Haku

FINE-010479

Tulosta

Asianumero: FINE-010479 (2018)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 31.05.2018

Lakipykälät: 1, 5

Henkilövahingon korvaaminen. Liikennevakuuttamattomalla moottoripyörällä aiheutettu vahinko. Oliko vahinko aiheutunut ajoneuvon liikennevakuutuslain mukaisesta käyttämisestä?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli harjoittelemassa moottoripyörällä jääspeedwayta lammella 9.12.2017. Moottoripyörän rengas osui lumipenkkaan, jonka seurauksena asiakas kaatui. Kaatuessaan hän satutti vasemman olkapäänsä. Moottoripyörällä ei ollut vahinkohetkellä liikennevakuutusta. Asiakas haki korvausta olkapään hoitokuluista yksityistapaturmavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että vahinko on sattunut liikenteessä ja olisi siten liikennevakuutuslain mukaan korvattava vahinko.  Yksityistapaturmavakuutuksesta korvata vahinkoa, joka tulisi korvattavaksi jonkin lain nojalla. Vakuutuksesta ei korvata hoitokuluja myöskään silloin, jos oikeus lain mukaiseen korvaukseen on vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi menetetty.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Vahinko on sattunut yksityisalueella, kun moottoripyörää on käytetty eristetyllä alueella kilpailu-ja testaustarkoitukseen ja kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun. Asiakas ajoi maatilan omalla lammella, jonne ei mennyt edes tietä, vaan se oli aurattava pellolle.

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Yhtiö toteaa, että yksityistapaturmavakuutuksen ehtojen mukaan vahingon hoitokulut korvataan, jos niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Vahinko on sattunut asiakkaan omalla tilalla olevalla lammella. Kyseessä ei ole liikennevakuutuslain 1 luvun 1 §:n tarkoittama liikenteestä eristetty alue, joten vahinko on aiheutunut liikenteestä käyttämisestä ja kyseessä olisi liikennevakuutuslain nojalla korvattava vahinko. Yhtiö lisää, ettei hoitokuluja korvata myöskään silloin, jos oikeus lain mukaiseen korvaukseen on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutuksen ehtojen (voimassa 1.7.2014 alkaen) kohdan F200.5.1.1 mukaan hoitokulut korvataan alkuperäisen tositteen perusteella siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla.

Vakuutuksen ehtojen kohdan F200.4.2.4 mukaan jos oikeus lain mukaiseen korvaukseen on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, ei myöskään [vakuutusyhtiö] korvaa näitä hoitokuluja.

Liikennevakuutuslain (17.6.2016/460) 1.2 §:n mukaan moottoriajoneuvo ei ole liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa liikenteessä, kun:

1) sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen;

2) se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa;

3) sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.
                     
Liikennevakuutuslain 5 §:n mukaan ajoneuvo, jonka pysyvä kotipaikka on Suomessa, on vakuutettava liikennevakuutuslain mukaan, jollei liikennevakuutuslaissa toisin säädetä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vahinko aiheutunut liikenteestä eristetyllä alueella vai onko kyse ollut liikennevakuutuslaissa tarkoitetusta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Yksityistapaturmavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata sellaisia hoitokuluja, joita korvataan jonkin lain nojalla. Hoitokuluja ei korvata yksityistapaturmavakuutuksesta siinäkään tapauksessa, että oikeus lain mukaisiin korvauksiin on vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin takia menetetty.

Liikennevakuutuslain mukaan ajoneuvo, jonka pysyvä kotipaikka on Suomessa, on vakuutettava liikennevakuutuslain mukaan ja moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet vahingot korvataan ajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvo ei ole liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä silloin, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

Liikennevakuutuslain tarkoittama liikenne on käsitteellisesti huomattavasti laajempi kuin yleisellä tiellä tapahtuva liikenne, ja liikennealueeksi katsotaan yleisen tien lisäksi muutkin alueet, joissa moottoriajoneuvoilla voidaan liikkua.

Liikennevahinkolautakunta toimii liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antavana toimielimenä. Liikennevahinkolautakunta on ratkaisukäytännössään (esim. LV 11/1958) ja antamissaan soveltamisohjeissa (esim. 2/2007) katsonut, että liikennevakuutuslaissa tarkoitettu eristetty alue, jossa kilpailu-, testaus tai harjoitustoiminta tapahtuu, tulee eristää liikenteestä ja vahinkoon osallisen moottoriajoneuvon voidaan katsoa olleen muussa kuin liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä vain, jos kyseinen alue oli vahingon sattumishetkellä eristetty. Liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeen mukaan alueen eristäminen tulee tehdä niin tehokkaasti, ettei alueelle voi päästä muuta liikennettä. Liikenteeksi katsotaan myös jalankulkijat ja pyöräilijät. Alueen eristämisessä käytettäviä rakenteita voivat liikennevahinkolautakunnan mukaan olla esimerkiksi kyseistä tarkoitusta varten rakennettu aita, maaston muodostama este (esimerkiksi jyrkänne), tai riittävän laaja, valvottu suoja-alue. Toisaalta liikennevahinkolautakunnan ohjeessa todetaan, että esimerkiksi pelkkä pellolle taikka jäälle rakennetulle radalle johtavan tien katkaiseminen liikenteeltä ei täytä eristämiselle asetettuja vaatimuksia, koska esimerkiksi jalankulkijat voivat edelleen päästä radalle ympäröivän metsän, pellon tai jään kautta. Mainitut ratkaisu ja soveltamisohje on annettu nyttemmin kumotun liikennevakuutuslain 26.6.1959/279 voimassaoloaikana. FINE viittaa voimassa olevaa liikennevakuutuslakia koskevaan hallituksen esitykseen (HE 123/2015, 1 luvun 1 §, yksityiskohtaiset perustelut) ja toteaa, ettei oikeustila tältä osin ole muuttunut.

FINE toteaa, että nyt käsiteltävänä oleva vahinko on sattunut, kun asiakas on harjoitellut liikennevakuuttamattomalla moottoripyörällä omalla tilallaan sijaitsevalla lammella. Viitaten edellä kerrottuun FINE katsoo, ettei kyseessä ole ollut liikennevakuutuslaissa tarkoitettu eristetty alue, vaan moottoripyörä on vahingon tapahtuessa ollut liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa liikenteessä. Kyseessä on tilanne, jossa oikeus liikennevakuutuslain mukaisiin hoitokulukorvauksiin on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin seurauksena. FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Laine
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta