Haku

FINE-010665

Tulosta

Asianumero: FINE-010665 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.05.2018

Yleisöpalvelujen tarjoajan vastuu. Tuottamus. Kaatuminen keilahallissa. Korkeusero. Oliko keilahallia ylläpitävä koulutuskuntayhtymä korvausvastuussa vahingosta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1951) osallistui 13.12.2017 kuntoutuskurssille B:n koulutuskuntayhtymän tiloissa. Ryhmä oli keilailemassa. A meni keilaradalle heittämään keilapalloa. Tullessaan heittämästä hän ei huomannut noin 7 cm korkuista korkeuseroa alaspäin, astui tyhjään ja kaatui ja loukkasi oikean jalkansa. A oli huomannut korkeuseron mennessään keilaradalle, mutta ei enää poistuessaan. A esitti henkilövahingon johdosta korvausvaatimuksen B:n koulutuskuntayhtymälle, joka teki vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että keilaradan ja lattiapinnan välinen korkeusero johtuu siitä, että ratatason lattiarakenteen alla kulkee keilaradan tekniikka. Tason korkeus on 6 cm ja sen reunassa kulkee musta lista. Keilahallin valaistus oli vahinkohetkellä hyvä. Keilaradan lattiapinta on vaaleampi kuin muu lattia, kynnyksen reunassa on musta lista, heti kynnyksen alapuolella on tummanruskea matto ja maton jälkeen alkaa keilarataa tummempi puulattia. Yhtiö katsoi, että keilaradan lattiarakenne oli asianmukainen ja tavanomainen ja lattian korkeusero selkeästi havaittavissa lattian värierojen johdosta sekä keilaradalle mennessä että sieltä poistuttaessa. Yhtiö katsoi, että B:n koulutuskuntayhtymä oli huolehtinut asianmukaisesti keilahallin turvallisuudesta eikä vahinko ollut siten aiheutunut koulutuskuntayhtymän tuottamuksesta. Koulutuskuntayhtymä ei ollut korvausvastuussa vahingosta, joten vahinkoa ei myöskään korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Kun vahinko tapahtui, A oli ensimmäistä kertaa elämässään keilaamassa ja keilaradalla eikä keilaradan yleinen rakenne ollut hänelle tuttu. Hän huomasi lattian ja keilaradan korkeuseron mennessään heittämään keilaa radalle, mutta pois tullessaan hän ei enää huomioinut korkeuseroa, jonka vuoksi kaatui. Kuntayhtymän hankkima ohjaaja ei myöskään huomauttanut osallistujille keilaradan rakenteesta.

Keilarata on vaaleaa puuta, mutta sen reunassa on ruskea lista. Ruskean listan alapuolella oleva keilaradan rakenne on vaaleampi kuin lattialla oleva ruskeansävyinen matto. Siksi A erotti korkeuseron ylöspäin mennessään. Sen sijaan keilaradalta alas tultaessa keilaradan ruskea reunalista yhtyy ruskeasävyiseen mattoon eikä tasoero hahmotu. A katsoo, että B:n koulutuskuntayhtymä on aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan eli laiminlyömällä korkeuseron merkitsemisen. Tällä perusteella A:n henkilövahinko tulee korvata koulutuskuntayhtymän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Yhtiö katsoo, että lattian korkeusero on selkeästi havaittavissa sekä reunalistan että erivärisen ja eri materiaalia olevan lattiarakenteen vuoksi. Toisin kuin A:n valituksessa on todettu, korkeusero on havaittavissa sekä keilaradalle mentäessä että sieltä poistuttaessa. Asiassa on lisäksi merkityksellistä se, että A on itsekin kertonut havainneensa lattioiden korkeuseron mennessään keilaamaan, mutta ei ole kuitenkaan enää muistanut huomioida kynnystä poistuessaan keilaradalta. Kyse on ollut tapaturmaisesta kaatumisesta, josta B:n koulutuskuntayhtymä ei ole vahingonkorvauslain mukaan korvausvastuussa.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle B:n koulutuskuntayhtymälle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Koulutuskuntayhtymän puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei koulutuskuntayhtymällä ole asiassa lisättävää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata B:n koulutuskuntayhtymän vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen tiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa kunnosta.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan A on kaatunut ollessaan poistumassa keilaradan korotetulta ratatasolta, kun hän ei ole havainnut korkeuseroa. Korotettu taso johtuu mm. lattiarakenteen alla kulkevasta tekniikasta. Ratatason lattiamateriaali on vaalean puun väristä ja tason reunassa on musta lista. Alemmalla tasolla on ruskeansävyinen matto, jonka jälkeen alkaa tummempisävyinen lattia. Sekä A:n että B:n koulutuskuntayhtymän selvityksen mukaan hallin valaistus on ollut normaali.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korotettu ratataso on keilahalleissa tavanomainen rakenne ja katsoo, että sitä voidaan pitää sinänsä asianmukaisena. Asiakasturvallisuuden vuoksi korkeuseron tulee kuitenkin olla myös silmin havaittavissa. Vakuutuslautakunta arvioi käyttöönsä toimitettujen valokuvien ja muun selvityksen perusteella, että korkeusero ratatason ja muun lattian välillä on nyt puheena olevassa tapauksessa ollut keilahallin käyttäjien havaittavissa. B:n koulutuskuntayhtymän on tällä perusteella katsottava huolehtineen keilahallin rakenteiden turvallisuudesta asianmukaisella tavalla. Lisäksi A on kertonut havainneensa korkeuseron ratatasolle noustessaan ja on siis ollut siitä tietoinen. Lautakunta katsoo, että A:n kaatumisessa on ollut kyse ns. puhtaasta tapaturmasta, josta ei synny korvausvastuuta keilahallin ylläpitäjälle. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta yhtiön päätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.
Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia