Haku

FINE-009134

Tulosta

Asianumero: FINE-009134 (2018)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.10.2018

Todennäköinen syy-yhteys Nitrofur-C-lääkkeen käytön ja käytön aikana ja jälkeen ilmenneiden moninaisten oireiden välillä. Tuliko oireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 29.5.2013 mukaan A (s. 1950) oli 13.12.2003 alkaen kärsinyt virtsatietulehduksista. Tulehdusten hoitoon ja estolääkitykseksi oli määrätty mm. Nitrofur-C-lääkettä. Selvät virtsatietulehduksen oireet ilmestyivät taas 12.5.2004. Työterveyshuollossa määrättiin lääkitykseksi Trimopan, joka ei kuitenkaan tehonnut, vaan tilanne eteni munuaisaltaan tulehdukseksi. A oli sairaalahoidossa 19. ̶ 22.5.2004, minä aikana lääkityksenä oli Zinacef. 22. ̶ 24.5.2004 A oli kotisairaalassa, jolloin sairaanhoitaja kävi antamassa lääkkeet. Nitrofur-C-lääkitys aloitettiin uudelleen 30.5.2004. A:lle nousi 16.6.2004 korkea kuume, joka jatkui aina 21.6.2004 saakka. Keskussairaalassa määrättiin samana päivänä Ciproxin-kuuri, joka loppui 1.7.2004. A otti aamulla 2.7.2004 taas Nitrofur-C-lääkettä. Kello 13 A hakeutui sairaalaan, kun kuumetta oli 38,8 astetta. Tämä oli viimeinen kerta, kun A otti Nitrofur-C:tä. A oli allergisoitunut nitrofurantoniinille ja tästä oli aiheutunut neuropatia. Lisäksi ilmeni muita haittavaikutuksia, kuten esimerkiksi vaikea särky koko pään ja kasvojen alueella, verisolumuutokset, korvasylkirauhasen tulehduksia, keuhko-oireita, yliherkkyysreaktioita, pahoinvointia ja oksentelua, näön heikkenemistä, ääreishermostotauti ja selittämättömiä hermovammoja. A joutui käyttämään suuria määriä erilaisia kipulääkkeitä sekä antibiootteja. Lopulta A joutui kovien neuropaattisten kipujen vuoksi jäämään eläkkeelle yliopisto-opettajan työstään ja jättämään väitöskirjatyönsä kesken. A haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 30.8.2013. Yhtiö viittasi vakuutusehtoihin, joiden mukaan korvausvaatimus lääkevahingosta oli esitettävä vakuutusyhtiölle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tietää kyseessä olevan lääkkeen aiheuttamasta vahingosta. Yhtiö viittasi A:ta koskeviin lääketieteellisiin selvityksiin, joiden mukaan A:lla oli 3.7.2004 todettu neuropatia, jonka epäiltiin olevan seurausta Nitrofur-C-lääkkeestä. Korvausvaatimus oli saapunut vakuutusyhtiöön 7.6.2013. Tällä perusteella vakuutusyhtiö katsoi, että määräaika korvauksen hakemiselle oli kulunut umpeen eikä vahinkoasiaa siten voitu käsitellä.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A vaatii, että hänen oireensa hyväksytään lääkevahingoksi ja korvausta suoritetaan. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lisäksi A esittää valituksessaan kritiikkiä häntä tutkineita ja hoitaneita tahoja kohtaan.

Valituksen mukaan Nitrofur-C on A:lle sopimaton lääke ja se on aiheuttanut reaktivaatiota A:n keskussairaalasta saamiin herpeksiin, jotka on pimitetty ja jätetty hoitamatta. Tästä on seurannut vakavia ja pysyviä vaurioita. A:n koko terveys on tuhoutunut asteittain. A:n elimistö reagoi poikkeuksellisesti lääkkeisiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan, etteivät A:n oireet ja sairaudet ole syy-yhteydessä Nitrofur-C-lääkityksen käyttöön. A:n Vakuutuslautakunnalle osoittamassa valituksessa ei ole esitetty sellaista, jonka perusteella korvausratkaisua voitaisiin muuttaa. Korvauspäätöksestään poiketen yhtiö on ilmoittanut lautakunnalle, ettei se vetoa asiassa vanhentumiseen.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 14.5.2004 ̶ 13.12.2013.

Työterveyshuollon tekstin 14.5.2004 mukaan A:lle on määrätty Trimopan-kuuri virtsatietulehduksen hoitoon. Aiemmin A on sairastanut virtsatietulehduksen kahdesti, lapsena ja joulukuussa 2003. Gynekologin tekstin 18.5.2004 mukaan A:lla on diagnosoitu munuaisaltaan ja munuaisen tulehdus (pyelonefriitti). Antibiootiksi on vaihdettu Ciproxin ja pahoinvointiin määrätty Somac-lääkitys. A:ta on ohjeistettu hakeutumaan keskussairaalaan jatkohoitoon, mikäli hänen tilansa pahenee. Epikriisin 22.5.2004 mukaan A on ollut keskussairaalassa osastohoidossa 19. ̶ 22.5.2004 virtsatietulehduksesta kehittyneen yleisinfektion takia. Hoitojakson aikana A on saanut suonensisäistä antibioottihoitoa (Zinacef). Kotiutettaessa on määrätty 7 vuorokauden ajan suonensisäistä antibioottihoitoa kotisairaalan toteuttamana ja jatkoon Ciproxin toisen viikon ajaksi. Gynekologin sairauskertomustekstin 2.6.2004 mukaan A:n hoitoa on jatkettu Nitrofur-C-lääkityksellä.

Keskussairaalan sisätautipäivystyksen tekstin 21.6.2004 mukaan A on tullut päivystykseen kuumeen ja pahoinvoinnin takia. Hänellä on 17.6.2004 alkaen ollut iltaisin kuumepiikkejä ja lisäksi pahoinvointia. A:lla on diagnosoitu virtsatietulehdus, johon on aloitettu Ciproxin-kuuri. Merkinnän 21.6.2004 mukaan A:n vointi on lääkityksen aloittamisen jälkeen selvästi parantunut ja munuaisseudun arkuus vähentynyt. A on kertonut, että hänellä on ollut enemmän tai vähemmän jatkuvasti pahoinvointia niin kauan, kuin hänellä on ollut Nitrofur-C-estolääkitys käytössä. Ciproxin-kuurin ajaksi estolääkitys on tauotettu ja A:ta on ohjeistettu seuraamaan, alkaako pahoinvointi jälleen, kun estolääkitys jatkuu. Päivystyksen tekstin 3.7.2004 mukaan A on tullut päivystykseen gynekologin lähetteellä huonon olon, kuumeen, raskaan hengityksen ja kovan kylkikivun takia. Oireilu on alkanut, kun Ciproxin-kuuri on ollut lopussa ja Nitrofur-C-estolääkitys on jälleen aloitettu. Virtsanäytteessä ei ole todettu tulehdukseen viittaavaa. Uutta antibioottia ei ole aloitettu, koska A:lla ei ole ollut virtsatietulehdusta; mahdollinen uusi estolääkitys on jäänyt hoitavan gynekologin harkintaan. A:lle on kirjoitettu kolmen päivän sairausloma ja särkyyn ja kuumeeseen tarvittaessa Panadol.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan lääketieteellisen selvityksen mukaan A:ta on vuosina 2004 ̶ 2013 tutkittu ja hoidettu virtsatietulehduksen lisäksi mm. homeoireiden, allergioiden, ylävatsaongelmien, oikean ranteen murtuman ja kolmioruston vaurion, oikean polven ulomman nivelkierukan repeämän ja nivelrikon, nivelpsoriaasin, sekundaarisen Sjögrenin syndrooman ja epäillyn SLE:n, hammaskivun ja epätyypillisen kasvokivun sekä selän rappeumamuutosten (selkäydinkanavan ahtauma ym., tehty selkäydinkanavan vapautus vuonna 2012 ja luudutus IV ja V lannenikamien tasolle vuonna 2013) vuoksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n lääkevahinkoilmoituksessa 29.5.2013 kuvatut oireet korvata Nitrofur-C-lääkkeen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2013 alkaen) kohdan 4 mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitettujen lääketieteellisten selvitysten mukaan A:lle on vuonna 2004 määrätty virtsatietulehdusten estoon Nitrofur-C-lääkitys. Lääkitys on lopetettu A:lle sopimattomana heinäkuussa 2004. A on vaatinut lääkevahinkovakuutuksesta korvausta Nitrofur-C:n aiheuttamasta neuropatiasta sekä muista haittavaikutuksista, joita ovat esimerkiksi särky koko pään ja kasvojen alueella, verisolumuutokset, korvasylkirauhasen tulehdukset, keuhko-oireet, yliherkkyysreaktiot, pahoinvointi ja oksentelu, näön heikkeneminen, ääreishermostotauti ja selittämättömät hermovammat.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lla ei vuonna 2004 ole sairauskertomustekstien perusteella todettu neuropatiaa eli hermovauriota. A:lla on vuonna 2004 todettu tilapäinen munuaistoimintaa kuvaavan arvon kohoaminen virtsatieinfektion yhteydessä. A:n vahinkoilmoituksessaan ja valituksessaan kuvaamilla oireilla ja sairauksilla ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole yhteyttä vuonna 2004 määrättyyn Nitrofur-C-lääkitykseen. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä kantaa vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio-Timonen
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Paakkari

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia