Haku

FINE-009952

Tulosta

Asianumero: FINE-009952 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.07.2018

Kukkakaupalle aiheutunut esinevahinko liikkeessä asioineen henkilön kaatumisen seurauksena. Tuottamusarviointi.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu X on 23.4.2017 asioinut kukkakaupassa. Hän kompastui oven takana olevaan askelmaan ja kaatui suoraan päin hyllyä, jossa oli kukkasia ja ruukkuja. Kauppa on vaatinut X:ltä korvauksia rikkoontuneista esineistä. X teki vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöönsä, joka hylkäsi korvausvaatimuksen tuottamuksen puuttuessa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii edelleen korvattavaksi sille aiheutunutta esinevahinkoa. X on kiinnittänyt liikkeeseen sisään tullessaan huomion kukkasiin, minkä lisäksi hän oli hajamielinen ja emotionaalisessa tilassa menetettyään läheisensä. Mikäli X olisi ollut huolellinen, hän olisi huomannut portaan.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa X:n kaatuneen heti liikehuoneiston sisäänkäynnin jälkeen olleeseen portaaseen. Portaasta ei ollut minkäänlaista varoitusta ovessa. Hän ei ole toiminut tilanteessa millään tavalla huolimattomasti tai laiminlyönyt normaalia huolellisuusvelvollisuuttaan vaan kyse on ollut puhtaasta  tapaturmasta. Kyseisen kaltaisia kompastumisia ei yleisesti ottaen voida pitää vahingonkorvausvelvollisuuden perustavana seikkana vaan kyse on valitettavasti sattumuksista, joita tapahtuu silloin tällöin. Lisäksi vakuutusyhtiö viittaa vakuutuslautakunnan lausuntoihin VKL 400/14, VKL 148/13, VKL 134/13 ja VKL 109/12.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja antaa lausuma asiassa. Vakuutettu on ilmoittanut, ettei hänellä ole asiassa lausuttavaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Yksityishenkilön vastuuvakuutus voimassa 1.7.2017 lukien

Ehtokohdan 400.4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 § mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan se, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus     

Asiassa on kysymys siitä, onko X aiheuttanut kukkakaupalle vahingon sellaisella tavalla, että hän olisi siitä voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa aiheuttamastaan vahingosta.  Pelkästään se, että vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon ei vielä tarkoita sitä, että hänelle olisi syntynyt voimassa olevan oikeuden mukainen vahingonkorvausvastuu tuon toimintansa seurauksesta. Vahingon tulee lisäksi olla syy-yhteydessä huolimattomaan toimintaan ja näin ollen ennakoitavissa oleva seuraus.

Asiakirjaselvityksen mukaan X on kaatunut/kompuroinut heti liikehuoneiston sisäänkäynnin jälkeen olleeseen portaaseen, minkä seurauksena yrityksen omaisuutta on rikkoutunut. Portaissa ei ollut minkäänlaista varoitusta ovessa.

FINE katsoo, että esitettyjen selvitysten perusteella ei voida todeta X:n menetelleen kauppaan astuessaan mitenkään poikkeuksellisesti tai moitittavasti siten, että hänen voitaisiin katsoa aiheuttaneen kaatumisensa ja horjahtamisen päin kukkakaupan hyllyä huolimattomuudellaan. FINEn näkemyksen mukaan tilanne on lähinnä verrattavissa tavanomaiseen kompurointiin, josta aiheutuneista vahingoista ei vakiintuneen korvauskäytännön mukaan synny korvausvastuuta, koska kyseessä on ennemminkin tapaturmainen vahinko. Tällä perusteella FINE katsoo, ettei vakuutettu X ole omaisuuden rikkoutumisesta korvausvastuussa ja näin ollen vakuutusyhtiö ei ole korvausvelvollinen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Mustonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia