Haku

FINE-010335

Tulosta

Asianumero: FINE-010335 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 31.08.2018

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko varastettiin Italiassa lukitusta autosta ja hänen yhdistelmäkortillaan tehtiin automaattinostoja 18.7.2017 klo 15.36-15.59 aiheuttaen nostopalkkioineen yhteensä 1.521,00 euron vahingon. Asiakas oli itse käyttänyt korttiaan viimeisen kerran 14.7.2017. Kortti on suljettu asiakkaan sulkuilmoituksen johdosta 18.7.2017 klo 19.17.

Asiakkaan vaatimukset

Asiakas vaatii Pankilta oikeudenmukaisempaa ja kohtuullisempaa päätöstä ja inhimillisempää suhtautumista.

Asiakkaan ollessa Italiassa lomailemassa heidän autoonsa murtauduttiin. Asiakas oli piilottanut lompakkonsa autoon, koska hän piti sitä turvallisempana vaihtoehtona kuin lompakon ottamista mukaan rannalle, jossa hän ei sitä tarvinnut. Autoon murtautuja oli onnistunut löytämään lompakko ja väärinkäyttämään korttia ennen kuin asiakas huomasi asian ja ehti kortin kuolettamaan.

Sitä kuinka hän oli onnistunut saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa, asiakas ei todellakaan tiedä. Korttia asiakas oli käyttänyt lomalla normaalisti, automaatilla, kaupoissa yms. Tunnusluku on asiakkaalla hyvin päässä, joten ainoa vaihtoehto on, että jollakin tavalla tunnusluku on onnistuttu urkkimaan, vaikka asiakas yrittääkin aina asioidessaan olla huolellinen.

Pankki perustelee, että "...tunnusluvun on siis täytynyt joutua kortin anastajan haltuun samassa yhteydessä kortin kanssa". Asiakkaalla ei tietenkään voi olla mitään todisteita siitä, etteikö näin olisi ollut. Asiakas ei voi antaa muuta kuin sanansa siitä, että kortin tunnusluku on tavalla tai toisella urkittu eikä ole ollut kortin kanssa. Asiakas on terve ja nuori ihminen, ja hänellä pysyy tunnusluku päässä.

Pankki perusteli myös, että koska edellisestä kortin käytöstä on muutama päivä ennen tätä tapahtumaa, kortin tunnuslukua ei ole voitu urkkia. Paikallinen poliisi, jonka kanssa asiaa Italian päässä selviteltiin piti hyvin todennäköisenä sitä, että heitä olisi seurattu, koska automurto tapahtui alueella, jossa ei aiemmin ollut tapahtunut mitään vastaavaa ja oli ns. "turvallista" aluetta. Asiakkaan mielestä on aivan mahdollista, että nämä rikolliset voivat seurailla ihmisten liikkeitä ja tilaisuuden tullen tehdä tällaista. Täytyyhän näiden ihmisten odottaa tilaisuutta ja toimia vasta sitten.

Pankin päätöksessä vedotaan korttiehtoihin ja törkeään huolimattomuuteen. Siitä ei kuitenkaan todellakaan ole ollut kyse. Asiakas on yrittänyt nimenomaan minimoida tällaisen tapahtumisen, mutta sille, että joutuu rikoksen uhriksi ei itse voi loputtomiin vaikuttaa.

Palveluntarjoajan kanta

Nostotapahtumien yhteydessä kortin sirutieto on luettu automaatissa, joten asiakkaan alkuperäinen kortti on ollut läsnä nostotilanteissa. Tapahtumat on hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla. Kortin tila on tapahtumien yhteydessä asianmukaisesti varmennettu, eikä korttia ole tapahtuma-aikaan ilmoitettu kadonneeksi. Näin ollen Pankilla ei ole ollut tiedossa mitään syytä estää näitä kortilla tehtyjä tapahtumia.

Kortin salaista tunnuslukua ei voi saada selville itse kortista. Tunnusluvun on täytynyt joutua nostot tehneen henkilön tietoon muulla tavoin.

Asiakas on itse käyttänyt korttia viimeksi 14.7.2017. Kortin anastusta ei siis ole edeltänyt yhtään sellaista asiakkaan omaa ostoa tai nostoa, jonka yhteydessä kortin salainen tunnusluku olisi voitu urkkia. Yleisen elämänkokemuksen perusteella ei ole uskottavaa, että kortin anastaja olisi urkkinut tunnusluvun asiakkaan oman ostoksen yhteydessä ja seurannut tätä neljä päivää anastaakseen kortin.  

Tunnuslukua ei voi saada selville itse kortista, joten sen on siis täytynyt joutua kortin anastajan haltuun samassa yhteydessä kortin kanssa. Korttiehtojen mukaan tunnuslukua ei saa säilyttää kortin kanssa samassa paikassa, esimerkiksi lompakossa tai laukussa.

Asiakkaan korttia on säilytetty siten, että ulkopuolinen on voinut saada sen haltuunsa. Kortin säilyttäminen lukitussakaan autossa ei ole korttiehtojen mukaista huolellista kortin säilytystä. Tunnusluvun on lisäksi täytynyt päätyä varkaan tietoon yhtä aikaa kortin kanssa. Tunnusluvun säilyttäminen kortin yhteydessä on tässä tapauksessa mahdollistanut kortin käytön kyseessä oleviin oikeudettomiin automaattinostoihin.

Pankki katsoo sekä kortin että tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen haltuun johtuneen kortinhaltijan vakavasta varomattomuudesta. Näin ollen Pankki katsoo asiakkaan rikkoneen korttiehtoja, joiden mukaan korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää samassa paikassa, ja siten olevan vastuussa reklamoimistaan nostoista.

Selvitykset  

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi FINElle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-Yleiset korttiehdot

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Riidanalaisten korttitapahtumien hetkellä voimassa olleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.[…]

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkaiden takia on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle.

Ratkaisusuositus

Asiakas on 18.7.2017 Italiassa lomaillessaan ja rannalle mennessään jättänyt korttinsa ja lompakkonsa kertomansa mukaan piilotettuna autoon, koska hän piti sitä turvallisempana vaihtoehtona kuin lompakon ottamista mukaan rannalle, jossa hän ei sitä tarvinnut. Lompakko on anastettu autosta ja kortilla ja sen tunnusluvulla on tehty nyt kyseessä olevat oikeudettomat automaattinostot.

FINE pitää asiassa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella hyvin epätodennäköisenä, että kortin tunnusluku olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan käyttäessä itse korttiaan viimeisen kerran 14.7.2017 neljä päivää ennen lompakon anastamista. Saadun kokonaisselvityksen perusteella FINE katsoo näin ollen todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on päätynyt korttia oikeudetta käyttäneen haltuun samassa yhteydessä kortin kanssa, kun lompakko on anastettu autosta. Ottaen huomioon, että kortilla on onnistuttu tekemään oikeudettomia automaattinostoja pian anastuksen jälkeen, FINE katsoo lisäksi todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja lompakon anastaneen yhdistettävissä korttiin. Pankkilautakunta on päätynyt vastaaviin päätelmiin tätä tapausta tapahtumiltaan hyvin vastaavassa tapauksessa PKL 53/14, jossa kortinhaltija oli itse käyttänyt korttiaan kortin anastusta edeltäneenä iltana.

Korttiehtojen mukaan korttia on säilytettävä huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Lisäksi kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon.

Pankkilautakunta on ratkaisukäytännössään yleisesti katsonut, että arvotavaroiden säilyttäminen autossa osoittaa jo yleisen elämänkokemuksen perusteella jonkinasteisen riskin ottamista. Edellä mainitussa olosuhteiltaan tätä tapausta muistuttavassa tapauksessa PKL 53/14 lautakunta on katsonut kyseisen riskin olleen korostunut. Siitä huolimatta, että asiakas on tässä tapauksessa mieltänyt lompakon jättämisen autoon turvallisimmaksi vaihtoehdoksi säilyttää korttiaan, FINE katsoo Pankkilautakunnan ratkaisukäytännön huomioiden, että jättäessään lompakkonsa autoon asiakas on ottanut tietoisen riskin, jonka voidaan katsoa olleen tapauksen olosuhteissa korostunut asiakkaan ollessa ulkomailla turistina ja jättäessä lompakkonsa autoon rannalle mennessään.

Edellä esitettyyn viitaten FINE katsoo asiakkaan kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja erityisesti tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Tässä tapauksessa nimenomaan tunnusluvun säilyttäminen kortin yhteydessä on mahdollistanut kortin käytön nyt kyseessä oleviin oikeudettomiin automaattinostoihin.

Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen kokonaisuutena osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

FINE katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja erityisesti tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioiden FINE katsoo, että asiakkaan menettely kokonaisuutena osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten FINE ei suosita asiassa hyvitystä.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Ratkaisija Sainio
Esittelijä 
Hidén

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia