Haku

FINE-010536

Tulosta

Asianumero: FINE-010536 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.12.2018

Esinevahinko. Oliko vahinkoa kärsineen ajoneuvo vaurioitunut katsastuksen yhteydessä? Katsastuskonttorin tuottamuksen arviointi.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt V.V:n auto oli määräaikaiskatsastuksessa 6.2.2015 X Oy:ssä, kun auton moottori on rikkoutunut katsastuksen yhteydessä, kun autolle tehtiin päästökaasumittausta. Asiakkaan näkemyksen mukaan moottori rikkoontui, koska katsastaja ryntäytti moottoria liian kovilla kierroksilla. V.V:n mukaan moottorin ohjearvo on 4670–4930 r/mIn, 4930 r/min ollessa absoluuttinen maksimi. V.V:n mukaan katsastuksessa moottoria on todisteellisesti ryntäytetty 6.000 r/min.

V.V. haki korvausta auton moottorin rikkoontumisesta katsastuskonttori X Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan V.V:n auton moottorin vaurioitumisen ei voida katsoa aiheutuneen X Oy:n huolimattoman menettelyn seurauksena tai muustakaan X Oy:n syyksi luettavasta syystä. Yhtiö viittaa päätöksessään vahinkotarkastajan selvitykseen, jonka mukaan moottorissa olevan syöttöpumpun kierrosrajoitin on ollut rikki ja se on jouduttu uusimaan kokonaan. Syöttöpumpun kierrosrajoitin estää sen, että moottori ei ota ylikierroksia. Syöttöpumpun rajoitin on ilmeisesti ollut rikki ennen katsastukseen menoa, koska syöttöpumpun rajoitin ei estänyt moottorin ylikierroksia.

Tarkastaja ei ole löytänyt näyttöä siitä, että katsastuksessa 6.2.2015 olisi tehty työvirhe, eikä päästömittaus näin ole syy-yhteydessä moottorivaurioon, vaan syynä on syöttöpumpun kierrosrajoittimen toimimattomuus.

Käsillä olevaa riita-asiaa on käsitelty myös kuluttajariitalautakunnassa siten, että V.V. oli vaatinut korvauksia suoraan X Oy:ltä kuluttajansuojalain nojalla.

Asiakkaan valitus

V.V. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessa asiakas vaatii edelleen katsastuskonttorin vakuutuksesta korvattaviksi auton rikkoutuneen moottorin korjauskustannuksia kokonaisuudessaan eli 5.332,52 euroa.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassa lisäkirjelmässään V.V. toteaa vielä asiassa olevan ilmeistä, että moottoria on ryntäytetty liian kovilla kierroksilla ja tämän seurauksena moottori on rikkoutunut. Lisäksi V.V:n mukaan asiassa jää myös selvittämättä, että syöttöpumpun kierrostenrajoitin olisi ollut rikki ennen katsastusta. Ja siitäkin huolimatta, vaikka näin olisi ollut, niin ei vahinkoa olisi kuitenkaan sattunut, jos ryntäytys olisi tapahtunut maksimikierrosten rajoissa.

Lisäksi lisäkirjelmässä todetaan, että yhtiön viittaama Trafin lausunto on annettu yleisellä tasolla, eikä sovellu käsillä olevaan tapaukseen, koska sallitut kierrokset on ylitetty niin merkittävästi. Niin ikään V.V. kiistää jyrkästi yhtiön väitteet siitä, että 6000 r/min lukema olisi ollut virheellinen. Nyt on selkeästi tapahtunut virhe katsastajan toiminnassa, joka ei ole ollut toiminnassaan tarpeeksi huolellinen. Näkemyksensä tueksi V.V. viittaa muun muassa SVT Oy:n lausuntoon, jonka mukaan moottori ei olisi rikkoutunut, mikäli maksimikierrosnopeus olisi rajoitettu sallittuun arvoon. Lisäksi V.V. toteaa, että myös kuluttajariitalautakunta on lausunnossaan katsonut, että katsastuspalvelussa on tapahtunut virhe. Sen sijaan kuluttajariitalautakunnan suosittamaa 400 euron korvausta V.V. pitää virheellisenä ja vääriin tosiseikkoihin perustuvana. V.V:llä onkin esittää moottorin vaihtamisen tosiasialliset kustannukset kuiteilla ja hänellä on myös moottorin vaurioituneet osat tallella mahdollista tarkastamista varten.

V.V. toteaa joutuneensa myös käyttämään asian hoitamiseksi asiamiestä, jonka käytöstä on luonnollisesti syntynyt kuluja. Valituksessa painotetaan voimakkaasti, kuinka asian hoitaminen on edellyttänyt lainoppineen asiamiehen asiantuntemusta. Tätä näkemystä tukee jo yksinomaan se, kuinka vakuutusyhtiö on hankaloittanut asian käsittelyä prosessin edetessä eikä ole missään vaiheessa edes yrittänyt saada asiassa sovintoa aikaiseksi.

Vielä lopuksi V.V. vaatii moottorin korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia korvattavaksi kokonaisuudessaan, kuitenkin maksimissaan 10 – 15 % tasoparannusvähennyksellä sekä lisäksi oikeusturvavakuutuksesta suoritetun korvauksen jälkeen jääneen omavastuuosuuden korvaamista asiaa hoitaneen asiamiehen kuluista. Tämä kuluerä on tällä hetkellä 755,16 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa asiassa annettuun korvauspäätökseen ja toistaa siinä lausutun kantansa.

Yhtiö katsoo edelleen, ettei V.V:n ajoneuvon moottori ole vaurioitunut katsastusliikkeen huolimattomuuden seurauksena. Vaikka yhtiön käsityksen mukaan tapauksessa on riidatonta, että moottori on rikkoutunut katsastuksen yhteydessä, niin johtuu rikkoutuminen siitä, että auton pumpun kierrosrajoitin on ollut rikki jo ennen katsastusta. Kyseinen vika autossa on mahdollistanut sen, että moottori on ottanut ylikierrokset ja rikkoutunut.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa Trafin asiassa antamaan lausuntoon, jonka mukaan ehjä ja asianmukaisesti huollettu ajoneuvo ei rikkoudu tarkastustilanteessa, jos tarkastus on suoritettu ohjeen mukaisesti. Ohjeen mukaan dieselkäyttöisten autojen pakokaasupäästöt tarkastetaan mittaamalla kuormattoman moottorin savutus vapaassa kiihdytyksessä joutokäynniltä ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeuteen asti. Esivalmisteluina pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella moottorin vapaalla kiihdytyksellä tai vastaavalla menetelmällä ja samalla on varmistuttava siitä, että maksimipyörintänopeus on oikein rajoitettu. Yhtiö viittaa myös X Oy:n kuluttajariitalautakunnalle antamaan vastineeseen, jossa kerrotaan, ettei asiassa päästy edes suorittamaan varsinaista päästömittausta, vaan moottori hajosi jo esivalmistelujen aikana. Katsastaja on itse kertonut suorittaneensa esivalmistelut Trafin ohjeen mukaisesti. Hän on varovasti nostanut moottorin kierroksia varmistaakseen, että kierrosrajoitin on toimintakuntoinen. Yhtiö selventää, että rajoittimen toiminta käytännössä tarkastetaan nostamalla kierrosluku mallikohtaisen kierrosluvun rajalle ja vähän sen yli, että nähdään toimiiko kierrosrajoitin. Näin ollen rajoittimen toimintaa ei voi tarkastaa muutoin kun kokeilemalla ja kaasupoljinta painamalla. X Oy:n edustaja kertoo näin myös toimineensa. Moottori kuitenkin hajosi heti syötön katkaisurajan jälkeen eli noin 5000 kierroksen kohdalla ja että päästötestin tulosteeseen on virheellisesti tallentunut korkeampi kierrosluku. Vastineessa todetaan, että katsastaja kiistää, että moottoria olisi kierrätetty 6000 kierrokseen saakka.

Lopuksi vakuutusyhtiö toteaa vielä, että mikäli Vakuutuslautakunta vastoin edellä esitettyä katsoo, että vahinko on aiheutunut X Oy:n toiminnan seurauksena, on kohtuullisena vahingon määränä pidettävä kuluttajariitalautakunnan ratkaisun mukaista 400 euroa. Yhtiö katsoo myös, että joka tapauksessa V.V:n auton korjauskustannus ylittää kaksinkertaisesti vastaavan käytetyn moottorin arvon. Moottoria ei olisi missään nimessä pitänyt korjata vaan vaihtaa vastaavaan käytettyyn.

V.V:n toimittaman lisäkirjelmän jälkeen antamassaan lisävastineessa yhtiö kiistää myös V.V:n vaatimat asiamieskulut perusteeltaan ja toteaa, ettei niitä voida korvata X Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuksenottajan lausuma

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle X OY:lle tilaisuuden antaa asiassa kommenttinsa. Katsastusliikkeellä ei ole ollut kommentoitavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko katsastusliike vastuussa V.V:n auton moottorin vaurioitumisesta. Kysymys on myös siitä, mikä on katsastusliikkeen mahdollisesti V.V:lle aiheuttaman vahingon määrä.  Lisäksi tapauksessa on kysymys vahingonkärsineen asiamieskulujen korvattavuudesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain eräitä kuluttajapalveluksia koskevan 8 luvun 1 §:n 1 momentin (1258/2001) mukaan tämän luvun säännökset koskevat vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa kuluttajalle (tilaaja) ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus.

Kuluttajansuojalain 8 luvun, 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä tilaajan vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Kuluttajansuojalain 8 luvun yleistä virhesäännöstä koskevan 12 §:n 1 momentin mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Saman pykälän 2 momentin mukaan palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

Saman pykälän 4 momentin mukaan, jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Korvausvelvollisuus käsittää virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sikäli kuin 21 §:stä ei johdu muuta. Edellä 10 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon toimeksisaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Asiassa katsastusliikkeen vastuun edellytyksenä on se, että se ei ole toiminut huolellisesti autoa katsastaessaan. Palveluntarjoajan asemassa olevan katsastusliikkeen on kyettävä näyttämään toimineensa asianmukaisesti.

Käsillä olevassa tapauksessa V.V:n auton moottori on vaurioitunut määräaikaiskatsastuksen yhteydessä, kun auton pakokaasujärjestelmää on puhdistettu ennen päästötestiä. Puhdistamisen yhteydessä tehtävässä moottorin kiihdytyksessä oli moottorin kierrosluku noussut 6000 r/min, kun kyseisen ajoneuvon absoluuttinen maksimikierrosmäärä olisi ollut 4930 r/min. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan asiassa ei ole aihetta epäillä päästömittauksesta ilmenevää kierroslukua. Lisäksi lautakunta katsoo asiassa olevan joka tapauksessa riidatonta, että kierrokset ovat ylittäneet kyseisen ajoneuvon absoluuttisen maksimikierrosmäärän. Kierrokset olivat nousseet liikaa, koska ajoneuvon pumpun kierrosrajoitin oli rikki. Trafin antaman ohjeen mukaan katsastuksessa on varmistuttava siitä, että maksimipyörintänopeus on oikein rajoitettu.

FINE katsoo, että esitetyn asiakirjaselvityksen perusteella katsastusliikkeen toiminnassa on katsottava olevan virhe, kun katsastaessa ei ole varmistettu riittävällä huolellisuudella sitä, että ajoneuvon kierrosrajoitin toimii asianmukaisesti. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että katsastusliike on vastuussa asiakkaan ajoneuvon moottorille aiheutuneesta vahingosta, minkä vuoksi vahinko tulee vakuutusehtojen mukaan korvata katsastusliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Vahingon määrän osalta vakuutuslautakunta toteaa, että esinevahingon korvausmäärän arvioinnissa lähtökohtana on vahingoittuneen esineen korjauskustannukset. Korjauksen myötä esine tulee saattaa siihen kuntoon, missä se oli ennen vahinkoa. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vaurioituneen moottorin korjauskustannukset olivat olleet 5.332.52 euroa ja tätä summaa V.V. on vaatinut vakuutuksesta korvattavaksi. Yhtiö on pitänyt kohtuullisena korvauksen määränä 400 euroa, joka myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa on katsottu asianmukaiseksi.

Periaatteessa esineen omistaja voi päättää, vaatiko hän korvausta esineen arvon vai korjauskustannusten ja muiden kulujen perusteella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että korjauskustannukset aina korvattaisiin esitetyn vaatimuksen mukaisina. Koska vahingonkärsijä on velvollinen tekemään voitavansa vahingon rajoittamiseksi, hän ei saa ryhtyä korjaukseen, joka kustannuksiltaan selvästi ylittää esineen arvon. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vaurioitunut ajoneuvon oli ollut vuoden 2001 Toyota Hilux, jolla oli ajettu noin 190.000 kilometriä ja jossa lautakunnan käsityksen mukaan oli ollut alkuperäinen moottori. Nyt käsillä olevassa tapauksessa, ottaen huomioon moottorin ikä ja sillä ajetut kilometrit Vakuutuslautakunta pitää asianmukaisena korvauksena moottorin korjauskustannusten sijaan kustannuksia, jotka olisivat syntyneet moottorin vaihtamisesta vastaavanlaisen käytettyyn moottoriin. Toimimalla näin olisi Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan voitu rajoittaa syntynyttä vahinkoa ja samalla saattaa myös vahingonkärsinyt samaan asemaan kuin missä hän oli ennen moottorin rikkoutumista. Moottorin vaihtamisesta aiheutuvien kustannusten määräksi Vakuutuslautakunta arvioi 3.000 euroa, kun otetaan huomioon käytetyn moottorin hinta sekä sen asentamisesta aiheutuneet kustannukset.

Vaadittujen asiamieskulujen osalta Vakuutuslautakunta toteaa, ettei asiamiehen käyttämistä tavanomaisessa korvausasioinnissa vakuutusyhtiön kanssa voida lähtökohtaisesti pitää vahingonkorvauslain mukaisena muuna tarpeellisena kuluna ja siten vastuuvakuutuksesta korvattavana eränä. V.V:n tapauksessa ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole sellaisia erityispiirteitä, joiden vuoksi asiamiehen käyttö korvausasioinnissa olisi ollut tarpeellista. Lautakunta ei siten suosita korvausta vastuuvakuutuksesta korvausasiointiin liittyvien tai kuluttajariitalautakunnan käsittelystä aiheutuneiden asiamieskulujen osalta.

Finanssialan sopimuspohjaisen asiakasorganisaation (FINE) ohjesäännön 6 §:n mukaan Vakuutuslautakunta ei käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista, ellei kyse ole siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutuslautakunta ei siten käsittele asiamieskuluasiaa siltä osin, kuin on kyse siitä, tuleeko muutoksenhakukulut korvata kunnan vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan V.V:lle korvausta 3.000 euroa siten, että korvauksen määrästä voidaan vähentää X Oy:n V.V:lle suorittama 400 euroa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia