Haku

FINE-009416

Tulosta

Asianumero: FINE-009416 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2018

Vuokra-autovakuutus. Menetettyjen käyttöpäivien määrä. Ajoneuvon liikennekelpoisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan henkilöauto vaurioitui 14.6.2017 peuraan törmäämisen seurauksena. Ajoneuvon etuosaan tuli vaurioita, mutta sillä voitiin vaurioista huolimatta ajaa.

Asiakas vei henkilöautonsa autokorjaamolle 28.6.2017. Hän otti autovuokraamosta käyttöönsä vuokra-auton, jonka vuokrausaika oli vuokraamon laskun mukaan 28.6. – 21.7.2017. Asiakkaan henkilöauton korjaustyö valmistui 19.7.2017.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 23.11.2017 mukaan vakuutuksesta korvataan SVT Oy:n vahinkotarkastajan hyväksymän seisonta-ajan mukaisesti 12 vuorokauden osuus vuokra-autoa koskevasta laskusta. Muilta osin lasku jää asiakkaan itsensä maksettavaksi. Vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtojen kohtaan 10.1, jonka mukaan menetetty käyttöpäivä tarkoittaa, että ajoneuvoa ei kyseisenä päivänä voida käyttää vahingon vuoksi. Päätöksen mukaan sekä varaosien odotusajalta että korjauksen alkamisen odotusajalta menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan kummankin odotusajan osalta erikseen enintään 7 vuorokautta.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että myös häneltä veloitettu vuokra-autolaskun osuus (547,84 euroa) korvataan vakuutuksesta. Asiakkaan mukaan auto vaurioitui niin, että konepeltiä ei saanut auki. Tämän vuoksi auton lasinpesurin säiliöön ei voinut lisätä vettä. Asiakkaalla oli sukujuhlat Kuhmossa 22.7.2017, minkä johdosta vuokra-auton käyttäminen oli välttämätöntä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätökseensä. Asiakkaan auto on ollut korjattavana 3.-19.7.2017, ja asiakkaan käytössä on ollut vuokra-auto 28.6.2017 lukien. Vahinkotarkastajan lausunnon mukaan ajoneuvo on ollut ajokuntoinen. Korjaamolta vahinkotarkastajalle tulleen viestin mukaan konepeltiä ei ollut avattu, koska asiakas halusi pitää auton ajossa ainakin siihen asti, että maalattavat osat ovat saapuneet. Asiakas oli kertonut liikkuvansa autollaan pääasiassa lähiseudulla. Asiakas oli vienyt ajoneuvon muutaman päivän etuajassa korjaamolle, koska hänelle oli tullut menoa Keski-Suomeen.

Vahinkotarkastaja on hyväksynyt seisonta-ajaksi 12 vrk. Vahinkotarkastajan ja korjaamon mukaan asiakkaan henkilöauto on ollut liikennekelpoinen vahingon jälkeen. Varsinaiseksi korjausajaksi on hyväksytty 5 vrk muun ajan ollessa osien odotusta, jota vakuutusehtojen mukaan korvataan enintään 7 vrk.

Vakuutusyhtiö katsoo vahinkotarkastajansa lausunnon ja ajoneuvoa koskevan korjauskustannuslaskelman sekä valokuvien perusteella, että asiakkaan auto on ollut liikennekelpoisessa kunnossa korjausaikaan saakka, vaikka ajoneuvon keulassa onkin ollut vaurioita. Konepelti on korjaamolta saadun tiedon perusteella ollut kiinni, eikä nestevuotoja ole ollut havaittavissa. Asiakkaan henkilöauton ollessa ajokelpoinen perusteita vuokra-autokustannuksien korvaamiselle jo 28.6.2017 lukien ei ole. Vakuutusyhtiö on määrittänyt korvauksen vahinkotarkastajan hyväksymiltä korjauspäiviltä (5 vuorokautta) ja vakuutusehtojen mukaiselta osien odotusajalta (7 vuorokautta).

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, miltä ajalta vuokra-autokustannukset kuuluvat vakuutusehtojen mukaan korvattaviksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Autovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2017 lukien) kohdan 10.1 (Vuokra-autovakuutus, Vakuutustapahtuma) mukaan vakuutuksen perusteella maksetaan [Vakuutusyhtiön] nimeämästä autovuokraamosta vuokratun auton vuokrauksesta aiheutuneita kuluja tai sovittu, vakuutuskirjassa mainittu päiväkorvaus ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos vakuutettua ajoneuvoa ei voida käyttää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen (ehtojen kohdat 4.1 – 4.9) perusteella korvattavien vakuutustapahtumien johdosta. Menetetty käyttöpäivä tarkoittaa, että ajoneuvoa ei kyseisenä päivänä voida käyttää vahingon vuoksi.

Vakuutusehtojen kohdan 10.2 (Korvauksen laajuus ja korvaussäännökset, Menetetyt käyttöpäivät) mukaan menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet vakuutustapahtuman sattumispäivästä tai liikennekelpoisen ajoneuvon korjauksen aloituspäivästä siihen asti, kun ajoneuvo on korjaamolla valmis luovutettavaksi tai anastettu ajoneuvo palautuu vakuutetulle. Myös korjauksen aloituspäivä sekä luovutus- ja palautuspäivä lasketaan menetetyiksi käyttöpäiviksi.
[…]

Korvausta ei makseta menetetyiltä käyttöpäiviltä, jotka aiheutuvat vakuutetun huolimattomuudesta tai muuten hänen omasta menettelystään tai valtakunnallisesta työtaistelusta tai korjaamon virheestä, viivästyksestä tai muusta huolimattomuudesta.

Sekä varaosien odotusajalta että korjauksen alkamisen odotusajalta menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan kummankin odotusajan osalta erikseen enintään seitsemän vuorokautta.

Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa asiakkaan auton etuosa on vaurioitunut peurakolarissa 14.6.2017. Asiakas on sopinut korjausajan heinäkuun puolelle, mikä oli selvitysten mukaan johtunut siitä, että auto oli sinänsä ajokuntoinen ja vahinkotarkastuksen yhteydessä tilatut varaosat saapuisivat korjaamolle vasta tuolloin. Korjauskustannuslaskelman ja korjausta koskevan laskun merkintöjen mukaan asiakkaan auto on ollut liikennekelpoinen. Valokuvien perusteella auton etupuskuri, konepelti ja konepellin alla olevia auton rakenteita on vaurioitunut.

Asiakas on vienyt autonsa korjaamolle 28.6.2017. Autovuokraamon laskun mukaan asiakkaalla on ollut vuokra-auto käytössään 28.6.2017 – 21.7.2017 (yhteensä 24 vuorokautta). Asiakkaan valituksen mukaan auton lasinpesuriin ei voinut lisätä nestettä, koska konepeltiä ei voinut sen vaurioitumisen takia avata. Koska asiakas oli lähdössä sukujuhliin Kuhmoon, vuokra-auto oli välttämätön.

Korjaamon korjausaikaa koskevan todistuksen mukaan työt oli aloitettu 30.6.2017, kun tilattu korjauksen aloitusaika oli ollut 10.7.2017. Todistuksen mukaan auton oli alun perin merkitty olevan liikennöitävässä kunnossa, koska asiakas halusi ajaa sillä mahdollisimman pitkään, toisin sanoen sovittuun korjausajankohtaan saakka. ”Keskiverto” käyttäjä ei korjaamon mukaan olisi autolla ajanut, mutta asiakas liikkui autolla pääasiassa lähiseudulla. Vaikka auto tuotiin korjaamolle etuajassa, jo ennakolta oli arvioitu, että vaurioituneiden osien purkamisen jälkeen joudutaan tilaamaan vielä lisää varaosia alun perin korjauksesta sopimisen yhteydessä tilattujen osien lisäksi. Auton purkamisen jälkeen tilatuista osista jokin etupään osa jäi pidempään toimitukseen, ja keulaa ei voitu koota sen takia. Todistuksen mukaan myös kesälomat vaikuttivat auton korjausaikaan. Korjaustyö valmistui 19.7.2017. Korjaamon vakuutusyhtiölle lähettämän viestin mukaan viimeiset varaosat olivat saapuneet korjaamolle 18.7.2017.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan arvion mukaan auton vaurioiden edellyttämä korjausaika (ilman varaosien odotusta) on ollut 5 vuorokautta. Koska asiassa ei ole näytetty, että varsinainen korjaustyö olisi kestänyt tätä kauemmin, Vakuutuslautakunnalla ei ole perusteita arvioida vaurioiden edellyttämää korjausaikaa sinänsä yhtiön myöntämää pidemmäksi. Korjaamon mainitseman kesäloma-ajan korjausaikaa pidentävän vaikutuksen osalta vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole vedonnut mihinkään vakuutusehtojensa mukaan vastuutaan rajoittaviin määräyksiin. Tältä osin Vakuutuslautakunta arvioi kohtuuden mukaan eri työvaiheiden välisen ajan pidentyneen kesälomien vuoksi 2 vuorokaudella. Vakuutusehtojen perusteella korvattavaksi kuuluva varsinaisen korjausajan osuus on tämän perusteella yhteensä 7 vuorokautta.

Vakuutusyhtiö on kiistänyt enemmän korvausvelvollisuutensa vedoten vahinkotarkastajan lausuntoon, jonka mukaan asiakkaan henkilöauto on ollut vaurioiden puolesta ajokuntoinen. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole kiistänyt asiakkaan kertomusta siitä, että auton konepeltiä ei voinut sen vaurioitumisen johdosta ennen korjaustyön aloittamista avata. Vakuutusyhtiön vastineen mukaan vahinkotarkastajalle on ilmoitettu korjaamolta, että konepeltiä ei ollut avattu, koska asiakas halusi pitää auton ajossa ainakin siihen asti, että maalattavat osat olisivat saapuneet.

Vakuutuslautakunta tulkitsee osapuolten auton vaurioita koskevia kannanottoja siten, että konepellin kiinnitysmekanismi on peurakolarissa tulleiden vaurioiden johdosta ollut siinä määrin rikkoutunut, että konepellin avaaminen ei ennen korjaustöiden aloittamista ole ollut mahdollista. Tämä on puolestaan estänyt konepellin avaamisen, minkä johdosta konepellin alla olevien täyttöaukkojen kautta tapahtuvan nesteiden, muun muassa lasinpesunesteen, lisääminen ei ole ollut ennen korjaustyön aloittamista mahdollista. Vaikka asiakkaan henkilöautolla onkin voitu sen vaurioiden puolesta ajaa, ei auto Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ole ollut objektiivisesti arvioituna liikennekelpoinen, koska liikenneturvallisuus edellyttää, että lasinpesunestettä voidaan myös kesäaikana lisätä autoon ajomatkan aikana. Vakuutusyhtiö ei ole vedonnut asiassa myöskään siihen, että auto olisi ennen varsinaisen korjaustyön aloittamista ollut väliaikaiskorjauksella saatettavissa liikennekelpoiseen kuntoon. 

Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaan auto ei tässä tapauksessa ole ollut liikennekelpoinen. Esitetyn selvityksen mukaan asiakas on kuitenkin tuonut autonsa korjaamolle 28.6.2016 autolla tähän saakka normaalisti ajettuaan, minkä johdosta vakuutusehtojen kohdan 10.1 mukaisesti menetettyjä käyttöpäiviä on tässä tapauksessa alkanut muodostua 28.6.2016 lukien. Lautakunta katsoo, että auton korjaamolle tuomisen ja korjauksen aloittamisen välisessä ajanjaksossa (korjaamon todistuksen mukaan 28.6. – 30.6.2017, yhteensä 3 vuorokautta) on kyse vakuutusehtojen kohdan 10.2 mukaisesta korvattavasta korjauksen alkamisen odotusajasta.

Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo vakuutusehtojen mukaan korvattavan korjauksen alkamisen odotusajan olevan tässä tapauksessa 3 vuorokautta, ja korvattavan korjausajan kesälomien vaikutus huomioon ottaen 7 vuorokautta. Muilta osin asiakkaan auton korjaamolla oloaika on esitetyn selvityksen perusteella muodostunut varaosien odotuksesta, jonka osalta korvausta maksetaan vakuutusehtojen kohdan 10.2 mukaisesti enintään 7 vuorokaudelta. Vuokra-autovakuutuksesta korvattava kokonaisaika on tämän perusteella ollut yhteensä 17 vuorokautta. Tämän vuoksi vuokra-autokustannukset tulisi korvata vielä 5 vuorokaudelta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa vuokra-autokustannuksista viiden (5) vuorokauden vuokrauskustannuksia vastaavan lisäkorvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin 
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia