Haku

FINE-009328

Tulosta

Asianumero: FINE-009328 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 29.03.2018

Lakipykälät: 69

Ilkivalta. Maalipinnan naarmut.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ajoneuvoon on murtauduttu Turkissa. Kuljettajan puoleisen oven lukko sekä oikea sivuikkuna on rikottu. Autosta ei ollut varastettu mitään. Kuljettajan puoleisessa kyljessä ja konepellissä oli naarmuja. Asiakas on hakenut korvauksia varkausvakuutuksesta ja ilkivaltavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan auton maalipinnan naarmujälkiä ei ole korvattu ilkivaltavakuutuksesta, koska naarmujen on katsottu syntyneen normaalin käytön seurauksena eikä niiden ole osoitettu syntyneen tahallisen ilkivallan seurauksena. Maalipinnan naarmut on korvattu vaunuvahinkovakuutuksesta. Oven lukkopesän ja sivuikkunan korjauskulut on korvattu ilkivaltavakuutuksesta.

Sisäisessä oikaisumenettelyssään vakuutusyhtiö katsoi, ettei asiassa ole osoitettu, että maalipintojen naarmut olisivat syntyneet tahallisen ilkivallan seurauksena. Yhtiö ei muuttanut päätöstään.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että maalipinnan vauriot korvataan ilkivaltavakuutuksesta eikä kahtena erillisenä tapahtumana. Asiakas oli ilkivallan sattuessa yhteydessä vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiön virkailijalta asiakas sai ohjeistuksen, että auton vauriot piti kuvata ja vakuutusyhtiöstä otetaan asiakkaaseen yhteyttä. Asiakas on oman käsityksensä mukaan toiminut vakuutusyhtiöstä saamiensa ohjeiden mukaisesti. Asiakas on itse ehdottanut, että auto tarkastettaisiin Turkissa, mutta vakuutusyhtiön virkailija ei katsonut sitä tarpeelliseksi. Asiakkaan mielestä korvauspäätös on ristiriitainen, koska korvauspäätöksen perusteluissa todetaan, että vahinkotarkastusta ei voida riittävällä tarkkuudella suorittaa pelkkien kuvien perusteella, mutta myöhemmin todetaan, että naarmut eivät ole selkeästi tahallisesta ilkivaltaa. Auto on ollut maalaamossa viime vuonna ja tarvittaessa sieltä saadaan erillinen lausunto. Asiakas pitää kummallisena, että ei itse auton käyttäjänä ole huomannut mitään naarmuja.

Vakuutusyhtiön mukaan vahingon korvaaminen Ilkivaltavakuutuksesta edellyttää, että vakuutuksen kohdetta on vaurioitettu tarkoituksellisesti. Näyttövelvollisuus korvattavasta vahinkotapahtumasta on vakuutuksenottajalla.

Pelkkä olettama ilkivallasta ei ole riittävä näyttö vahingoittamistarkoituksessa aiheutetusta vahingosta. Riittävä näyttö ilkivaltavahingosta on esimerkiksi silminnäkijähavainto, videotallenne, samalla alueella vahingoitettu myös muita ajoneuvoja tai vauriojäljet, jotka eivät voi syntyä ilman tahallista tekoa. Käytössään olevien valokuvien perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että maalipintojen naarmuista voi selvästi päätellä, että ne ovat syntyneet auton käytöstä ja että naarmujäljet eivät ole tyypillisiä ilkivallalla aiheutettuja. Varsinkin auton kyljessä olevat naarmut viittaavat siihen, että autolla on ajettu kiinni pensaaseen tms. Osa naarmuista eivät muotonsa perusteella ole tyypillisiä tahallaan ilkivallalla aiheutettuja.

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiassa ei ole osoitettu, että kyljessä ja konepellissä olevat maalipintojen naarmut olisivat syntyneet tahallisen ilkivallan seurauksena. Näin ollen kyseisiä vaurioita ei korvata Ilkivaltavakuutuksesta. Asiassa ei ole myöskään perusteita korvata kyseisiä vaurioita varkausvakuutuksesta. Sen sijaan kyljen ja konepellin naarmut on korvattu vaunuvahinkovakuutuksesta. Vaikka naarmuja on useita, ne on katsottu yhdeksi vahingoksi, joten vahingossa on vain yksi bonusmenetys. Lukkopesän ja sivuikkunan korvaaminen ilkivaltavakuutuksesta ei vaikuta bonukseen. Yhtiö pitää korvauspäätöstään vakuutusehtojen mukaisena.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Autovakuutuksen vakuutusehtoja (voimassa 1.1.2017 alkaen)

22.1 Vaunuvahinkovakuutus

22.1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle

  • tieltä suistumisesta tai kaatumisesta,
  • tien sortumisesta,
  • törmäyksestä tai
  • muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.


22.3 Ilkivaltavakuutus

22.3.1 Korvattavat vahingot

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja – paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen.

22.5 Varkausvakuutus

22.5.1 Korvattavat vahingot

Varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos

  • syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut varkaus, rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja
  • teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 22.5.1.1 mainitulla tavalla tai lukitussa säilytyssuojassa (ks. määritelmä kohta 20.7), ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa lukituksen suojaamana ja
  • vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta.


Vakuutussopimuslaki 69 §

Korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta ilkivaltavakuutuksesta asiakkaan tulisi voida osoittaa, että kyseessä on ilkivaltavakuutuksesta korvattavaksi tuleva vahinko. Tämä tarkoittaa käytännössä riittävän näytön esittämistä siitä, että joku on aiheuttanut auton maalipinnan vauriot tahallaan vahingoittamistarkoituksessa.

FINE toteaa tällaisissa vahingoissa olevan tavanomaista, että vahinkotarkastaja arvioi ajoneuvon vauriot nimenomaan valokuvien perusteella. Usein kolarikorjaamo ottaa valokuvat ja antaa vahingoista selvityksen vakuutusyhtiölle. Asiakkaan vahinkotapahtumaa on käsitelty vakuutusalalle tavanomaisena pidettävällä tavalla. FINE katsoo, että asiakkaan ottamista valokuvista voi hyvin todeta ajoneuvon maalipinnan vauriot. Vauriot eivät näytä tyypillisiltä ilkivaltavaurioilta, ja niiden syntytapa jää epäselväksi.

FINE katsoo, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että kukaan olisi tahallaan vahingoittanut asiakkaan ajoneuvon maalipintaa. Käytettävissään olevien selvitysten perusteella FINE katsoo jääneen näyttämättä, että kyseessä olisi ehtojen edellyttämä ilkivaltavahinko.

FINE toteaa vielä, että tämä arviointitapa vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheisesta ratkaisusuosituksesta VKL 497/15.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia