Haku

FINE-008945

Tulosta

Asianumero: FINE-008945 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 03.05.2018

Liukastuminen. Kiinteistönomistajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas liukastui vakuutuksenottajana olevan kiinteistön piha-alueella 17.2.2017 noin klo 8:55.

Vakuutusyhtiö katsoi 10.5.2017, 2.10.2017 ja 23.11.2017 antamissaan päätöksissä, että vakuutuksenottaja oli hoitanut liukkaudentorjunnan kiinteistön alueella asianmukaisesi eikä vakuutuksenottajalle siten syntynyt korvausvastuuta vahingosta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei myöskään korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätöksiin. Asiakas kirjoittaa, että piha-aluetta ei ollut hiekoitettu tai se oli hiekoitettu huolimattomasti. Vakuutuksenottajan selvityksistä ei asiakkaan mukaan ilmene se, oliko juuri vahinkopaikka hiekoitettu. Lisäksi hiekoituspäiväkirjan toimittaminen/hankkiminen on kestänyt kohtuuttoman kauan, mikä asiakkaan mukaan heikentää selvityksen luotettavuutta.

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksiinsä ja toistaa aiemman kantansa. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että vahinkoalue on hiekoitettu vajaa tunti ennen liukastumista, eikä Suomen sääolosuhteissa liukastumisen mahdollisuutta saada täysin poistettua huolellisestikaan toimimalla. Vakuutuksenottaja on toiminut liukkaudentorjunnassa katulain edellyttämällä tavalla. Kyseessä on tapaturmaluonteinen vahinko, josta ei synny vahingonkorvausvastuuta kiinteistön omistajalle.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2012 alkaen) kohdan 322.1 mukaan vakuutus korvaa kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakas on liukastunut vakuutuksenottajan kiinteistön piha-alueella 17.2.2017 noin kello 8:55. Toimitetun huoltoyhtiön selvityksen mukaan viimeisin hiekoitus oli tehty noin tuntia ennen vahinkoa.

Hiekoitus suoritetiin autolla, jossa on telahiekoitin. Hiekoitus aloitettiin klo 07:42 hiekoittaen ensin kävelykäytävät ja sen jälkeen pysäköintialueen ajoväylät. Roskissyvennys ja postilaatikkoalue hiekoitettiin käsin äyskäri lapiolla. Vahinkopäivänä satoi jäätävää tihkua kello 05-09 välisenä aikana ja ilman lämpötila vaihteli 0 ̶ 3 lämpöasteen välillä.

FINE toteaa, että vaikka kiinteistönomistajan velvollisuus huolehtia kiinteistön kunnossapidosta on korostunut, vastuu liukastumisvahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Hiekoituksella ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella tasolla. FINE katsoo, että toimitetun selvityksen perusteella vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti, kun viimeisin hiekoitus oli suoritettu noin tuntia ennen vahinkoa. FINEllä ei myöskään ole syytä epäillä huoltoyhtiön antaman selvityksen luotettavuutta. Tällä perusteella FINE katsoo, ettei kiinteistönomistajalle ole syntynyt korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta ja että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia