Haku

FINE-009613

Tulosta

Asianumero: FINE-009613 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.04.2018

Avioeroon liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia koskeva rajoitusehto. Kiskontaa koskeva rikosasia.

Tapahtumatiedot

Asiakas A on hakenut oikeusturvaetua törkeää kiskontaa koskevaan rikosasiaan, jossa asiakas on asianomistajana. Syytteen teonkuvauksen mukaan A:n entinen aviomies B on käyttämällä hyväksi A:n sairaudesta johtuvaa ymmärtämättömyyttä ja ajattelemattomuutta puolisoiden avioerosta seuranneen ositussopimuksen laatimisen yhteydessä hankkinut itselleen taloudellista etua, joka on ollut selvästi epäsuhteessa A: osituksessa saamaan vastikkeeseen. A on asianomistajan vaatimuksia koskevassa kirjelmässään vaatinut, että B:n on korvattava A:lle perusteettomana hyötynä 237 602 euroa laillisena viivästyskorkoineen.

A:n vaatimuskirjelmän mukaan A:lla oli todettu kehossaan 21.6.2012 vasemmanpuoleiset halvausoireet. A on mennyt tuolloin B:n kanssa sairaalaan, jossa ennen liuotushoitojen aloittamista on lääkäri keskustellut sekä A:n että B:n kanssa mahdollisista liotushoidon hyödyistä ja riskeistä. A:n hoito ei kuitenkaan ole onnistunut.  A on ollut erilaisten kuntoutus- ja tukitoimien asiakkaana tapahtumasta lähtien eikä hän ole kyennyt palaamaan töihin, eikä hän ole hoitanut perheensä taloudellisia asioita. A sai työkyvyttömyyttä koskevan eläkepäätöksen 24.6.2014. Ositussopimus allekirjoitettiin 24.5.2013.

Vakuutusyhtiön mukaan asia liittyy osapuolten avioeroon ja sen yhteydessä tehtyyn ositussopimukseen. Koska oikeusturvavakuutus ei korvaa avioeroon liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia, asiaan ei myönnetty oikeusturvaetua.

Asiakas valitti korvauspäätöksestä. Vakuutusyhtiö katsoi toisessa korvauspäätöksessään, että rajoitusehdossa mainittu avioeroon liittyvä varallisuusriita tarkoittaa varallisuusvaatimusta ja sen kiistämistä riippumatta siitä, käsitelläänkö asiaa rikos- vai riitaprosessissa. Vakuutuslautakunta on toistuvasti vahvistanut, että ositusriidat kuuluvat rajoitusehdon piiriin. Useimmiten avioeroon liittyviä varallisuusriitoja käsitellään tuomioistuimissa siviiliprosessissa mutta nyt käsiteltävässä asiassa vakuutetun esittämä vaatimus käsitellään rikosasian yhteydessä. Avioeroa koskeva rajoitusehto on selkeä ja yleisesti käytössä oleva ja sen tarkoitus on rajata vakuutuksen ulkopuolelle avioeroon liittyvät varallisuutta tai muita vaatimuksia koskevat riidat. Asiakkaan esittämä vaatimus on juuri tällainen varallisuusriita siitä riippumatta, että se käsitellään rikosoikeudenkäynnissä, jossa syyte koskee ositussopimuksen yhteydessä epäiltyä törkeää kiskontaa. Vakuutusehdot eivät myöskään ole kohtuuttomia.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on lausunut valituksessaan, että koska kyse on rikosasiasta, tapaukseen ei voida soveltaa avioeroa koskevaa rajoitusehtoa. Varallisuusriitoja koskeva rajoitusehto soveltuu vain siviiliprosessiin ja sanalla riita tarkoitetaan siviiliprosessia. Rajoitusehdossa ei viitata millään tavoin rikosasioihin. Vakuutusehdot ovat selkeät rikosasiassa ja ne antavat vakuutusedun asianomistajalle, jolla on yksityisoikeudellisia vaatimuksia. Lisäksi rajoitusehdon virke jatkuu sanoilla "tai muita vaatimuksia". Tällä perinteisesti viitataan muihin liitännäisiin vaatimuksiin itse avioeron yhteydessä. Tällaisena voisi tulla kysymykseen esimerkiksi yhteiselämän lopettamista koskeva vaatimus.

Kysymyksessä on rikosasia eikä millään muotoa avioeroprosessiin liitännäinen asia. Rikosasiat ovat asioita (lukuun ottamatta asianomistajan yksin ajamia syytteitä), joissa syyttäjät valvovat valtion puolesta rikosvastuun toteutumista suvereenissa ja itsenäisessä valtiossa. Syyttäjät huolehtivat siitä, että rikokseen syyllistyneet saatetaan edesvastuuseen teoistaan. Olisi kohtuutonta, että asianomistaja, joka ei itse aja prosessia, ei saisi oikeusturvaetua asiassaan joutuessaan rikoksen uhriksi vain siksi, että syytetty on entinen aviomies, jonka kanssa asianomistajalla on ollut yhteistä omaisuutta.

Vakuutusyhtiön tapa soveltaa omia rajoitusehtojaan päätöksessä olevalla tavalla tarkoittaisi sitä, että jos taustalla on esimerkiksi avioero, työsuhde tai lapsiasia, ja jos syyttäjä olisi nostanut syytteen, jossa epäilty rikollinen teko olisi tehty avioeron yhteydessä tai työsuhteen aikana tai huoltoriidan yhteydessä, vakuutusyhtiö ei myöntäisi asianomistajalle oikeusturvaetua asioissa.

Vakuutusyhtiö on viitannut korvauspäätöksissä lausuttuun ja katsoo, että avioeroa koskeva rajoitusehto on selkeä ja yleisesti käytössä oleva ja sen tarkoitus on rajata vakuutuksen ulkopuolelle avioeroon liittyvät varallisuutta tai muita vaatimuksia koskevat riidat riippumatta siitä, ovatko ne riita- vai rikosasioita. Näin sovelletaan myös muita oikeusturvan rajoitusehtoja, esimerkiksi työhön ja ansiotoimintaan koskevaa ehtoa. Vakuutuslautakunta on toistuvasti antanut ratkaisusuosituksia (VKL 233/16, VKL 159/13, VKL 552/13, VKL 623/03) siitä, että kyseessä olevalla rajoitusehdolla on selkeästi tarkoituksena sulkea avioeroon jollain lailla liittyvät asiat vakuutusturvan ulkopuolelle.

Ehdot vastaavat niin sisällöltään kuin rakenteeltaan yleisesti vakuutusyhtiöissä käytettyjä ehtoja. Useimmiten avioeroon liittyviä varallisuusriitoja käsitellään tuomioistuimissa siviiliprosessissa, mutta nyt käsiteltävässä asiassa vakuutetun esittämä vaatimus käsitellään rikosasian yhteydessä. Sillä, missä prosessissa avioeroon liittyvää vaatimusta käsitellään, ei ole merkitystä. Vakuutuslautakunta on ratkaisussaan VKL 623/03 katsonut, että pyrkiminen riitaoikeudenkäynnillä muuttamaan ositusta joko sitä moittimalla tai se mitättömäksi julistamalla, on avioeroon liittyvä varallisuusriita. Nyt kyse on vastaavanlaisesta vaatimuksesta, joka käsitellään rikosprosessin yhteydessä.

Sopimusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan rikosasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on
- vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään. Vakuutustapahtuma on syntynyt, kun vaatimus on kiistetty.
- syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

Ratkaisusuositus                                                                                                                

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, koskevatko rikosasia ja siinä esitetyt yksityisoikeudelliset vaatimukset vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla avioeroa tai siihen liittyvää varallisuusriitaa tai muuta vaatimusta.

Asiakas A on hakenut oikeusturvaetua törkeää kiskontaa koskevaan rikosasiaan, jossa asiakas on asianomistajana. Syytteen teonkuvauksen mukaan A:n entinen aviomies B on käyttämällä hyväksi A:n sairaudesta johtuvaa ymmärtämättömyyttä ja ajattelemattomuutta puolisoiden avioerosta seuranneen ositussopimuksen laatimisen yhteydessä hankkinut itselleen taloudellista etua, joka on ollut selvästi epäsuhteessa A:n osituksessa saamaan vastikkeeseen. A on asianomistajan vaatimuksia koskevassa kirjelmässään vaatinut, että B:n on korvattava A:lle perusteettomana hyötynä 237 602 euroa laillisena viivästyskorkoineen.

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia. Vakuutuslautakunta toteaa, että edellä todettu vakuutusehto on vakuutusyhtiön laatima rajoitusehto, jota ei tule tulkita laajentavasti laatijansa eduksi. Lautakunta katsoo, että yleisen kielenkäytön mukaisesti tulkittuna ilmaisu ”koskee”, edellyttää, että kysymyksessä olevan asian tai toiminnan on oltava välittömästi riidan kohteena. Lautakunnan näkemyksen mukaan kyseisen rajoitusehdon tarkoituksena on lisäksi rajata vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle sellaiset riita-asiat, jotka aiheutuvat järjestelyistä, jotka vakuutettujen on joka tapauksessa järjestettävä ja sovittava keskenään osana avioliiton päättymisen prosessia.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:n esittämät yksityisoikeudelliset vaatimukset liittyvät törkeää kiskontaan koskevaan rikosasiaan, jossa A on asianomistajana. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan puheena olevassa tapauksessa ei voida katsoa olevan kyse sellaisesta asiasta, joka tavanomaisesti kuuluisi avioeroprosessiin. FINE katsoo edellä mainituin perustein, ettei vakuutusyhtiö voi evätä oikeusturvaetua kyseisen rajoitusehdon perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää asiakkaalle oikeusturvaedun rikosasiaan.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta                                                                                

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta