Haku

FINE-010618

Tulosta

Asianumero: FINE-010618 (2018)

Kategoria: Sijoitusvakuutusasia

Ratkaisu annettu: 05.06.2018

Vanhuuseläkkeen vakuutussäästön takaisinosto. Yrityksen ottama yksilöllinen vapaaehtoinen eläkevakuutus. Vakuutusehdot. Takaisinostoperusteet.

Tapahtumatiedot

B Oy sopi vuonna 1995 laskuperustekorkoisesta yksilöllisestä vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, jonka vakuutetuksi merkittiin A (s. 1965). Vakuutussopimukseen liitetyn maksusuunnitelman mukaan vakuutusmaksuja maksettaisiin vuosina 1995–2023. Vakuutussopimuksen mukainen eläkeaika on 2023–2045.  Vakuutussopimukseen liitettiin kuolemanvaraturva, joka vastasi maksettujen vakuutusmaksujen suuruutta. Vakuutuksen vuositiedotteen 22.9.2017 mukaan vakuutusmaksuja oli maksettu yhteensä 102 925,23 euroa ja vakuutussäästöjen määrä oli 157 965,82 euroa 1.9.2017.

Vakuutettu A sairastui vakavasti vuonna 2017. B Oy esitti vakuutusyhtiölle vaatimuksen eläkevakuutuksen vakuutussäästön takaisinostosta. Vakuutusyhtiö kieltäytyi vakuutussäästön takaisinostoa koskevasta vaatimuksesta katsottuaan, että vakuutusehtojen kohdan 7 mukaiset takaisinoston edellytykset eivät olleet täyttyneet.

Tämän jälkeen B Oy allekirjoitti Uppsägning av försäkringsavtal -nimisen asiakirjan. Sen mukaan koko kuolemanvaraturva takaisinostetaan ja vakuutus irtisanotaan. Asiakirjan mukaan irtisanominen tehdään ilman takaisinostoperustetta vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Takaisinostettava summa oli 105 912,82 euroa, mikä vastasi maksettujen vakuutusmaksujen määrää. Vakuutusyhtiö maksoi tämän määrän B Oy:lle.

Asiakkaan valitus

B Oy on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii, että sille maksetaan eläkevakuutuksen vakuutussäästön ja kuolemanvaraturvan erotus, 52.052,95 euroa. Eläkevakuutuksen takaisinostoa koskeva vakuutusehto [7.3], jossa edellytetään vastaavan vakuutusturvan järjestämistä lakisääteisellä vakuutuksella, on epäselvä. YEL-lisäeläketurvan mukaisia vakuutuksia ei enää myönnetä. Tällaisessa tilanteessa YEL-vakuutuksen tulee riittää irtisanomisperusteeksi, koska muita lakisääteisiä vakuutuksia ei ole tarjolla. A on ollut B Oy:n toimitusjohtaja ja nostanut palkkaa. Vaikka A on ollut B Oy:n osakas, hän on ollut vakuutuksenottajaan työsuhteessa.

Palveluntarjoajan vastine

Vakuutusyhtiö kiistää B Oy:n vaatimuksen. Eläkevakuutuksesta luopuminen ja oikeus saada sen takaisinostoarvo on mahdollista vain vakuutusehtojen kohdissa 7.1, 7.2 ja 7.3 mainituissa tilanteissa. Ehtojen kohdat 7.1 tai 7.2 eivät sovellu tähän tapaukseen. Vakuutusehtojen kohdan 7.3 mukaan vakuutuksenottajalla, joka on vakuuttanut palveluksessaan olevan henkilön, on ennen vanhuuseläkkeen alkamista oikeus luopua vakuutuksesta, jos vakuutuksenottaja on järjestänyt vastaavan vakuutusturvan lakisääteisellä vakuutuksella tai vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan on päättynyt ja oikeus vakuutuksesta luopumiseen tällä perusteella on merkitty vakuutuskirjaan vakuutusta tehtäessä. Nämäkään takaisinoston edellytykset eivät ole tässä tapauksessa toteutuneet.  

Vakuutusyhtiön mukaan työntekijän eläketurvaa voidaan täydentää monin tavoin. Tällaisia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi YEL-lisäeläkevakuutus, TEL-lisäeläkevakuutus, ryhmäeläkevakuutus sekä yksilöllinen eläkevakuutus. Nyt kyseessä olevalla ehtokohdalla 7.3 mahdollistetaan se, että työnantaja ei osta työntekijöille päällekkäistä eläketurvaa. Ehtokohdan viittaus vastaavaan lakisääteiseen turvaan tarkoittaa, että vakuutuksenottaja on täydentänyt vakuutetun lakisääteistä turvaa. Tämän päällekkäisyyden estämiseksi vakuutuksenottajalle on haluttu antaa ehdoissa irtisanomisoikeus. Ehtokohta ei tarkoita normaalia YEL-vakuutusta, joka on lähtökohtaisesti pakollinen lakisääteinen vakuutus. Nyt tarkasteltava vakuutus on lakisääteistä eläketurvaa täydentävä lisäeläkevakuutus, joka yhdessä YEL-vakuutuksen kanssa tarjoaa vakuutetulle lakisääteistä laajemman eläketurvan. Pakollinen YEL-vakuutus ei ole vastaava lakisääteinen vakuutus. Vakuutusehtoa ei voida myöskään tulkita siten, että koska YEL-lisäeläkevakuutuksen ottaminen ei enää ole mahdollista, lakisääteinen YEL-vakuutus olisi tulkittava sen korvaavaksi vastaavaksi vakuutukseksi.

Vastineen mukaan kuolemanvaravakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 6.2 mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus luopua milloin tahansa kuolemanvaravakuutuksesta ja saada sille kertynyt takaisinostoarvo. Tässä tapauksessa kuolemanvaravakuutukselle kertynyt takaisinostoarvo olisi ollut noin 7 000 euroa.

Vakuutusyhtiö on tässä tapauksessa vakuutusehdoista poiketen tarjonnut vakuutuksenottajalle mahdollisuutta nostaa vakuutuksesta takaisinostoarvona se määrä, joka vakuutuksesta olisi kuolemantapauksessa maksettu. Vakuutettu on saadun tiedon mukaan ollut vakavasti sairas, minkä vuoksi on epävarmaa olisiko vakuutukseen kuuluva eläke tullut maksuun. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö on katsonut kohtuulliseksi, että kuolemantapauskorvausta vastaava määrä säästöstä on ollut nostettavissa takaisinostoarvona. Kun tähän ratkaisuun on esitetty tyytymättömyyttä, on vaihtoehtona tarjottu takaisinostoarvon palauttamista ja vakuutuksen voimaansaattamista, jolloin etuudet ovat aikanaan nostettavissa eläkkeenä tai maksetaan kuolemantapauskorvauksena. Vakuutusyhtiö korostaa, että vakuutusehtojen mukaista oikeutta nostaa koko takaisinostoarvo ei ole tapauksessa syntynyt.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko B Oy:llä oikeus saada vakuutussäästöjen mukainen takaisinostoarvo.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Vakuutussopimukseen sovellettavan vakuutussopimuslain 13 §:n (Vakuutuksenottajan oikeus saada vapaakirja tai takaisinostoarvo henkilövakuutuksessa) mukaan jos vakuutuksenottajan suorittamista vakuutusmaksuista on kertynyt säästöä, vakuutuksenottajalla on oikeus keskeyttää maksujen suoritus ja saada vakuutusehtojen mukainen vakuutuksen säästöosuutta vastaava maksuton vakuutus (vapaakirja) taikka vakuutusehtojen mukaan laskettu vakuutuksen säästöosuus (takaisinostoarvo).

Kun henkilövakuutus päättyy, vakuutuksenottajalla on oikeus saada takaisinostoarvo, vaikka vakuutuksenantaja muuten olisi vastuusta vapaa.

Eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan kuitenkin määrätä, ettei vakuutuksenottajalla ole 1 tai 2 momentissa säädettyä oikeutta saada takaisinostoarvoa.

Vanhuuseläkettä koskevien vakuutusehtojen kohdan 7 (Vakuutuksesta luopuminen) alakohdan 7.1 mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus luopua vakuutuksesta, jos vakuutuksen ehdot tai vakuutusmaksut ovat muuttuneet kohdan 6.6 mukaisesti.

Vakuutusehtojen alakohdan 7.2 mukaan vakuutuksenottajalla, joka ei ole vakuutetun työnantaja, on ennen vanhuuseläkkeen alkamista oikeus luopua vakuutuksesta, jos luopumiseen on vakuutetun suostumus ja

  • vakuutettu on eronnut aviopuolisostaan tai
  • vakuutetun aviopuoliso on kuollut tai
  • vakuutettu on 60 viimeksi kuluneen viikon aikana saanut yhteensä vähintään 200 päivällä työttömyyspäivärahaa.
     

Vakuutusehtojen alakohdan 7.3 mukaan vakuutuksenottajalla, joka on vakuuttanut palveluksessaan olevan henkilön, on ennen vanhuuseläkkeen alkamista oikeus luopua vakuutuksesta, jos

  • vakuutuksenottaja on järjestänyt vastaavan vakuutusturvan lakisääteisellä vakuutuksella tai
  • vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan on päättynyt ja oikeus vakuutuksesta luopumiseen tällä perusteella on merkitty vakuutuskirjaan vakuutusta tehtäessä.
     

Kuolemanvaravakuutusta koskevien vakuutusehtojen kohdan 6 (Vapaakirja ja vakuutuksesta luopuminen) alakohdan 6.2 mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus luopua milloin tahansa kuolemanvaravakuutuksesta ja saada sille kertynyt takaisinostoarvo. 

Vakuutusehtojen alakohdan 7.4 mukaan vakuutuksenottajan luopuessa vakuutuksen kohdissa 7.1–7.3 mainitulla perusteella hänelle maksetaan vakuutuksen päättymishetken takaisinostoarvo laskuperusteiden mukaan. Muulloin vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta saada kertynyttä takaisinostoarvoa eikä maksetun vakuutusmaksun palautusta. 

Asian arviointi

Vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa on tyypillisesti kysymys pitkäaikaisesta sopimusjärjestelystä, jonka tarkoituksena on kartuttaa edunsaajan asemassa olevalle vakuutetulle eläketurvaa. Vakuutussopimuslain 13 §:n mukaan eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan rajoittaa vakuutuksenottajan oikeutta saada vakuutuksen takaisinostoarvo.

Nyt tarkasteltavan vakuutuksen vakuutusehtojen kohdassa 7 on määritelty ne tilanteet, joissa vakuutuksenottajalla on oikeus luopua vakuutuksesta ja saada vanhuuseläkkeen takaisinostoarvo. Sijoituslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa ei ole kyseessä ehtojen kohdan 7.1 mukainen tilanne, jossa vakuutuksen ehdot tai vakuutusmaksut olisivat muuttuneet. Kyseessä ei myöskään ole kohdan 7.2 mukainen avioliiton päättymiseen tai työttömyyteen liittyvä tilanne eikä ehtojen kohdan 7.3 jälkimmäisen takaisinostoperusteen mukainen työsuhteen päättymiseen liittyvä tilanne. B Oy:n oikeutta takaisinostoarvoon tulee siten arvioida ehtojen kohdan 7.3 ensimmäisen takaisinostoperusteen nojalla.

Kyseisen kohdan perusteella takaisinosto tulee kysymykseen, jos vakuutuksenottaja on järjestänyt vastaavan vakuutusturvan lakisääteisellä vakuutuksella. Lautakunta toteaa, että lainsäädännön muuttumisen vuoksi nykyisin markkinoilla ei ole tarjolla uusia lakisääteiseen eläkevakuuttamiseen liittyviä lisäeläkeratkaisuja. B Oy:n toimittaman voimassaolotodistuksen (2.10.2017) mukaan A:lla on voimassaoleva yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen eläkevakuutus työeläkeyhtiössä. Voimassaolotodistuksen mukaan vakuutus on alkanut 1.1.1996.

Ehtokohdan mukaan vakuutuksenottajan on tullut järjestää vastaava vakuutusturva. Tämä merkitsee sitä, että vakuutuksenottajan on tullut sopia menettelystä joka tarjoaa vakuutetulle olennaisilta osin vastaavan sisältöiset eläke-etuudet, joita tämä vakuutussopimus tarjoaa. Vuositiedotteen mukaan A:lla oli tämän vakuutussopimuksen perusteella oikeus vuoden 2017 tasossa arviolta 1 925,01 euron kuukausieläkkeeseen ikävuosina 58–64 ja arviolta 965,38 euron kuukausieläkkeeseen ikävuosina 65–80.

Tapauksessa esitetystä selvityksestä ei ilmene, että B Oy olisi vakuutettu A:n osalta sopinut uudesta vastaavasta eläkejärjestelystä. Selvityksestä ei myöskään ilmene, että A:n hyväksi aikaisemmin voimassaolleen eläkejärjestelyn eläke-etuuksia olisi korotettu nyt tarkasteltavan vakuutussopimuksen tarjoamien eläke-etuuksien mukaisesti. Vastaavan vakuutusturvan järjestämistä koskeva takaisinostoperuste ei täyty yksin sillä perusteella, että vakuutettu on aikaisemmin vakuutettu yrittäjän eläkelain mukaisella vakuutuksella. Sillä seikalla, että nykyisin ei enää ole tarjolla lakisääteiseen eläkevakuuttamiseen liittyviä lisäeläkeratkaisuja, ei ole vaikutusta tämän johtopäätöksen osalta.

Näillä perusteilla Sijoituslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös kieltäytyä vanhuuseläkkeen säästön mukaisen takaisostoarvon suorittamisesta on vakuutusehtojen mukainen. Lautakunta toteaa vielä, että kuolemanvaraturvan korvausmäärän mukaisen summan suorittaminen perustuu B Oy:n ja vakuutusyhtiön tässä tapauksessa tekemään sopimukseen. Vakuutusyhtiö on vastineessaan myös kertonut, että se on varannut B O:lle tilaisuuden sopimuksen purkamiseen ja vakuutuksen saattamiseen uudelleen voimaan. 

Lopputulos

Sijoituslautakunta ei suosita muutosta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros 
Sihteeri Korkeamäki

Jäsenet:
Kajala
Pönkä
Sario

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia