Haku

FINE-010649

Tulosta

Asianumero: FINE-010649 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2018

Auton suistuminen ojaan. Tienpitäjän vastuu. Korostunut huolellisuusvelvoite.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan A oli 14.1.2018 klo 19:15 ajanut omistamallaan autolla K:n kaupungin ylläpitämällä kadulla noin 40 kilometrin tuntinopeutta, kun auto lähti syvistä urista luistamaan tien oikealle puolelle ojaan. Autosta rikkoutui etupuskurin alaosa ja parkkianturi. Korvausta vahingosta haetaan kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa. Vakuutusyhtiön mukaan kunta on täyttänyt sille tienpitäjänä asetetut velvoitteet. Kadut on pidetty liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa eikä mitään laiminlyöntejä ole tapahtunut. Ajoväylällä ei ole ollut syviä ajouria. Tie on ollut vuodenaikaan nähden tavanomaisessa kunnossa.

Asiakkaan valitus

Tie oli tapahtumahetkellä erittäin liukas. Tietä ei ollut hiekoitettu ja ajourat olivat erittäin syvät. Tiekarhu tasasi urat seuraavana päivänä. Vahinkopaikassa oli samana talvena suistunut muitakin autoja ojaan. Valittajana asiassa on B, joka on maksanut auton korjaamisesta syntyneet kustannukset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan valittaja B ei ole ajoneuvon omistaja eikä haltija. A:lla ei ole oikeutta hakea muutosta korvauspäätökseen, sillä hän ei ole kärsinyt vahinkoa tapahtuneen vuoksi. Vakuutusyhtiölle ei ole myöskään toimitettu valtakirjaa, jonka perusteella B edustaisi A:ta. Valitus tulee jättää tutkimatta.

Vahinkopäivänä on ollut koko päivän poutaa ja pakkasta. Sadetta on ollut aamulla 13.1., minkä jälkeen lämpötila on ollut pakkasen puolella. Vahinkopaikka oli hiekoitettu edeltävänä päivänä 13.1.2018 kello 18:17. Mäessä on tapahtuma-aikaan ollut urat, mutta sääpäivystäjän kunnossapitotarkastuksissa 14.1.2018 kello 14 ja 22 ei ole havaittu tarvetta kunnossapitotoimille. Kunnossapitopäiväkirjan mukaan tiet ovat olleet hyvässä kunnossa ja hiekkaa on ollut hyvin risteyksissä. Päiväkirjaan on tehty merkintä siitä, että liukkautta ei ole ollut.

Katualueet ajetaan yleisesti tiekarhulla arkisin, ja viikonloppuisin katujen kunnossapito koostuu lähinnä välttämättömistä toimenpiteistä. Tiekarhulla on ajettu kyseinen mäki 15.1.2018, kun kaupungille on tullut tieto vahinkotapahtumasta. Samassa mäessä on sattunut vahinko 24.12.2017. Tällöin sääolosuhteet ovat olleet erittäin haastavat liukkauden vuoksi, ja hiekoitustoimenpiteet ovat olleet parhaillaan käynnissä. Muista tieltä ajoista ei ole tullut tietoa kaupungille.

Ilmatieteen laitokselta saadut säähavainnot tukevat vakuutuksenottajan tekemiä havaintoja säästä. Lämpötila on ollut pakkasen puolella koko vahinkopäivän eikä sadetta ole ollut. Valittajan vahinkopaikalta ottaman valokuvan perusteella tiessä on ollut ajourat, joissa asfaltti on ollut näkyvillä. Keskikaistalla asfaltti paistaa selkeästi lumen läpi, joten urat eivät voi olla kovin syvät. Myöskään tien pientareella ei erotu kuvassa korkeuseroa varsinaiseen ajouraan nähden. Valokuvan perusteella tie on ollut varsin tasaisessa kunnossa.

Kaupunki ei ole laiminlyönyt velvollisuuttaan pitää tie liikenteen tarpeita tyydyttävässä kunnossa. Vahinko on aiheutunut ilmeisesti liian suuresta tilannenopeudesta tai muusta ajoneuvon kuljettajaan liittyvästä seikasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutuksenottajana oleva kaupunki on ilmoittanut, että sillä ei ole lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, voiko lautakunta antaa asiassa ratkaisusuositusta sen vuoksi, että valittaja ei ole kärsinyt vahinkoa eikä hän edusta vahingonkärsijää. Mikäli lautakunta voi käsitellä asian, on asiassa kysymys siitä, onko kadunpitäjänä oleva kaupunki laiminlyönyt velvollisuutensa pitää katualue liikenteen tarpeita tyydyttävässä kunnossa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen ehtokohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot, jotka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella, ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 3 §:n mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Ohjesääntönsä 6 §:n mukaan vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia vakuutuksenottajan, vakuutetun, vahingonkärsineen, edunsaajan tai asianomaisen vakuutusyhtiön lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että B ei ole asiassa vahingonkärsijä. Asiakirjoista käy kuitenkin ilmi, että B on maksanut A:n auton korjauksen. Lautakunta katsoo tämän vuoksi, että A:n väitetty vahingonkorvaussaatava on tältä osin siirtynyt B:lle. B voi takautumisoikeutensa perusteella vaatia väitettyä velkaa vakuutusyhtiöltä, jonka mahdollinen korvausvastuu perustuu vakuutussuhteeseen. Tämän vuoksi lautakunta voi B:n valituksen johdosta lausua siitä, onko kyse vakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tienpitäjä on velvollinen korvaamaan tien kunnossapidon puutteesta aiheutuneen vahingon, ellei ole selvitetty, että vahinko ei ole aiheutunut tienpitäjän laiminlyönnistä. Tienpitäjällä on näyttövelvollisuus huolellisesta toiminnastaan eli todistustaakka siitä, että vahinko ei ole aiheutunut hänen tuottamuksestaan.

B:n vahinkopaikalta ottaman valokuvan perusteella vahinkopaikalla tiessä on ollut urat. Kuvasta ei kuitenkaan voi arvioida urien syvyyttä tai sitä, onko urissa hiekkaa. Asiassa saadun selvityksen mukaan vahinkopäivää edeltäneen päivän aamulla on satanut, minkä jälkeen vahinkopaikalla on ollut poutaa ja pakkasta. Vahinkopaikka oli hiekoitettu edeltävänä päivänä 13.1.2018 kello 18.17. Sääpäivystäjän kunnossapitotarkastuksessa 14.1.2018 ei ollut havaittu tarvetta kunnossapitotoimille. Lautakunta katsoo, että kaupunki on näyttänyt toimineensa huolellisesti tien kunnossapidossa eikä se siten ole vastuussa vahingosta. B:llä ei siten ole oikeutta saada takautumisoikeutensa nojalla vakuutusyhtiöltä korvausta maksamistaan ajoneuvon korjauskustannuksista.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta