Haku

FINE-008929

Tulosta

Asianumero: FINE-008929 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.06.2018

Toiminnan vastuu. Vakuutuksen korvauspiiri. Työmaalla maalaustyössä käytettyä saksilavanosturia siirrettäessä rakennukselle aiheutunut vahinko. Oliko kyse moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta?

Tapahtumatiedot

C Ky:n eräällä rakennustyömaalla maalaustyöhön käyttämä omalla konevoimalla toiminut saksilavanosturi oli sitä 8.5.2017 siirrettäessä osunut rakennuksen ulkoseinään vahingoittaen seinälevytystä ja viemäriä. C Ky haki korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellään 16.6.2017 evännyt korvauksen, koska toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettujen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoja, jotka aiheutuivat liikennevakuutuslain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. C Ky:n väitettyä, että saksilavanosturia oli käytetty olosuhteissa, joissa ei ollut kyse liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä, vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 25.9.2017 toistanut aikaisemman kantansa. Vakuutusyhtiön mukaan liikenteeseen käyttämisestä oli kyse myös silloin, kun moottoriajoneuvoa siirrettiin teiden ulkopuolella, kuten piha-alueilla, pellolla, metsässä tai jäällä.

Asiakkaan valitus

C Ky on vaatinut vahingon korvaamista toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Perusteluinaan C Ky on lausunut, että kysymyksessä oleva nosturi oli eräänlainen maalaus- / rakennusteline, jolla ei saanut kulkea liikenneväylillä. Vastuuvakuutusehtojen mukaan vahinko korvattiin, jos moottoriajoneuvo ei ollut liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä. Voimassa olevan liikennevakuutuslain 1 §:n mukaan näin on, kun moottoriajoneuvoa liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen. Ajoneuvo ei ole lain mukaan liikenteessä, jos nämä kaksi edellytystä täyttyvät samanaikaisesti. C Ky:n mielestä molemmat edellytykset olivat täyttyneet, sillä nosturi oli ollut liikeväylistä erillään olleessa paikassa ja sitä käytettiin olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen. Vahinkohetkellä nosturia oli siirretty tyhjillään toiseen maalauspisteeseen, jotta sitä voitiin hyödyntää maalausalustana.

C Ky on vedonnut liikennevahinkolautakunnan julkaisemaan ratkaisusuositukseen LV 06/2227, jossa tasaustyötä ja murskeen kuljetusta tehneen työkoneen ei katsottu olleen liikennekäytössä sen törmätessä siltatyömaalla siltapilariin. Liikennevahinkolautakunnan mukaan koneen työtehtäviä tuli tarkastella kokonaisuutena.  Sen vuoksi työkonetta ei ollut käytetty tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen, joten liikennevakuutuslakia ei voitu soveltaa. Nyt kysymyksessä oleva tilanne oli samankaltainen. C Ky:n käyttämä moottoriajoneuvo oli rakennustyömaalla, joka oli erillään yleisistä liikenneväylistä. Nosturia ei myöskään käytetty henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen.

Liikennevakuutuslain sananmuodon mukainen tulkinta ja liikennevahinkolautakunnan aikaisempi käytäntö osoittivat, että moottoriajoneuvon käyttöä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa oli tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Moottoriajoneuvo ei sen vuoksi ollut lain tarkoittamassa liikenteessä, vaikka sillä kuljetettiinkin hetkellisesti tavaroita. Tässä tapauksessa moottoriajoneuvoa ei ollut vahinkohetkellä edes hetkellisesti käytetty kuljetukseen, vaan tarkoitus oli ollut siirtää nosturi uuteen maalauspaikkaan. Liikennevakuutuslakia ei voitu tulkita niin, että muuten paikallaan pysyneen telinenosturin siirtäminen paikasta toiseen työmaalla olisi tarkoittanut, että telinenosturi tuli liikennevakuutuslain soveltamisalan piiriin. Koska vastuuvakuutuksen ehdoissa viitattiin nimenomaan liikennevakuutuslain tarkoittamaan liikenteeseen, oli selvää, että nosturin aiheuttama vahinko tuli korvata vastuuvakuutuksesta.

Lisäkirjelmässään 20.4.2018 C Ky on lausunut, että kun yritys työskenteli kyseisellä työmaalla, koko työmaata oli kiertänyt metallinen aita. Työmaalle pääsemiseksi aitaa oli pitänyt avata ja nosturin työmaalle saaminen oli vaatinut yhden aitaelementin irrottamisen. Työmaa-alue oli selvästi erotettu yleisestä liikenteestä ja liikenneväylistä. Vahinkopaikan maaperä oli koostunut noin nyrkin kokoisista kivistä. Työmaa-aluetta ei ollut asfaltoitu tai muutoinkaan muokattu sellaiseksi, että siinä olisi voinut ajaa esimerkiksi henkilöautolla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut ratkaisunsa vakuutusehtojen mukaiseksi ja on toistanut asiassa aikaisemmin esittämänsä seikat.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvo ei ole laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden ja tavaran kuljettamiseen. Henkilöiden kuljettamista on vakiintuneesti tulkittu niin, ettei ajoneuvossa tarvinnut vahingon sattuessa välttämättä olla muita henkilöitä kuin ajoneuvon kuljettaja. Määritelmää ajoneuvon käyttämisestä olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden ja tavaran kuljettamiseen on tulkittu suppeasti siten, että se tuli käytännössä harvoin sovellettavaksi (HE 123/2015 vp s.46).

Liikennevakuutuslain tarkoittama liikenne on käsitteenä laajempi kuin liikenne yleisesti ymmärretään tai mitä tieliikennelaki liikenteellä tarkoittaa. Moottori-ajoneuvoa käytetään liikennevakuutuslain mukaan liikenteessä myös silloin, kun sitä käytetään tai siirretään teiden ulkopuolella, kuten piha-alueilla, pelloilla, metsässä tai jäällä. Tässä tapauksessa nosturia oli liikutettu rakennustyömaalla laitteen konevoimalla maata pitkin. Kerrotuin perustein kyse on ollut nimenomaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen koneiden ja laitteiden liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet esine- ja henkilövahingot korvataan liikennevahinkona ja vahingot korvaa Liikennevakuutuskeskus.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko C Ky:n maalaustyössä rakennustyömaalla 8.5.2017 käyttämää saksilavanosturia siirrettäessä sattuneeseen vahinkoon sovellettava toiminnan vastuuvakuutuksen rajoitusehtoa, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut liikennevakuutuslain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun

  • vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
  • vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja
  • vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

 

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 2.9 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut liikennevakuutuslain (279/1959) tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Jos vastaava ulkomainen lainsäädäntö puuttuu, vakuutuksesta ei korvata moottoriajoneuvon, moottorikäyttöisen laitteen tai työkoneen liikenteeseen käyttämisestä aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko siltä osin, kun sitä ei korvata liikennevakuutuksesta liikennevakuutuslain 5 §:n perusteella, ei kuitenkaan lastattavana tai purettavana olevalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa. Omavastuu tämän ehtokohdan mukaan korvattavissa vahingoissa on 2 000 euroa tai tätä suurempi vakuutuskirjaan merkitty omavastuun määrä.

1.1.2017 voimaan tulleen liikennevakuutuslain (460/2016) 1 §:n 2 momentin mukaan moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun:

1) sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen;

2) se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa;

3) sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että asian ratkaisemisen kannalta olennainen kysymys on, onko C Ky 8.5.2017 vahingon sattuessa käyttänyt kyseistä omalla konevoimalla toiminutta saksilavanosturia rakennustyömaalla liikennevakuutuslain 1 §:n 2 momentin 1 -kohdan mukaisesti liikenneväylistä erillään olevassa paikassa ja olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen. Muussa tapauksessa 8.5.2017 sattunut vahinko jää C Ky:n toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2.9 rajoituksen perusteella vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneena vahinkona.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella nosturia oli käytetty C Ky:n maalausurakassa työalustana ja nostimena rakenteilla olleen rakennuksen ulkoseinällä. Nosturi on vahingoittanut rakennusta, kun se on uuteen maalauspaikkaan siirrettäessä osunut rakennuksen ulkoseinään.

Vakuutuslautakunta katsoo, että jo rakenteensa puolesta kyseinen saksilava­nosturi on ensisijaisesti tarkoitettu toimimaan työmailla paikoillaan olevana työalustana ja nostolaitteena erilaisissa maanpinnan tason yläpuolisissa rakennus- ja asennustöissä. Sellaisena se ei edes sovellu henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen liikenteessä, vaikka nosturia voidaankin omalla konevoimalla liikutella työmaa-alueilla lyhyitä matkoja työkohteesta toiseen. Asiassa ei ole selvitetty, että nosturia olisi vahingon sattuessa käytetty henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen. Ottaen huomioon siirtomatkan lyhyys ja siirtämisen tarkoitus tätä arviota ei muuta se, että nosturissa on siirtohetkellä ollut kuljettaja.

C Ky:n kertoman mukaan kyseinen rakennustyömaa on ollut aidattu eikä nosturin käyttöpaikka rakennuksen ulkoseinustalla ole muutoinkaan ollut liikenteeseen soveltuva, mitä seikkoja vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt. Asiasta saadun selvityksen perusteella vahinko on siten myös sattunut liikenneväylistä erillään olleessa paikassa.

Selostamillaan perusteilla ja ottaen huomion, että asiassa on kyse vakuutusehtojen vastuunrajoituksen soveltamisesta, jolta osin näyttövelvollisuus vahingon kuulumisesta rajoitusehdon piiriin on ensisijaisesti vakuutuksenantajalla, lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole osoittanut, että C Ky:n vastuulla oleva 8.5.2017 sattunut vahinko olisi aiheutunut vakuutusehtojen kohdan 2.9 rajoituksen mukaisissa olosuhteissa. Tämän vuoksi rajoitusta ei voida soveltaa puheena olevaan vahinkoon.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö käsittelee C Ky:n toiminnassa 8.5.2017 sattuneen vahingon uudelleen soveltamatta siihen vakuutusehtojen kohdan 2.9 liikennevahinkoja koskevaa rajoitusta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Paloranta
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta