Haku

FINE-009307

Tulosta

Asianumero: FINE-009307 (2018)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 05.06.2018

Sijoitusneuvonta. Tiedonantovelvollisuus. Warrantti. Onko asiakkaalle suositeltu hänen sijoitusprofiiliinsa sopimatonta tuotetta? Onko asiakkaalle annettu riittävät tiedot tuotteesta?

Tapahtumatiedot

Asiakas on ollut palveluntarjoajan asiakkaana vuodesta 2007. Vuonna 2011 hän lunasti kehittyville markkinoille keskittyneestä varainhoitopalvelusta varat ja merkitsi niillä rahastoa sijoitusten kokonaisriskiä vähentääkseen. Vuonna 2012 asiakas merkitsi sertifikaattia 1.500 eurolla ja lunasti rahastosta 3.000 euroa. Vuonna 2014 asiakas lunasti rahastosta yhteensä 6.000 euroa.

26.2.2015 tapaamisella asiakas lunasti rahastosta 1.500 euroa ja merkitsi toista sertifikaattia 1.510 eurolla. 28.1.2016 tapaamisella lunastettiin loput rahaston varoista ja merkittiin toista rahastoa 1.000 eurolla sekä globaaleille markkinoille keskittynyttä warranttia. 10.5.2016 tapaamisella lunastettiin edellisellä tapaamisella merkityt rahasto-osuudet ja merkittiin aiemmin omistettua rahastoa 1.000 eurolla sekä kaksi kappaletta asiakkaan valituksen kohteena olevaa kehittyville markkinoille keskittynyttä warranttia, yhteensä 3.400 eurolla.

21.8.2017 tapaamisella lunastettiin rahasto-osuudet, joiden hankinnasta ei ole esitetty selvitystä. 12.1.2018 tapaamisella lunastettiin asiakkaan omistamat sertifikaatit ja warrantit. Asiakas sai 10.5.2016 merkitystä sertifikaatista 1.318 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että hän oli jo vuonna 2013 tehnyt selväksi palveluntarjoajalle haluavansa hiljalleen lunastaa kaikki varansa heiltä. Asiakkaalle tehtiin tarvekartoitus 5.7.2012, jolloin käytiin läpi asiakkaan varallisuus ja sijoittamisen tavoitteet. Asiakas halusi pientä voittoa pienellä riskillä. Asiakkaan riskinottokyky oli matala/keskitaso. Vuoden 2012 jälkeen ei ole tehty mitään kartoitusta.

Hänelle kuitenkin myytiin pääomasuojaamattomia strukturoituja tuotteita. Palvelutarjoajan sopimusten mukaan sijoittajaa ei suositella sijoittamaan yli 10 % sijoitusvarallisuudestaan sertifikaatteihin, mutta asiakkaalle he ehdottivat sijoittamaan 85 % asiakkaan heillä olevasta varallisuudesta sertifikaatteihin. Asiakkaalle tehtiin suuria kauppoja nopeaan tahtiin asiakkaalta perittävien kulujen vuoksi.

10.5.2016 sijoitusneuvoja kutsui asiakkaan tapaamiselle, jossa hän suositti kolme kuukautta aiemmin hankitun rahaston myyntiä ja varojen sijoittamista kehittyville markkinoille keskittyneeseen warranttiin. Vuoden 2012 jälkeen ei ollut tehty tarvekartoituksia, joten palveluntarjoajalla ei ollut tietoa asiakkaan varallisuudesta. Siitä huolimatta asiakkaalle suositeltiin sijoittamaan lähes kaikki palveluntarjoajalla olleet rahat erittäin korkeariskisiin warrantteihin.

Asiakkaalle on myyty hänen sijoitusprofiiliinsa sopimaton tuote. Keskusteluissa ei käyty läpi tuotteen ominaisuuksia, riskejä ja siihen liittyviä kuluja, vaan käytettiin harvinaisen paljon aikaa sijoitusneuvojan omiin henkilökohtaisiin asioihin ja hänen kollegansa ulkomaanmatkoihin. Asiakkaalle ei esitelty markkinointiesitettä milloinkaan. Asiakkaan kanssa ei käyty läpi warranttien verotusta eikä niihin liittyvää termistöä, kuten palveluntarjoajan toimittamassa materiaalissa edellytetään.

Palveluntarjoajan toimintaa kuvaa se, että tammikuussa 2018 asiakastapaamisen yhteydessä asiakas vastasi kaikkiin kysymyksiin ”nolla” tai ”ei kuulu teille” ja allekirjoitti paperit, jotta saisi vihdoin rahansa ulos. Siitä huolimatta kyseinen sijoitusneuvoja kirjasi tarvekartoitukseen ”voiton tavoittelu, turvataan oma elämä”. Palveluntarjoajan työntekijät kirjaavat samat kommentit jokaiselle asiakkaalle ja tekevät omat analyysinsä, jotka eivät perustu mihinkään.

Asiakas halusi myydä warrantit 14.10.2016 lähtien, mutta asiakkaan viesteihin jätettiin vastaamatta ja asiakkaan yhteyshenkilö oli vuoroviikoin lomalla ja sairaslomalla. Useat soitot asiakaspalveluun eivät johtaneet mihinkään. Yhteyshenkilö vastasi vain, että varoja ei kannata lunastaa ja katsotaan tilanne uudestaan keväällä. Warranttien myynti onnistui vasta helmikuussa 2018 FINEn avustuksella.

Asiakas vaatii palveluntarjoajaa korvaamaan hänelle warranttiin sijoittamansa summan 3.400 euroa ja siitä saamansa summan 1.318 euroa välisenä erotuksena 2.082 euroa.

Palveluntarjoajan vastine

Palveluntarjoaja on vastineessaan todennut, että asiakas on ollut aiemmin palveluntarjoajan asiakkaana vuodesta 2007 henkilökohtaisella varainhoitosopimuksella. 5.7.2012 tehdyn tarvekartoituksen perusteella asiakas on tavoitellut sijoitustoiminnalla tuottoa omaa elämää varten. Tuottotavoite on ollut vähintään 5 %, riskiprofiili matala/keskiriski ja suunniteltu sijoitusaika yli 5 vuotta.

Sijoittamiseen liittyy aina riski pääoman arvon alenemisesta tai joissain tapauksissa sen menettämisestä. Kuten asiakirjoista käy ilmi, asiakas on tavoitellut tuottoa aluksi matala/keskiriskillä. Asiakas on muuttanut sijoitustavoitteitaan asiakastietojen päivityslomakkeissa ilmaistulla tavalla: 26.2.2015 asiakas on hakenut tuottoa USA:n markkinoilta, 28.1.2016 asiakas on ottanut riskiä osakewarrantilla ja 10.5.2016 lomakkeeseen on kirjattu ”tuottoa, korkeariskisempään suuntaan, warranteissa riskiosuus”.

On tavallista, että asiakas tekee allokaatiomuutoksia vakuutuksen sisällä. Syinä ovat muun ohella voitollisen arvopaperin myynti tai stop-loss-myynti ja tarvittavat muutokset asiakkaan riskitason muuttuessa.

Kaikki muutokset asiakkaan sijoituksissa on tehty hänen halustaan ja suostumuksellaan. Asiakas on allekirjoittanut kaikki tarvittavat merkintälomakkeet ja antanut vakuutuksen siitä, että hän on vastaanottanut kaikki asiakirjat ja esitteen, tuotteen riskit oli kerrottu ja asiakas oli ymmärtänyt ne.

15.11.2016, jolloin sähköpostin mukaan asiakas kysyi lunastusta, warrantin arvo oli 6,65 %. Tuote lunastettiin hinnalla 6,69 %. Sijoituksen tappiota ei ole syntynyt loka/marraskuun 2016 ja lunastusajankohdan välillä. Sijoitus lunastettiin ilman ennenaikaisen lunastuksen lunastuspalkkiota.

Palveluntarjoaja kiistää korvausvaatimuksen perusteiltaan ja määrältään.

Selvitykset

Lautakunnalle on toimitettu asiakkaan allekirjoittamat tarvekartoitukset 23.8.2011 ja 5.7.2012. Aiempaan kartoitukseen on kirjattu yhteystietojen lisäksi vain suositus ja sen perustelut. Asiakasta on suositettu vaihtamaan rahastosta toiseen sijoitusten kokonaisriskitason vähentämisen vuoksi.

5.7.2012 tarvekartoituksen mukaan asiakkaan säännölliset tulot olivat 2.500 e/kk ja menot yli 300 e/kk. Asiakas asui äitinsä omistamassa asunnossa. Sijoitusvarallisuutena oli talletuksina 5.000 euroa, indeksirahastossa 50.600 euroa, eläkevakuutuksessa 2.000 euroa, varainhoidossa 16.800 euroa ja kaksi sijoitusasuntoa, arvoltaan yhteensä n. 200.000 euroa. Asiakkaan varallisuuden lähde oli palkkatuloista ja sijoituksista ja hänellä oli aikaisempaa sijoituskokemusta osakkeista, rahastoista ja vakuutuksista. Asiakas tavoitteli sijoitustoiminnallaan tuottoa ja varojen käyttötarkoitus oli omaa elämää varten. Asiakkaan tuottotavoite oli vähintään 5 % ja riskiprofiili oli matala/keski. Suunniteltu sijoitusaika oli yli 5 vuotta ja tarpeena oli mahdollisuus muuttaa 50 % varoista rahaksi yhdessä kuukaudessa. Asiakasta suositeltiin sertifikaattiin sijoittamista ja perusteluna oli, että haetaan vähän enemmän tuottoa korkealla riskillä.

Asiakas on allekirjoittanut 5.7.2012 lomakkeen, jolla hän vakuuttaa vastaanottaneensa tietoa vipusertifikaatista tai muusta sijoitusmahdollisuudesta ilman pääomaturvaa ja olevansa tietoinen siitä, että sijoittaja voi menettää koko tuotteeseen sijoittamansa pääoman. Lomakkeen mukaan sijoittajan ei tulisi sijoittaa vipusertifikaatteihin enempää kuin 15 % sijoitusvarallisuudestaan. Asiakas on allekirjoittanut vastaavia lomakkeita muiden strukturoitujen sijoitusten yhteydessä. Valituksen kohteena olevan warrantin kohdalla on lomakkeessa todettu, että palveluntarjoaja suosittelee, että asiakas ei sijoita yli 10 prosenttia sijoitusvarallisuudestaan sertifikaatteihin ja asiakas vakuuttaa, että tehtyjen sertifikaattisijoitusten arvo yhteensä ei ylitä 10 prosenttia hänen sijoitusvarallisuudestaan.

Asiakas on allekirjoittanut 10.5.2016 valituksen kohteena olevien warranttien merkintälomakkeen, jossa hän vakuuttaa perehtyneensä tuotteeseen ja olevansa tietoinen pääoman menettämisen riskistä. Myös muista strukturoiduista sijoituksista on vastaavat lomakkeet. Lisäksi lautakunnalle on toimitettu rahastojen merkinnästä ja lunastuksesta toimeksiantolomakkeita.

Asiakas on allekirjoittanut asiakastietojen päivityslomakkeita. 5.7.2012 lomakkeessa on kirjattu muutoksena asiakkaalle tarjottavissa palveluissa haettavan tuottoa USA:n markkinoilta. 28.1.2016 lomakkeessa on kirjattu muutoksena sijoitustavoitteessa riskin ottaminen osakewarrantilla. 10.5.2016 lomakkeessa sijoitustavoitteiden muutokseksi on kirjattu ”tuotto, korkeariskisempään suuntaan, warranteissa riskiosuus” ja varallisuusaseman muutoksena sijoitusasuntoja, rahastoja 20.000 euroa, osakkeet ja tilit 1.000 euroa.

Valituksen kohteensa olevan warrantin markkinointiesitteessä on todettu viimeisen merkintäpäivän olevan 15.6.2016, sijoituksen vähimmäismäärän 1.700 euroa sisältäen merkintäpalkkion, juoksuajan 2,5 vuotta ja tuotteen olevan pääomasuojaamaton. Kyseessä on ollut sijoitus globaaleihin osakkeisiin, missä on ollut korkea tuottopotentiaali ja korkea riski. Warrantti seuraa viidestä suuresta globaalista yrityksestä muodostettua osakekoria, jossa jokaisen yhtiön paino on sama. Sijoittamalla 1.500 euroa, jonka lisäksi peritään 200 euron merkintäpalkkio, sijoittaja saa 10.000 euron sijoitusta vastaavan tuottopotentiaalin. Sijoitukseen on liittynyt kaksi pääasiallista riskiä, liikkeeseenlaskijariski ja markkinariski. Markkinariski liittyy markkinoiden kehitykseen. Mikäli kohde-etuutena olevassa osakekorissa yhdenkin osakkeen kehitys juoksuajan lopussa on riskitasolla (90 %) tai alle, warrantti erääntyy arvottomana ja sijoittaja menettää koko sijoittamansa summan. Lisäksi tuotteeseen on sisältynyt bonus, jonka mukaan sijoittaja saa takaisin koko sijoitetun pääomansa (ilman merkintäpalkkiota), jos yksikään osake ei ole laskenut riskitasolle tai sen alle. Takaisinmaksuesimerkissä on esitelty takaisinmaksun suuruutta erilaisilla korin kehityksillä: 50 %:n kehityksellä saa takaisin 5.000 euroa, -1 %:n, 0 %:n ja 15 %:n kehityksellä saa 1.500 euroa ja -10 %:n kehityksellä menettää koko pääoman.

Lisäksi lautakunnalle on toimitettu warrantin arvonkehitys.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Lautakunnan arvioitavana on se, oliko asiakkaalle suositeltu warrantti asiakkaan sijoitustavoitteita vastaava ja muuten hänelle soveltuva sijoitusvaihtoehto. Arvioitavaksi tulee myös se, oliko sijoituksesta annettu asiakkaalle asianmukaiset tiedot. Lisäksi on arvioitava, onko palveluntarjoaja viivytellyt warranttien myymisessä.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Valituksen kohteena olevan sijoituksen tekemishetkellä 10.5.2016 voimassa olleen sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:n mukaan sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. […] Sijoituspalvelua ja oheispalvelua ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Tieto, jonka harhaanjohtavuus tai totuudenvastaisuus käy ilmi tiedon esittämisen jälkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä oikaistava tai täydennettävä riittävällä tavalla. Markkinoinnista on käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus.

Saman luvun 4 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalveluyrityksen, joka tarjoaa sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä ja palvelua.

Saman luvun 5 §:n mukaan sijoituspalveluyrityksen on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot sijoituspalveluyrityksestä ja tarjottavasta palvelusta. Ehdot ja tiedot on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle, jos se on varhaisempi ajankohta. Pykälän 2 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on myös annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot muun muassa sijoituspalvelun tarjoajasta ja sen tarjoamasta palvelusta, palvelun kohteena olevien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä, asiakasvarojen säilyttämisestä ja siihen liittyvistä riskeistä sekä palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista.

Saman lain 16 luvun 1 §:n mukaan sijoituspalveluyritys ja korvausrahasto ovat velvolliset korvaamaan vahingon, jonka ne ovat tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet sijoituspalveluyrityksen asiakkaalle tai muulle henkilölle tämän lain […] vastaisella menettelyllä.

Asian arviointi

Selonottovelvollisuus

Säännösten mukaan ennen sijoitusneuvon antamista palveluntarjoajalla on oltava riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä.

Asiakkaan näkemyksen mukaan palveluntarjoaja on laiminlyönyt tapauksessa ottaa selvää hänen taloudellisesta tilanteestaan ja tavoitteistaan ennen 10.5.2016 annettua suositusta merkitä warranttia. Asiakkaan mukaan hänestä ei ole tehty tarvekartoitusta vuoden 2012 jälkeen. Palveluntarjoajan mukaan se on tehnyt asiakkaalle tarvekartoituksen 5.7.2012, josta on käynyt ilmi asiakkaan sijoitusvarallisuus, -kokemus ja -tavoitteet. Lisäksi asiakastietoja on päivitetty useaan otteeseen.

10.5.2016 allekirjoitetussa asiakastietojen päivityslomakkeessa on ilmoitettu muutokset asiakkaan sijoitusomaisuudessa. Lomakkeen mukaan asiakkaan sijoitusomaisuutena oli sijoitusasuntoja, rahastoja 20.000 euroa, osakkeet ja tilit 1.000 euroa. Tiedot ovat muuttuneet vuoden 2012 tilanteesta eikä asiakas ole esittänyt 10.5.2016 lomakkeen asiakkaan sijoitusvarallisuutta koskevien tietojen olevan virheellisiä. Lautakunta katsoo palveluntarjoajan täyttäneen selonottovelvollisuuden asiakkaan taloudellisen tilanteen, sijoitusvarallisuuden ja -kokemuksen osalta.

Asiakkaan mukaan hän on ollut koko asiakkuuden ajan riskiprofiililtaan matala-/keskiriskin sijoittaja. Palveluntarjoajan mukaan asiakkaan riskiprofiilia on muokattu ajan kuluessa, mikä käy ilmi asiakkaan allekirjoittamista asiakastietojen päivityslomakkeista. Asiakkaan mukaan palveluntarjoajan edustajat ovat itse lisänneet muutokset eivätkä ne vastaa asiakkaan todellista sijoitusprofiilia.

Asiakkaan kertomusta arvioidessaan lautakunta ottaa huomioon tapauksessa toimitetun aineiston lisäksi sen, että FINEn neuvontaan ja lautakunnalle on keväästä 2017 alkaen saapunut lukuisia yhteydenottoja, joissa nimeltä mainiten kuvataan palveluntarjoajan edustajien toimintaa asiakkaan kertomusta vastaavalla tavalla. Näiden syiden vuoksi lautakunta pitää asiakkaan kuvausta tapahtumien kulusta uskottavana.

Lautakunta katsoo, että asiakastietojen päivityslomakkeissa ilmoitetut muutokset asiakkaan sijoitustavoitteissa eivät ole vastanneet asiakkaan riskiprofiilia ja asiakasta on pidettävä sijoitussuosituksen soveltuvuutta arvioitaessa riskiprofiililtaan matala/keskiriskin sijoittajana, jonka tuottotavoite on ollut yli 5 %.

Sijoitusneuvonta

Asiakkaan mukaan hänelle on suositeltu hänelle sopimattoman tuotteen merkintää. Palveluntarjoaja on 10.5.2016 suosittanut asiakasta lunastamaan noin kolme kuukautta aiemmin palveluntarjoajan suosituksesta hankitut rahasto-osuudet ja merkitsemään warranttia. Asiakkaalle merkittiin kaksi kappaletta kyseistä warranttia. Kyseessä on ollut korkean riskin strukturoitu sijoitus, jossa ei ole ollut pääomaturvaa. Warrantin ehtojen mukaan koko warrantin pääoman menettää, jos yksikin viidestä kohde-etuutena olevasta osakkeesta on eräpäivänä 90 %:n tasolla aloituspäivään verrattuna tai sen alapuolella.

Sijoituslautakunta katsoo, että matala/keskiriskiselle sijoittajalle voi olla asianmukaista suositella korkeariskistä tuotetta, jos esimerkiksi sen arvo on sijoittajan koko sijoitusvarallisuuteen nähden pieni tai sijoituksella suojataan sijoittajan muuta sijoitusvarallisuutta. Ottaen kuitenkin huomioon selvityksen asiakkaan sijoitusomaisuudesta ja sen, että asiakkaalle on vuodesta 2012 lähtien suositeltu lähinnä korkeariskisten sertifikaattien ja warranttien merkintää eikä palveluntarjoaja ole esittänyt suositukselle muuta perustetta kuin tuoton hakemisen, lautakunta katsoo, että asiakkaalle 10.5.2016 suositeltu warrantti ei ollut asiakkaalle soveltuva.

Tiedonantovelvollisuus

Sijoituspalvelun tarjoajan on annettava asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun antamista riittävät tiedot muun muassa palvelun kohteena olevien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä sekä palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista.

Asiakkaan mukaan hänen kanssaan ei käyty läpi warrantin ominaisuuksia, riskejä ja siihen liittyviä kuluja, vaan käytettiin harvinaisen paljon aikaa sijoitusneuvojan omiin henkilökohtaisiin asioihin ja hänen kollegansa ulkomaanmatkoihin. Asiakkaan mukaan hänelle ei esitelty markkinointiesitettä milloinkaan. Palveluntarjoajan mukaan asiakas on allekirjoittanut kaikki tarvittavat merkintälomakkeet ja antanut vakuutuksen siitä, että hän on vastaanottanut kaikki asiakirjat ja esitteen, tuotteen riskit oli kerrottu ja asiakas oli ymmärtänyt ne.

Edellä mainitun mukaisesti lautakunta pitää asiakkaan kuvausta tapahtumien kulusta luotettavana. Lautakunta katsoo palveluntarjoajan laiminlyöneen velvollisuutensa antaa riittävät tiedot warrantista.

Yhteenveto

Sijoituslautakunta katsoo, että palveluntarjoaja on 10.5.2016 suositellut asiakkaalle sopimatonta warranttia ja laiminlyönyt sitä koskevan tiedonantovelvollisuutensa. Lautakunta katsoo, että palveluntarjoaja on vastuussa asiakkaalle tästä aiheutuneesta sijoitustappiosta. Lautakunta jättää siten lausumatta siltä osin, kun asiakkaan mukaan hän ei ole voinut myydä warrantteja pyynnöstään huolimatta aiemmin.

Lopputulos

Sijoituslautakunta suosittaa palveluntarjoajaa korvaamaan asiakkaalle 2.082 euroa.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Kajala
Pönkä
Sario

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia