Haku

FINE-008926

Tulosta

Asianumero: FINE-008926 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 24.05.2018

Oliko vahinko korvattava? Hanan astianpesukoneventtiilin vuoto.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asunto-osakeyhtiön huoneistossa A 48 oli havaittu 20.1.2017, että astianpesukoneen venttiili oli alkanut vuotaa. Huoneisto oli ollut joitakin viikkoja tyhjillään. Vuotovesi aiheutti kosteusvaurioita kyseisessä huoneistossa sekä kahdessa muussa huoneistossa. Huoneistossa oli ollut parketin asentaja 3.–10.1.2017, eikä vahinkoilmoituksen mukaan sinä aikana ollut ollut ilmennyt ongelmia hanan kanssa, eikä parkettiasentaja ollut kiinnittänyt siihen huomiota.

Vahinkokartoitusraportin (kartoitus tehty 20.1.2017) mukaan keittiön hanan astianpesukoneen venttiili on alkanut vuotaa itsekseen ja vesi on valunut tulppaamattomasta letkun päästä asuntoon. Kartoitusraportin mukaan hana koestettiin tarkastuksessa, eikä hana sulkeutunut normaaliasennossa vaan hanan venttiiliä piti kääntää hiukan ”yli” ennen kuin hana sulkeutui kunnolla. Kartoitusraportin kuvien selostustekstien mukaan hana vuotaa, kun astianpesukoneen venttiili on pystyasennossa. Hana oli kiinni vasta, kun venttiili oli käännetty jonkin verran pystyasennosta yli oikeaan päin.

Asunto-osakeyhtiö haki korvausta vesivahingosta kiinteistövakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö antoi kielteisen päätöksen vedoten siihen, että kohteessa ei ole tapahtunut vakuutusehdoissa tarkoitettua LVI-tekniikan rikkoutumista. Ensimmäisessä päätöksessään vakuutusyhtiö vetosi siihen, että vuodon syyksi ei ole todettu mekaanista rikkoutumista.

Asunto-osakeyhtiö pyysi vakuutusyhtiötä käsittelemään asiaa uudelleen ja katsoi, että hanan tulisi sulkeutua kääntämällä venttiili normaaliin sulkukohtaan. Jos näin ei tapahdu, silloin hana on nimenomaan rikki eikä toimintakuntoinen ja kyseessä on korvattava mekaaninen rikkoutuminen.

Vakuutusyhtiö totesi, että hana on kiinni, kun hanasta ei sulkemisen jälkeen enää valu vettä. Lisäksi astianpesukoneen tulovesiputkea ei ollut tulpattu koneen muutama viikko sitten tapahtuneen irrottamisen yhteydessä. Vahinko ei ole aiheutunut LVI-tekniikan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta. Vakuutusyhtiö totesi vielä, että astianpesukoneen irrottamisen jälkeen on tulovesiputki tulpattava.

Asunto-osakeyhtiö pyysi vakuutusyhtiön sisäistä muutoksenhakuelintä käsittelemään vahingon. Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin kertasi tapahtumatiedot ja katsoi, että mitään hanan mekaanista rikkoutumista ei ole todettu. Korvattavuuden edellytyksenä oli ehtojen mukainen rikkoutuminen, ja koska sellaista ei ollut todettu, muutosta ei suositettu.  

Asunto-osakeyhtiö haki edelleen muutosta vedoten siihen, että hanassa on ehtojen tarkoittama mekaaninen rikko, koska hana ei sulkeudu siinä kohtaa kuin sen pitäisi. Hana ei toimi oikein, vaan se on rikki. Vakuutusyhtiön toinen sisäinen muutoksenhakuelin katsoi edelleen, että hana on alkanut itsekseen vuotaa ja vesivuoto oli mahdollista sen johdosta, että vesijohto on ollut tulppaamaton. Vakuutusehdoissa tarkoitettua laitteiston rikkoutumista ei ole voitu todeta.

Asunto-osakeyhtiö haki vielä kerran muutosta päätökseen todeten, että vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen sillä perusteella, että vuodon syyksi ei ole todettu mekaanista rikkoumista. Vahinkohetkellä voimassa olleissa vakuutusehdoissa ei kuitenkaan enää edellytetty vesikalusteen mekaanista rikkoa vaan LVIS-tekniikan rikkoutumista. Hana oli asunto-osakeyhtiön mielestä rikki, kun se normaalissa kiinni-asennossa päästi vettä lävitseen.

Vakuutusyhtiö totesi, että päätöksessä oli virheellisesti käytetty vanhaa ehtokohtaa. Uudessa ehtokohdassa todettiin, että korvattavia vahinkoja ovat mm. vuoto- ja LVI-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen ja että vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta. Muutoin vakuutusyhtiö toisti aiemmin lausutun ja kielteisen korvauspäätöksen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asunto-osakeyhtiö katsoo, että kyseessä on LVI-tekniikan äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen ja siitä aiheutunut vuotovahinko. Asunto-osakeyhtiö viittaa FINEn Vakuutuslautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen VKL 597/14, jossa käsitellyssä tapauksessa on katsottu, että kyseessä on ollut vakuutusehtojen mukainen käyttölaitteen mekaaninen rikkoutuminen, kun astianpesukoneen tulovesiputken sulkuventtiili oli vioittunut, jolloin se ei sulkeutunut kunnolla, ja vettä oli päässyt löysästi tulpatusta tulovesiputkesta lattialle ja rakenteisiin. Myös tässä nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa hanasulku on ollut selvästi rikki, kun se on kiinni-asennossa päästänyt vettä lävitseen.

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa aiemmin lausuttuun ja katsoo, että tehtyyn korvauspäätökseen ei ole aihetta tehdä muutosta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5 Vakuutusturva mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon seuraavassa esitetyllä tavalla. Kutakin vakuutuskohdetta koskeva turva on mainittu vakuutuskirjalla kyseisen kohteen tiedoissa.

Vakuutusehtojen kohdan 5.3 Rakennusta palvelevan LVI-tekniikan rikkoutuminen ja siitä aiheutuva vuoto (Vuoto ja LVI -turva) mukaan korvattavia vahinkoja ovat

  • vuoto- ja LVI-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen
  • vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.
  • vuotovahinko, joka aiheutuu käyttölaitteesta vuotaneesta vedestä. Käyttölaitteella tarkoitetaan esimerkiksi pyykin- tai astianpesukonetta, joka on kiinteästi ja hyväksytyillä liitännöillä liitetty vesijohto- ja viemäriverkkoon ja liitetty vesijohtoon sulkuventtiilillä.

[…]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse vuotovahingon korvattavuudesta tilanteessa, jossa astianpesukoneen venttiilistä on vuotanut vettä. Keittiön hanan astianpesukoneen venttiili päästi vettä läpi, kun se oli pystyasennossa eli normaalissa kiinni-asennossa. Venttiili sulkeutui täysin vasta, kun se oli käännetty hieman ”yli”, eli vahinkokartoitusraportin kuvan mukaan n. 20–30° oikealle puolelle yli siitä pystyasennosta, jossa ollessaan hana on normaalisti toimiessaan kiinni.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen vahingon. Vuoto- ja LVIturvan vakuutusehtojen mukaan korvattavia vahinkoja ovat mm. vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen ja vuotovahinko, jonka syynä on em. LVI-tekniikan rikkoutuminen. Vakuutusehtojen mukaan vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.

Asunto-osakeyhtiö on katsonut, että kyse on hanan rikkoutumisesta aiheutuneesta vuotovahingosta, koska venttiili on ollut rikki, kun se ei ole normaaliasennossa sulkeutunut. Vakuutusyhtiö taas on katsonut, että vahinko ei ole aiheutunut LVI-tekniikan rikkoutumisesta ja että hana on kiinni, kun hanasta ei sulkemisen jälkeen enää valu vettä.

Asunto-osakeyhtiö on viitannut tapauksessa Vakuutuslautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen VKL 597/14, jossa käsitellyssä tapauksessa oli vahinkotarkastuksessa todettu, että astianpesukoneen tulovesiputken venttiili oli viallinen eikä se sulkeutunut kunnolla. Koska sulkuventtiili oli vioittunut, kyseessä oli vakuutusehtojen mukaisesti mekaanisesta rikkoutumisesta aiheutunut korvattava vuotovahinko. Toisaalta mekaanista rikkoutumista koskevassa ratkaisusuosituksessa FINE-002201 on katsottu, että mekaaninen rikkoutuminen tarkoittaa esimerkiksi murtumista, halkeamista, katkeamista tai muulla vastaavalla tavalla rikki menemistä.

Tähän tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vuotovahingon korvattavuus ei kuitenkaan edellytä mekaanista rikkoutumista, vaan sitä, että LVI-tekniikka rikkoutuu. Yleisen kielenkäytön merkityssisällön mukaisesti vuotovahinkoon johtavan LVI-tekniikan rikkoutumisen on perusteltua ymmärtää tarkoittavan myös muista syistä kuin rakenteen murtumisesta, katkeamisesta tai muusta vastaavasta rakenteen mekaanisesta vaurioitumisesta johtuvaa LVI-tekniikan rikkoutumista, joka on ollut vuodon syynä.

FINE katsoo, että tässä tapauksessa venttiili on vuotanut, koska sitä on pitänyt kääntää ”yli”, jotta se olisi ollut kunnolla sulkeutunut. FINE pitää tällä tavoin toimimatonta ja vioittunutta hanan venttiiliä vakuutusehtojen mukaisesti rikkoutuneena. FINE katsoo, että kyseessä on siten ollut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty LVI-tekniikan rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko.

Vakuutusehdoissa on määritelty korvattaviksi äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet vahingot. Selvitysten perusteella hana on alkanut vuotaa jossakin vaiheessa sen jälkeen, kun astianpesukone oli irrotettu. Vesi on FINEn näkemyksen mukaan todennäköisesti alkanut vuotaa äkillisesti sen jälkeen, kun astianpesukone on irrotettu ja venttiili on käännetty normaaliin kiinni-asentoon ja venttiilin kääntäjä on virheellisesti olettanut veden tulon näin meneteltäessä kokonaan päättyvän. Veden vuotaminen rikkoutuneesta venttiilistä on katsottava äkilliseksi ja ennalta arvaamattomaksi tapahtumaksi. Näin ollen aiheutunut vuotovahinko täyttää myös vakuutusehtojen mukaisen vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon määritelmän.

Vakuutusyhtiö on viitannut tapauksessa myös siihen, että astianpesukoneen irrottamisen jälkeen on tulovesiputki tulpattava. Vakuutusyhtiö ei ole kuitenkaan tämän kantansa tueksi ole vedonnut mihinkään vastuutaan rajoittavaan vakuutusehtojen kohtaan tai perustellut lähemmin niitä syitä, joiden perusteella sinänsä LVI-tekniikan rikkoutumisen johdosta aiheutunut vahinko ei tulppauksen puuttumisen johdosta kuitenkaan olisi vakuutuksesta korvattava. Näin ollen FINE katsoo, että putken tulppaamattomuudelle ei voida antaa asiassa merkitystä.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan vahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia