Haku

FINE-009611

Tulosta

Asianumero: FINE-009611 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.05.2018

Vakuutusehtojen tulkinta. Oliko matkalompakon katoaminen voitu tapahtuma-ajan ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi? Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu V.M. oli lomamatkalla Meksikossa, kun häneltä varastettiin lompakko taskusta 16.12.2017. Lompakossa oli rahaa yhteensä 8.600 Meksikon pesoa, eli noin 380 euroa. V.M. havaitsi varkauden 14.15 ja lompakko oli ollut hänen hallussaan edellisen kerran samana päivänä kello 12.00. V.M. yritti päästä tekemään asiasta rikosilmoituksen paikalliselle poliisille, mutta poliisiasema ei ollut auki ja näin ollen ilmoitusta ei pystytty vastaanottamaan. Seuraavana päivänä V.M. jatkoi matkaansa toiselle paikkakunnalle, joten ilmoitus jäi tekemättä.

V.M. haki korvausta menetetystä käteisestä rahasta luottokorttiin liittyvästä matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se viittaa ehtojensa kohtaan 16.3, jonka mukaan korvataan kohdassa 4 mainittuun vakuutusmäärään asti matkalla varkauden tai ryöstön yhteydessä menetetty käteinen raha, tai passi. Rikosilmoitus poliisille tulee tehdä välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun vakuutettu on havainnut rahat tai passin varastetuksi.

Yhtiö toteaa, että vahinkoilmoituksen mukaan rikosilmoitusta varastetusta rahasta ei ole tehty. Näin ollen vahinkotapahtumasta ei ole osoitettu näyttöä, eikä vakuutusyhtiön korvausvastuuta voi määritellä. Näin ollen V.M:n vahinko ei tule korvattavaksi tästä vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

V.M. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan V.M. toistaa vaatimuksensa menettämänsä rahan korvaamisesta. V.M. painottaa valituksessaan sitä, että yrityksistä huolimatta hän ei päässyt tekemään asiasta rikosilmoitusta, koska poliisiasema oli kiinni. Hänen ei myöskään ollut mahdollista jäädä tapahtumapaikkakunnalle pidemmäksi aikaa, koska hänen matkansa seuraavaan kohteeseen oli jo varattu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot, käsittelyn kulun sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että vakuutusehtojen kohdassa 16.3 edellytetään, että rikosilmoitus on tehtävä viimeistään 24 tunnin kuluessa varkauden havaitsemisesta. Asiakas ei ole tehnyt rikosilmoitusta 24 tunnin kuluessa varkaudesta eikä myöhemminkään matkan aikana. Näin ollen yhtiö katsoo, että kielteinen korvauspäätös on tehty vakuutusehtojen mukaisesti.

Vastineen mukaan V.M:n lompakko rahoineen oli kadonnut 16.12.2017 aikavälillä 12.00–14.15, eikä varkaustapahtumaa, jossa lompakon menetys tapahtui, ole osoitettu, vaan lompakko on kadonnut edellä mainitulla aikavälillä. Näin ollen yhtiö katsoo myös, että käteisen rahan varkaus ei tulisi korvattavaksi tästä vakuutuksesta, koska vakuutuksesta ei ehtokohdan 16.4 mukaan korvata matkatavaroiden katoamista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutettu esittänyt riittävän selvityksen korvattavasta vakuutustapahtumasta vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 16.3 mukaan vakuutuksesta korvataan kohdassa 4 mainittuun vakuutusmäärään asti matkalla varkauden tai ryöstön yhteydessä menetetty käteinen raha, tai passi. Mainittujen asiakirjojen osalta korvauksena suoritetaan uusimiskustannukset.

Rikosilmoitus poliisille tulee tehdä välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun vakuutettu on havainnut rahat tai passin varastetuksi.

Ehtokohdan 16.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut:
- matkatavaroiden katoamisesta tai unohtamisesta;

Asian arviointi

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuskorvausta hakevan tulee osoittaa, että on tapahtunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty vahinkotapahtuma. Mikäli vakuutusyhtiö tämän jälkeen haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee vakuutusyhtiön näyttää rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen.

Vakuutuslautakunnan käytännössä on vakiintuneesti katsottu, että varkausvahingon tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa avainasemassa on alkuperäinen syy, jonka vuoksi omaisuus on joutunut pois vakuutetun hallusta. Jos tämä alkuperäinen syy on katoaminen tai unohtaminen, ei sillä, että omaisuuden myöhemmin löytävä henkilö pitää omaisuuden oikeudettomasti itsellään, ole asian arvioinnin kannalta merkitystä. Asiassa on siten ratkaisevaa se, onko osoitettu, että matkalompakko on alun perin joutunut pois V.M:n hallusta varkauden tai muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena.

Samankaltaisissa vahinkotapauksissa omaksumansa ratkaisukäytännön mukaisesti Vakuutuslautakunta katsoo, että korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, mitä menetetylle omaisuudelle on tapahtunut. Mitään yksittäistä tilannetta, jossa matkalompakko olisi varastettu, ei ollut tapauksessa esitetty. V.M:n selvityksen mukaan lompakko on edellisen kerran ollut hänen hallussaan noin klo 12.00 ja lompakon puuttumisen hän havaitsi noin kahden tunnin kuluttua tästä. Muuta selvitystä lompakon menettämisestä ei ole annettu.

Lautakunta katsoo tässä tapauksessa matkalompakon ja sen sisällön menettämisen syyn jääneen epäselväksi, jolloin lautakunnan tulkinnan mukaan se on vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesti kadonnut. Kyseessä on lautakunnan näkemyksen mukaan määrittelemätön vakuutustapahtuma, jota ei vakuutuksen ehtojen mukaan korvata matkavakuutuksesta.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein sekä käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia