Haku

FINE-008931

Tulosta

Asianumero: FINE-008931 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.05.2019

Vastuuvakuutuskorvauksen määrittäminen. Näyttö vahingon määrästä. Oman työn korvaus.

Tapahtumatiedot                                                                                                               

Asiakirjatietojen mukaan asiakkaan (jäljempänä A Ky) kiviaineksen murskauskone oli vahingoittunut palossa 10.1.2017. Palovahingon vaatimien korjausten yhteydessä A Ky oli tilannut helmikuussa 2017 W Oy:ltä koneen hydrauliikkapumppujen korjaustyön. Työn valmistuttua A Ky oli asentanut pumput takaisin paikoilleen. Murskain ei kuitenkaan ollut toiminut normaalisti, vaikka W Oy:n asentaja oli käynyt tarkastamassa ja säätämässä pumppuja. Maaliskuussa koneen käytön aikana moottori oli ylikuumentunut, öljypumppujen paine oli vaihdellut ja letkut olivat revenneet, minkä seurauksena 400 litraa öljyä oli vuotanut ulos.

A Ky:n selvittämän mukaan vahinko oli aiheutunut W Oy:n tekemistä virheistä pumppujen korjaustyössä. A Ky:n mukaan murskain oli saatu takaisin käyttöön 21.4.2017. Korjausten aikana A Ky:n murskevarastot olivat tyhjentyneet. A Ky vaati W Oy:ltä vahingonkorvausta murskaimen korjauskuluista sekä toiminnan keskeytymisestä. Korvausta vahingosta on haettu W Oy:n vastuuvakuutuksesta.                                                                                          

W Oy:n vastuuvakuutusyhtiö on 23.11.2017 päivätyllä korvauspäätöksellä maksanut korvausta vuotaneesta öljystä A Ky:n vaatimat 900 euroa sekä letkuista ja tarvikkeista 140 euroa. A Ky:n omasta työstä vakuutusyhtiö korvasi 40 tunnilta 30 euron tuntihinnan mukaan 1 200 euroa. Yhteensä 2 240 euron korvauksesta vähennettiin vakuutuksen 2 000 euron omavastuu. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta A Ky:n vaatimaa koneen valmistajan edustajan 2 481,45 euron laskua moottorin ohjelmoinnista ja toimimattoman näyttöpanelin vaihtamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan siltä osin ei ollut kyse pumpun rikkoutumiseen liittyneestä kulusta, vaan aikaisemmasta palovahingosta. Murskaimen palosta oli maksettu kertakorvaus A Ky:n omasta esinevakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ei korvannut vastuuvakuutuksesta myöskään tuotannon keskeytymistä, koska A Ky ei ollut toimittanut vakuutusyhtiön pyytämiä selvityksiä.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

A Ky on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää ratkaisusuositusta oman työn osuuden korvaamisesta normaalin 50 euron tuntiveloituksensa mukaan. A Ky vaatii korvaamaan myös koneen valmistajan edustajan 2 481,45 euron laskun katsoen sen liittyvän rikkoutumisvahinkoon. Myös koneen seisokin aiheuttama tulonmenetys on korvattava. A Ky on lisäksi tyytymätön vakuutusyhtiön omavastuuvähennykseen.

A Ky:n mukaan tulonmenetystä oli aiheutunut 13 päivältä yhteensä 63 050 euroa. Summa muodostuu tekemättä jääneestä murskeesta 7,35 euroa tonnilta. Normaali päivätuotanto oli 660 tonnia, joten tulonmenetys oli 4 850 euroa päivältä. Rikkoutumisvahingon vuoksi töitä oli tehty poikkeuksellisesti kahdessa vuorossa. Varastot olivat tyhjenneet vahingon myötä. Vakuutusyhtiön pyytämästä tuloslaskelmasta ei näin ollen voitu laskea tulonmenetystä.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että kyse oli korvattavasta vakuutustapahtumasta. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka tulonmenetyksestä aiheutunutta vahinkoa eikä muuta välillistä vahinkoa. Vakuutusyhtiö oli kuitenkin pyytänyt A Ky:ltä lisäselvitystä keskeytyskustannuksista niiden korvattavuuden arvioimiseksi. Tältä osin ei ollut annettu kielteistä päätöstä. Koska A Ky ei ollut toimittanut pyydettyjä kuukausikohtaisia tuloslaskelmia, ei A Ky:n väittämästä keskeytymisestä ollut voitu maksaa korvausta. A Ky:n toimittaman koneen valmistajan edustajan laskun osalta vakuutusyhtiö katsoo, ettei laskun mukaan ollut kyse pumppujen rikkoutumisen vaan palovahingon aiheuttamasta kulusta. Vianetsintäkulut voitaisiin korvata, mikäli niiden osuudesta toimitetaan eritelty lasku. Vakuutusyhtiön mukaan W Oy:n vakuutuksen omavastuuosuuden määrä on 2 000 euroa. Sen suorittamisesta A Ky:lle vastaa vakuutuksenottaja eli W Oy.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutettuna olevalle W Oy:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. W Oy on todennut toimittaneensa vialliset pumput, mutta A Oy oli suorittanut asennuksen itse.                                                  

Sovellettavat vakuutusehdot

Ansvarsförsäkring för egendom som är under arbete och i besittning VA9, gäller från 1.1.2014.

1 Ersättningsbara skador

Avvikande från punkt 2.1 och 2.2 i villkoren för ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter försäkring plötslig och oförutsedd sakskada som i försäkrad verksamhet orsakats egendom i den försäkrades besittning, under behandling eller anförtrodd egendom.

Försäkringen ersätter inte skada

4. till följd av minskning eller avbrott i produktion eller omsättning, inkomstförlust eller annan indirekt skada.

Ratkaisusuositus

Erimielisyys koskee vakuutusyhtiön velvollisuutta korvata W Oy:lle myöntämänsä toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella W Oy:n virheellisesti huoltamien hydrauliikkapumppujen A Ky:lle aiheuttamana vahinkona koneen valmistajan edustajan lasku, A Ky:n oman työn kustannukset 50 euron tuntitaksan mukaisesti sekä koneen seisokin A Ky:lle aiheuttama tulonmenetys. A Ky on myös tyytymätön omavastuuosuuden vähentämiseen vakuutuskorvauksesta.

Riita W Oy:n kanssa ja omavastuun määrä

A Ky on korostanut vaatineensa korvausta nimenomaan W Oy:ltä. FINE toteaa, että asiakirjojen perusteella W Oy on saattanut A Ky:n korvausvaatimuksen vastuuvakuutusyhtiönsä käsiteltäväksi ja vakuutusyhtiö on antanut kyseisistä vaatimuksista edellä mainitun 23.11.2017 päivätyn korvauspäätöksen. Ohjesääntönsä 5 §:n perusteella FINE voi antaa ratkaisusuosituksensa vain vakuutusyhtiön mainitun korvausratkaisun lain ja vakuutusehtojen mukaisuudesta. Sen sijaan FINE ei voi käsitellä asiaa siltä osin kuin siinä on kyse A Ky:n ja W Oy:n välisestä riidasta.

W Oy:n vastuuvakuutusta koskevan vakuutussopimuksen mukaan W Oy:n omavastuuosuus vahingon määrästä on 2 000 euroa, jolta osuudelta vakuutusyhtiöllä ei ole asiassa vakuutussopimuksen mukaan korvausvelvollisuutta.

Korvaus tulonmenetyksestä

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä, keskeytymisestä taikka tulonmenetyksestä aiheutunutta vahinkoa tai muuta välillistä vahinkoa. Asiakirjojen mukaan vakuutusyhtiö on kuitenkin pyytänyt A Ky:tä toimittamaan kuukausittaisia tuloslaskelmia vuosilta 2016 ja 2017. A Ky on vaatinut korvaamaan koneen seisokista aiheutuneena tulonmenetyksenään yhteensä 63 050 euroa 13 päivän ajalta. A Ky:n mukaan tulonmenetys oli aiheutunut tekemättä jääneestä murskeesta, ja se on laskenut vaatimansa korvausmäärän murskeelle ilmoittamansa 7,35 euron tonnihinnan mukaan.

FINE toteaa, että Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausasioissa näyttövelvollisuus korvattavan vahingon määrästä kuuluu korvausta vaativalle vahingonkärsijälle. Tässä tapauksessa A Ky ei ole selvittänyt, että viallisten pumppujen aiheuttaman koneen seisonta-ajan johdosta esimerkiksi osa tilauksista olisi jäänyt kokonaan toimittamatta. A Ky:n mukaan varastojen tyhjennyttyä työtä oli vahingon jälkeen tehty poikkeuksellisesti kahdessa vuorossa. Ky ei kuitenkaan ole toimittanut vakuutusyhtiölle tältä osin sen pyytämiä kuukausikohtaisia tuloslaskelmia tai muutakaan selvitystä, jonka perusteella mainituista ennallistamistoimenpiteistä aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia olisi ollut mahdollista arvioida.

Tämän vuoksi FINE katsoo käytettävissään olevan selvityksen perusteella jääneen näyttämättä, että A Ky:lle olisi aiheutunut vahingosta tulonmenetystä tai puuttuneen tuotannon korvaamisesta johtuneita ylimääräisiä kustannuksia. Vakuutusyhtiö on kuitenkin ilmoittanut voivansa tältä osin jatkaa asian käsittelyä, mikäli A Ky toimittaa pyydetyn lisäselvityksen vakuutusyhtiölle.

Valmistajan edustajan lasku moottorin ohjelmoinnista ja näytön vaihdosta

A Ky:n esittämän koneen valmistajan edustajan korjauslaskun selitteen mukaan murskaimen palaneen moottorin tilalle oli vaihdettu uusi moottori, johon oli nyt ohjelmoitu murskaimen vaatimat arvot. Koneen näyttöpaneeli ei kuitenkaan ollut toiminut, joten se oli vaihdettu 10.4.2017 uuteen. Näytön toimintaan saamiseksi se oli lisäksi jouduttu kytkemään eri väylään uudella johtosarjalla. FINE toteaa, että kuvatusta laskuselitteestä ei ilmene, että näytön toimimattomuus olisi johtunut W Oy:n toimittamien hydrauliikkapumppujen viallisuudesta, vaan kyse on ollut koneen aiemman palovahingon ja siihen liittyneen moottorinvaihdon aiheuttamasta työstä. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan laskua W Oy:n vastuuvakuutuksesta.

A Ky:n oman työn korvaaminen                                                                                          

Vahingonkärsijällä on yleinen velvollisuus osaltaan rajoittaa vahingon määrää. A Ky:n korjattua vahingoittunutta murskainta omana työnään vahingon aiheuttaja on velvollinen korvamaan vain tästä A Ky:lle aiheutuneiden suoranaisten kustannusten määrän, mutta ei sitä kateosuutta, jonka A Ky perisi suorittaessaan vastaavan työn ulkopuoliselle asiakkaalle.

Vakuutusyhtiön korvausvastuu vastuuvakuutuksen perusteella ei ole laajempi kuin itse vahingon aiheuttajan korvausvastuu. Näin ollen korvausperusteena korjaustyön osalta ei voida pitää suoraan A Ky:n hinnaston mukaista 50 euron tuntilaskutusta. Muun selvityksen puuttuessa FINE pitää vakuutusyhtiön suorittamaa 30 euron tuntikorvausta asianmukaisena korvauksena A Ky:n omasta työstä.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Isokoski                                               Nikunlassi

Johtava lakimies                                 Esittelijä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia