Haku

FINE-010563

Tulosta

Asianumero: FINE-010563 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2018

Matkatavaravahinko. Oliko kysymyksessä ehtojen tarkoittama varkausvahinko. Ajoneuvoon murtautuminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu J.T. on ollut lomamatkalla Italiassa, kun hänen vuokraamastaan ajoneuvosta anastettiin 1.9.2017 aikavälillä 14.00 – 16.30 yhteensä seitsemän matkalaukkua. Laukut vietiin ajoneuvon takakontista eikä ajoneuvon sisätiloihin ilmeisesti ollut tunkeuduttu, koska auton navigaattori ja liikennekamera olivat tallella. Auto oli ollut pysäköitynä liikennepoliisin osoittamaan paikkaan.

J.T. haki korvausta menetetyistä matkatavaroistaan matkatavaravakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen jonka mukaan vahinkotapahtumaan sovellettavat vakuutusehdot määrittelevät ja rajaavat vakuutuksen korvattavuuden. Käsiteltävänä olevaan tapahtumaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan ajoneuvosta varastetun omaisuuden korvattavuuden edellytyksenä on, että ajoneuvo on ollut suojaavasti suljettu ja sinne on tunkeuduttu sen rakenteita ja lukkoja vahingoittaen niin, että ajoneuvoon on jäänyt murronjäljet. Tässä tapahtumassa ajoneuvoon ei jäänyt murtojälkiä.

Yhtiö toteaa, että se, miten auton takakontti on saatu auki, ovatko ne auenneet itsestään vai mahdollisesti jääneet auki, ei ole tiedossa. Autoon ei ole kuitenkaan selvitysten mukaan murtauduttu sen lukkoja tai rakenteita vahingoittaen, tunkeuduttu avaimilla, jotka ovat saatu haltuun rikosvahingon yhteydessä tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen. Koska selvitysten mukaan autoon ei ole jäänyt murronjälkiä, ei kyseessä ole vakuutuksen perusteella korvattava vahinko.

Asiakkaan valitus

J.T. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan J.T. toistaa vaatimuksensa ja toteaa, että kysymyksessä on ehdottomasti erityisellä viekkauksella toteutettu automurto. J.T. ja muut matkaseurueen jäsenet vakuuttivat, että ajoneuvon ovet olivat lukittu asianmukaisesti. Auto oli uudehko Ford Focus ja se oli vuokrattu Norwegianin kautta. Auto oli ns. farmarimallinen ja takatilan suoja oli paikallaan, joten laukut joita siis yhteensä 7 kpl olivat piilossa. Auton takaosassa oli kuvan mukainen vaurio, joka oli kuitenkin jo autoa vuokrattaessa, jolloin myös kuva otettu.

J.T. viittaa muun muassa Fordilta saamaansa lausuntoon, jonka mukaan ajoneuvon takatilan lukitus voi olla mahdollista ohittaa jonkinlaisella elektronisella signaalinvahvistimella. Lisäksi J.T. toteaa, että tapahtumapaikassa juuri käynnissä ollut formulaviikonloppu on ollut omiaan houkuttelemaan alueelle myös rikollisia. J.T:n asiamies on myös tiedustellut Italian poliisilta, onko vastaavanlaisia automurtoja tapahtunut alueella useampia samaan ajankohtaan, mutta poliisi ei ole vastannut näihin viesteihin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot, aikaisemmissa päätöksissään lausutun sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Yhtiö toteaa vielä, että riidatonta tapauksessa on, että ajoneuvoon ei ole murtauduttu rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Ajoneuvoon ei jäänyt murronjälkiä. Asiassa ei ole myöskään tullut ilmi, että ajoneuvoon olisi päästy sisälle varkauden, murtautumisen tai ryöstön yhteydessä haltuun saadulla avaimella. Yhtiö viittaa J.T:n valitukseen, jonka mukaan ajoneuvoon olisi murtauduttu erityistä viekkautta käyttäen. Yhtiö toteaa, että erityisellä viekkaudella on katsottu tarkoitettavan erityisen kekseliästä ja vaikeasti toteutettavaa toimintatapaa. Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan todistustaakka siitä, että varkaus olisi toteutettu erityistä viekkautta käyttäen, on korostetusti korvausta vaativalla. Tämä edellyttää näytön esittämistä siitä, miten erityinen viekkaus on konkreettisesti toteutettu.

Tässä tapauksessa J.T. ei kykene osoittamaan, että ajoneuvon ovet olisi aukaistu erityistä viekkautta käyttäen esimerkiksi signaalinvahvistin tekniikalla. Ovien aukaiseminen edellä mainitulla tavalla on olettamus, miten asia olisi voinut tapahtua. Yhtiö tarkentaa vielä, että sen näkemyksen mukaan tapauksessa ei siiten ole riidatonta, että murtautuminen on tehty ohittamalla elektroninen keskuslukituslaite siten, että pääsy säilytystilaan on tapahtunut erityistä viekkautta käyttäen.

Näin ollen yhtiö katsoo edelleen, että tapauksessa ei ole kysymys korvattavasta matkatavaravahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kyse ollut lukittuun ajoneuvoon kohdistuneesta murtovarkaudesta, joka on toteutettu erityistä viekkautta käyttäen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan K0143 (Rikos) alakohdan 1 (Murto ja varkaus) mukaan vakuutus korvaa rakennukselle tai irtaimistolle aiheutuneen vahingon, jos rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan rakennukseen, huoneistoon tai muuhun säilytyspaikkaan on:

- murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen
- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun tämän vakuutuksen ehtojen mukaan korvattavan rikosvahingon yhteydessä
- tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan J.T:n ja hänen matkaseurueensa matkalaukut oli varastettu vuokra-auton takakontista siten, ettei autoon ollut jäänyt mitään merkkejä murrosta tai muusta tunkeutumisesta. Avaimet olivat J.T:n hallussa varkauden sattuessa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Korvauksen edellytyksenä on vakuutusehtojen mukaan, että irtaimisto on varastettu murtautumalla lukittuun tilaan tai että tilaan on päästy murron avulla saaduilla avaimilla taikka erityistä viekkautta käyttäen. Näin ollen, jotta käsillä oleva vahinko olisi korvattava, tulee vakuutetun kyetä näyttämään, että se on aiheutettu erityistä viekkautta käyttäen.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan Fordin edustajan lausuntoa siitä, että tällainen on oikeanlaisilla laitteilla mahdollista, ei voida pitää riittävänä selvityksenä siitä, että näin olisi toimittu nyt käsillä olevassa tapauksessa. Vakuutuslautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, ettei vakuuttu ole esittänyt selvitystä siitä, että ajoneuvon kauko-ohjattava lukitus olisi ohitettu erityistä viekkautta käyttäen. Koska ajoneuvossa ei ollut myöskään havaittu murron jälkiä eikä vakuutuksenottaja ole esittänyt riittävää selvitystä siitä, miten ajoneuvoon olisi voitu murtautua tai tunkeutua erityisellä viekkaudella, pitää Vakuutuslautakunta vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia