Haku

FINE-010852

Tulosta

Asianumero: FINE-010852 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.09.2019

Vakuutuksen voimassaolo ja kattavuus. Toiminimen harjoittaman liiketoiminnan jatkaminen osakeyhtiössä. Vakuutuksesta annetut tiedot. Niin kutsuttu kahden vuoden sääntö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja P Oy:n ja B Oy:n välille oli 7.8.2017 syntynyt riita P Oy:n edeltäjän, toiminimi A:n 10.6.2015 solmimasta aliurakkasopimuksesta sen johdosta, että B Oy oli ilmoittanut 30.8.2016 katkaisevansa sopimuksen mukaisten töiden tilaamisen. P Oy oli hakenut asiaan vakuutusyhtiöltä oikeusturvaetua 7.9.2017. Vakuutusyhtiö myönsi P Oy:lle oikeusturvaedun päätöksellä 25.9.2017 ilmoittaen käytettävissä olevaksi vakuutusmääräksi 25 000 euroa.

P Oy reklamoi oikeusturvapäätöksestä vakuutusyhtiölle vaatien, että riitaan käytettävissä olevaksi vakuutusmääräksi tuli katsoa P Oy:n vakuutustapahtuman sattuessa voimassa olleen vakuutussopimuksen mukaiset 50 000 euroa. Päätöksellä 23.10.2017 vakuutusyhtiö kieltäytyi korottamasta enimmäiskorvausmäärää, koska P Oy:n oikeusturvavakuutus oli alkanut vasta 1.1.2016.  Vakuutusyhtiön mukaan P Oy:n hyväksi oli virheellisesti luettu toiminimi A:n 30.10.2014 - 2.3.2016 voimassa ollut 25 000 euron määräinen vakuutus, mutta päätös sen mukaisen oikeusturvaedun myöntämisestä pidettiin kuitenkin voimassa. Vakuutusturvan laajennukset olivat voimassa muutoksen jälkeisissä vakuutustapahtumissa edellyttäen, että myös vakuutustapahtuman peruste oli syntynyt laajennuksen voimassaoloaikana. Nyt kysymyksessä ollut riita kuitenkin perustui toiminimi A:n jo ennen P Oy:n vakuutusta 10.6.2015 tekemään aliurakkasopimukseen.

P Oy on vaatinut 5.12.2017 uudelleen päätöksen muuttamista vedoten siihen, että liiketoiminnan kasvun vuoksi yrityksen toiminta oli päätetty syksyllä 2015 muuttaa osakeyhtiömuotoiseksi. Toiminimi A:n ja P Oy:n vakuutuksia oli pidetty voimassa päällekkäin vakuutusturvan katkeamisen estämiseksi ja vakuutusmäärää oli korotettu. Vakuutusyhtiön edustaja oli antanut ymmärtää, että korotettu määrä oli voimassa sekä yrityksen voimassa olleiden että tulevien sopimusten osalta. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt muuttamasta kantaansa 8.12.2017 ja sisäisessä muutoksenhaussa 30.1.2018 antamissaan päätöksissä.

Asiakkaan valitus

P Oy ja toiminimi A ovat pyytäneet ratkaisusuositusta vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä ja yritysten liikesopimuksiin sovellettavasta vakuutusmäärästä. Vakuutusmyyjä oli suositellut suurempaa vakuutusta liiketoiminnan kasvun vuoksi, mutta vakuutusyhtiön ilmoittaman mukaan aiempia sopimuksia koskevia mahdollisia riitoja ei nyt korvattukaan suuremmasta vakuutuksesta, vaikka niin oli nimenomaan sovittu. Pahimmassa tapauksessa toiminimi A:n aiempien sopimusten osalta oikeusturva ei olisi lainkaan voimassa. Yritysten edustaja on korostanut, että rakennusalalla yhtiömuodon muuttaminen ilman päällekkäisyyksiä oli mahdotonta.

Lisäkirjelmässä 11.7.2018 yritysten edustaja on lausunut, että vakuutusyhtiön asiamiehen mukaan asiassa oli toimittu vakuutusyhtiön ohjeiden mukaisesti ja vakuutusten limittämisellä oli pyritty varmistamaan vakuutusten katkeamattomuus. Lisäkirjelmässä 16.8.2018 yritysten edustaja on lausunut, että vakuutusten limittäminen oli neuvottu tekemään, jotta rakennusalalla vaadituissa vakuutuksissa ja tilaajavastuun alaisissa asiakirjoissa ei tullut katkoksia. Käytännössä laskutus ja liiketoiminta olivat siirtyneet 1.1.2016 P Oy:n nimiin.

Vakuutusyhtiön asiamiehen selvitys

P Oy on toimittanut lautakunnalle vielä vakuutusyhtiön asiamiehen 13.12.2018 päivätyn kirjallisen selvityksen asiasta. Vakuutusyhtiön asiamies on muun muassa kertonut toimineensa vakuutusyhtiön vakuutusedustajana yhdeksän vuoden ajan, joista kahdeksan vuotta yritysvakuutusten myyjänä. P Oy:n edustaja oli ollut pitkäaikainen asiakas, joka oli toiminnan laajetessa päätynyt perustamaan osakeyhtiön loppuvuodesta 2015. Vakuuttamisen näkökulmasta P Oy:lle olivat siirtyneet toiminimen "liiketoimintataakka- sekä -vastuut" pois lukien mahdolliset toiminimellä laskutettavat pienemmät yksittäiset urakat toiminimen alasajon alkamisesta sen päättymiseen keväällä 2016.

Asiamiehen mukaan toiminimen oikeusturvavakuutus oli jätetty vakuutusyhtiön yleisen käsityksen ja ohjeistuksen mukaan voimaan. Samanaikaisesti P Oy:lle oli tehty uusi oikeusturvavakuutus 1.1.2016 alkaen. Kyseessä siis oli liiketoiminnan laajentuminen toiminimeltä osakeyhtiölle. Asiakkaan kanssa oli yhteisymmärrys siitä, että toiminimen liiketoiminta ja asiakkuudet siirtyivät osakeyhtiölle. Uusien vakuutusten tekemisessä huomioitiin, että liiketoiminnan kasvaessa myös riskit kasvoivat ja asiamies oli ohjeistanut asiakasta valitsemaan oikeusturvavakuutukseen suuremman 50 000 euron vakuutusmäärän. 

Asiamies on kertonut tienneensä oikeusturvavakuutuksen kahden vuoden rajoitusehdosta vakuutusta myydessään. Toisin sanoen siitä, että oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle jäivät sellaiset sopimukset, jotka olivat alkaneet ennen vakuutuksen alkamista. Asiamiehen mukaan kyseessä ei kuitenkaan ollut uusi vakuutus, vaan liiketoiminnan siirto toiminimeltä osakeyhtiölle. Täten täysimääräinen 50 000 euron korvaus olisi tullut myöntää. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut ratkaisunsa oikeaksi ja vakuutusehtojen mukaiseksi. Oikeusturvavakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita-asiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty. Tässä tapauksessa riita oli syntynyt 7.8.2017 B Oy:n kiistettyä P Oy:n esittämän vaatimuksen.

Vakuutuksesta korvattiin vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa oli ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, oli niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustui, oltava vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneita.
Vakuutuksen voimassaoloaikaan voitiin lukea hyväksi ne päättyneet vakuutukset, jotka olivat olleet voimassa vakuutetun yhteisön hyväksi tai sen nimissä. Toisen yhteisön nimissä olleita vakuutuksia ei voitu pääsääntöisesti lukea hyväksi vakuutuksen voimassaoloaikaan.

Yhtiömuodon muutoksessa toiminimestä osakeyhtiöksi oli kyse siitä, että toiminimen toiminta siirtyi kokonaisuudessaan perustettavalle osakeyhtiölle, jolloin toiminimen toiminta lakkasi ja osakeyhtiön toiminta alkoi. Jos toiminimi jatkoi samanaikaisesti toimintaa osakeyhtiön kanssa, ei kyseessä ollut yhtiömuodon muutos, vaikka toiminimi olisi siirtänyt sopimuksiaan osakeyhtiölle.
Toiminimi A:ta ei ollut poistettu kaupparekisteristä, mikä tarkoitti sitä, ettei sen toiminta ollut lakannut. Toiminimen toiminta ei siten ollut siirtynyt P Oy:lle niin, että kyseessä olisi ollut yhtiömuodon muutos, vaan yhtiöt olivat toisistaan erillisiä. Tästä syystä toiminimen vakuutusta ei voitu lukea hyväksi P Oy:n vakuutuksen voimassaoloaikaan.

P Oy:n vakuutus oli alkanut 1.1.2016 ja vakuutustapahtuma oli sattunut 7.8.2017. Koska vakuutus oli ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa alle kahden vuoden ajan, ja vaatimusten perusteena ollut sopimus oli tehty ennen vakuutuksen voimaantuloa, vakuutus ei ollut ollut voimassa riittävän pitkään eikä oikeusturvaetua olisi pitänyt lainkaan myöntää. Oikeusturvaetu oli kuitenkin myönnetty ja sen vuoksi vakuutetulle aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut korvattaisiin.

Vakuutusturvan laajennukset olivat voimassa muutospäivämäärän jälkeen syntyneissä vakuutustapahtumissa sillä edellytyksellä, että myös vakuutustapahtuman peruste oli syntynyt vakuutukseen tehdyn laajennuksen voimassaoloaikana. Vakuutusmäärän korottamisessa oli kyse vakuutusturvan laajentamisesta. Kyseisen riidan osalta P Oy:n 1.1.2016 ottama uusi vakuutus korkeammalla vakuutusmäärällä oli katsottava vakuutusturvan laajennukseksi. Koska riita perustui ennen uuden vakuutuksen alkamista 10.6.2015 tehtyyn sopimukseen, ei korkeampaa vakuutusmäärää voitu asiaan myöntää. Joka tapauksessa vaatimusten perusteena oli viimeistään joulukuussa 2015 tapahtunut aliurakointisopimuksen siirtyminen P Oy:lle. Siinäkään tapauksessa vakuutuksen voimassaoloaika ei riittänyt.

Siltä osin kuin yritykset ovat vedonneet vakuutusten myyjän suosittelemaan suurempaan vakuutusmäärään ja käsitykseensä siitä, että uusi vakuutus olisi kattanut myös toiminimi A:n tekemiä sopimuksia koskevat riidat, vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutuksenottajalla oli vakuutussopimuslain ja yleisten sopimusehtojen mukaan tiedonantovelvollisuus vakuutussopimusta tehtäessä. Vakuutuksenottajan tuli ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön kysymyksiin sekä ilmoittaa muutkin tiedot, joilla vakuutuksenottaja käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.

Ennen P Oy:n vakuutusten myöntämistä yhtiön edustaja oli antanut vakuutusmyyjälle tietoja, joiden johdosta myyjä oli ymmärtänyt, että toiminimen toiminta lakkasi ja sen tekemät sopimukset siirtyivät automaattisesti perustettavalle osakeyhtiölle. Myöhemmin oli ilmennyt, että toiminimen toiminta ei ollut lakannut eikä yhtiömuodon muutosta ollut tapahtunut, joten myyjän antamat tiedot vakuutuksesta olivat perustuneet vakuutetun antamiin virheellisiin tietoihin. Vakuutusyhtiö on huomauttanut, ettei myyjä ollut nimenomaisesti ottanut kantaa siihen, oliko korkeampi vakuutusmäärä käytettävissä toiminimen tekemiä sopimuksia koskevissa riidoissa. Myyjä oli suositellut korkeampaa vakuutusmäärää liiketoiminnan kasvun vuoksi, mikä viittasi siihen, että myyjä oli antanut suosituksensa nimenomaan osakeyhtiön tulevia sopimuksia varten.

Se, että toiminimen vakuutusta ei voitu lukea P Oy:n vakuutuksen voimassaoloaikaan, ei tarkoittanut, että kaikki toiminimen aikana tehdyt sopimukset olisivat vailla oikeusturvaa. Kun vakuutus oli ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan, voitiin oikeusturvaetuus vakuutusehtojen sallimissa rajoissa myöntää, vaikka riidan peruste olisi sattunut ennen vakuutuksen alkamista. P Oy saattoi siis mahdollisesti saada vakuutuskorvausta asiassa, jossa perusteena oli toiminimen tekemä P Oy:lle siirtynyt sopimus, jos P Oy:n oma vakuutus oli riidan syntyessä ollut voimassa yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan ja muut ehtojen mukaiset edellytykset täyttyivät.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, missä laajuudessa P Oy:n 1.1.2016 alkanut oikeusturvavakuutus on voimassa yritystoimintaa sitä ennen harjoittaneen toiminimi A:n solmimiin sopimuksiin perustuvien mahdollisten vakuutustapahtumien varalta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty.

Vakuutusehtojen kohdan 4, Korvattavat vahingot, mukaan [vakuutuksesta] korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutustapahtumasta vakuutetulle aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana ja asia voidaan välittömästi saattaa vakuutuksen voimassaoloalueella käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Jos tämä vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, oltava vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneita. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten [vakuutusten] kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia [vakuutuksia], vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Vakuutusturvan laajennukset ovat voimassa muutospäivämäärän jälkeen syntyneissä vakuutustapahtumissa sillä edellytyksellä, että myös vakuutustapahtuman peruste on syntynyt vakuutukseen tehdyn laajennuksen voimassaoloaikana.

Asian arviointi

Käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan P Oy:n oikeusturvavakuutus vakuutusyhtiössä on alkanut 1.1.2016. Vakuutusyhtiö on myöntänyt 25.9.2017 P Oy:lle oikeusturvaedun 7.8.2017 alkaneeseen riitaan, joka on perustunut kyseistä liiketoimintaa aiemmin harjoittaneen toiminimi A:n 10.6.2015 solmimaan ja sittemmin P Oy:lle siirtyneeseen tiettyjä työsuorituksia koskeneeseen sopimukseen. Vakuutusyhtiö on myöntänyt oikeusturvaedun toiminimi A:lla 1.6.2016 saakka voimassa olleen vakuutuksen 25 000 euron vakuutusmäärän mukaisena. P Oy on vaatinut oikeusturvaedun myöntämistä 1.1.2016 alkaneessa oikeusturvavakuutuksessaan voimassa olleen 50 000 euron vakuutusmäärän mukaisena.

Asiakirjojen mukaan P Oy:n oikeusturvavakuutus oli ollut riidan syntyessä 7.8.2017 voimassa alle kaksi vuotta. Koska kyseinen riita on perustunut ennen vakuutuksen alkamista 10.6.2015 solmittuun sopimukseen, lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole ollut vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan velvollinen myöntämään asiaan P Oy:lle 50 000 euron määräistä oikeusturvaetua. Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan myös vakuutusturvaan sen voimassa ollessa tehtävät laajennukset ovat voimassa vain laajennuksen jälkeen tapahtuvissa vakuutustapahtumissa ja edellyttäen, että myös vakuutustapahtuman peruste on syntynyt laajennuksen voimassaoloaikana. Näin ollen vakuutusyhtiö ei olisi ollut velvollinen myöntämään oikeusturvaetua 50 000 euron määräisenä siinäkään tapauksessa, että toiminimi A:n vakuutuksen olisi sovittu siirtyneen P Oy:n nimiin.

P Oy:n selvittämän mukaan 1.1.2016 alkaneen korkeamman vakuutusmäärän sisältäneen oikeusturvavakuutuksen ottaminen oli liittynyt liiketoimintojen uudelleen järjestelyihin, joiden tarkoituksena on ollut toiminimi A:n harjoittaman toiminnan muuttaminen osakeyhtiömuotoon. Puheena olevia vakuutussopimuksia tehtäessä sekä toiminimi A:ta että sen toimintaa jatkanutta P Oy:tä on edustanut sama henkilö. Asiakirjojen mukaan vakuutusyhtiön kanssa ei ollut sovittu toiminimi A:n voimassa olleen vakuutuksen siirtämisestä P Oy:lle, mikä P Oy:n oli täytynyt itsekin havaita. Sen sijaan P Oy:lle oli tehty uusi vakuutus, joka on ollut edellä kuvatun sisältöisenä voimassa päällekkäin toiminimi A:n vakuutuksen kanssa.

Yritysten puolelta ei ole väitettykään, että vakuutusyhtiö ei olisi jo vakuutusta alun perin toiminimi A:lle otettaessa antanut tietoa oikeusturvavakuutuksen korvauspiiristä ja vakuutusehdoista, joihin nyt sovellettu kahden vuoden sääntö oli sisältynyt. Myös vakuutusyhtiön edustaja on asiasta antamassaan selostuksessa kertonut olleensa hyvin selvillä kahden vuoden rajoitusehdosta vakuutuksia myydessään. Tämän perusteella lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, että vakuutusyhtiö olisi antanut P Oy:lle harhaanjohtavia tietoja oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesta korvauspiiristä ja vakuutuksen voimassaolosta, joiden perusteella 50 000 euron oikeusturvaetu olisi tullut vakuutusehdoista huolimatta myöntää.

Lautakunta toteaa, että vaikka kuvatulla vakuutusjärjestelyllä ei oikeusturvavakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen vuoksi ollut saavutettu vakuutuksen voimaan tullessa 1.1.2016 P Oy:n tavoittelemaa lopputulosta toiminimi A:n olemassa olleiden asiakassopimusten osalta, ei asiakirjoista myöskään ilmene, että P Oy:lle olisi vakuutuksen alkamisesta jo kuluneiden kahden vuoden aikana sattunut edellä mainitun riita-asian lisäksi muita vakuutustapahtumia, joiden osalta vakuutusyhtiö olisi evännyt oikeusturvaedun saamisen. Kun P Oy:n vakuutus on nyttemmin jo ollut voimassa vakuutusehtojen kohdassa 4 mainitut kaksi vuotta ja oikeusturvaetu on siten täysimääräisenä myönnettävissä myös P Oy:lle toiminimi A:lta siirtyneitä vanhoja sopimuksia mahdollisesti koskeviin tuleviin vakuutustapahtumiin, lautakunta katsoo, ettei asiasta ole tarpeen enemmälti lausua.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvausratkaisua lopputulokseltaan asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski 

Jäsenet:
Akselinmäki
Makkula
Paloranta
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia