Haku

FINE-010373

Tulosta

Asianumero: FINE-010373 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2018

Lakipykälät: 69

Lain tulkinta. Oliko vakuutettu esittänyt riittävän selvityksen vakuutustapahtumasta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu A.S:n 1.270 euron arvoinen Cucci-merkkinen takki varastettiin lukitusta matkalaukusta hänen olleessaan matkalla Tokiosta Helsinkiin 12.1.2017. A.S. haki korvausta takin varkaudesta ammattiliittonsa matkavakuutuksen matkatavaraturvasta.

Ennen kuin vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, suoritettiin tapauksessa esitutkinta siitä, onko A.S. toimitanut vakuutusyhtiölle väärän ja käsitellyn kuitin erehdyttämistarkoituksessa. Kun asiassa oli tehty syyttämättäjättämisratkaisu, antoi yhtiö asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan korvauksenhakijalla on velvollisuus toimittaa vakuutusyhtiölle ne asiakirjat ja selvitykset, jotka ovat tarpeen vahingon korvattavuuden ja korvauksen suuruuden selvittämiseksi (yleisten sopimusehtojen kohta 9.1).

Yhtiö toteaa, ettei sille ole toimitettu vahingosta oikeaa kuittia, valokuvia tai muutakaan luotettavaa selvitystä, jonka perusteella yhtiö pystyisi toteamaan vahingon oikeudellisuuden. Yhtiö toteaa, että A.S:n takista toimittama kuitti on todettu väärennökseksi eikä A.S. siten ole pystynyt näyttämään toteen ilmoittamaansa varkautta. Näiden seikkojen vuoksi vakuutusyhtiö ei voi suorittaa korvausta ammattiliiton matkavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A.S. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A.S. toistaa vaatimuksensa takin korvaamisesta ja toteaa, että vakuutusyhtiö on tehnyt virheellisiä johtopäätöksiä A.S:n alun perin yhtiölle toimittamasta takin ostokuitista. A.S. toteaa, että hän oli erehdyksessä toimittanut yhtiöön toista takkia koskevan ostokuitin, joka oli niin ikään ostettu toisesta Cuccin liikkeestä samana päivänä 5.2.2016. Takki maksoi 270 euroa, kun anastettu takki maksoi 1.270 euroa. Kuitti oli haalistunut, eikä A.S. itsekään tiennyt, että kuitti oli väärästä takista. Koska kuitti oli haalistunut, A.S. yritti saada sitä selvimmäksi lisäämällä siihen kontrastia saadakseen numerot paremmin näkymään. Myöhemmin vakuutusyhtiön selvityksen myötä ilmeni, että kuitti olikin väärästä takista.

A.S. toteaa, että yhtiö katsoi kysymyksessä olevan petoksen yritys ja asiasta tehtiin tutkintailmoitus, jonka johdosta syyttäjä päätyi tekemään syyttämättäjättämispäätöksen. Näin ollen A.S. pitää selvitettynä, että vakuutusyhtiön tulkinta osoittautui virheelliseksi. A.S. toteaa, että hän on sittemmin toimittanut yhtiölle kaiken käytettävissään olevan selvityksen, mikä hänellä on ollut mahdollista hankkia. A.S. kertoo yrittäneensä hankkia oikean takin ostokuittia liikkeestä, mutta ei ole siinä onnistunut. Hän toteaa, että kuitin saaminen italialaisesta liikkeestä on hankalaa etenkin, kun ottaa huomioon, että ostotapahtumasta oli kulunut noin vuosi. Näin ollen A.S. katsoo, että vakuutusyhtiö edellyttää kohtuuttoman laajaa selvitysvelvollisuutta A.S:n resurssit huomioon ottaen.  Näillä perusteilla A.S. katsoo edelleen, että yhtiön tulee suorittaa hänelle korvaus takin katoamisesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin

Yhtiö toteaa, että ilmoituksen mukaan kielteinen korvauspäätös on annettu ilmoitetun matkalla sattuneen vahingon johdosta. Korvauspäätöksen mukaan kielteinen päätös perustuu siihen, että varastetuksi ilmoitetusta takista toimitettu kuitti on osoittautunut jälkikäteen väärennökseksi ja ettei A.S:n voida katso esittäneen vahinkotapahtumasta vakuutussopimuslain ja vakuutuksen yleisten sopimusehtojen mukaista riittävää ja tarpeellista selvitystä vahinkotapahtumasta.

Vastineessaan yhtiö kertoo pyytäneensä A.S:lta selvityksen ainakin siitä, mistä liikkeestä tarkalleen 1.270 euron arvioinen Cuccin takki on ostettu, jotta yhtiö voi pyytää liikkeestä selvitystä itse, kuten se oli toiminut aiemman kuitin alkuperän selvittämisessä.  A.S. ei myöskään ole pyynnöistä huolimatta toimittanut selvitystä siitä, että hän on itse yrittänyt saada kuittia liikkeestä tai että kenen kanssa hän on asioinut asiaa selvittäessään. Yhtiön näkemyksen mukaan tällaisia selvityksiä ei voida pitää kohtuuttomina A.S:lle hankkia.

Yllä mainitun kaiken selvityksen puuttuessa vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei asiassa ei ole perusteita maksaa vakuutuskorvausta. Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta ja vahingon määrästä. Yhtiön mukaan tässä tapauksessa riittävää näyttöä ei ole esitetty.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutettu toimittanut vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi kohtuudella edellytettävän selvityksen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Yleisten sopimusehtojen kohdan 9.1 mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi. Tällaisia tarpeellisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot vahingon määrästä.

Korvauksenhakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat hänen saatavillaan, ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta, ennen kuin se on saanut kaikki tarvittavat selvitykset.

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on asiassa evännyt korvauksen A.S:n takin varkaudesta sillä perusteella, ettei A.S. ole kyennyt esittämään näyttöä takin varkaudesta taikka sen hankkimisesta. A.S. on näkemyksensä mukaan esittänyt selvitystä yhtiölle niin tarkasti kuin sitä on ollut saatavilla. A.S. vetoaa myös asiassa annettuun syyttämättäjättämispäätökseen, jonka mukaan esitettyjä selvityksiä ja A.S:n kertomusta kokonaisuutena arvioiden eivät edellytykset syytteen nostamiselle täyty.

Vakuutuslautakunta toteaa, että rikosasian lopputuloksella ei ole oikeusvoimavaikutusta myöhemmässä riita-asiassa. Tämä merkitsee sitä, että vahingon syntyolosuhteisiin tai korvausmenettelyyn liittyvässä rikosasiassa tehty ratkaisu ei ole sitova vakuutusasiaa ratkaistaessa. Rikosasiassa esille tulleilla seikoilla voi silti olla tapauksesta riippuen harkintaa ja selvitysten arviointia ohjaavaa vaikutusta myöhemmässä riita-asiassa. Vaikka tietyssä tapauksessa ei katsottaisi olevan riittävästi näyttöä vastaajan syyttämiseksi tai tuomitsemiseksi petoksesta, tästä ei suoraan ole pääteltävissä, että hänen vaatimustensa perusteiden olisi siviiliriidassa katsottava tulleen riittävästi näytetyksi. Viimeksi mainittua kysymystä on arvioitava itsenäisesti ja soveltaen nimenomaan sitä tilannetta ja riitatyyppiä koskevia sääntöjä.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan A.S. oli ilmoittanut Cucci-merkkisen takkinsa varastetun hänen lukitusta matkalaukustaan. Selvityksenä A.S. oli esittänyt vakuutusyhtiölle kuitin, joka osoittautui yhtiön selvityksen jälkeen samana päivän ostetun niin ikään Cucci-merkkisen takin kuitiksi. Kuitin summa näytti väärältä sen vuoksi, että A.S. oli yrittänyt itse parantaa kuitin luettavuutta lisäämällä siihen kontrastia. A.S. kertoo itsekin olleen siinä käsityksessä, että kyseessä oli oikeaa, varastettua takkia koskeva maksukuitti. Sen jälkeen kun kuitti osoittautui vääräksi, pyysi vakuutusyhtiö A.S:a yksilöimään sen liikkeen, josta varastettu takki oli ostettu, jotta asiaa voidaan selvittää tästä liikkeestä. Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan A.S. ei ole pystynyt tätä liikettä yksilöimään. A.S. ei myöskään ole esittänyt mitään selvitystä mahdollisista yhteydenotoista kyseiseen liikkeeseen. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei edellä mainittujen tietojen hankkimista voida pitää vakuutetun kannalta kohtuuttoman hankalina etenkin, kun huomioidaan se kuinka helposti tiedot toisen Cuccin takin ostosta olivat saatavilla.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan käsillä olevassa tapauksessa ei ole riittävästi esitetty selvitystä vakuutustapahtumasta eikä myöskään menetetyistä tavaroista. Edellä selostetuin perustein lautakunta katsoo asiaa kokonaisuutena arvioiden tapauksessa jääneen näyttämättä, että A.S:a on kohdannut vakuutusehtojen mukainen varkausvahinko.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutattavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta