Haku

FINE-010670

Tulosta

Asianumero: FINE-010670 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 18.07.2018

Ovilasin rikkoutuminen. Äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma. Yksi vai kaksi vahinkotapahtumaa?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan pelastustien puoleisen varaston oven panssarilasissa havaittiin vaurioita 5.6.2017. Lasiin oli osunut jokin, mikä on ruhjonut lasia. Vahingon tapahtuma-ajankohta ja olosuhteet eivät ole tiedossa. Korvausta oven korjauskustannuksista haettiin kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen. Yhtiön mukaan on jäänyt näyttämättä, että vahinko olisi seurausta vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä taikka tahallisesta vahingonteosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii oven korjaamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista. Valokuvista on nähtävissä selkeät iskeymät panssarilasissa. Näiden perusteella vahingon on aiheuttanut äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkopuolinen tapahtuma. AR-vakuutuksessa ei tarvitse osoittaa, että kyse olisi tahallisesta vahingonteosta. Riittävää on sen osoittaminen, että ehtojen mukainen vahinko on tapahtunut.

Vakuutusyhtiön ilmoitettua vastauksessaan FINElle ratkaisunsa muuttamisesta, asiakas on lausunut, että vakuutusyhtiö ei ole osoittanut vaurioiden aiheutuneen kahden eri vahinkotapahtuman seurauksena. 

Vakuutusyhtiö on vastauksessaan katsonut, että vahinko on korvattava. Yhtiö arvioi kyseessä olevan kaksi eri vahinkotapahtumaa, joten vahingon korjauskuluista tullaan vähentämään kaksi omavastuuta. Vakuutuksen omavastuu on 800 € vahinkotapahtumaa kohden. Korvauksena maksetaan ensisijaisesti lasin korjauskustannukset. Vakuutusyhtiön mukaan asiassa tulisi selvittää lasin korjausmahdollisuus (esim. autojen tuulilasin kiveniskemäkorjauksia vastaavalla menetelmällä).

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan oven lasissa oli useita noin millimetrin syviä kraatterimaisia iskemäjälkiä (valokuvassa roiskeilta näyttävät jäljet) ja yksittäinen naarmu. Se, mikä vauriot on aiheuttanut tai ovatko kaikki vauriot aiheutuneet samassa vahinkotapahtumassa, jää jälkien perusteella epäselväksi. Jäljet ovat vakuutusyhtiön mukaan aiheutuneet yhden tai usean vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavan tapahtuman seurauksena. Lasissa olevat vauriot ovat lähinnä kosmeettisia. Vakuutusyhtiö pitää kahta erillistä vahinkotapahtumaa todennäköisenä, koska lasissa on iskemiä ja naarmu.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavat vakuutusehdot 18.2.2017

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Ehtojen kohdan 5.2 (Korvauksen laajuus) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Korvaus on enintään omaisuuden, kunkin esineen tai omaisuuserän sovittu vakuutusmäärä vahinkohetken mukaisesti indeksillä tarkistettuna.

Ehtojen kohdan 5.3.1 (Jälleenhankinta-arvon mukainen vahingon määrä) mukaan jälleenhankinta-arvon mukainen vahingon määrä saadaan, kun omaisuudella välittömästi ennen vahinkoa olleesta arvosta vähennetään jäljelle jääneen omaisuuden arvo (jäännösarvo). Molemmat arvot lasketaan jälleenhankinta-arvon mukaan. Jos omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset, kuitenkin enintään jälleenhankinta-arvon ja jäännösarvon erotus.

Ehtojen kohdan 5.5.1 (Omavastuut) mukaan vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty tai näissä ehdoissa määritetty omavastuu. Korvauksen määrää laskettaessa vahingon määrästä vähennetään ennen omavastuuta mahdolliset ikään perustuvat ikävähennykset.

Ratkaisusuositus

Asiassa on erimielisyyttä siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus vähentää korvauksesta kaksi omavastuuta. Tapauksessa on riidatonta, että kyseessä on tapaustyypiltään korvattava vahinkotapahtuma. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Tapauksessa on kyse 21.1.2017 valmistuneen kerrostalon varaston oven panssarilasin vaurioitumisen johdosta maksettavasta korvauksesta. Lasissa havaittiin 5.6.2017 ruhjeita ja kolhuja. Selvitysten mukaan rakennus oli valmistunut vain joitakin kuukausia aikaisemmin. Valokuvien ja muun selvityksen perusteella panssarilasiin on edellä mainittuna ajanjaksona osunut jotakin, mikä on vaurioittanut lasia. Vahingon tarkka tapahtuma-ajankohta ja olosuhteet eivät ole tiedossa. Vakuutusyhtiön mukaan yhtiön vahinkotarkastaja on käynyt paikan päällä 13.3.2017 katsomassa ovea ja todennut, että jäljistä ei voida päätellä, millä tavoin lasi on vaurioitunut ja monestako vahinkotapahtumasta on kyse. Tarkastusraporttia ei ole toimitettu FINElle.  

Vakuutusyhtiö on myöntänyt vaurioiden aiheutuneen ulkoisesta syystä, mutta vedonnut siihen, että lasin naarmu ja iskemät ovat todennäköisesti tulleet kahdessa eri vahingossa. FINElle toimitetuista valokuvista ei ole nähtävissä muita vaurioita kuin yhtenä ryhmänä olevia iskemiä. Yhtiö ei ole toimittanut vetoamiensa seikkojen tueksi FINElle yksilöityä selvitystä, esimerkiksi vahinkotarkastajan kirjallista lausuntoa vahinkotarkastuksen yhteydessä panssarilasin vaurioista tehdyistä havainnoista. Valokuvien perusteella ja muun selvityksen puuttuessa FINE arvioi, että kyse on ollut yhdestä vahinkotapahtumasta. Tämän vuoksi FINE suosittaa, että vahinko korvataan yksi omavastuu vähentämällä.

Selvyyden vuoksi FINE toteaa, että koska asiakkaan valitus ei ole koskenut vahingon korjaustapaa, FINE ei anna vakuutusyhtiön vastineessaan korjaustavan osalta vetoamien seikkojen osalta asiassa ratkaisusuositusta.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vahingon korjauskustannuksista vähennetään yksi omavastuu.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Aarre

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia