Haku

FINE-009885

Tulosta

Asianumero: FINE-009885 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2018

Lakipykälät: 5, 6, 9

Kahden vuoden sääntö. Vastaavansisältöisyyden edellytys. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on hakenut oikeusturvavakuutuksesta korvauksia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista riita-asiassa, joka koskee lapsen tapaamisoikeutta, asumista ja elatusta. Riita-asia perustuu 14.9.2012 vahvistettuun sovintoon lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä 25.5.2012 vahvistettuun sovintoon lapsen elatuksesta.

Koska riidan perusteesta on riita-asian vakuutustapahtuman syntyessä 6.4.2017 kulunut yli kaksi vuotta, vakuutusyhtiö edellyttää vakuutuksen olleen voimassa vastaavansisältöisenä sekä katkeamattomana kaksi vuotta taaksepäin vakuutustapahtuman syntymisestä lukien eli aikavälillä 6.4.2015–6.4.2017.

Asiakkaalla on ollut vakuutus yhtiössä B aikavälillä 27.1.–16.2.2017. Yhtiössä B oikeusturvavakuutus ei olisi korvannut lapsen huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyviä riita-asioita. Koska vastaavansisältöisyyden vaatimus ei täyty, yhtiö A ei korvaa asiakkaan oikeudenkäyntikuluja asiassa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii oikeudenkäyntikuluja korvattavaksi oikeusturvavakuutuksestaan. Asiakkaalla on ollut kotivakuutus vakuutusyhtiö A:ssa voimassa 21.1.2014 lähtien.  Asiakas on siirtänyt vakuutuksensa yhtiö B:lle 27.1.2017–16.2.2017, koska yhtiö B lupasi hänelle laajempaa ja halvempaa vakuutusta. Saatuaan paperit kotiin, asiakas tutustui niihin tarkemmin ja huomasi, etteivät vakuutusehdot olleetkaan niin kattavat kuin hän oli luullut. Asiakas soitti yhtiöön A ja kysyi, että jos hän siirtää vakuutukset takaisin heille, niin ovatko ehdot jotenkin heikommat tai hänen tilanteensa jotenkin muuten erilainen. Asiakkaalle vastattiin yhtiö A:sta, että vakuutukset ovat voimassa ihan niin kuin ennenkin. Asiakas täsmensi kysymystään ja varmisti useaan otteeseen, että onhan kaikki voimassa myös oikeusturvan osalta. Yhtiöstä A sanottiin, että on. Asiakas siirsi vakuutukset takaisin vakuutusyhtiöön A. Toukokuussa 2017 asiakkaalle tuli oikeusasia vireille ja yhtiö A kieltäytyi korvaamasta siitä mitään.

Yhtiö A toteaa vastineessaan, että vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksen on pitänyt olla voimassa vastaavansisältöisenä joko kaksi vuotta tai riita-asian perusteesta alkaen. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vakuutustapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

Tässä tapauksessa yhtiö A:lle toimitettujen selvityksien mukaan riita-asia perustuu 14.9.2012 vahvistettuun sovintoon lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä 25.5.2012 vahvistettuun sovintoon liittyen lapsen elatusta. Koska riidan perusteesta on riita-asian vakuutustapahtuman syntyessä 6.4.2017 kulunut yli kaksi vuotta, yhtiö edellyttää vakuutuksen olleen voimassa vastaavansisältöisenä sekä katkeamattomana kaksi vuotta taaksepäin vakuutustapahtuman syntymisestä lukien eli aikavälillä 6.4.2015–6.4.2017.

Asiakkaalla on ollut yhtiö A:ssa vakuutus aikavälillä 21.1.2014–26.1.2017. Asiakas on 17.2.2017 ottanut yhtiöstä A uuden vakuutuksen, joka on edelleen voimassaoleva. Näiden tietojen valossa yhtiö A on pyytänyt lisäselvityksenä vakuutusyhtiö B:n tiedot aikaväliltä 27.1.–16.2.2017. Yhtiö A on pyytänyt yhtiö B:tä vahvistamaan vakuutuksen voimassaolon sekä vastaavansisältöisyyden täyttymisen. Vakuutusyhtiö B:n antamien tietojen mukaan vakuutus on ollut heidän yhtiössä voimassa kyseisenä ajankohtana, mutta kyseinen vakuutus ei olisi korvannut lapsen huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyviä riita-asioita. Koska asiakkaan vakuutus yhtiö B:ssä ei olisi korvannut tämän tyyppisiä riita-asioita, ei vastaavansisältöisyyden edellytys täyty tämän vahingon kohdalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Asiakas on ollut yhtiö A:han yhteydessä koskien myyntipuhelua, jossa hän otti kotivakuutuksen oltuaan hetken yhtiössä B asiakkaana. Asiakas kertoi puhelun alussa, että vaihtoi pari viikkoa aiemmin kotivakuutuksen toiseen yhtiöön, kun sai sieltä paremman tarjouksen. Hänelle oli kerrottu toisesta yhtiöstä suppeasti ehdoista, vaikka kotivakuutusta mainostettiinkin paremmaksi kuin vastineen antaneessa yhtiö. Asiakas mainitsi, että toinen yhtiö jätti puolet asioista kertomatta, joten hän halusi siirtää kotivakuutuksesi takaisin yhtiöön A. Asiakas tarkensi puhelussa, että onko kotivakuutus normaalisti voimassa vai nollaantuuko kotivakuutus jotenkin, kun hän on käynyt kaksi viikkoa toisessa yhtiössä. Yhtiön A myyjä kertoi asiakkaalle, ettei sillä ole väliä, että hän on ollut toisessa yhtiössä kaksi viikkoa. Myyjä on lisäksi kertonut, että juuri oikeusturvan osalta käsittelyn kannalta on merkityksellistä, että oikeusturvavakuutus pysyy katkeamattomana. Asiakas tarkensi vielä uudestaan, että pysyyhän oikeusturva katkeamattomana tässä tapauksessa hänellä. Asiakkaalle on kerrottu, että oikeusturvavakuutus pysyy katkeamattomana, kun kotivakuutuksen laitetaan voimaan 17.2.2017 ja hän hoitaa irtisanomisen vanhaan vakuutusyhtiöön aikaisintaan samalle päivälle. Lisäksi myyjä on tarkentanut, että oikeusturvan osalta vahinko menee käsittelyyn sinne yhtiöön, missä vakuutus on ollut voimassa vahinkopäivän aikaan.

Yhtiön A mukaan 17.2.2017 käydyn puhelinkeskustelun perusteella asiakkaalle ei ole luvattu myyjän toimesta, että oikeusturvavakuutuksesta korvattaisiin aiemmin esillä ollutta vahinkotapausta, joka liittyy lapsen huoltoon ja elatukseen. Asiakas on ymmärtänyt puhelimitse kotivakuutuksen sisältämät turvat ja oikeusturvan osalta on ollut puhetta ainoastaan siitä, pysyykö oikeusturva katkeamattomana yhtiön vaihdosta huolimatta. Yhtiö A katsoo vastineessaan, että kyseessä ei ole ollut myyntivirhe.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 6 §:n mukaan vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta viivytystä annettava vakuutuksenottajalle asiakirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö (vakuutuskirja), sekä vakuutusehdot. Vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle sovelletaan kuitenkin, mitä kuluttajansuojalain 6 a luvun 11 §:ssä säädetään. (21.1.2005/30)

Jos vakuutuksenantajalla on vakuutusehtojen mukaan oikeus vakuutuksen sovitun voimassaoloajan (vakuutuskausi) aikana muuttaa henkilövakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja, tästä on oltava merkintä vakuutuskirjassa.

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Kuluttajansuojalain 6 a 11 §:n mukaan ennakkotiedot ja sopimusehdot on hyvissä ajoissa ennen sopimuksen tekemistä toimitettava kuluttajalle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina. Sama koskee tietoja, jotka elinkeinonharjoittajan on muun lainsäädännön mukaisesti annettava kuluttajalle ennen rahoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä.

Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä sellaista etäviestintä käyttäen, että tietoja ja sopimusehtoja ei voida antaa 1 momentissa tarkoitetulla pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä, tiedot ja sopimusehdot on annettava pysyvällä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen.

Kuluttajalla on sopimussuhteen aikana oikeus pyynnöstä saada sopimusehdot paperilla.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan, tai siten, että syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi.

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, oltava syntyneitä vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut vakuutetun osalta voimassa yhtäjaksoisesti.

Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vakuutustapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakas oikeutettu saamaan oikeusturvaedun lapsen tapaamisoikeutta, asumista ja elatusta koskevaan riita-asiaan. Lisäksi asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö antanut asiakkaalle vakuutussopimuslain 5 §:n mukaiset tiedot.

Asiakkaan oikeusturvavakuutus on ollut voimassa yhtiö A:ssa 21.2.2014 lähtien.

Asiakas on vaihtanut vakuutukset yhtiöön B ajalla 27.1.2017–16.2.2017. Asiakas on vaihtanut vakuutukset takaisin yhtiöön A 17.2.2017. Yhtiö A:n oikeusturvavakuutus korvaa lapsen huoltoon ja elatukseen liittyvät oikeusturvavahingot. Yhtiön B oikeusturvavakuutus ei olisi korvannut lapsen huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyviä riita-asioita.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, oltava syntyneitä vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut vakuutetun osalta voimassa yhtäjaksoisesti. Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

FINE toteaa, että tiedonantovelvollisuuden täyttämistapa ja tietojen sisältö ovat riippuvaisia vakuutuksen laadusta ja vakuutuksen ottamiseen liittyvistä olosuhteista. Nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakas on ottanut vakuutuksen puhelun yhteydessä. Näin ollen tapauksen tiedonantovelvollisuuden täyttämistä arvioidaan vakuutussopimuslain säännösten lisäksi kuluttajansuojalain 6 a 11 §:n valossa.

Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevan säännöksen mukaan, mikäli sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä sellaista etäviestintä käyttäen, että tietoja ja sopimusehtoja ei voida antaa ennen sopimuksen tekemistä pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä, tiedot ja sopimusehdot on annettava pysyvällä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. FINE toteaa, että asiakas on saanut sopimusehdot ja vakuutusopasta asiamukaisesti sen jälkeen kun sopimuksesta päätettiin puhelimitse.

Kuluttaja-asemassa oleva vakuutuksen hakija voi perustellusti odottaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimaantulon jälkeen sattuneet vahinkotapahtumat. FINE katsoo, että ehtokohdan 4.2 mukainen niin kutsuttu vastaavansisältöisyyden vaatimus on oikeusturvavakuutuksessa sellainen vakuutusturvan olennainen rajoitus, josta vakuutuksen hakijalle tulisi ennen vakuutussopimuksen solmimista antaa tietoa.

Asiakas on esittänyt väitteen siitä, että vakuutusyhtiö on antanut hänelle ennen vakuutuksen uudelleen solmimista vakuutuksen sisällöstä väärää tietoa. Hänelle ei ole kerrottu vastaavansisältöisyyden vaatimuksesta vaan on puhuttu vain kahden vuoden säännöstä. Yhtiö puolestaan on katsonut, että kyseessä ei ole ollut myyntivirhe. FINEllä käytettävissä olevan puhelunauhoitteen mukaan asiakkaan ja yhtiön asiakaspalvelijan välisessä puhelinkeskustelussa on ollut puhetta kahden vuoden säännöstä. Asiakas on kysynyt ovatko ehdot jotenkin heikommat tai hänen tilanteensa jotenkin muuten erilainen sen vuoksi, että hänen vakuutukset ovat hetken aikaa olleet toisessa yhtiössä. Asiakkaalle on vastattu, että vakuutukset ovat voimassa ihan niin kuin ennenkin.

Vakuutusyhtiö ei ole osoittanut täyttäneensä vakuutussopimuslain mukaista tiedonantovelvollisuuttaan ja kiinnittäneensä asiakkaan huomiota vakuutussopimukseen sisältyvään oikeusturvavakuutuksen vastaavansisältöisyyden vaatimukseen, joka on ollut asiakkaan kannalta olennainen rajoitus vakuutusturvan voimassaoloon. Asiakas on nimenomaan siirtäessään vakuutuksiaan takaisin yhtiöön A kysynyt, onhan kaikki voimassa myös oikeusturvan osalta. FINE katsoo, että vakuutussopimus on voimassa sen sisältöisenä kuin asiakkaalla oli saamiensa tietojen perusteella aihetta käsittää.

Lopputulos

FINE suosittaa oikeusturvaedun myöntämistä asiakkaalle tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin perusteella.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Turunen

Tulosta