Haku

FINE-010048

Tulosta

Asianumero: FINE-010048 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.04.2018

Moottoripyörän varkaus. Moottoripyörän omilla avaimilla tehty anastus. Ovatko ehdot kohtuulliset?

Tapahtumatiedot

Asiakas jätti moottoripyöränsä moottoripyöräpysäköintialueelle klo 8 jälkeen. Asiakas sai tiedon Facebook-ryhmässä, että ohikulkijan mukaan pyörä ei ollut paikalla enää klo 10.30 aikoihin. Aamulla kävellessään kadulla asiakkaaseen törmäsi ohikulkija niin, että asiakas pysähtyi tarkistamaan, että lompakko ja puhelin olivat tallella. Asiakkaan käsityksen mukaan moottoripyörän avain varastettiin siinä samalla.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut moottoripyörän varkausvahinkoa. Mikäli vahinko on tapahtunut käyttämällä moottoripyörän omaa avainta, vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa varkausvakuutuksesta, koska avainta ei ole saatu haltuun murron tai ryöstön yhteydessä. Koska moottoripyörä on kateissa, vakuutusyhtiö ei pysty todentamaan mahdollisia murtojälkiä. Mikäli moottoripyörä löytyy, vakuutusyhtiö on pyytänyt asiakasta olemaan yhteydessä vakuutusyhtiöön, jonka jälkeen korvausvelvollisuutta voidaan arvioida uudelleen. Vakuutusyhtiö on korvannut kotivakuutuksesta anastetut ajolasit, hanskat ja ajohuivin.

Sisäisessä oikaisumenettelyssään vakuutusyhtiö katsoi, että asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista uutta asian ratkaisuun vaikuttavaa lisätietoa, jonka perusteella voitaisiin suosittaa ratkaisun muuttamista.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas pyytää korvauksen kohtuullistamista 5.000 euroon. Vakuutusyhtiö sanoo, että avainten varastaminen ei oikeuta korvaukseen. Asiakas pyytää FINEä ottamaan kantaa siihen, ovatko vakuutuksen ehdot kuluttajalle kohtuulliset.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että kaskovakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta siinä laajuudessa kuin vakuutussopimukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty. Vakuutusehtojen mukaan korvattavan varkausvahingon edellytyksenä on, että ajoneuvo on ollut lukittu. Ehtokohdan 4.10.3 mukaan jos auton varkaus on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus varkausturvasta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.

Tutkijalle asiakas on kertonut, että hänellä on pyörään kaksi avainta, jotka ovat aina mukana. Asiakas oli vahinkoilmoituksen teon yhteydessä huomannut toisen avaimista puuttuvan. Asiakas oli tällöin muistanut, että joku oli törmännyt häneen kaksi päivää ennen vahinkoa tai edeltävällä viikolla. Asiakas on kertonut tutkijalle pitävän mahdollisena, että avain vietiin tässä yhteydessä. Asiakas on lisäksi kertonut olevansa lähes täysin varma, että hän lukitsi pyörän tankin eikä unohtanut avainta lukkoon.

Käytössään olevien selvitysten perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että moottoripyörä on olosuhteet huomioon ottaen riittävällä varmuudella varastettu sen omalla avaimella. Vakuutusyhtiö katsoo, ensisijaisesti, että asiassa jää epäselväksi, mistä syystä ja missä pyörän avain on joutunut pois asiakkaan hallinnasta. Toissijaisesti vakuutusyhtiö toteaa, että vaikka asiassa, vastoin vakuutusyhtiö käsitystä, katsottaisiinkin näytetyksi, että avain on anastettu asiakkaan takin taskusta, ei kyseessä olisi siinäkään tapauksessa korvattava varkausvahinko, sillä avainta ei ollut saatu haltuun murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei rajoitusehtoa 4.10.3 voida pitää kohtuuttomana. Pyörän varkauden yhteydessä anastettu irtain omaisuus on korvattu kotivakuutuksesta, mikä johtuu siitä, että sen vakuutusehdot poikkeavat kaskovakuutuksen varkausturvan ehdoista. Näin ollen sille, että anastetusta irtaimesta omaisuudesta on suoritettu korvaus kotivakuutuksesta, ei voida antaa merkitystä arvioitaessa korvattavuutta kaskovakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiön käytössä olevan selvityksen perusteella asiassa jää näyttämällä, että moottoripyörää olisi kohdannut vakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma, eikä asiassa ole siten perusteita suorittaa korvausta kaskovakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

4.10 Varkausturva

4.10.1 Korvattavat vahingot
Varkausturvasta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos
– syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja
– teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 4.10.2 mainitulla tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa ja
— vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta.

Varkausturvasta korvataan ajoneuvon menettämisestä suoranaisesti aiheutunut vahinko, jos ei vakuutettu tai poliisiviranomainen ole saanut tietoa ajoneuvon löytymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun [vakuutusyhtiölle] on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös ajoneuvon luvattomasta käytöstä tai käyttövarkaudesta tehdystä rikosilmoituksesta.

Varkausturvasta korvataan myös kohdassa 4.10 mainitun korvattavan tapahtuman seurauksena ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

4.10.2 Lukitusvaatimukset varkausvahingossa
Moottoripyörä, mopo, maastoajoneuvo sekä kolmi- tai nelipyörä on lukittu, kun sen avaimet on poistettu ajoneuvosta ja lisäksi ohjauslukko on lukittu tai ajoneuvon elektroninen ajonestolaite on ollut käytössä tai näiden puuttuessa ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.

4.10.3 Rajoitukset
Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvausturvasta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.

Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

4.10.4 Ilmoitus [vakuutusyhtiölle]
Vakuutettu on velvollinen heti ilmoittamaan [vakuutusyhtiölle], jos teon suorittaja on saatu selville tai varastettua omaisuutta saadaan takaisin.

Kuluttajasuojalain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko moottoripyörän katoaminen korvattava vakuutustapahtuma. Asiassa on kyse myös ehtojen kohtuullisuuden arvioimisesta.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakkaa siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta varkausvakuutuksesta asiakkaan tulee voida osoittaa, että kyseessä on varkausvakuutuksesta ehtojen mukaan korvattavaksi tuleva vahinko.

Asiakkaan moottoripyörä on varastettu todennäköisesti sen omilla avaimilla. Tällöin vahingon korvattavuus ehtojen mukaan edellyttäisi sitä, että avaimet oli saatu murron tai ryöstön yhteydessä. Tapauksessa ei ole varmuutta siitä, miten moottoripyörän avaimet olivat joutuneet pois asiakkaan hallusta. Asiakas on kertonut pitävänsä mahdollisena, että avain vietiin häneltä kun ohikulkija törmäsi häneen kahta päivää aikaisemmin. Tämä ei täytä vakuutusehtojen murto- tai ryöstöedellytystä.

FINE toteaa, että vapaaehtoisten vakuutussopimusten antaman vakuutusturvan laajuus on lähtökohtaisesti sopimuksenvarainen asia. Korkeimman oikeuden julkaistujen ratkaisujen KKO 1993:18 ja KKO 2001:135 mukaan sellaiseen sopimusehtojen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee suhtautua varsin pidättyvästi.

FINE katsoo, että nyt kyseessä oleva ehto on autovakuutuksen korvauspiiriä määrittelevä, yleisesti käytetty vakuutussopimuksen osa. FINE ei pidä sovellettavaa rajoitusehtoa kohtuuttomana. FINE toteaa lisäksi, että tämä arvio vastaa  FINEn Vakuutuslautakunnan käytäntöä. Se ilmenee oheisesta ratkaisusuosituksesta FINE-005022, jossa on käsitelty samantyyppistä vahinkotapahtumaa.

Edellä mainituin perustein FINE katsoo, että vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta varkausturvasta. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään todennut, että mikäli moottoripyörä löytyy, asiakasta pyydetään olemaan yhteydessä vakuutusyhtiöön, jonka jälkeen yhtiö voi arvioida korvausvelvollisuutensa uudelleen. Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Turunen

Tulosta