Haku

FINE-010802

Tulosta

Asianumero: FINE-010802 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.06.2018

Palveluntarjoajan vastuu tilojen turvallisuudesta. Tuottamus. Liukastuminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 26.10.2017 klo 16.55 palveluntarjoajan yleisissä saunatiloissa. Saunasta poistuessaan asiakas liukastui alalauteella. Asiakas kaatui selälleen, jolloin oikea jalkaterä osui lampun ritilään, nilkka vääntyi ja varpaaseen tuli haava. Vakuutusyhtiölle tekemässään uusintakäsittelypyynnössä asiakas tuo esille, että siivooja oli puhdistanut suihkutilat, mutta ei saunatiloja.  Tapahtumahetkellä alalaude tai rappu oli ollut liukas.

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan sauna siivotaan päivittäin silloin kun asiakkaita ei ole paikalla. Saunaa ei siivota kesken asiakaskäyntien, koska saunan tulee kuivua puhdistuksen jälkeen. Saunan lauteet on uusittu vuonna 2017 ja lauteissa käytetty materiaali on tavanomaista saunatiloissa käytettävää materiaalia. Tapahtuman jälkeen lauteiden kunto oli tarkistettu. Niissä ei havaittu olevan vikaa eikä niiden havaittu olevan liukkaita. Vakuutuksenottajan tiedossa ei ole aiempia kaatumisia tai valituksia saunan askelmien liukkaudesta. Vakuutusyhtiö katsoi päätöksissään, että vakuutuksenottaja on huolehtinut saunatilojen siisteydestä asianmukaisesti ja riittävän huolellisesti ja koska vahinko ei ole johtunut saunan puutteellisesta kunnosta tai minkään muunkaan laiminlyönnin johdosta, ei vakuutuksenottajalle synny korvausvastuuta vahingosta. Näin ollen vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta.  

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on ilmoittanut olevansa tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan korvauspäätökseen. Valituksen yhteyteen asiakas on liittänyt kolmen todistajan allekirjoittaman lausunnon, jonka mukaan alimmainen laude on ollut poikkeuksellisen liukas.

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa. Liukastumisen riskiä kosteissa tiloissa ei pystytä täysin estämään. Yhtiö katsoo vakuutuksenottajan huolehtineen saunatilojen siisteydestä asianmukaisesti ja riittävän huolellisesti ja koska vahinko ei ole johtunut saunan puutteellisesta kunnosta tai minkään muunkaan laiminlyönnin johdosta, ei vakuutuksenottajalle synny korvausvastuuta vahingosta.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutetulla ei ollut asiaan lisättävää. 

Lainsäädäntö ja sopimusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jol-lei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta (…).

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys liukastumisesta aiheutuneen henkilövahingon korvattavuudesta.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Oikeuskäytännössä on palvelujen tarjoajalla katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että palvelua voidaan turvallisesti käyttää. Vastuusta vapautuakseen palveluntarjoajan tulee osoittaa, että se on riittävästi huolehtinut tilojen turvallisuudesta.

FINElle esitetyn selvityksen mukaan poistuessaan saunan lauteilta asiakas on liukastunut alimmalla lauteella. Asiakas on toimittanut kolmen todistajan allekirjoittaman lausunnon, jonka mukaan alimmainen laude on ollut poikkeuksellisen liukas. Asiakkaan mukaan ennen saunaan menoa siivooja oli ollut puhdistamassa suihkutiloja, mutta saunatiloja ei puhdistettu. Vakuutusyhtiön ja palveluntarjoajan välisen puhelinkeskustelumuistion mukaan kylpylä aukeaa klo 8. Sauna siivotaan silloin kun asiakkaita ei ole, koska asiakkaiden läsnäollessa ei voi käyttää pesuaineita tai suihkuttaa liukkauden takia. Selvityksen mukaan lauteet on tarkistettu 20 minuuttia vahingon jälkeen eikä niissä havaittu olevan vikaa tai, että ne olisivat olleet tavanomaista liukkaampia. Lauteista ei ole aikaisemmin valitettu. Lauteet on uusittu vuonna 2017 ja lauteissa on käytetty tavanomaista lauteissa käytettävää materiaalia. FINElle toimitettujen valokuvien perusteella saunan lauteet ovat asianmukaiset ja seinään on kiinnitetty kaide, josta voi tarvittaessa ottaa tukea. Vakuutusyhtiön korvausjärjestelmästä tulostetun puhelinkeskustelusta laaditun muistion mukaan saunan siisteys tarkistetaan päivittäin tunnin välein, lukuun ottamatta klo 13-15, jolloin siisteys tarkistetaan vain kerran.

Asiassa on kysymys siitä, onko palveluntarjoaja osoittanut huolehtineensa tilojen kunnosta ja puhtaanapidosta huolellisesti ja asianmukaisesti. FINE edellyttää palveluntarjoajalta saatavaa suoraa ja yksityiskohtaista selvitystä siitä, millä tavalla se on huolehtinut tilojen turvallisuudesta ja kunnossapidosta.

Sauna-, suihku- ja pesutiloissa on erilaisista pesuaineista ja vedestä aiheutuva merkittävä liukastumisriski ja riski henkilövahingon aiheutumisesta. Henkilövahinkoriskin vuoksi palveluntarjoajan tulee huolehtia siitä, että tilojen siisteyden seuranta ja puhtaanapito on tehokkaasti järjestetty myös sauna-, pesu- ja pukutilojen aukioloaikana. Täysin asianmukaisestikaan toimien ei pystytä täysin poistamaan liukastumisen riskiä tiloista, joissa ollaan tekemisissä pesuaineiden ja veden kanssa. FINE pitää uskottavana vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalta saamaa selvitystä siitä, miten palveluntarjoaja on huolehtinut tilojen siisteydestä. Saunan lauteet ovat asianmukaiset ja saunassa on kaide, josta voi ottaa tukea tarvittaessa. Tiedossa ei ole aikaisempia valituksia saunan lauteiden liukkaudesta. FINE katsoo sille esitetyn selvityksen perusteella, että palveluntarjoaja on osoittanut huolehtineensa saunatilojen puhtaana- ja kunnossapidosta riittävän huolellisesti ja asianmukaisesti. FINE katsoo, että palveluntarjoaja ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Ylönen

Tulosta