Haku

FINE-008934

Tulosta

Asianumero: FINE-008934 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 06.04.2018

Kiinteistövakuutus. Sadeveden aiheuttama vahinko. Kosteusvahinko. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Rankkasateen seurauksena sadevedet valuivat 3.7.2016 katolta räystäiden yli kerrostalorakennuksen yläkerran parvekkeille, koska syöksytorvet eivät vetäneet vesiä riittävästi. Sadevedet valuivat parvekkeilta kynnysten yli huoneistoihin 1, 3 ja 4. Huoneistossa 2, joka sijaitsee huoneiston 4 alapuolella, vedet aiheuttivat kosteusvaurioita.

Asunto-osakeyhtiö on hakenut vahingosta korvausta kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiön antaman korvauspäätöksen mukaan vahinkoa ei ole korvattu, koska sadevesien aiheuttamat vahingot on rajattu kiinteistövakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asunto-osakeyhtiö on tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun ja vaatii vesivahinkojen korvaamista vakuutuksesta. Vesi on tullut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti pulpettikatolta parvekkeille. Vettä tuli katon räystään yli ja myös kuurosateena suoraan parvekkeille. Parvekkeiden alkuperäiset poistoputket olivat vetokapasiteetiltaan liian pienet, jonka takia vettä kertyi parvekkeille ja nousi n. 2 cm korkeiden kynnysten yli huoneistoihin. Asiakkaan mukaan vahinko on johtunut katon mallista, liian pienistä poistoputkista ja liian matalista kynnyksistä. Vahinko ei ole johtunut rajoitusehtokohdassa mainitusta korvauksen ulkopuolelle rajatusta syystä.

Asiakkaan mukaan vahinko tapahtui yläkerroksen asuntojen parvekkeilla, joten sadevesiviemäreillä ja muualta virranneella vedellä ei ole osuutta tähän vahinkoon. Isännöitsijä on sittemmin keskustellut vahinkotapahtumasta rakennussuunnittelijan kanssa. Rakennuksen alkuperäisiä kattokouruja ja syöksytorvia ei katsottu tarpeelliseksi muuttaa. Ne ovat asianmukaiset. Suositellut muutokset ovat vesieristyksen nostaminen parvekkeiden sisäseinillä 10 cm korkeuteen aikaisemmasta 2 cm:stä sekä parvekkeiden vedenpoistoputkien suurentaminen. Luonnollisesti mikäli syöksytorvia taikka räystäskourua pitäisi suurentaa taikka syöksytorvia lisätä nykyisestä kolmesta syöksytorvesta niin rakennesuunnittelija olisi tätä ehdottanut. Vahinko ei siten johdu syöksytorvista.

Rakennus sijaitsee korkeimmalla kohtaa mäkeä eli mäen päällä. Kellari- ja vinttikerros mukaan lukien rakennuksessa on neljä kerrosta. Katto on korkeimpien puiden latvojen korkeudella, eikä kiinteistöllä kasva lehtipuita. Katolle ei siis tule helposti roskaa. Sadevesikourut oli myös puhdistettu edellisenä syksynä eikä tarvetta ole ollut muulle kun normaalille vuosipuhdistuksille. Taloyhtiö ei dokumentoinut miltä sadevesikourut näyttivät heti vahingon jälkeen, joten kukaan ei osaa sanoa, oliko jonkun syöksytorven aukossa roskia vai ei, kovinkaan todennäköistä tämä ei asiakkaan mielestä kuitenkaan ole.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätöksiinsä. Korvattavat vahinkotapahtumat on vakuutusehdoissa lueteltu tyhjentävästi. Lisäksi tietynlaiset vahinkotapahtumat on nimenomaisilla rajoitusehdoilla suljettu korvauspiirin ulkopuolelle. Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vahingosta.

Vahinkoraportin mukaan rankkasateella syöksytorvet eivät ole vetäneet riittävästi tai syöksytorvissa ollut tukosta ja vesi tulvinut sadevesikourusta parvekkeille asunnoissa 3 ja 4. Vesi päässyt parvekkeen oven kynnyksen kautta sisätiloihin ja edelleen alempiin asuntoihin 1 ja 2, jotka ovat kahdessa tasossa.

Ehtokohdan 3.9 mukaan vuotovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisesta sadevesiviemäreistä tai syöksytorvista taikka muualta virrannut sade- tai sulamisvesi. Vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa, jonka on aiheuttanut sadevesi- tai muun viemärikaivon tai putken tulviminen sateen, lumen sulamisen tai tulvan seurauksena.

Vakuutusyhtiön mukaan kysymyksessä ei ole ollut ehtokohdassa 3.9 määritelty korvattava vuotovahinkotapahtuma. Vuotovahinkona korvataan yleensä putkirikosta aiheutuneet vuotovahingot. Rajoitusehtokohdassa on puolestaan selvästi todettu, että vakuutuksesta ei korvata rakennukselle aiheutunutta vahinkoa, jonka on aiheuttanut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisesta sadevesiviemäreistä tai syöksytorvista tai muualta virrannut sadevesi. Tässä tapauksessa on käsillä rajoitusehtokohdan mukainen parvekkeelle virranneen sadeveden aiheuttama vahinko, jota ei korvata kiinteistövakuutuksesta.

Ehtokohdan 3.11 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut myrskytuuli. Myrskytuuli on kysymyksessä silloin, kun tuulen nopeus on vähintään 20 metriä sekunnissa. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut lumen tai veden tunkeutuminen rakenteita rikkomatta myrskytuulen mukana rakenteisiin. Tässä vahingon on aiheuttanut veden tunkeutuminen rakenteisiin niitä rikkomatta. Tämä on nimenomaan rajattu ehtokohdan 3.11 mukaisesti pois kiinteistövakuutuksen korvauspiiristä, joten vahinkoa ei korvata myöskään myrskyvahinkona.

Sopimusehdot

Kiinteistövakuutusehdot (voimassa 1.1.2014 lukien)

Es 3 korvattavat vahingot, niihin liittyvät rajoitukset ja erityiset korvaussäännökset

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta jäljempänä määritellystä tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

3.9 Vuoto

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta

  • rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesi-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu-, tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore-, tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
  • aineen säilytysastiasta
     

Vakuutuksesta ei korvata

  • vahinkoa, jonka on aiheuttanut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisesta sadevesiviemäreistä tai syöksytorvista taikka muualta virrannut sade- tai sulamisvesi
  • vahinkoa, jonka on aiheuttanut sadevesi- tai muun viemärikaivon tai – putken tulviminen sateen, lumen sulamisen tai tulvan seurauksena
     

3.11 Myrsky

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut myrskytuuli. Myrskytuuli on kysymyksessä silloin, kun tuulen nopeus on vähintään 20 metriä sekunnissa.

Vakuutuksesta ei korvata

  • vahinkoa, jonka on aiheuttanut lumen tai veden tunkeutuminen rakenteita rikkomatta myrskytuulen mukana rakenteisiin

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Tässä tapauksessa asiakkaan tulisi voida osoittaa, että kosteusvauriot ovat aiheutuneet vakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Mikäli vakuutusyhtiö puolestaan haluaa vedota korvausvastuutaan rajoittavaan rajoitusehtoon, sillä on näyttötaakka vakuutusehdoissa vallitsevan olosuhteen olemassaolosta.

Tämän vahinkotapahtuman korvattavuutta tulee arvioida ehtojen kohdan 3.9 mukaisten vuotovakuutusehtojen ja kohdan 3.11 mukaisten myrskyvahinkoehtojen perusteella.

Vahingon aiheuttanut sadevesi oli tullut rakennuksen parvekkeille osittain valumalla katon räystään yli, osittain suoraan satamalla. Vettä kertyi niin paljon, että se oli päässyt virtaamaan parvekkeen 2 cm korkuisen kynnyksen yli asuinhuoneistoihin ja edelleen alakerran asuntoihin.

FINE toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella myrskytuuli ei ollut rikkonut talon rakenteita. Tämän vuoksi vahinko ei tule korvattavaksi ehtojen kohdan 3.11 perusteella myrskyvahinkona.

Vuotovakuutuksen osalta FINE toteaa, että korvaukseen oikeuttavat tapahtumat on lueteltu ehtojen kohdan 3.9 ensimmäisessä kappaleessa. Sadevesi ei ollut vuotanut talon rakenteisiin mistään tässä kappaleessa mainitusta putkesta, säiliöstä tai laitteesta. Parvekkeelle kertyneen sadeveden valuminen kynnyksen yli asuinhuoneistoihin on ehtojen kohdan 3.9 toisessa kappaleessa eli rajoitusehtokohdassa mainittu muualta virranneen sadeveden aiheuttama vahinkotapahtuma. Näiden syiden vuoksi vahinko ei ole ehtojen mukaan korvattava myöskään vuotovakuutusosan perusteella.

FINE toteaa vielä, että tämä sadevettä koskevan rajoitusehdon tulkinta vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheen liitetystä ratkaisusuosituksesta VKL 241/14.

Lopputulos

Vakuutusyhtiön ratkaisu on ollut vakuutusehtojen mukainen. FINE ei suosita muutosta päätökseen.
 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen

Tulosta