut asiaan ja kieltänyt ne. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun edustaja Y oli myös pyrkinyt jossain määrin valvomaan vuokratilojen käyttöä käymällä paikan päällä ja antamalla muun muassa siivoamista koskeneita ohjeita. Noilla käynneillään hän oli havainnut, että A:n vuokratiloissa harjoitettiin autojen korjaus- ja purkutoimintaa, mutta tulitöitä hän ei ollut nähnyt.

Asiassa on ilmennyt, etteivät vakuutettu tai vakuutuksenottaja olleet saattaneet tulitöitä koskevia suojeluohjeita vastuuhenkilöiden ja palveluntuottajien tietoon ja noudatettavaksi. Kun hallia ei ollut tarkoitettu tulitöiden tekemiseen, ei sitä ollut tätä tarkoitusta varten varustettukaan. Olennaista on, että tulitöiden tekeminen oli hallissa selkeästi kielletty ja että tämän kiellon noudattamista oli myös pyritty valvomaan. Tulitöiden tekemistä ei ollut havaittu eikä pelkästään siitä, että A:n vuokratiloissa harjoitettiin ainakin autojen korjaustoimintaa, voida päätellä, että myös tulitöitä tultaisiin tekemään. Sen vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, ettei suojeluohjeiden toimittamatta jättämistä tai muuta vakuutussuhteen osapuolten menettelyä ole perusteltua pitää sellaisena suojeluohjeiden noudattamisen laiminlyöntinä, jonka perusteella olisi aihetta alentaa vakuutuskorvauksen määrää.

Lopputulos

Sanotuilla perusteilla Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa 11.8.2015 sattuneesta palovahingosta vakuutussopimuksen mukaisen alentamattoman korvauksen.

Ratkaisusuositus syntyi äänin 4-2. Ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Jaakkola, Makkula ja Sarpakunnas. Jäsenten Nyyssölä ja Sjögren eriävä mielipide on liitteenä.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Eri mieltä olleiden jäsenten mielipide

Jäsenet Nyyssölä ja Sjögren:

Vakuutuksenottaja on ollut velvollinen noudattamaan vakuutussopimukseen otettuja suojeluohjeita. Tässä tapauksessa suojeluohje on sisältänyt paitsi tulitöiden tekemistä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet, myös seuraavan: ”Jos vakuutettua omaisuutta on annettu vuokralle tai toimintaa on ulkoistettu, vakuutuksenottajan on saatettava suojeluohjeet vuokralle ottajien ja palvelun tuottajien tietoon ja kirjallisesti edellytettävä, että nämä noudattavat suojeluohjeita. Tällaisiksi palvelun tuottajiksi katsotaan myös kaikki vakuutuksenottajan toimitiloissa asennus-, korjaus- ja huoltotöitä tekevät ”.

Vakuutuksenottaja ei ole vuokrasopimuksessa kirjallisesti edellyttänyt vuokralaisen noudattavan suojeluohjeita eikä myöskään antanut tarkkoja suojeluohjeita vuokralaiselleen. Vaikka käräjäoikeuden tuomiosta ja esitutkinta-aineistosta saatavien tietojen mukaan vakuutuksenottajan edustaja Y on kieltänyt tulitöiden tekemisen tiloissa, ei tällaisen yleisen kieltämisen sisältöä tiedetä tarkemmin. Kieltoa ei ole otettu vuokrasopimukseen. Y:n menettelyä ei voida pitää vastaavana, kuin varsin yksityiskohtaiset suojeluohjeet, joissa on muun muassa määritelty, mitkä työt ovat tulitöitä. Y:n toimet palovahinkojen estämiseksi ovat olleet epämääräisempiä ja tehottomia.

Hallin käyttötarkoituksen ja vakuutuksenottajan siellä harjoitettua toimintaa koskevien tietojen perusteella vakuutuksenottajan on pitänyt tietää, että tulityöksi määritellyt työtavat kuten kulmahiomakoneen käyttö ovat melko todennäköisiä. Suojeluohjeiden saattaminen vuokralaisen tietoon olisi merkinnyt vuokralaiselle velvollisuutta vuokratessaan tilaa edelleen tai siellä suoritettavien töiden yhteydessä valvoa suojeluohjeiden noudattamista ja tämä velvollisuus olisi näin menetellen koskenut myös edelleen vuokrausta.

Vakuutussopimuslain esitöiden (HE 114/1993) mukaan ”Suojeluohjeen tulee olla niin selkeä, että vakuutettu suoraan sen perusteella tietää, miten hänen on meneteltävä säilyttääkseen oikeutensa vähentämättömään korvaukseen.” Tässä tapauksessa suojeluohje täyttää tämän edellytyksen. Vakuutussopimuslain ja sen esitöiden perusteella vakuutetulle ei ole jätetty harkintavaltaa suojeluohjeen noudattamiseen.

Olemalla noudattamatta suojeluohjeen määräystä sen sisällön antamisesta edelleen vuokralaiselle ja noudattamisen vaatimisesta kirjallisesti ja toimimalla vain suurpiirteisesti kieltäen tulitöiden tekemisen vakuutuksenottaja on heikentänyt suojeluohjeen vaikutusta. Tämä on estänyt vuokralaista saamasta tietää paitsi suojeluohjeen täsmällisen sisällön, kuten mitkä ovat tulitöitä, myös sen, että vaatimus suojeluohjeen noudattamisesta on vuokralaisen saatettava edelleen alivuokralaisen tietoon sekä edellytettävä kirjallisesti ohjeen noudattamista.

Vakuutukseen otettu suojeluohje velvoittaa ensisijaisesti vakuutettua. Rakennuksen vuokraustilanteessa vuokralainen ei ole vakuutettu. Jotta suojeluohje ei menettäisi vuokrasuhteessa merkitystään, on vakuutusyhtiö edellyttänyt kerrotuin tavoin ohjeen edelleen antamista sekä kirjallista noudattamisvelvollisuutta.

Edellä olevan perusteella vakuutuksenottaja on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Katsomme, että tällä menettelyllä on ollut vaikutus palovahingon sattumiseen. Tämän perusteella vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa vakuutuskorvausta 25 %.

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia