Haku

FINE-010654

Tulosta

Asianumero: FINE-010654 (2018)

Vakuutuslaji: Sairauskassat

Ratkaisu annettu: 28.08.2018

Vakuutuskassan säännöt. Jäsenmaksun korotus.

Tapahtumatiedot

Sairauskassan kokouksessa 20.11.2017 kassan hallitus esitti sääntömuutoksena eläkeläis- ja ulkojäsenten jäsenmaksun korotusta 35 eurosta 45 euroon. Hallitus veti esityksen pois, jotta jäsenmaksun korotuksesta ei äänestettäisi.

Sairauskassan hallitus päätti kokouksessaan 12.2.2018 korottaa eläkeläis- ja ulkojäsenen jäsenmaksua kuudeksi kuukaudeksi 1.3.2018 alkaen 35 eurosta 43 euroon sairauskassan sääntöjen 9 §:n perusteella.               

Jäsenen vaatimukset ja vakuutuslaitoksen kanta

Eläkeläisjäsen A on tyytymätön jäsenmaksunsa korotukseen ja vaatii sen poistamista. A tuo esille, että kassan kokouksessa 20.11.2017 ollut esitys eläkeläis- ja ulkojäsenten jäsenmaksun korotuksesta vedettiin pois, koska kassan tila on hyvä ja taloudellisia perusteita ei ole. Jäsen toteaa vastineessaan, että tietyn jäsenryhmän jäsenmaksukorotuksilla ei kassan väitettyä alijäämää korjata. Korvattavien kustannusten osalta jäsen tuo esille, että työssäkäyvät voivat käyttää ilmaista työterveyspalvelua, kun taas eläkeläisjäsen käyttää kunnallisia tai yksityisiä terveyspalveluja, joista maksaa omavastuun. Jäsenen mukaan oikeanlainen toiminta edellyttää sääntöjen mukaan toimimista demokraattisesti. Jäsen pyytää kannanottoa, onko hallituksella oikeus päättää jäsenmaksun korotuksesta vastoin kassan kokouksen päätöstä, koskeeko sääntöjen 9 §:n perusteella tehty korotus kaikkia jäseniä ja että, kassan taloudellinen tilanne on esitelty hyväksi, joten perusteita jäsenmaksun korotukselle 9 §:n perusteella ei ole.

Sairauskassa on todennut vastineessaan, että jäsenmaksun korotus perustuu sääntöjen 9 §:ään, jonka mukaan hallitus voi korottaa jäsenmaksua enintään 25 prosentilla enintään kuuden kuukauden ajaksi. Yli kuuden kuukauden mittainen jäsenmaksun korotus on toteutettava sääntömuutoksella. Sairauskassan tilinpäätös on ollut alijäämäinen viimeisen kahden vuoden ajan. Alijäämä on osittain aiheutunut korvausparannuksista. Korvaukset maksetaan kaikille jäsenille samoilla perusteilla. Vuonna 2017 työssäkäyvien jäsenten keskimääräinen jäsenmaksu on ollut 55,95 euroa kuukaudessa. Eläkeläis- ja ulkojäsenien kiinteä jäsenmaksu on ollut 35,00 euroa kuukaudessa. Työssäkäyvien kuukausittainen jäsenmaksu on noussut tasaisesti. Eläkeläis- ja ulkojäsenten maksu on pysynyt samana siitä lähtien, kun heidät on otettu kassaan mukaan.

Korvauksia on maksettu keskimäärin työssäkäyville jäsenille noin 413,00 euroa vuodessa ja eläkeläis- ja ulkojäsenille noin 761,00 euroa vuodessa. Kassa katsoo, että sairauskassan taloudellinen tilanne antaa perusteet jäsenmaksun korotukselle ja jäsenten tasapuolisen kohtelun vuoksi korotus eläkeläis- ja ulkojäsenten jäsenmaksuun on perusteltua.  

Lainsäädäntö ja vakuutuskassan säännöt (1.1.2018 alkaen) 

Vakuutuskassalain 12 §:n mukaan vakuutuskassan säännöissä on mainittava kohdan 14) mukaan ketkä ovat velvollisia suorittamaan kassalle vakuutusmaksua ja miten maksu määräytyy.

Vakuutuskassalain 75 §:n mukaan vakuutuskassalla on oltava vararahasto, jota tulee vuosittain kartuttaa vähintään 20 prosentilla tilinpäätöksen osoittamasta ylijäämästä. Kun vararahasto on vähintään yhtä suuri kuin tilikauden ja kahden edellisen tilikauden maksutulon keskimäärä, ei siirto vararahastoon enää ole pakollinen.

Vararahastoa saadaan alentaa kassankokouksen päätöksen mukaisesti ainoastaan vahvistetun taseen osoittaman alijäämän peittämiseksi.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriö voi hakemuksesta antaa kassalle luvan erityisistä syistä alentaa vararahaston määrää, ei yleensä kuitenkaan 1 momentin mukaista täyden vararahaston määrää pienemmäksi.

Kassalla voi olla myös muita rahastoja, joita kartutetaan ja käytetään säännöissä määrätyllä tavalla.

Vakuutuskassalain 76 §:n mukaan jos vakuutuskassan tilinpäätös osoittaa alijäämää, tulee sen peittämiseen käyttää ensin ylijäämä edellisiltä tilikausilta ja sitten 75 §:n 4 momentin mukaiset rahastot. Tämän jälkeen alijäämän peittämiseen tulee käyttää vararahasto, pohjarahasto ja takuupääoma. Jollei alijäämää saada peitetyksi, on niille, jotka tilikauden aikana ovat olleet velvollisia suorittamaan maksuja kassalle, viipymättä määrättävä lisämaksu, jos kassan säännöissä on lisämaksun suorittamiseen velvoittava määräys. Lisämaksun tulee olla suhteellinen tilikaudelta suoritettavaan maksuun ja enintään sen suuruinen. Lisämaksu saa ylittää enintään 20 prosentilla puuttuvan määrän.

Vakuutuskassalain 78 §:n mukaan vakuutuskassalle suoritettaville vakuutusmaksuille on oltava peruste tai maksut on määrättävä säännöissä. Maksujen perusteet tulee toimittaa muun kuin lakisääteisen toiminnan osalta [Vakuutusvalvontavirastolle] tiedoksi.

Sairauskassan sääntöjen 2.2 §:n mukaan kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/1992).  

Sairauskassan sääntöjen 7 §:n mukaan kassan jäsenmaksu on 1,2 prosenttia jäsenen työnantajalta saamasta ennakko-perintälain (1118/1996) alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 26 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksun vähimmäismäärä peritään myös palkattoman loman ajalta. Jos jäsenyys alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta.

Eläkeläis- ja ulkojäsenen jäsenmaksu on 35,00 euroa kuukaudessa.

Sairauskassan sääntöjen 9 §:n mukaan kassan taloudellisen tilan niin vaatiessa kassan hallitus voi alentaa tai korottaa 7 §:ssä mainittua maksua enintään 25 prosentilla. Jäsenmaksujen muutos, jonka kestoaika on yli kuusi kuukautta, on kuitenkin toteutettava sääntömuutoksena.

Ratkaisusuositus

FINE antaa ratkaisusuosituksia vakuutuskassojen lisäetuusasioissa. Vakuutuskassan hallintoa koskevat asiat eivät kuulu FINEn toimivallan piiriin. FINE arvioi tässä ratkaisusuosituksessa vakuutuskassan oikeutta korottaa määräaikaisesti eläkeläisjäsen A:n jäsenmaksua sääntöjen perusteella.

Vakuutuskassalain mukaan vakuutuskassan säännöissä on mainittava, ketkä ovat velvollisia suorittamaan kassalle vakuutusmaksua ja miten maksu määräytyy. Sairauskassan sääntöjen perusteella kassan osakkaaseen palvelussuhteessa olevien jäsenten jäsenmaksu on 1,2 prosenttia ennakkoperintälain alaisesta palkasta, vähinään 26 euroa kuukaudessa. Eläkeläis- ja ulkojäsenen jäsenmaksu on kiinteä ja se on 35 euroa kuukaudessa. Sairauskassan sääntöjen mukaan kassan hallitus voi alentaa tai korottaa jäsenmaksua enintään 25 prosentilla kassan taloudellisen tilan niin vaatiessa. Yli kuusi kuukautta kestävä jäsenmaksujen muutos on toteutettava sääntömuutoksena.

Sairauskassan hallitus on todennut pöytäkirjassa 2/2018, että työssäkäyvien ja eläkeläisjäsenten jäsenmaksujen suhde on epätasapainossa. Eläkeläisjäsenet saavat huomattavasti pienemmällä maksulla samat edut. Eläkeläisjäsenet myös kuluttavat kassan taloutta keskimäärin enemmän kuin työssäkäyvät jäsenet. Työssäkäyvien jäsenmaksu vuonna 2016 on ollut noin 51,32 euroa ja vuonna 2017 noin 55,95 euroa kuukaudessa. Eläkeläis- ja ulkojäsenten jäsenmaksu on ollut kiinteä 35 euroa kuukaudessa siitä lähtien, kun kyseinen ryhmä on hyväksytty kassan toimintapiiriin. Vuonna 2017 työssäkäyvien jäsenten osalta on korvauksia maksettu keskimäärin noin 413 euroa ja eläkeläis- ja ulkojäsenten osalta keskimäärin noin 761 euroa. Vuoden 2017 tuloslaskelman mukaan jäsenmaksuja on kertynyt 78 803,01 euroa ja korvauksia on maksettu yhteensä 64 894,24 euroa. Huomioiden muut kulut tilinpäätös on ollut 1839,13 euroa alijäämäinen. Tuloslaskeman 1.1. - 28.2.2018 mukaan jäsenmaksuja on kertynyt 11 856,63 euroa, korvauksia maksettu 15 527,42 euroa. Muut kulut huomioiden alijäämää on kertynyt 4 456,49 euroa.

Sairauskassan vastineen mukaan sen tilinpäätös on ollut kahden vuoden ajan alijäämäinen, mikä seikka ilmenee myös kassan toimittamasta tilikauden 2017 tuloslaskelmasta. Vastineen mukaan taloudellinen tilanne antaa perusteet jäsenmaksun korotukselle. Sairauskassan mukaan jäsenten tasapuolisen kohtelun nimissä eläkeläis- ja ulkojäsenten jäsenmaksun korotus on ollut perusteltua. 

Vakuutuskassalain 76 §:n mukaan, jos vakuutuskassan tilinpäätös osoittaa alijäämää, tulee sen peittämiseen käyttää ensin ylijäämä edellisiltä tilikausilta ja sitten 75 §:n 4 momentin mukaiset rahastot. Tämän jälkeen alijäämän peittämiseen tulee käyttää vararahasto, pohjarahasto ja takuupääoma. Jollei alijäämää saada peitetyksi, on niille, jotka tilikauden aikana ovat olleet velvollisia suorittamaan maksuja kassalle, viipymättä määrättävä lisämaksu, jos kassan säännöissä on lisämaksun suorittamiseen velvoittava määräys. Lisämaksun tulee olla suhteellinen tilikaudelta suoritettavaan maksuun ja enintään sen suuruinen. Lisämaksu saa ylittää enintään 20 prosentilla puuttuvan määrän.  

FINE katsoo, että sairauskassan sääntöjen 9 §:ssä kuvattua jäsenmaksun määräaikaista korottamista voidaan soveltaa vakuutuskassan alijäämän peittämiseen vakuutuskassalain 76 §:ssä määritellyllä tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan lisämaksun määrääminen on viimesijainen keino tilinpäätöksen ollessa alijäämäinen. Lisäksi lain mukaan lisämaksu tulee laskea suhteellisesti sääntöjen mukaisen maksun perusteella ja maksuvelvollisuus tulee kohdistaa kaikkiin niihin, jotka ovat olleet velvollisia suorittamaan kassalle maksuja. Asiassa esitetty selvitys huomioiden sairauskassan hallituksen eläkeläis- ja ulkojäsenille kohdistamaa määräaikaista maksunkorotusta tulee tarkastella vakuutuskassalain 76 §:ssä säädetty huomioiden.

FINElle esitetystä selvityksestä ei tarkemmin ilmene, kuinka sairauskassa on tilinpäätöksissään käsitellyt tilikausien 2016 ja 2017 alijäämiä. Tästä riippumatta vakuutuskassa ei voi vakuutuskassalain 76 §:n määräykset huomioiden peittää alijäämäänsä yhdelle jäsenryhmälle kohdistetulla lisämaksulla, vaan lisämaksu tulee määrätä kaikille maksuvelvollisille heidän maksuvelvollisuuksiensa suhteessa. Näillä perusteilla FINE katsoo, että sairauskassan hallituksella ei ole ollut oikeutta korottaa eläkeläisjäsen A:n jäsenmaksua 35 eurosta 43 euroon ajalla 1.3. – 31.8.2018. Vastoin vakuutuskassalain säännöksiä peritty lisäjäsenmaksu tulee palauttaa A:lle.

FINE ei tällä ratkaisusuosituksella ota miltään osin kantaa sairauskassan oikeuteen muuttaa jäsenmaksujaan sääntömuutoksena. 

Lopputulos

FINE suosittaa sairauskassaa palauttamaan eläkeläisjäsen A:lle häneltä perityn jäsenmaksun siltä osin kuin se on 1.3. – 31.8.2018 ylittänyt 35 euroa kuukaudessa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korkeamäki
Esittelijä Ylönen

Tulosta