Haku

FINE-010073

Tulosta

Asianumero: FINE-010073 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2018

Lakipykälät: 5, 9, 11

Alennukset. Vakuutuksen markkinointi nettisivuilla. Alennuksen myöntäminen vanhalle asiakkaalle. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas teki autovakuutusta koskevan sopimuksen vakuutusyhtiön verkkopalvelun kautta 31.6.2017. Vakuutukseen myönnettiin 30 %:n alennus ensimmäiselle vuodelle tuolloin voimassa olleen markkinointikampanjan perusteella.

Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö markkinoi marraskuun 2017 alussa autovakuutusta 50 %:n alennuksella. Asiakas tilasi autolleen uuden autovakuutuksen vakuutusyhtiön verkkopalvelusta. Hän sai 5.11.2017 verkkopalvelun kautta vahvistuksen vakuutuksen saattamisesta voimaan.

Asiakas oli 25.1.2018 verkkopalvelun kautta yhteydessä vakuutusyhtiöön havaittuaan, että hänelle autovakuutuksesta lähetetty lasku oli muodostettu vanhan, 31.6.2017 otetun vakuutuksen hinnalla. Vakuutusyhtiön vastauksen mukaan nettikaupasta ostetut vakuutukset eivät ole menneet käsittelyssä läpi, koska ajoneuvolle on vakuutusyhtiön järjestelmässä ollut jo aiemmat vakuutukset. Vakuutusyhtiön mukaan kampanja-alennus koski vain henkilöautoja, joiden vakuutukset siirretään toisesta vakuutusyhtiöstä tai auton hankinnan yhteydessä otettavia uusia vakuutuksia. Kampanja-alennusta ei myönnetä, jos vakuutuksenottaja päättää saman ajoneuvon vakuutukset ja ottaa tilalle uudet. Vakuutusyhtiö viittasi verkkopalveluviestissään vakuutusyhtiön verkkosivuilla oleviin kampanjan sääntöihin. 

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että autovakuutuksen katsotaan olevan voimassa 5.11.2017 saadun vahvistuksen kautta sovitun sisältöisenä ja 50 %:n alennuksen käsittävänä. Hän vaatii lisäksi, että vakuutusyhtiö palauttaa liikaa veloitetut vakuutusmaksut viivästyskorkoineen vakuutuksen päättymiseen saakka. Asiakas on siirtänyt vakuutuksensa toiseen vakuutusyhtiöön 19.3.2018.

Kyse oli yhteisöpalvelu Facebookissa tapahtuneesta markkinoinnista. Asiakas kertoo, että hänellä ei ollut mitään syytä olettaa, että alennuskampanja koskisi vain uusia vakuutuksia tai tilanteita, joissa vakuutus siirretään toisesta yhtiöstä. Asiakas otti uuden vakuutuksen vakuutusyhtiön mainoksen perusteella. Asiakkaan tilatessa uuden vakuutuksen vakuutusyhtiön nettisivuilta yhtiön tiedossa oli, että kyse ei ole uudesta vakuutuksesta tai vakuutuksen siirrosta.

Asiakas sai vakuutusyhtiön verkkopalvelussa vahvistuksen siitä, että uusi vakuutus on saatettu voimaan. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö oli aikaisemmin ilmoittanut markkinoinnissaan, että vakuutusedut koskevat myös vanhoja asiakkaita, minkä johdosta aihetta epäillä virhettä ei ollut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan verkossa on ollut kampanjan aikana nähtävissä verkkokampanjan rajoitukset, joihin asiakasta pyydetään tutustumaan ennen vakuutuksen tekemistä. Asiakkaalle on ilmoitettu, ettei alennusta saa, jos vakuutuksenottaja päättää saman ajoneuvon vakuutukset ja ottaa tilalle uudet vakuutukset. Vakuutusyhtiö on selvittänyt vastineessaan, millä tavoin kampanja näkyi yhtiön omilla verkkosivuilla.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakas voi kuitenkin tehdä vakuutushakemuksen netissä ja tästä syntyy myös vahvistus vakuutuksen tekemisestä. Asiakasta ei ole estetty ottamasta uutta vakuutusta samalle autolle, sillä hän voi verkkokaupan kautta ostaa esim. toisenlaisen kaskotuotteen autolleen, eikä sen tekemistä ole tarkoituksenmukaista estää. Esimerkiksi asiakas voi vaihtaa autovakuutustuotteen toiseen. Kampanjan sääntöjen mukaan uudelle vakuutukselle ei kuitenkaan myönnetä kampanja-alennusta.

Vakuutusyhtiön mukaan kampanjoiden säännöt voivat vaihdella, joten uudella kampanjalla ei automaattisesti noudateta samoja sääntöjä, jotka ovat olleet voimassa edellisen kampanjan aikana. Kulloinkin voimassa olevan kampanjan säännöt ilmoitetaan vakuutusyhtiön verkkosivuilla kampanjatiedon yhteydessä. Vakuutusyhtiö on toimittanut selvityksen nettisivuillaan olleista kampanjaa koskevista tiedoista ja asiakkaan saamasta vahvistusviestistä. Asiakas oli hakenut vakuutusta 6.11.2017 lukien.

Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle pyynnöstä kampanjaa koskevat Facebookissa olleet tiedot. Yhtiö on lisäksi selvittänyt verkkosivujensa toimintaa vakuutuksen hakemisen yhteydessä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on erimielisyyttä siitä, onko asiakkaan kaskovakuutukseen kuulunut 6.11.2017 lukien vakuutusyhtiön kampanjassa markkinoitu 50 %:n alennus.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n (Tiedot ennen sopimuksen päättämistä) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutussopimuslain 11 §:n (Vastuun alkaminen) mukaan vakuutuksenantajan vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, kun vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Asian arviointi

Asiakkaan mukaan hän on päätynyt ottamaan vakuutuksen Facebook -yhteisöpalvelussa olleen mainoksen perusteella. Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle tulosteet Facebookissa olleista mainoksistaan. Nämä koostuvat kolmesta näkymästä. Ensimmäisenä on kuva, jonka vasemmalla puolella on ympyrä, jossa on teksti ”ALE” ja oikealla puolella suurikokoinen teksti ”NYT KASKOT -50. Ruudun alla on vakuutusyhtiön nettiosoite. Sen alla on teksti ”Toimi nopeasti – tarjous päättyy 31.12.2017”.

Seuraavassa näkymässä on suurikokoinen valokuva (sama kuva kuin aiemmassa näkymässä), jossa on teksti ”KASKOT VERKOSTA VUODEKSI -50 %”. Kuvan alla on pienemmällä teksti: ”[Vakuutusyhtiön] Kaskovakuutukset -50 % verkosta. Laske heti ja osta vakuutus tästä!”. Tämän tekstin alapuolella on vakuutusyhtiön nettiosoite ja linkki tekstillä ”Buy Now”.

Kolmannessa näkymässä olevan suurikokoisen valokuvan päällä on ympyrä, jonka ylä- ja alaosissa on kaartuva teksti: ”KASKO VUODEKSI * VERKKOTARJOUS *”, ja keskellä suurempikokoinen teksti ”-50 %”.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön vetoamat kampanjan säännöt eivät käy ilmi edellä selostetuista mainoksista. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että kampanjan säännöt ovat olleet nähtävissä yhtiön verkkosivuilla. Vakuutusyhtiön esittämästä aineistosta ei kuitenkaan voida päätellä, että kampanjan säännöt olisivat jossakin vaiheessa tulleet Facebookin nettilinkin kautta vakuutusyhtiön verkkokauppaan etenevän asiakkaan luettaviksi. Vakuutusyhtiö ei ole esittänyt selvitystä siitä, että asiakkaalle olisi tässä tapauksessa muullakaan tavoin annettu tietoa kampanjan säännöistä ennen kuin hän on lähettänyt vakuutushakemuksen verkkopalvelun kautta.

Asiakas on kertonut, että vakuutusyhtiön aiempien kampanjojen mukaiset alennukset on myönnetty myös vakuutusyhtiössä jo asiakkaina olleille asiakkaille. Tätä vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt, vaan se on vedonnut yleisellä tasolla markkinointikampanjojensa sääntöjen vaihteluun eri aikoina. Vakuutuslautakunta kuitenkin katsoo, että vakuutusta markkinoitaessa tiedonantovelvollisuus on vakuutusyhtiöllä, eikä asiakkaan velvollisuutena voida katsoa olevan erikseen selvittää, mitkä markkinointikampanjaan sisältyvän alennuksen saamisen edellytykset hänen kohdallaan ovat.

Vakuutuslautakunta viittaa yleisellä tasolla kuluttajansuojalain 2 luvun säännöksiin, joiden mukaan markkinoinnissa ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja esimerkiksi kulutushyödykkeen hinnasta tai sen määräytymisen perusteista taikka erityisestä hintaedusta. Esillä olevassa riita-asiassa kyse on vakuutussopimuksen sisällöstä ja muun muassa markkinoinnissa annettujen tietojen sopimusvaikutusta koskevan vakuutussopimuslain 5 §:n soveltamisesta. Tämän lainkohdan mukaan vakuutuksenantajan velvollisuutena on antaa lainkohdassa tarkoitetut tiedot vakuutuksen hakijalle.

Vakuutussopimuslain 5 §:ssä tarkoitettuna tietojen antamisena ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen voida pitää pelkästään tietojen pitämistä nettisivuilla yleisesti saatavina. Vakuutusyhtiö ei tässä tapauksessa ole osoittanut antaneensa asiakkaalle kampanjan sääntöjä koskevia tietoja tai varmistuneensa siitä, että asiakas on verkkokaupassa asioidessaan ennen kaskovakuutuksen hakemista tosiasiassa saanut vakuutusyhtiön nettisivuilla olleet kampanjaa koskevat tiedot. Asiakas on näistä syistä voinut vakuutusyhtiön mainosten perusteella perustellusti käsittää, että kampanjassa tarkoitettu 50 %:n alennus koskee myös häntä siitä huolimatta, että hänellä on vakuutusta haettaessa jo ollut kaskovakuutus autolleen tässä vakuutusyhtiössä.

Vakuutusyhtiö ei ole vedonnut asiassa siihen, että uuden vakuutuksen ottamista aiemmin vakuutetulle ajoneuvolle vakuutusyhtiön verkkokaupassa ei olisi pidettävä samalla vanhan vakuutuksen irtisanomisen käsittävänä toimenpiteenä. Vakuutusyhtiö on vastineessaan todennut, että verkkokaupassa uuden vakuutuksen ostamista samalle ajoneuvolle ei ole estetty, koska asiakas voi esimerkiksi vaihtaa vakuutustuotteen toiseen. Tämän perusteella Vakuutuslautakunta lähtee siitä, että uuden vakuutuksen ostamista koskevan hakemuksen jättäminen vakuutusyhtiön verkkosivuilla ja tarjouksen hyväksymistä koskevan viestin vastaanottaminen ovat tässä tapauksessa tarkoittaneet vanhan vakuutuksen irtisanomista ja uuden vakuutussopimuksen syntymistä.

Esitetyn selvityksen perusteella asiakas on vakuutusta vakuutusyhtiön nettisivuilta haettuaan saanut verkkopalvelussa 5.11.2017 vastausviestin, jonka teksti on ollut seuraava: ”Kiitos ostostasi. Olet nyt turvannut ajoneuvosi. Voit tutustua vakuutuksiin tuoteselosteelta. Saat pian vakuutuskirjan, josta näet vakuutuksesi tiedot. Turvallista matkaa!”.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan edellä mainittu ilmoitus on käsittänyt vahvistuksen vakuutuksen tulemisesta voimaan vakuutushakemuksen mukaisena. Vakuutusyhtiö ei ole myöskään ennen vakuutussopimuksen syntymistä oikaissut markkinoinnissa antamiaan tietoja. Vaikka asiakas ei ole vastaanottanut vakuutusyhtiön vastauksessa mainittua uutta vakuutuskirjaa, Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakas on saamansa vastausviestin perusteella voinut perustellusti käsittää, että hänen hakemansa autovakuutus on tullut voimaan mainoksissa luvatun 50 %:n alennuksen sisältävänä.

Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaan kaskovakuutussopimus on tullut 6.11.2017 lukien voimaan 50 %:n alennuksen sisältävänä. Vakuutusyhtiön tulee palauttaa vakuutuksesta aiemman vakuutussopimuksen alennusprosentin mukaisesti 50 %:n alennusta ylittävältä osin veloitettu vakuutusmaksu.

Asiakas on vaatinut myös, että palautettavalle määrälle maksetaan viivästyskorkoa. Vakuutusyhtiö ei vastauksessaan ole kiistänyt asiakkaan korkovaatimusta. Esitetyn selvityksen perusteella asiakas on reklamoinut vakuutusyhtiölle alennuksen puuttumisesta ennen kuin hän on maksanut vakuutusyhtiön laskun mukaisen, 30 %:lla alennetun vakuutusmaksun yhtiölle. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön olisi asiakkaan reklamaation johdosta pitänyt havaita markkinointiaineistonsa puutteellisuus. Tämän johdosta vakuutusyhtiön olisi oikein toimiessaan tullut pidättäytyä veloittamasta asiakkaalta 50 %:lla alennettua suurempaa osuutta kaskovakuutusta koskevasta laskusta. Vakuutusyhtiön tulee tämän vuoksi maksaa vakuutusmaksun liikaa maksetulle osalle korkolain mukaan määräytyvää laillista viivästyskorkoa vakuutusmaksun vastaanottamisajankohdasta lukien.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö palauttaa asiakkaalle kaskovakuutuksesta 6.11.2017 lukien vastaanottamansa vakuutusmaksut 50 %:lla alennettua maksua ylittävältä osin laillisine viivästyskorkoineen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin 

Sihteeri Siirala

Jäsenet:

Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia