Haku

FINE-009088

Tulosta

Asianumero: FINE-009088 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.05.2018

Rodeohärkälaitteen selästä pudotessa aiheutunut henkilövahinko. Härän pysäyttäminen putoamisen jälkeen. Palveluntarjoajan vastuu. Tuottamus. Tuliko henkilövahinko korvata palveluntarjoajan vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1994) osallistui 6.9.2016 oppilaitoksensa virkistyspäivään. Osana virkistyspäivän ohjelmaa oli mahdollisuus kokeilla ns. rodeohärkää. Rodeohärän oli toimittanut yritys B, jonka työntekijä vastasi härän käyttämisestä. A oli jonkin aikaa rodeohärän selässä ja putosi. Putoamisen jälkeen härkä osui A:n etuhampaisiin ja A:lle aiheutui hammasvaurio. A esitti B:lle henkilövahingosta korvausvaatimuksen katsoen, että B:n työntekijä oli aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan, koska ei ollut onnistunut pysäyttämään härkää ajoissa. B Oy teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että vähäinen vahingonvaara liittyy kaikkeen ihmisen toimintaan. Arkielämän vahingot luetaan toisinaan sellaisiksi valitettaviksi tapahtumiksi, joista korvausvastuuta ei synny kenellekään, koska kenessäkään ei voida todeta vahingonkorvausvastuun syntymiseksi edellytettävää tuottamusta, eli moitittavaa menettelyä. Näin ollen pelkästään se, että A:lle oli aiheutunut henkilövahinko rodeohärän selästä putoamisen jälkeen, ei yksinomaan saattanut B:tä korvausvastuuseen. B:n antaman selvityksen mukaan rodeohärkä oli toiminut moitteettomasti, eikä sen pysäyttämisessä toimittu huolimattomasti, vaan pysähtyminen onnistui tavanomaisesti. On yleisesti tiedossa, että rodeohärän selästä kuuluu tippua ja yleisen elämänkokemuksen perusteella on selvää, että silloin saattaa aiheutua myös vahinkoa. Jokainen rodeohärkää käyttävä ottaa itse tietoisen riskin siitä, että härän selästä pudotessa voi loukata itseään. Toiminnan järjestäjä voi joutua korvausvastuuseen ainoastaan, jos härkä on toiminut virheellisesti tai vaarallisesti tai härän käytössä on havaittavissa muuta huolimattomuutta. Yhtiö katsoi jääneen osoittamatta, että rodeohärkä olisi pysäytetty huolimattomasti tai että sen toiminnassa olisi ollut jotain muuta vikaa. Vahingon oli siten katsottava tapahtuneen tapaturmaisesti eikä B:lle syntynyt vahingosta korvausvastuuta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu B:n vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta. A katsoo vahingon aiheutuneen siitä syystä, että härkä oli A:n putoamisen jälkeen edelleen täydessä liikkeessä silloin, kun sen olisi jo pitänyt olla pysähdyksissä. Vakuutusyhtiön mukaan härkä on pysäytetty alle yhdessä sekunnissa putoamisesta. Tästä ei kuitenkaan ole mitään näyttöä, eikä myöskään siitä, että sekunti olisi ylipäätään riittävä aika kyseisen laitteen pysäyttämiseksi. Pysäyttämisen tulisi tapahtua niin pian, että vahinkoa ei pääse syntymään, ja laitteen käyttäjä on A:n mukaan myös vastuussa siitä, että näin myös tapahtuu, toisin kuin A:n tapauksessa kävi. Tapahtumahetkellä vieressä seisoi useita muita opiskelijoita, jotka voivat todistaa, että härkää ei pysäytetty ajoissa A:n pudottua kyydistä.

B:n verkkosivuilla rodeohärkäratsastusta mainostetaan turvallisena aktiviteettina aikuisten pikkujouluihin, polttareihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Tällä perusteella laitteella ratsastamisen pitäisi olla vaaratonta myös esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena, mistä ei kylläkään A:n tapauksessa ollut kyse. Mitään vastuuvapautuslauseketta ei pyydetty allekirjoittamaan ennen rodeohärän käyttöä. Näin vakuutusyhtiön mainitsemaa normaalia ”vähäistä vahingonvaaraa” ei voida pitää perusteltuna. Vakuutusyhtiön kantaa, jonka mukaan jokainen rodeohärkää käyttävä ottaa itse riskin tapaturman sattumisesta, ei voida pitää hyväksyttävänä, koska laitetta mainostetaan turvalliseksi. A katsoo B:n olevan vahingosta korvausvastuussa ja vaatii vahingon korvaamista vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. B:ltä saadun tiedon mukaan rodeohärkä on osunut A:ta pään alueelle, kun tämä on ollut putoamassa härän selästä. Lisäksi B:n edustaja on kertonut, että härkä oli pyörinyt hitaimmalla ohjelmalla ja härän pysäytys oli sujunut onnistuneesti. Oli vain huonoa tuuria, että A:n pää ja suu osuivat härkään. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei B:n kertomuksen todenmukaisuutta ole syytä epäillä.

Rodeoratsastuksen nimenomainen tarkoitus on, että ratsastaja yrittää parhaansa mukaan pysyä satulassa ja härkää ohjaava henkilö yrittää pudottaa ratsastajan härän selästä. A on varmuudella ymmärtänyt tämän. Yhtiö katsoo, että on täysin sattumanvaraista, miten ratsastaja putoaa härän selästä ja osuuko hän pudotessaan härkään tai härkä häneen. Tämä on se riski, jonka A on ottanut mennessään härän selkään, ja johon härkää ohjannut henkilö ei ole voinut millään tavalla vaikuttaa.

Yhtiö katsoo, että rodeoratsastus ei ole sellaista toimintaa, joka perustaisi elinkeinonharjoittajalle ankaran vastuun toiminnassa syntyneistä vahingoista. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vähintään tuottamusta, jota ei tässä tapauksessa ole osoitettu. B on näyttänyt toimineensa huolellisesti. Rodeohärkä on ollut teknisesti kunnossa, sitä on käytetty hitaimmalla nopeudella ja härkä on pysäytetty niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun A putosi härän selästä. Yhtiö katsoo tällä perusteella, ettei A:lla ole oikeutta korvaukseen B:n vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle B:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. B:n puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, että B katsoo toimineensa tilanteessa kaikin puolin huolellisesti, eikä B siten ole korvausvelvollinen vahingosta.

Selvitykset

A:n selvitykset vahinkotapahtuman kulusta

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:n päiväämättömät, B:lle toimittamat asiakirjat, jotka on otsikoitu ”Korvausvaatimus 6.9.2016 onnettomuuden johdosta” ja ”Päivitetty korvausvaatimus 6.9.2016 onnettomuuden johdosta” sekä A:n valitus Vakuutuslautakunnalle.

A on kertonut kaikissa selvityksissään, että hän on oltuaan rodeohärän selässä jonkin aikaa pudonnut härän selästä, kuten tarkoitus onkin. Jostain syystä B:n työntekijä epäonnistui hoitamaan laitteen pysäyttämisen, jolloin härkä ehti pyörähtää voimakkaasti ja kova muovinen härkä iskeytyi A:n etuhampaisiin.

B:n selvitykset vahinkotapahtuman kulusta

Vakuutuslautakunnalla on käytössään vahinkoilmoitus 1.8.2017 ja B:n edustajan sähköpostiselvitys yhtiölle 21.8.2017.

B on kertonut vahinkoilmoituksessa, että rodeohärkä pyöri hitaimmalla vauhdilla. Kun A putosi härän kyydistä, hän kolautti päätään rodeohärän kylkeen. Rodeohärän pysäytys tapahtui normaalisti. Heti kun huomataan, että asiakas on putoamassa, härkä pysäytetään. Tässä oli huonoa tuuria mukana, kun pää osui härkään. Sähköpostiselvityksessä B:n edustaja on vielä kertonut, että käytetty rodeohärkä oli tavanomainen ja käyttötarkoitukseensa hyväksytty ja se toimi normaalisti. Vastaavia vahinkoja ei ole sattunut aiemmin, härkä on ollut B:llä vuodesta 2009 saakka. Putoamisesta härän pysähtymiseen meni aikaa arviolta yksi sekunti. Vahingon olisi voinut välttää pysäyttämällä härkä ennen putoamista, mutta jokainen rodeon kyytiin tuleva tietää, että härän tarkoitus on pudottaa kyydistä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata B:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kuluttajaturvallisuuslain (22.7.2011/920) 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingon aiheuttamista moitittavalla menettelyllä eli virheellä, huolimattomuudella tai laiminlyönnillä. Oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että yleisöpalvelujen tarjoajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että asiakkaat voivat käyttää palvelua turvallisesti. Oikeuskäytännössä on myös vakiintuneesti katsottu, että palveluntarjoajan on näytettävä huolehtineensa asianmukaisesti asiakkaittensa turvallisuudesta palvelua käytettäessä.

Rodeohärkä toimii siten, että laitteen ohjaaja yrittää pudottaa härän selässä olevan henkilön ohjauslaitteen avulla. Putoaminen tapahtuu pehmustetulle alustalle. Vakuutuslautakunta toteaa, että rodeohärän selästä putoamiseen sisältyy sinänsä vähäinen loukkaantumisen mahdollisuus, jonka voidaan katsoa olevan rodeohärkää käyttävien tiedossa ja josta ei seuraa korvausvastuuta palvelua tarjoavalle yritykselle. Sen sijaan, mikäli laitteen ohjaaja ei pysäytä härkää riittävän nopeasti putoamisen jälkeen ja tästä aiheutuu vahinkoa, voi korvausvastuu mahdollisesti syntyä.

A:n ja B:n selvitykset vahingon sattumistavasta eroavat toisistaan. A:n mukaan vahinko on tapahtunut hänen jo pudottuaan, kun rodeohärkä ei pysähtynyt ajoissa ja liikkuva härkä osui A:n suun alueelle. B:n selvityksen mukaan vahinko on johtunut siitä, että A:n pää on osunut härkään hänen pudotessaan. B:n mukaan härän pysähtymiseen on kulunut alle sekunti A:n putoamisesta. Härkä on toiminut normaalisti. Vakuutuslautakunta katsoo edellä kerrotun perusteella, että A:n henkilövahingon syy jää epäselväksi. Koska pelkästä rodeohärän selästä putoamisesta aiheutuva vahinko ei vielä osoita tuottamusta, Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta yhtiön päätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta