Haku

FINE-010167

Tulosta

Asianumero: FINE-010167 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.05.2018

Lakipykälät: 7, 12, 17, 17 a

Vakuutusmaksun palauttaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutetulla on ollut jatkuva matkustajavakuutus vuodesta 1985. Vakuutetun edunvalvoja on vaatinut maksettuja vakuutusmaksuja palautettavaksi viimeisen kolmen vuoden ajalta, koska vakuutettu ei ole ollut sairautensa johdosta kykeneväinen matkustamaan, joten vakuutus on ollut turha.

Vakuutusyhtiö ei ole palauttanut vaadittuja vakuutusmaksuja.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Vakuutetun edunvalvoja on vaatinut vakuutusmaksujen palauttamista kolmen vuoden ajalta ennen vakuutuksen irtisanomista sillä perusteella, että vakuutettu on muistisairas, eikä hänellä ole ollut mitään edellytyksiä ulkomaan matkustamiseen. Vakuutetun edunvalvojan mukaan vakuutetulle ei olisi pitänyt pitkään aikaan myydä matkustajavakuutusta.

Vakuutetun edunvalvojan mukaan vakuutetulle on myyty epätarkoituksenmukainen ja hyödytön vakuutus, jonka soveltuvuutta ei edes ole yritetty tutkita tai selvittää. Vakuutetun edunvalvojan mukaan vakuutusyhtiön välinpitämättömyydestä ja velvollisuuksien laiminlyönnistä kertoo myös se, että vaikka vakuutusyhtiölle on kerrottu vakuutetun kyvyttömyydestä arvioida ja peruuttaa vakuutuksiaan, on vakuutusyhtiö lähettänyt vakuutetulle sekavat, automaattiset vakuutuksen uusimiskaavakkeet. Vakuutusyhtiön on myös kieltäytynyt tutkimasta myymiensä vakuutusten tarkoituksenmukaisuutta, vaikka tämä vakuutetun edunvalvojan mielestä olisi ollut helppoa suorittaa soittamalla vakuutetulle. Vakuutetun edunvalvojan mukaan vakuutuksen myyjällä on oltava vastuu vuosittain edes jollakin tasolla selvittää vakuutusten uudelleen myynnin ohessa niiden soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus asiakkaalle. Vakuutetun edunvalvojan mukaan asiassa ei ole merkitystä sillä, onko kyseessä kokonaan uusi vakuutus vai vanhan vakuutuksen säännöllinen uusiminen.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan matkustajavakuutus on päätetty helmikuussa 2017, kun vakuutusyhtiö on saanut kirjallisen irtisanomisen. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, ettei se palauta vaadittuja vakuutusmaksuja ja pitää vaatimuksia perusteettomina.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutetun vakuutus on alkanut vuonna 1985, ja muuttunut Mittaturvavakuutukseksi vuonna 2008. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusta ei ole myyty useita kertoja, vaan vakuutus on ollut voimassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1985 alkaen.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutetulle on lähetetty vuosittain vakuutuskirja sekä saate, jossa häntä on pyydetty tarkastamaan, vastaako hänen vakuutusturvansa hänen nykyisiä tarpeitaan. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutetulla olisi ollut milloin tahansa oikeus irtisanoa vakuutus. Vakuutus on päättynyt kirjalliseen irtisanomiseen helmikuussa 2017 saakka.

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslaki

7 § Tiedot vakuutuksen voimassaoloaikana

Vakuutuksenantajan on toimitettava vakuutuksenottajalle vuosittain pysyvällä tavalla tiedote, jossa kerrotaan vakuutusmäärä ja muita sellaisia vakuutusta koskevia seikkoja, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.

12 § Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää.

17 § Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa henkilövakuutus

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa henkilövakuutus, jos:

1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta;

2) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo vakuutuksenantajaa 24 §:n 3 momentin nojalla; tai

3) vakuutettuun liittyvässä, vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut 27 §:ssä tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos ja vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä.

Vakuutuksenantaja saa irtisanoa henkilövakuutuksen myös, jos:

1) vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai

2) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, vakuutuksenantaja menettää irtisanomisoikeutensa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle ilmoituksen irtisanomisesta.

Vakuutuksenantajan oikeudesta irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun viivästymisen takia säädetään 39 §:ssä.

17 a § Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus vakuutusehtojen nojalla

Sellaisen tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen ehdoissa, jonka vakuutusmaksu on sovittu suoritettavaksi säännöllisin väliajoin (vakuutusmaksukausi), voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden päättyessä. Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vain kalenterivuoden lopussa.

Vakuutusta ei saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että on sattunut vakuutustapahtuma. Irtisanomisperusteen on muutoinkin oltava hyvän vakuutustavan mukainen.

Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen 1 momentin mukaista vakuutuksen voimassaolon päättymisajankohtaa. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä pykälässä säädetään, irtisanominen on mitätön.

Ratkaisusuositus

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön palauttaa vakuutetun suorittamat matkustajavakuutusmaksut takautuvasti kolmelta vuodelta siitä syystä, että vakuutettu ei ole ollut sairautensa johdosta kykeneväinen matkustamaan, ja matkustajavakuutus on tästä syystä ollut tarpeeton.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetulla on ollut voimassa oleva matkustajavakuutus vuodesta 1985 alkaen. Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenantajan on toimitettava vakuutuksenottajalle vuosittain pysyvällä tavalla tiedote, jossa kerrotaan vakuutusmäärä ja muita sellaisia vakuutusta koskevia seikkoja, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.  FINE toteaa, että kyseessä ei tällöin ole vuosittain uuden vakuutuksen myyminen, vaan aikaisemmin solmitun vakuutussopimuksen mukaisen vakuutuksen tietojen ilmoittaminen vakuutuksenottajalle vakuutussopimuslain mukaisesti. Nyt käsillä olevassa tapauksessa, FINEn käytettävissä olevan asiakirjamateriaalin mukaan, vakuutetulle on toimitettu vuosittain lain vaatima tiedote vakuutetun vakuutuksesta.

FINE toteaa, että vakuutusyhtiön mahdollinen puuttuminen vakuutetun voimassaolevaan vakuutukseen tarkoittaa oikeudellisessa merkityksessä vakuutuksen irtisanomista, johon vakuutusyhtiöllä on oikeus vain vakuutussopimuslain mukaisissa erityistilanteissa.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vakuutetun matkustajavakuutus on ollut voimassa vuodesta 1985 lähtien.  FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan vakuutus on päättynyt helmikuussa 2017, kun se on irtisanottu kirjallisesti ja asianmukaisella valtuutuksella.

Koska vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta voimassa olevan oikeuden mukaan irtisanoa vakuutetun vakuutuksia kuin vakuutussopimuslain erikseen määrittelemissä tilanteissa, eikä vakuutettu ole aikaisemmin vakuutusta irtisanonut, ei FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään vakuutusmaksujen osalta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia