Haku

FINE-009612

Tulosta

Asianumero: FINE-009612 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2018

Lakipykälät: 5, 9

Tulipalo. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun J Oy:n rakentama rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. Yhtiö on hakenut korvausta tästä vahingosta. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska rakennus oli ollut J Oy:n työsuorituksen kohteena ja vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta.

Asiakkaan valitus

Yhtiön edustaja A oli tiedustellut vakuutusyhtiön edustajalta, millaiset vakuutukset yhtiön kannattaa ottaa yrityksen harjoittamaa toimintaa ja toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja varten. Yhtiölle suositeltiin yritystoiminnan vastuuvakuutusta, jonka vakuutuksen A oli yhtiölle ottanut. A oli saanut vakuutuksen myyntitilanteessa sen käsityksen, että vastuuvakuutus korvaa, jos vakuutuksenottajayritys rakentaessaan ja rakennuksien korjaustoimenpiteitä suorittaessaan omalla toiminnallaan aiheutti esimerkiksi vesi- tai palovahingon rakentamis- ja korjaustoiminnan kohteena olevalle rakennukselle. A oli tullut siihen käsitykseen, että vastuuvakuutus kattaa yhtiön rakennus- ja korjaustoiminnassaan mahdollisesti tekemät virheet sekä näiden virheiden korjauskustannukset.

Yhtiölle selvisi vasta palovahingon jälkeen, että vastuuvakuutus ei korvannut rakentamisen aikana tapahtuneita vahinkoja, jotka johtuivat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta ja eikä vahinkoja omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai säilytettävänä tai muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Rajoitusehdoista ei ollut mainittu A:lle vastuuvakuutuksen myyntitilanteessa. Vakuutusmyyjä ei ollut muutenkaan tuonut vakuutussopimusta solmittaessa millään lailla ilmi, että normaalisti vakuutuksenottajayrityksen toiminnassa rakenteilla olevat kohteet vakuutetaan urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutuksella sekä rakennustyövakuutuksella.

Vakuutusmyyjä oli vakuutussopimusta solmittaessa antanut virheellisen ja harhaanjohtavan kuvan vakuutuksen sisällöstä ja sen kattavuudesta. Vakuutusyhtiön tiedossa oli ollut se, että vastuuvakuutus otettiin rakentamistoimintaan. Yhtiölle oli myyty vääränlainen vakuutus eikä vakuutuksen merkittäviä rajoitusehtoja ollut tuotu ilmi vakuutussopimusta solmittaessa

Vakuutusyhtiön vastine

J Oy:n yritysvakuutus on alkanut vakuutusyhtiössä 30.12.2011. Vakuutuksenottajalle on lähetetty 7.11.2011 päivätty yhteistyöehdotus, jossa sille tarjottiin 7.11.2011 päivätyn turvaselvityksen mukaista asennus- ja rakennustyövakuutuksen, yritysvakuutuksen, laitevakuutuksen, liikennevakuutuksen ja työkonekaskon sisältävää vakuutusturvaa. Turvaselvityksessä oli käyty läpi muun muassa asennus- ja rakennustyövakuutuksen sekä yritysvakuutukseen sisältyvän toiminnan vastuuturvan sisältöä.

Turvaselvityksessä oli kerrottu muun muassa seuraavaa: "Asennus- ja rakennustyövakuutus on vakuutus, joka on tarkoitettu uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja asennustöiden vakuuttamiseen. Vakuutukseen on koottu näiden hankkeiden tarpeisiin perustuva vakuutusratkaisu." Turvaselvityksessä oli todettu asennus- ja rakennustyövakuutuksen osalta lisäksi seuraavaa: "Vakuutus korvaa asennus- ja rakennustyössä vakuutetulle kohteelle aiheutuneet äkilliset, ennalta arvaamattomat vahingot ehdoissa luetelluin rajoituksin."

Toiminnan vastuuturvan osalta on turvaselvityksessä todettu muun muassa seuraavaa: "Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa."

Vakuutuksenottajalle 7.11.2011 päivätyssä turvaselvityksessä on kerrottu erikseen asennus- ja rakennustyövakuutuksesta sekä yritysvakuutukseen sisältyvästä toiminnan vastuuturvasta. Turvaselvityksessä on tuotu selkeästi esille, että nimenomaan asennus- ja rakennustyövakuutus on vakuutus, joka on tarkoitettu uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja asennustöiden vakuuttamiseen eikä turvaselvityksessä kerrotun perusteella voi perustellusti jäädä muunlaiseen käsitykseen.

Vakuutuksenottaja oli soittanut yhtiöön 30.12.2011 ja keskustellut vakuutusyhtiön edustajan kanssa. Vakuutusyhtiön edustaja oli merkinnyt asiakaskontaktitietoihin, että "(l)aitettiin asiakkaalle voimaan vastuuoikeusturva, laitevakuutus sekä työkonekasko 30.12.2011 alkaen. Ei ottanut toistaiseksi asennus- ja rakennustyövakuutusta, palataan aiheeseen vielä tulevana vuonna. Selitetty asiakkaalle mitä vastuuvakuutus kattaa ja mitä ei ja miksi pitäisi olla rakennusvakuutus (ympäröivä om. + kohde)."

Vakuutuksenottajalle oli lähetetty 3.1.2012 päivätty vakuutuskirja saatteineen. Saatteessa vakuutuksenottajaa pyydettiin tarkistamaan, vastaavatko vakuutuskirjan tiedot sen hakemaa vakuutusratkaisua. Saatteessa on lisäksi kerrottu mistä vakuutussopimukseen liittyvät ehdot ja suojeluohjeet ovat luettavissa.

J Oy oli ennen vakuutussopimuksen tekemistä saanut vakuutusturvan arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Vakuutusyhtiö ei ollut tehnyt sellaista tiedonantovirhettä, jonka johdosta vakuutuksenottajalla olisi ollut virheellinen käsitys vakuutusturvastaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö antanut vakuutuksenottajalle tarpeelliset ja riittävät tiedot ennen vakuutussopimuksen solmimista ja siitä, minkä sisältöisenä vakuutussopimus on voimassa.

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainkohdat

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Lain 9 §:n mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että tiedonantovelvollisuuden täyttämistapa ja tietojen sisältö ovat riippuvaisia vakuutuksen laadusta ja vakuutuksen ottamiseen liittyvistä olosuhteista. Vakuutussopimuslaissa ei tarkemmin säännellä sitä, millä tavalla lain edellyttämät tiedot tulee vakuutuksen hakijalle antaa. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle annetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille laissa edellytetyt tiedot. Näyttövelvollisuus vakuutussopimuslain mukaisen tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä on vakuutusyhtiöllä.

Vakuutussopimuslain mukainen tiedonantovelvollisuus kattaa muun muassa vakuutusturvan olennaiset rajoitukset. Vakuutusturvan rajoituksilla tarkoitetaan ehtomääräyksiä, joilla vakuutusturvaa rajoitetaan siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä vakuutukselta odottaa.

Vakuutusyhtiön mukaan yhtiölle on toimitettu turvaselvitys, jossa on kuvattu eri vakuutustyyppien korvauspiiri. Lautakunta katsoo, että turvaselvityksestä käy ilmi eri vakuutustyyppien erot ja että yhtiö on voinut tämän selvityksen perusteella arvioida vakuutustarpeensa. Turvaselosteessa ei vastuuvakuutuksen osalta selvitetä vakuutuksen olennaisia rajoituksia. Lautakunta pitää uskottavana vakuutusyhtiön edustajan kirjausta siitä, että yhtiön edustajalle oli puhelimitse selvitetty ”mitä vastuuvakuutus kattaa ja mitä ei ja miksi pitäisi olla rakennusvakuutus”. Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen solmimista ja vastuuvakuutus on voimassa rajoitusehtoineen.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rantala
Rusanen

Tulosta