Haku

FINE-009470

Tulosta

Asianumero: FINE-009470 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2018

Olivatko asumisen lisäkustannukset korvattavia?

Tapahtumatiedot

Puhelimitse tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli 16.6.2017 ilmoittanut, että yläkerran asunnossa oli sattunut vesivahinko, jonka seurauksena asiakkaan katon maalipinta oli alkanut kupruilla. Vahinkokartoituksessa 19.6.2017 oli todettu asiakkaan huoneiston kosteusvaurioiden johtuvan yläkerran asunnossa olevista puutteista. Asiakkaan asunto oli kosteusvaurioiden korjaustöiden aikana asumiskelvoton 17.7.–3.11.2017 välisen ajan. Asiakas haki korvausta vakuutusyhtiöltä asumishaitasta syntyneistä kustannuksista.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen 14.7.2017. Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään 19.6.2017 laadittuun kartoitusraporttiin ja katsoi, että vahinkoa ei voida korvata, koska kyseessä ei ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma vaan vahinko oli syntynyt pidemmän ajan kuluessa. Vahingon syynä oli myös yläkerran asunnon puutteellinen märkätilan vesieristys.

Asiakas haki muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Vakuutusyhtiö antoi 13.12.2017 asiasta uuden kielteisen päätöksen viitaten annettuihin kosteuskartoitusraportteihin ja todeten, että vahinko ei kuulu korvauspiiriin. 

Asiakas haki muutosta vielä vakuutusyhtiön sisäisessä oikaisumenettelyssä. Yhtiö katsoi kuitenkin, että korvauspäätökset olivat vakuutusehtojen mukaisia, eikä niitä ollut aihetta muuttaa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vetoaa siihen, että vahinko on ollut omistajille äkillinen ja yllättävä ja vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaalle asumishaitasta syntyneitä kustannuksia yhteensä 7.283,94 euroa.

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätöksiinsä. Yhtiön mukaan vahinko ei ole aiheutunut ehdoissa tarkoitetusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vaan rajoitusehtokohdassa 6.18 mainitusta syystä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tähän tapaukseen sovellettavan kotivakuutuksen ehtokohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta-arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuksessa on aina palo- ja luonnonilmiöturva. Lisäksi vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat turvat:
- rikosturva
- laiterikkoturva
- putkistovuototurva
- särkymis- ja menetysturva

Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutetulle omaisuudelle valitut turvat.

Sovellettavien vakuutusehtojen putkistovuototurvan kohdan 5.1.4 mukaan korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, ei korvata tästä turvasta.

Vakuutusehtojen ehtokohdan 6.18 mukaan vakuutuksesta ei korvata nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä tai nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jonka syynä on hyväksymätön liitos.

Korvaussääntöjen ehtokohdan 5.2. mukaan enimmäiskorvauksesta riippumatta korvataan suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset lisäkustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen johdosta, että vakituista asuntoa ei voida kokonaan tai osittain käyttää tästä vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman johdosta. Korvaus maksetaan vahingoittuneen asunnon irtaimiston esinevakuutuksesta (…).

Ratkaisusuositus

Asiakkaan yläkerran asunnossa on aiheutunut vesivahinko, jonka korjauksen johdosta asiakkaalle on aiheutunut asumisen lisäkustannuksia.

Asiakkaan kotivakuutuksen putkistovuototurvasta korvataan vakuutusehtojen mukaan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta.

Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan korvattava ei sen sijaan ole nesteen aiheuttamaa vahinko, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä tai nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jonka syynä on hyväksymätön liitos.

Asumisen keskeytymisen osalta korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat sen johdosta, että vakituista asuntoa ei voida kokonaan tai osittain käyttää tästä vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman johdosta.

Kuntokartoitusraportin 19.6.2017 mukaan todettiin, että asiakkaan yläkerran huoneiston ammeen yläpuolella suihkuseinän laatoitus on irti, silikonisaumat ovat huonokuntoisia ja kosteus on kohonnut ko. alueella. Kuntokartoitusraportissa 28.9.2017 tarkennettiin, että asiakkaan huoneiston kosteusvauriot ovat aiemmin kerrotun lisäksi aiheutuneet yläkerran huoneistossa olleesta puutteellisesta vesieristyksestä, kaivon/korokerenkaan puutteellisesta vesitiivistyksestä sekä keittiön/pesuhuoneen välisen seinän hanakulmien puutteellisesta tiiviydestä seinän läpiviennissä. Kuntokartoitusraportin yhteenvedossa 4.10.2017 kuvattiin lisäksi, että kosteusvaurio on syntynyt pidemmän ajan kuluessa, sillä yläkerran asunnon rakenteissa oli lahoa.

Vahingon korvattavuutta arvioitaessa olennaista on vakuutusehtojen mukaan vahingon syyn arvioiminen, ei sen seurauksen. Monesti esimerkiksi vuotovahingot ilmenevät siten, että rakenteista löytyy yllättäen kosteutta. Kosteuden ilmeneminen sinänsä ei kuitenkaan ole vielä vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma, vaan korvattavuuden ratkaisemiseksi on selvitettävä, mikä on vahingon syynä, eli mistä esimerkiksi kosteus on rakenteisiin tullut.

FINE toteaa käytössään olevien selvitysten perusteella, että asiakkaan huoneistossa ilmennyt kosteusvaurio on aiheutunut yläkerrassa sijaitsevan asunnon vesieristyksen läpivientien ja lattiakaivon rakenteiden puutteellisuudesta. FINE katsoo, että vahinko on syntynyt vähitellen, pitkän ajan kuluessa eikä vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti kohdan 5.1.4 mukaisen putkivuodon tai muun korvaukseen oikeuttavan tapahtuman johdosta. Lisäksi kyse on ehtojen kohdan 6.18 mukaisesta vedeneristyksen läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta vuotaneen nesteen aiheuttamasta vahingosta, jota ehtojen mukaan ei korvata vakuutuksesta.

Asumisen lisäkustannusten korvattavuuden edellytyksenä on korvaussääntöjen kohdan 5.2 mukaan se, että on tapahtunut esinevakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma. FINE katsoo, että koska nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa kastumisvahingon osalta ei ole kyseessä vakuutusehtojen perusteella korvattava vahinkotapahtuma, eivät myöskään vahingon korjaamisesta aiheutuneet asumisen lisäkustannukset ole vakuutusehtojen mukaan korvattavia.

FINE toteaa lisäksi, että tämä tulkinta vastaa muun muassa oheisista FINEn Vakuutuslautakunnan lausunnoista VKL 35/16 ja VKL 375/08 ilmenevää asumisen keskeytyskulujen korvattavuutta koskevaa ratkaisukäytäntöä.

Lopputulos

Vakuutusyhtiön ratkaisu on ollut vakuutusehtojen mukainen. FINE ei suosita muutosta päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Pulkki

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia