Haku

FINE-009199

Tulosta

Asianumero: FINE-009199 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2018

Matkan keskeytymisen pakottavuuden arviointi. Matkustajavakuutus. Ehtojen tulkinta. Lääketieteellinen arvio.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan M.S. (s. 1946) ja hänen miehensä P.S. olivat menossa Espanjaan ajalle 12.9.2017 — 27.9.2017. Lennolla Helsinkiin 12.9.2017 M.S. sai sairauskohtauksen ja hänet vietiin ambulanssilla Helsingin lentokentältä sairaalaan.

M.S. pääsi sairaalasta 12.9.2017, mutta hän ja hänen miehensä eivät ehtineet jatkolennolle Espanjaan. Sairauskertomuksen mukaan M.S:lle tuli lentokoneessa huono olo ja heikotus, eikä hän ollut enää lentokuntoinen. Sairaalassa ei todettu mitään vakavampaa sairautta. M.S. oli sairaalassa noin kaksi tuntia.

Korvauksia matkan keskeytymisestä haettiin asiakkaiden luottokorttiin liittyvästä matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan M.S:llä todetut oireet tai sairaudet eivät ole olleet sellaisia, jotka olisivat pakottavasti edellyttäneet ennenaikaista kotiinpaluuta matkalta.

Asiakkaan valitus

M.S. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan ja lisäkirjelmässään M.S. toistaa vaatimuksensa matkan keskeytymisen korvaamisesta ja viittaa vakuutusyhtiölle jo toimittamaansa selvitykseen. Aiemmassa selvityksessään M.S. on kertonut, että hänen kokemansa olotilat lennolla olivat vastaavat kuin aiemmin hänen saadessaan infarktin muutama vuosi sitten. M.S. menetti myös tajuntansa kohtauksen yhteydessä. Näin ollen kysymys on ollut äkillisestä sairauskohtauksesta, joka on keskeyttänyt M.S:n ja siten myös hänen miehensä P.S:n lomamatkan pakottavasti vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. M.S. viittaa myös lääkärinlausuntoon, jonka mukaan hän ei olisi ollut lentokykyinen jatkamaan matkaa Espanjaan.

M.S. toteaa myös että vakuutusyhtiön käsitys hänen "huonosta olosta ja heikotuksesta" on vähättelevä. M.S. kertoo menettäneensä koneen laskeutuessa tajuntansa. Koneen henkilökunta hälytti kentän ensihoitajat paikalle. He mittasivat verenpaineen ja happisaturaation, jotka olivat normaalista poikkeavat, jolloin M.S:lle annettiin lisähappea. Olo ei kuitenkaan parantunut, ambulanssi kutsuttiin paikalle.

M.S. tarkentaa vielä koneen laskeutuneen noin klo 9.30 ja sairaalasta M.S. pääsi poistumaan noin klo 13.30.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja asiassa antamiinsa korvauspäätöksiin toistaen niissä lausutun kantansa.

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei M.S:n matka ole keskeytynyt vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla lääketieteellisesti pakottavasta syystä. Yhtiön mukaan M.S. ja P.S. eivät myöskään ole menettäneet matkapäiviä sairaalahoidon vuoksi. Näin ollen yhtiö katsoo, ettei 26.10.2017 ja 20.10.2017 annettuja korvauspäätöksiä ole aihetta muuttaa ja niitä on siten pidettävä vakuutusehtojen mukaisina.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko matkan keskeytyminen johtunut vakuutusehtojen tarkoittamasta lääketieteellisesti pakottavasta syystä.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 12 mukaan vakuutetun matka katsotaan keskeytyneeksi, jos

· Vakuutettu joutuu pakottavasti palaamaan jo alkaneelta matkalta ennenaikaisesti kotimaahansa vakuutetulle itselleen tai kotimaassa olevalle lähiomaiselle aiheutuneen vakavan äkillisen tapaturman, sairauden tai kuoleman vuoksi.

· Vakuutettu joutuu pakottavasti matkan aikana sairaalahoitoon äkillisen vakavan tapaturman tai sairauden vuoksi.

Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Matkan keskeytyminen vuoksi maksetaan:

· vakuutetun paluusta kotipaikkakunnalle aiheutuvat välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset, ei kuitenkaan ravinto- tai ruokailukuluja,

· valtuutetun etukäteen erikseen maksamat matkan aikana käyttämättä jääneet palvelut, retket ja matkat kohteessa,

· korvaus ennenaikaisen matkaltapaluun tai sairaalahoidon vuoksi menetetyistä matkapäivistä.

Samalta ajalta korvausta maksetaan ainoastaan joko sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkaltapaluun vuoksi.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että alkanut matka muuttuu pakottavasti vakavan matkasairauden vuoksi. Pakottavuutta arvioidaan matkasairauden osalta lääketieteellisin perustein. Lautakunta katsoo, että vakavaa matkasairautta koskevaa vakuutusehtoa tulkittaessa sairauden vakavuusastetta on arvioitava ensisijaisesti lääketieteellisin kriteerein, mutta ottaen huomioon myös vakuutuksen tarkoitus.

Vakuutuslautakunnalla käytössä olevan selvityksen mukaan M.S. on saanut 12.9.2017 ensimmäisellä lennolla huimauskohtauksen, jonka yhteydessä hän on menettänyt tajuntansa ja kun laskeutumisen jälkeen M.S:lle annettu lisähappi ei parantanut hänen vointiaan, päätettiin hänelle soittaa ambulanssi. Päivystyksen selvityksen mukaan M.S. ei ole ollut lentokuntoinen. Diagnoosiksi on M.S:lle merkitty huonovointisuus ja väsymys. M.S. pääsi saman päivän aikana päivystyksestä pois, muttei kerennyt enää jatkolennolleen Espanjaan.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on sinänsä ilmeistä, ettei M.S:n sairastumisessa ole jälkikäteen arvioiden ollut kysymys sellaisesta sairaudesta, joka olisi lääketieteellisesti arvioiden pakottavasti aiheuttanut M.S:n ja hänen puolisonsa matkan keskeytymisen. M.S. on itse katsonut kuitenkin, että ottaen huomioon hänelle kolme vuotta sitten tehty pallolaajennus ja hänen muut perussairautensa, oli hänellä sairastumisen hetkellä perusteltu syy olettaa, että käsillä oli lääketieteellisesti arvioiden pakottava tila.

Lautakunta toteaa, että sairauden pakottavuutta on arvioitava matkan keskeytymisen hetkellä. Sillä seikalla, että sairaus on myöhemmin osoittautunut vähemmän vakavaksi kuin mitä sairauden ilmetessä on ollut syytä uskoa, ei ole merkitystä arvioitaessa, onko vakuutetun matka keskeytynyt pakottavan sairauden vuoksi.

Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt käsillä olevassa tapauksessa M.S:n ja hänen puolisonsa matkan on katsottava keskeytyneen viimeistään silloin, kun M.S. on viety ambulanssilla sairaalaan. Ottaen huomioon M.S:n iän ja sairaushistorian sekä hänellä lennon aikana ja sen jälkeen esiintyneen oirekuvan, pitää lautakunta sillä hetkellä tarkastellen M.S:n tilan olleen sellainen, että matkan keskeytymistä on pidettävä ehtojen tarkoittamalla tavalla lääketieteellisesti arvioiden pakottavana.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan M.S:lle korvauksen matkan keskeytymisestä vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

Jäsenet:

Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia