Haku

FINE-010165

Tulosta

Asianumero: FINE-010165 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.05.2018

Lakipykälät: 7, 12, 15, 16, 17, 17 a

Vakuutusmaksun palauttaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutetulla on ollut jatkuva matkustajavakuutus kuolemaansa saakka. Vakuutetulla on ollut myös matkatavara-, matkavastuu- sekä matkaoikeusturvavakuutus, jotka vakuutetun kuolinpesä on myöhemmin irtisanonut.

Asiakkaan mukaan vakuutettu ei ole ollut sairauksiensa johdosta kykeneväinen matkustamaan, joten matkavakuutus on ollut vakuutetulle tarpeeton. Asiakas on vaatinut maksettujen vakuutusmaksujen palauttamista vakuutetun kuolemaa edeltäneiden kolmen vuoden ajalta.

Vakuutusyhtiö ei ole suostunut palauttamaan vaadittuja vakuutusmaksuja.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutetun matkavakuutusmaksujen palauttamista takautuvasti kolmelta vakuutetun kuolemaa 12.12.2016 edeltäneeltä vuodelta. Asiakas perustelee vaatimustaan sillä, että vakuutetulla ei ole ollut ennen kuolemaansa, ainakaan viimeisen kolmen elinvuoden aikana, minkäänlaisia edellytyksiä ulkomaan matkustamiseen. Vakuutettu on kärsinyt aivoinfarktin sekä ollut vaikeasti sydänsairas ja liikkumisrajoitteinen. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö on, myydessään vuosittain automaattisesti matkavakuutuksen vakuutetulle, syyllistynyt vanhusten törkeään hyväksikäyttöön ja epätarkoituksenmukaisten vakuutusten myymiseen.

Asiakkaan mukaan ei ole olennaista, onko kyseessä kokonaan uusi vakuutus vai vanhan vakuutuksen säännöllinen uusiminen. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö myy sairaille ja vanhuksille epätarkoituksenmukaisia ja hyödyttömiä vakuutuksia, joiden soveltuvuutta vakuutusyhtiö ei edes yritä tutkia tai selvittää vakuutuksien soveltuvuutta. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö voisi helposti esimerkiksi soittamalla asiakkaalle selvittää asiakkaan sairaustilanteen ja mahdollisen kykenemättömyyden arvioida omaa vakuutustarvettaan. Lisäksi asiakkaan mukaan vakuutuksen uusimiskaavakkeet ovat olleet seitsemän sivuisia sekavia dokumentteja, joissa matkavakuutus on haudattu muiden tekstien ja vakuutuksien sekaan, joten vakuutusten myynti on ollut asiakkaan mukaan selkeästi harhaanjohtavaa. Asiakkaan mukaan myyjällä on oltava vastuu selvittää vakuutusten soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus asiakkaalle.

Lisäksi asiakkaan mukaan, vaikka vakuutusyhtiö on tiennyt vakuutetun kuolemasta, ei vakuutusyhtiö ole suostunut päättämään vakuutetun matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksia ennen kuin 3.5.2017.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutetun matkustajavakuutus on alun perin alkanut vuonna 2006 ja konvertoitu vuonna 2008 Mittaturvasopimukseen. Vakuutusyhtiön mukaan matkustajavakuutus on päättynyt vakuutetun kuolemaan vuonna 2016, eikä vakuutusyhtiö ole voinut päättää vakuutusta aikaisemmin, koska sitä ei ole irtisanottu.

Vakuutetun aikaisemmat matkatavara-, matkavastuu sekä matkaoikeusturvavakuutukset on päätetty vuonna 2010 ja ne ovat jatkuneet tuolloin perheen vakuutuksina. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on ollut jatkuva matkustajavakuutus sekä jatkuvat matkatavara-, matkavastuu sekä matkaoikeusturvavakuutukset, joita ei ole myyty useita kertoja. Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus on vakuutusyhtiön mukaan irtisanottu vuonna 2017, joten vakuutusyhtiö ei ole voinut päättää sopimusta tätä ennen.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutetulle on vuosittain lähetetty uusi vakuutuskirja ja sen mukana saate, jossa vakuutettua on pyydetty tarkastamaan, vastaako hänen vakuutusturvansa hänen nykyisiä tarpeitaan. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa kirjallisesti sanoa vakuutus päättymään.

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslaki

7 § Tiedot vakuutuksen voimassaoloaikana

Vakuutuksenantajan on toimitettava vakuutuksenottajalle vuosittain pysyvällä tavalla tiedote, jossa kerrotaan vakuutusmäärä ja muita sellaisia vakuutusta koskevia seikkoja, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.

12 § Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää.

15 § Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vahinkovakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos:

1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt;

2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutuksenantajalle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä;

3) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen;

4) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai

5) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, vakuutuksenantaja menettää irtisanomisoikeutensa, jollei vakuutuksenottaja ole 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vilpillisesti laiminlyönyt 26 §:n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. (14.5.2010/426)

Vakuutuksenantajan oikeudesta irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun viivästymisen takia säädetään 39 §:ssä.

16 § Jatkuvan vahinkovakuutuksen irtisanominen

Vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuvavahinkovakuutus).

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 5 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön.

Vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus säädetään 12 §:ssä.

17 § Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa henkilövakuutus

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa henkilövakuutus, jos:

1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta;

2) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo vakuutuksenantajaa 24 §:n 3 momentin nojalla; tai

3) vakuutettuun liittyvässä, vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut 27 §:ssä tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos ja vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä.

Vakuutuksenantaja saa irtisanoa henkilövakuutuksen myös, jos:

1) vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai

2) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, vakuutuksenantaja menettää irtisanomisoikeutensa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle ilmoituksen irtisanomisesta.

Vakuutuksenantajan oikeudesta irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun viivästymisen takia säädetään 39 §:ssä.

17 a § Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus vakuutusehtojen nojalla

Sellaisen tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen ehdoissa, jonka vakuutusmaksu on sovittu suoritettavaksi säännöllisin väliajoin (vakuutusmaksukausi), voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden päättyessä. Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vain kalenterivuoden lopussa.

Vakuutusta ei saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että on sattunut vakuutustapahtuma. Irtisanomisperusteen on muutoinkin oltava hyvän vakuutustavan mukainen.

Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen 1 momentin mukaista vakuutuksen voimassaolon päättymisajankohtaa. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä pykälässä säädetään, irtisanominen on mitätön.

Ratkaisusuositus

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön palauttaa vakuutetun matkustajavakuutusmaksut sekä matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutusmaksut kolmelta vuodelta vakuutetun kuolemaa edeltäen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetulla on ollut jatkuva matkustajavakuutus sekä jatkuvat matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset. Jatkuvat vakuutukset ovat voimassa, ellei niitä irtisanota.

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenantajan on toimitettava vakuutuksenottajalle vuosittain pysyvällä tavalla tiedote, jossa kerrotaan vakuutusmäärä ja muita sellaisia vakuutusta koskevia seikkoja, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.  FINE toteaa, että kyseessä ei tällöin ole vuosittain uuden vakuutuksen myyminen, vaan aikaisemmin solmitun vakuutussopimuksen mukaisen vakuutuksen tietojen ilmoittaminen vakuutuksenottajalle vakuutussopimuslain mukaisesti. Nyt käsillä olevassa tapauksessa, FINEn käytettävissä olevan asiakirjamateriaalin mukaan, vakuutetulle on toimitettu vuosittain lain vaatima tiedote vakuutetun vakuutuksista.

FINE toteaa, että vakuutusyhtiön mahdollinen puuttuminen vakuutetun voimassaoleviin vakuutuksiin tarkoittaa oikeudellisessa merkityksessä vakuutuksien irtisanomista, johon vakuutusyhtiöllä on oikeus vain vakuutussopimuslain määrittämissä tilanteissa.

Vakuutetun tapauksessa matkustajavakuutus henkilövakuutuksena on päätetty vakuutetun kuolinpäivään. FINEn käytettävissä olevien selvitysten perusteella, nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa, vakuutusta ei ole aikaisemmin irtisanottu.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa perheen matkatavara-, matkavastuu- sekä matkaoikeusturvavakuutus on päätetty vakuutuksien irtisanomiseen. Vahinkovakuutusten osalta vakuutukset eivät automaattisesti pääty vakuutuksenottajan kuolemaan, vaan esinevakuutukset jatkuvat muiden vakuutettujen sekä kuolinpesän hyväksi niiden irtisanomiseen saakka. Vakuutukset tulee vakuutussopimuslain mukaan irtisanoa kirjallisesti. Lisäksi kuolinpesän vakuutusten irtisanominen vaatii kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumuksen. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa, FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan, vakuutetun vahinkovakuutukset on päätetty, kun ne on asianmukaisesti irtisanottu.

Käytettävissä olevien selvitysten mukaan vakuutettu ei oleaikaisemmin irtisanonut jatkuvia vakuutuksiaan. Vakuutusyhtiöllä taas ei voimassa olevan oikeuden mukaan ole oikeutta irtisanoa vakuutetun vakuutuksia kuin vakuutussopimuslain erikseen määrittämissä tapauksissa.

Edellä mainituista syistä johtuen FINE katsoo, ettei FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään vakuutusmaksujen osalta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

 

Tulosta