Haku

FINE-010250

Tulosta

Asianumero: FINE-010250 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.02.2019

Toiminnan vastuu. Kattorakenteen vedeneristystyön aikana aiheutunut vesivahinko. Sopimukseen perustuvaa vastuuta koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli huolehtinut S Oy:n kanssa 6.3.2017 tekemänsä aliurakkasopimuksen perusteella erään asunto-osakeyhtiön vesikattosaneerauksen ve­den­eristystöistä. Urakkaan kuului muun muassa vesikatteen pohjahuovan asentaminen. Asiakas oli joutunut kesken urakkaa äkillisesti sairaalahoitoon, jolloin rakennuksen vesikate oli jäänyt työalueelta osin avoimeksi. Koska asiakas ei pystynyt suojaamaan kattoa, rakennuksen yläpohjan eristeet olivat päässeet runsaan lumisateen vuoksi kastumaan.

Kohteen pääurakoitsija S Oy vaati korvausta vahingon korjauskustannuksista asiakkaalta, joka on hakenut korvaus­ta vahingosta omasta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Asiassa oli selvitetty, ettei S Oy:n rakennustyövakuutuksen myöntänyt toinen vakuutusyhtiö suostunut korvaamaan vahinkoa rakennustyövakuutuksen ympäröivän omaisuuden vakuutusturvasta.

Asiakkaan vakuutusyhtiö on päätöksellä 9.1.2018 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, ettei vakuutuksesta korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu vakuutuksenottajan tekemään sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sitoumusta. Koska auki olleen katon suojaamista oli pidettävä asiakkaan olennaisena työtehtävänä sen ja S Oy:n välisessä sopimuksessa eikä ilman aliurakkasopimusta suojausvelvollisuutta olisi ollut, korvausvastuu saattoi perustua ainoastaan aliurakkasopimukseen ja sen velvoitteiden laiminlyömiseen. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka johtui sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on pyytänyt ratkaisusuositusta vahingon korvattavuudesta vedoten siihen, että hän oli sairastunut eikä siitä syystä kyennyt huolehtimaan katon suojaamisesta. Asiakas on kertonut, että sairastuttuaan hän oli pyytänyt pääurakoitsijaa huolehtimaan työsaumasta, mutta pääurakoitsija ei ollut sitä tehnyt eikä ilmoittanut, ettei sitä tekisi, joten asiakas oli olettanut asian olleen kunnossa.

Vakuutusyhtiö on lausunut ottaneensa vahingon käsittelyyn, koska saadun selvityksen perusteella vahinkoa ei korvattu pääurakoitsijan rakennus- ja asennustyövakuutuksesta. Näin oli siksi, että vahinko oli johtunut aliurakoitsijana olleen asiakkaan vastuulle kuuluneesta kattohuopien saumausten suojaamatta jättämisestä. Vahinko oli tapahtunut asiakkaan jouduttua yllättäen sairaalaan. Oikeuskäytännön mukaan silloin, kun korvausvastuu perustuu sopimusvelvoitteen rikkomiseen, loukkauksen kohteena on tyypillisesti toinen sopimuksen osapuoli ja rikkojana hänen vastapuolensa. Rikkomusvastuu puolestaan perustuu sopimuksesta riippumatta voimassa olevan velvollisuuden rikkomiseen. Loukkaus kohdistuu tyypillisesti rikotun huolellisuusvelvoitteen suojan piirissä olevaan ulkopuoliseen.

Asiakkaan velvollisuus huolehtia vesikaton suojaamisesta suhteessa asunto-osakeyhtiöön ja pääurakoitsijaan on seurannut suoraan asiakkaan ja pääurakoitsijan välisestä aliurakointisopimuksesta. Ilman mainittua sopimusta asiakkaalla ei olisi ollut velvollisuutta huolehtia kattohuopien saumausten suojaamisesta. Koska tässä tapauksessa asiakkaan korvausvastuu perustui ainoastaan sopimukseen ja vahinko oli johtunut sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä, ei vahinkoa korvattu vastuuvakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Asiakkaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1, Korvattavat vahingot, mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun

  • vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
  • vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja
  • vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 2.4, Sopimusvastuu, mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu vakuutetun tekemään sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sitoumusta.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutetun alihankkija, aliurakoitsija tai muu sopimuskumppani.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä voimassa olevan oikeuden mukaista vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle syntyy hänen toiselle aiheuttamistaan vahingoista.

FINE toteaa ensiksikin, että käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella asiakas on vastannut urakkakohteen ve­den­eristystöistä, muun muassa vahingon sattuessa keskeneräisenä olleesta pohjahuovan asentamisesta, S Oy:n kanssa 6.3.2017 tekemänsä aliurakkasopimuksen perusteella. Aliurakkasopimuksesta ei ilmene, kenen vastuulle urakkakohteen sääsuojauksesta huolehtiminen oli kuulunut, eikä siihen liittyviä töitä ole mainittu myöskään aliurakkasopimukseen liitetyssä yksikköhinnastossa. Selvityksen mukaan vahinko oli joka tapauksessa aiheutunut siitä, että asiakas ei ollut äkillisen sairastumisensa vuoksi pystynyt huolehtimaan katon suojaamisesta, eikä myöskään S Oy ollut kattoa suojannut.

Asiakkaan ja vakuutusyhtiön kesken ei ole riitaa vahingon tuottamuksellisuudesta, vaan vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen vakuutusehtojen kohdan 2.4 sopimusvastuuta koskevaan rajoitusehtoon vedoten. Näin ollen käsiteltävässä asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut peruste evätä asiakkaan toiminnan vastuuvakuutuksesta hakema korvaus sillä perusteella, että asiakkaan korvausvastuu kysymyksessä olevasta kattotyön yhteydessä aiheutuneesta vesivahingosta olisi perustunut vakuutuksen rajoitusehdon mukaisesti yksinomaan sopimukseen ja sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämiseen.

FINE katsoo, että vakuutusehtojen kohdan 2.4 rajoitus yksinomaan sopimukseen perustuvasta vastuusta ei merkitse sitä, että kaikki sopimussuhteessa ilmenevät vahingot olisi sen myötä jätetty vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitusehdon näin laaja tulkinta merkitsisi toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiirin jäämistä hyvin vähäiseksi yrityksen toiminnan perustuessa aina sen ja tilaajien tai muiden yhteistyökumppanien välisiin sopimussuhteisiin. Sen sijaan rajoitusehdolla on rajattu vakuutuksen ulkopuolelle ne mahdolliset laajemmat vastuut, joihin vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaisesta tavanomaisesta vahingonkorvausvastuustaan poiketen erikseen sitoutunut.

Tässä tapauksessa on selvää, että puheena oleva vahinko on sinänsä aiheutunut asiakkaan täyttäessä S Oy:n kanssa solmimaansa aliurakkasopimukseen perustunutta suoritusvelvoitettaan kattorakenteen vedeneristyksen asentamisessa. Edellä lausuttu huomioon ottaen asiassa on olennaista, oliko asiakas toiminut häneltä tilatun asennustyön toteuttamisessa huolellisesti ja ammattitaitoisesti niin, ettei työstä aiheudu vahinkoa tilaajan omaisuudelle. Tältä osin asiassa on kyse asiakkaan mahdolliseen huolimattomuuteen perustuvasta tavanomaisesta vahingonkorvausvastuusta sopimussuhteessa eikä vakuutusehtojen kohdan 2.4 mukaisesta asiakkaan erikseen antamasta korvausvastuuta koskeneesta takuus­ta, muusta sitoumuksesta taikka sellaista koskeneesta sopimuksesta. Tilanne on vastaava kuin esimerkiksi Vakuutuslautakunnan ratkaisussa VKL 93/16 (2016).

Sillä seikalla, että S Oy oli pääurakoitsijana urakkasopimuksen perusteella myös vastuussa vahingosta tilaajaan nähden, ei ole merkitystä asiakkaan vakuutusehtojen soveltamisen kannalta. Ottaen huomioon edellä aliurakkasopimuksen selvitetystä sisällöstä ja vahinkoon liittyneistä olosuhteista lausumansa FINE katsoo, ettei asiassa ole myöskään vakuutusyhtiön puolelta osoitettu, että vahingossa olisi ollut kyse asiakkaan sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä.

Selostamillaan perusteilla FINE katsoo, ettei vakuutusehtojen kohdan 2.4 rajoitus sovellu käsiteltävänä olevaan asiaan.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudelleen soveltamatta siihen vakuutusehtojen kohdan 2.4 rajoitusta.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Mustonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia