Haku

FINE-008820

Tulosta

Asianumero: FINE-008820 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2018

Lakipykälät: 33, 31, 3

Pyykinpesukoneen poistovesiputken johtaminen altaaseen. Suojeluohjeet. Samastaminen. Asunto-osuuskunta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen yläkerrassa sijaitsevan huoneiston C4 WC-tilassa olevan pyykinpesukoneen poistoputki oli ollut kiinnitettynä pesukoneen tulovesiputkeen nippusiteellä ja seinään teipillä. Poistoputki oli johdettu käsienpesualtaaseen. Letkun pää oli 26.6.2017 pyykinpesun yhteydessä päässyt pois altaasta, minkä seurauksena vedet olivat valuneet lattialle. Vettä pääsi rakennuksen rakenteisiin, ja 3.7.2017 tehdyssä kosteuskartoituksessa kosteutta todettiin muun muassa alapuolisen asunnon WC:n katto- ja seinärakenteissa.   

Vakuutusyhtiön 8. ja 10.8.2017 sähköpostitse antamien korvauspäätösten mukaan vahinko on kiinteistövakuutuksesta korvattava. Omavastuun vähentämisen lisäksi korvauksesta tehdään 20 %:n suojeluohjevähennys, koska laite ei ole ollut kytkettynä asianmukaisesti. Käyttölaitteiden liitäntöjen tulee olla valmistajan tai myyjän sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia. Lisäksi käyttölaitteiden tulee olla liitetty vesi- ja viemäriverkkoon kiinteästi ja hyväksytyillä liitännöillä ja vesijohtoon sulkuventtiilillä. Käyttölaitteita käytettäessä niitä ei saa jättää ilman valvontaa. Taloyhtiön edustajan tulee tarkastaa käyttölaitteiden liitännät viiden vuoden välein ja yksittäisessä huoneistossa asukkaan vaihtuessa. Yhtiö katsoo, että myös taloyhtiöllä on velvollisuutensa suojeluohjeiden noudattamisen osalta, minkä vuoksi suojeluohjevähennys tehdään myös tässä tapauksessa.

Asiakas haki muutosta päätökseen vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä katsoen, että suojeluohjetta on laiminlyönyt osakas, eikä vakuutuksenottaja. Osakasta ei voida samastaa vakuutuksenottajaan. Vakuutusyhtiö toisti sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä antamassaan päätöksessä 29.8.2017 aiemmassa korvauspäätöksessä esitetyt seikat ja vetosi vakuutusehtojen kohtaan 8.5. Päätöksen mukaan suojeluohjeet velvoittavat vakuutuksenottajaa, tässä tapauksessa taloyhtiötä. Taloyhtiön vastuulla on toimia niin, että suojeluohjeet ovat osakkaiden tiedossa ja niitä noudatetaan. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Asiakas pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, onko suojeluohjevähennyksen tekeminen ollut tässä tapauksessa perusteltua. Pyykinpesukoneen poistoputki on ollut asianmukaisesti liitettynä, mutta osakas on irrottanut sen. Tätä vakuutuksenottajan on ollut mahdotonta tietää.

Vakuutuksenottaja ei ole rikkonut suojeluohjeita. Vaatimus siitä, että taloyhtiön tulisi valvoa, että asukkaat noudattavat tällaisia suojeluohjeita, on käytännön taloyhtiöelämässä kohtuuton. Näin ollen tältäkään osin suojeluohjeisiin ei voi pätevästi vedota.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta antamassaan lausumassa asiakas pitää virheellisenä vakuutusyhtiön näkemystä siitä, että asunto-osuuskunnan osakkaan toiminta voitaisiin katsoa vakuutuksenottajan toiminnaksi sillä perusteella, että asunto-osuuskunta muodostuu osakkaistaan. Vakuutussopimuslain säännösten pakottavuus merkitsee tässä tapauksessa sitä, että lain säännösten sisällöstä ei voida sopimuksessa poiketa kuluttajan asemassa olevan tai kuluttajaan rinnastettavissa olevan vakuutuksenottajan, kuten asunto-osuuskunnan vahingoksi. Vakuutussopimuslain 33 §:n 3 momentissa samastaminen on rajoitettu sanamuotonsa mukaisesti vain henkilöihin, joiden tehtävänä on vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

Asunto-osuuskunnan osakas ei ole työ- tai virkasuhteessa osuuskuntaan. Osakas ei ole vakuutuksenottaja eikä myöskään kyseisen omaisuusvakuutuksen perusteella korvaukseen oikeutettu. Asunto-osuuskunta on osakkaistaan erillinen oikeushenkilö, eikä osakkaan toiminta ole asunto-osuuskunnan toimintaa. Osakkaalla ei myöskään ole vakuutuksenottajan nimenkirjoitusoikeutta tai ylipäänsä oikeutta edustaa tätä. Vakuutussopimuslain 33 §:n 3 momentin säännöstä samastamisesta ei voida analogisesti laajentaa koskemaan asunto-osuuskunnan osakkaan toimintaa.

Vakuutusyhtiö on toissijaisesti vedonnut siihen, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt velvollisuutensa tiedottaa osakkaita suojeluohjeiden sisällöstä ja lisäksi laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa niiden noudattamista. Vakuutusyhtiön kantansa tueksi vetoaman tapauksen VKL 99/12 osalta asiakas pitää olennaisena sitä, että vakuutuksenottaja on tuossa tapauksessa ollut tietoinen suojeluohjeiden vastaisesta menettelystä, mutta ei ole puuttunut asiaan. Kyse on ollut vakuutuksenottajan tuottamuksesta suojeluohjeen noudattamisen yhteydessä, eikä pelkästään vuokralaisena olleen yrityksen huolimattomuudesta. Asiakkaan mielestä tapaus eroaa tämän vuoksi merkittävästi nyt käsiteltävänä olevasta asiasta. Vakuutusyhtiö ei ole väittänytkään, että nyt esillä olevassa tapauksessa asunto-osuuskunta olisi ollut tietoinen siitä, että osakas on toiminut huoneistossaan suojeluohjeiden vastaisesti. Osuuskunnalla ei siten ole ollut vastaavaa positiivista suoritusvelvoitetta asian korjaamiseksi. Riidatonta on, että astianpesukoneen poistoletkun asennus on alun perin ollut määräysten mukainen ennen kuin osakas on muuttanut sitä.

Asiakas vetoaa myös siihen, että roska-astioiden sijoittelua koskevassa tapauksessa asunto-osakeyhtiöllä on ollut mahdollisuus seurata ja varmistaa suojeluohjeen noudattaminen milloin tahansa käymällä kiinteistöllä. Astianpesukoneen poistoletkun osalta asunto-osuuskunnalla ei ole vastaavanlaista mahdollisuutta, koska kyse on asukkaan yksityiselämän piirissä olevasta tilasta.

Asiakas pitää myös vakuutusyhtiön viittaamaa Helsingin hovioikeuden tuomiota S 14/2772 asetelmaltaan erilaisena kuin nyt käsiteltävänä olevaa tapausta. Hovioikeuden käsittelemässä tapauksessa kiinteistöyhtiö oli vuokrannut kiinteistön yritykselle. Riidatonta oli, etteivät kiinteistöyhtiön osakkaat olleet käyneet kohteessa yli kolmeen ja puoleen vuoteen. Riidatonta oli myös, että jätteiden keräyspisteen sijoittamisen suojeluohjeiden vastaisuus olisi ollut todettavissa jo suoraan kiinteistön ulkopuolelta. Hovioikeus katsoi, että kiinteistöyhtiö ei ollut riittämässä määrin valvonut suojeluohjeiden noudattamista, ja oli yrittänyt ulkoistaa suojeluohjeiden noudattamisen valvonnan sen sijaan, että olisi alun perin rakentanut kiinteistölle suojeluohjeet täyttävän jätteenkeräyspisteen.

Asiakas viittaa asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:ään, jonka mukaan osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle kuuluvat osakehuoneiston sisäosat. Osakkeenomistajan on lisäksi hoidettava huoneistoaan huolellisesti ja hänen tulee 8 §:n mukaan ilmoittaa yhtiölle sellaisesta osakehuoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä. Asukas vastaa itse esimerkiksi pyykinpesukoneen liittämisestä vesi- ja viemärijärjestelmiin sekä kyseisten liitäntöjen asianmukaisuudesta.

Tässä tapauksessa poistoletku on alun perin ollut asianmukaisesti asennettu, mutta osakas on omatoimisesti ja jälkikäteen muuttanut asennusta vakuutuksenottajan tietämättä. Koska vastuu tällaisesta liitännästä kuuluu asukkaalle, olisi asiakkaan mielestä kohtuutonta, että taloyhtiölle vakuutuksenottajana asetettaisiin suojeluohjeen noudattamisen valvonnan osalta näin pitkälle meneviä velvollisuuksia. Suojeluohjeen noudattamiseksi taloyhtiön tulisi edellyttää pääsyä asukkaan yksityiselämän piirissä olevaan tilaan liitännän tarkastamiseksi, vaikka liitäntä on alun perin ollut asianmukainen.

Vakuutusyhtiön viittaamissa Vakuutuslautakunnan ja hovioikeuden ratkaisuissa vakuutuksenottajan vahingot olivat liittyneet kiinteistöjen jätteenkeräykseen, jonka järjestäminen kuuluu lähtökohtaisesti taloyhtiön vastuulle. Tämän vuoksi myös vastuu suojeluohjeiden noudattamisesta on ollut vakuutuksenottajalla. Esillä olevassa tapauksessa vastuu pyykinpesukoneen poistoletkun asennuksesta on puolestaan siirtynyt osakkaalle tämän muutettua letkun asennustapaa, eikä vakuutuksenottaja ole edes voinut tarkkailla suojeluohjeen noudattamatta jättämistä.

Asiakas katsoo, että vakuutuksenottajan ainoa mahdollinen suojeluohjeen laiminlyönti voi olla suojeluohjeista tiedottamisen puutteellisuus. Tässä tapauksessa laiminlyöntiä ei myöskään tältä osin voida katsoa vähäistä suuremmaksi, koska poistoletku oli asennettu asianmukaisesti ja oikein. Vakuutuksenottaja ei ole ennakoida, että osakas tekisi asennukseen omatoimisesti muutoksia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Korvauksesta on tehty 20 %:n suojeluohjevähennys, koska pesukoneen poistoputki ei ole ollut suojeluohjeiden edellyttämällä tavalla asianmukaisesti asennettu. Poistoputkea ei ollut liitetty vesi- ja viemäriverkkoon kiinteästi ja hyväksytyillä liitännöillä, vaan se oli tarkoituksella teipattu suojeluohjeiden vastaisesti seinään.

Vakuutusyhtiö katsoo, että suojeluohjetta on rikottu huolimattomuudella, jota ei voida pitää vähäisenä. Laiminlyönnillä on syy-yhteys vahinkoon, koska vahinkoa ei olisi lainkaan tapahtunut, jos putki olisi ollut asianmukaisesti kytkettynä. Yhtiön mukaan erimielisyys koskee vain sitä, onko suojeluohjevähennys mahdollista tehdä joko osakkaan menettelyn perusteella tai muulla perusteella.

Vakuutusyhtiön ensisijainen kiistämisperuste

Vakuutusyhtiö vetoaa ensisijaisesti siihen, että vakuutuksenottajana olevan asunto-osuuskunnan osakkaan toimintaa on pidettävä vakuutuksenottajan toimintana. Asunto-osuuskunta muodostuu osakkaistaan. Suojeluohjeet eivät velvoita vain isännöitsijää ja/tai asunto-osuuskunnan hallitusta, vaan ne velvoittavat myös osakkaita. Osakkaat eivät ole vakuutuksenottajaan nähden ulkopuolisia, vaan nimenomaan osakkaat muodostavat asunto-osuuskunnan. Vakuutuksenottajan vastuulla on toimia niin, että suojeluohjeet ovat osakkaiden tiedossa, jotta nämä voivat noudattaa suojeluohjeita. Lisäksi vakuutuksenottajan on itse huolehdittava, että suojeluohjeita noudatetaan.

Vakuutusyhtiö vetoaa vakuutussopimuslain 33 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan säännöksiä suojeluohjeiden noudattamisesta sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta. Tämän lainkohdan perusteella suojeluohjevähennys voidaan tehdä myös silloin, kun huolimattomuus tai laiminlyönti ilmenee niiden henkilöiden toiminnassa, jotka hoitavat suojeluohjeiden alaisia käytännön asioita, ja jotka tosiasiallisesti voivat omalla toiminnallaan joko noudattaa suojeluohjeita tai jättää ne noudattamatta. Vakuutusyhtiö myöntää, että kyseinen säännös ei sovellu esimerkiksi asunto-osakeyhtiöihin tai asunto-osuuskuntiin työsuhteen puuttumisen vuoksi. Yhtiön mielestä säännöksestä kuitenkin ilmenee periaate, jonka mukaan suojeluohjeen soveltamisalaa ei ole tarkoitettu rajata vain yrityksen tai yhteisön hallituksen toimiin, vaan myös käytännön asioita hoitavien henkilöiden laiminlyönti suojeluohjeiden noudattamisessa oikeuttaa vakuutusyhtiön tekemään vakuutuskorvauksesta suojeluohjevähennyksen. Näistä syistä osakkaan huolimatonta toimintaa voidaan vakuutusyhtiön mielestä pitää vakuutuksenottajan huolimattomana toimintana.

Vakuutusyhtiön toissijainen kiistämisperuste

Vakuutusyhtiö vetoaa toissijaisesti vakuutuksenottajan omaan huolimattomuuteen. Vakuutuksenottaja itse ei ole asentanut pesukoneen poistoputkea suojeluohjeen vastaisesti, mutta vastuu suojeluohjeiden noudattamisesta ei rajoitu tähän, vaan vakuutuksenottajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että suojeluohjeita noudatetaan. Asiakas ei ole edes väittänyt, että se olisi tiedottanut osakkaita ja huoneistojen asukkaita suojeluohjeiden noudattamisesta.

Vakuutusyhtiö vetoaa Vakuutuslautakunnan ratkaisuun asiassa VKL 99/12, jossa lautakunta katsoi, että roska-astioiden sijoittamista koskeva suojeluohje on tarkoittanut asunto-osakeyhtiön positiivista toimintavelvoitetta sijoittaa astiat niin, etteivät ne aiheuta vahingon vaaraa. Tapauksessa suojeluohjeen noudattamisvelvollisuuden katsottiin olevan asunto-osakeyhtiöllä, vaikka roska-astia oli ollut ainoastaan asunto-osakeyhtiössä vuokralaisena olleen myymälän käytössä, eikä myymälän henkilökuntaa voi samastaa vakuutuksenottajaan. Yhtiö katsoo tämän ratkaisun vahvistavan käsitystä siitä, ettei vakuutuksenottajana oleva asunto-osakeyhtiö voi välttyä vastuultaan suojeluohjeiden noudattamisessa luovuttamalla vakuutetun omaisuuden toisen haltuun.

Helsingin hovioikeuden asiassa S 14/1772 antamassa ratkaisussa on katsottu, että kiinteistöyhtiö ei ollut voinut vapautua velvoitteistaan vakuutusyhtiötä kohtaan sopimalla vuokrasopimuksessa vuokralaisensa kanssa, että kiinteistön päivittäinen ylläpito ja huolto kuuluvat vuokralaisen vastuulle. Sillä, että vakuutussopimuksessa ei ollut mainittu vuokralaisten ja muiden mahdollisten kiinteistöä käyttävien tahojen informointivelvollisuudesta, ei ollut merkitystä asiassa. Hovioikeus katsoi, että kiinteistöyhtiö oli laiminlyönyt noudattaa suojeluohjetta laiminlyömällä tiedottaa kiinteistön vuokralaisille ja alivuokralaisille suojeluohjeesta. Kiinteistöyhtiö oli myös laiminlyönyt valvoa, että kiinteistöllä toimivat tahot noudattavat suojeluohjetta. Koska suojeluohjeen laiminlyönti oli johtanut vahinkoon ja laiminlyönti oli tapahtunut vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta, vakuutusyhtiö oli oikeutettu korvauksen alentamiseen.

Vakuutusyhtiö katsoo edellä mainittujen ratkaisujen osoittavan, että vakuutuksenottaja ei voi välttyä suojeluohjeiden noudattamista koskevalta vastuultaan luovuttamalla vakuutetun omaisuuden toisen haltuun. Muunlainen tulkinta johtaisi siihen, että suojeluohjeiden merkitys olisi varsin vähäinen asunto-osakeyhtiöiden, asunto-osuuskuntien ja muiden sellaisten vakuutuksenottajien osalta, joihin VSL 33 §:n 3 momentti ei suoraan sovellu. Tämä johtaisi siihen, että riskiensä hallitsemiseksi vakuutusyhtiöt alkaisivat määritellä korotettuja omavastuita tiettyjen riskialttiiden vahinkojen varalta. Vakuutusyhtiö katsoo lopuksi, että suojeluohjeiden sisällöstä tiedottamisen vähäistä suurempi laiminlyönti on johtanut vahingon aiheutumiseen. Tämän vuoksi suojeluohjevähennyksen tekemistä korvauksesta on pidettävä oikeutettuna.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on erimielisyyttä siitä, onko vakuutuksenottajana oleva asunto-osuuskunta laiminlyönyt noudattaa kiinteistövakuutuksen vuotovahinkojen torjuntaa koskevaa suojeluohjetta, jonka mukaan käyttölaitteiden liitäntöjen tulee muun ohessa olla määräysten ja ohjeiden mukaisia ja käyttölaitteiden olla liitettyjä viemäriverkkoon kiinteästi ja hyväksytyillä liitännöillä. Lähemmin tarkasteltuna kyse on myös siitä, voidaanko osapuolten asunto-osuuskunnan osakkaaksi kutsuman asukkaan, joka ilmeisesti on myös asunto-osuuskunnan osuuksien tai osakkeiden omistaja, mahdollisesti suojeluohjeiden vastaista menettelyä pitää osuuskunnan menettelynä tai samastaa asukas osuuskuntaan.

Vakuutusyhtiön toissijaisen kiistämisperusteen kannalta kysymys on siitä, onko vakuutuksenottajan katsottava laiminlyöneen suojeluohjeiden noudattamisen vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta sillä perusteella, että suojeluohjeista ja niiden noudattamisesta ei ole annettu riittävästi tietoa asunto-osuuskunnan osakkaille tai suojeluohjeiden noudattamisesta muutoin riittävästi varmistuttu asunto-osuuskunnan toimesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 3 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön.

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta.

Vakuutussopimuslain 31 §:n (Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 33 §:n (Samastaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön:

1) joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta;

2) joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai

3) joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Osuuskuntalain 2 §:n (Oikeushenkilöllisyys ja jäsenen rajoitettu vastuu) mukaan osuuskunta on jäsenistään erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä.

Jäsenet ja muut osuuksien ja osakkeiden omistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan velvoitteista. Säännöissä voi kuitenkin määrätä jäsenen velvollisuudesta ottaa useita osuuksia ja osakkeita siten kuin 9 luvussa säädetään sekä jäsenen ja muun osuuden ja osakkeen omistajan velvollisuudesta suorittaa ylimääräisiä maksuja osuuskunnalle ja jäsenen lisämaksuvelvollisuudesta siten kuin 13 ja 14 luvussa säädetään.

Vakuutusehtojen kohdan 8.5 (Vuotovahinkojen torjunta) alakohdan ”Asuinrakennuksen käyttölaitteet” mukaan käyttölaitteiden liitäntöjen tulee olla valmistajan tai myyjän sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia. Lisäksi käyttölaitteiden tulee olla liitetty vesi- ja viemäriverkkoon kiinteästi ja hyväksytyillä liitännöillä ja vesijohtoon sulkuventtiilillä. Käyttölaitteita käytettäessä niitä ei saa jättää ilman valvontaa. Käyttölaitteen sulkuventtiilin tulee olla suljettu, kun käyttölaitetta ei käytetä.

Taloyhtiön edustajan tulee tarkastaa käyttölaitteiden liitännät viiden vuoden välein ja yksittäisessä huoneistossa asukkaan vaihtuessa. Liitäntä on varustettava sulkutulpalla, jos käyttölaite poistetaan.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 2.2 (Velvollisuus estää ja rajoittaa vahinkoja) mukaan vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee noudattaa lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa, vakuutuskirjassa tai muutoin vahingon ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi antamia suojeluohjeita on noudatettava.
[…]

Vakuutussopimukseen voidaan lisäksi liittää tuotealuekohtaisia suojeluohjeita.

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee ryhtyä välittömästi suojaus- ja pelastustoimiin sekä muutoinkin kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

Jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä mainitut velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta vähentää tai sitä ei makseta ollenkaan.

Asian arviointi

Tässä tapauksessa kiinteistövakuutuksen vakuutuksenottajana on asunto-osuuskunta, joka omistaa vahingon kohteena olevan rakennuksen. Osapuolet ovat vedonneet puolin ja toisin asunto-osakeyhtiölain määräyksiin asunto-osakeyhtiön osakkaiden ja hallinnon velvollisuuksista ja vastuista.

Osuuskuntalain 2 §:n mukaan osuuskunta on osakkaistaan erillinen oikeushenkilö, jonka jäsenet ja muut osuuksien ja osakkeiden omistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan velvoitteista. Selvitystä vakuutuksenottajana olevan asunto-osuuskunnan säännöistä ja niihin mahdollisesti sisältyvistä asunto-osuuskunnan hallintoelinten ja osuuskunnan jäsenten tai osuuksien ja osakkeiden omistajien tehtäviä koskevista määräyksistä, kuten esimerkiksi asuntojen ja rakenteiden kunnossapitovelvollisuutta koskevista määräyksistä, ei ole esitetty Vakuutuslautakunnalle.

Vakuutussopimuslain pakottavuutta on laajennettu 1.11.2010 voimaan tulleella lain 3 §:n muutoksella. Vakuutussopimuslain esitöiden (hallituksen esitys 63/2009 s. 15) mukaan lainmuutoksen seurauksena pakottavuuden piiriin tulisivat esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt. Koska vakuutuksenottajana on tässä tapauksessa asunto-osuuskunta, joka asunto-osakeyhtiön tapaan omistaa ja hallinnoi rakennuksia, jossa olevia asuntoja osapuolten kirjelmissään osakkaiksi kutsumat osuuskunnan jäsenet pitävät hallinnassaan, pitää lautakunta vakuutussopimuslain säännöksiä esillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottajana olevan asunto-osuuskunnan hyväksi pakottavina. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutusehdoissa ei ole mahdollista määrätä vakuutuksenottajan vahingoksi samastamisesta vakuutussopimuslaissa säädettyä laajemmin.

Vakuutuslautakunta kuitenkin toteaa, että tässä tapauksessa osapuolten vetoamissa vakuutussopimuksen ehdoissa ei ole määräyksiä vakuutussopimuslaissa säädettyä laajemman henkilöpiirin samastamisesta vakuutuksenottajaan ja vakuutettuun. Erimielisyys asiassa koskee sitä, millä tavoin samastamista koskevia säännöksiä ja niihin perustuvia vakuutusehtoja on tässä tapauksessa tulkittava.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asunto-osuuskunnan jäsenien menettelyä heidän asuntojensa hallinnan yhteydessä ei voida sellaisenaan pitää vakuutusyhtiön esittämällä tavalla osuuskunnan menettelynä. Osuuskunta on jäsenistään erillinen oikeushenkilö, jota edustavat yhteisön toimielimet, kuten hallitus ja asunto-osuuskunnan tapauksessa mahdollisesti myös isännöitsijä. Tämän vuoksi asukkaan menettelyä ei sellaisenaan voida arvioida suojeluohjeen laiminlyöntinä.

Vakuutussopimuslain 33 §:n ja vakuutusehtojen mukainen samastaminen tarkoittaa sitä, että kolmannen henkilön teko tai laiminlyönti aiheuttaa samat seuraamukset kuin vakuutetun vastaava teko tai laiminlyönti. Samastamista koskevat säännökset ja niitä vastaavat vakuutusehtojen määräykset merkitsevät poikkeusta siitä vahinkovakuutuksen periaatteesta, jonka mukaan kukin vakuutettu on vastuussa vain omasta menettelystään. Koska kyse on vakuutusyhtiön vastuuta vahingon aiheuttamisen, suojeluohjeiden noudattamisen laiminlyönnin ja pelastamisvelvollisuuden laiminlyönnin tilanteissa rajoittavasta lainkohdasta, samastamisen edellytyksiä on yleisten laintulkintaperiaatteiden mukaan tulkittava suppeasti.

Vakuutuslautakunta katsoo, että asunto-osuuskunnan jäsentä tai osakasta ei voida vakuutussopimuslain 33 §:n 1 momentissa säädettyjen nimenomaisten edellytysten jäädessä täyttymättä samastaa asunto-osuuskuntaan. Myöskään lainkohdan 2 momentissa olevaa määräystä samastamisesta, joka koskee sellaista työ- tai virkasuhteessa vakuutuksenottajaan olevan henkilöä, jonka tehtävänä on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta, ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole mahdollista tulkinnallisesti soveltaa asunto-osuuskunnan jäseneen. Tämän vuoksi tässä tapauksessa osuuskunnan jäsenen asunnossa asunto-osuuskunnan tietämättä tapahtunutta pesukoneen poistoletkun ohjaamista pesualtaaseen ei voida pitää asunto-osuuskuntaan samastettavan henkilön menettelynä, eikä korvauksen alentaminen tällä perusteella ole mahdollista.

Vakuutusyhtiö on vedonnut vielä siihen, että asunto-osuuskunnalla on velvollisuus valvoa riidanalaisen suojeluohjeen noudattamista asunto-osuuskunnan asukkaita informoimalla. Osuuskunnalla on vakuutusyhtiön mukaan tältä osin ollut vakuutuslautakunnan ja hovioikeuden ratkaisuista ilmenevä aktiivinen toimintavelvollisuus tai ainakin ohjeiden noudattamisen valvontavelvollisuus, joita asunto-osuuskunta ei ole osoittanut noudattaneensa.

Vakuutuslautakunta katsoo osapuolten vetoamaan aiempaan käytäntöönsä viitaten, että monet suojeluohjeet, kuten esimerkiksi paloturvallisuussyistä vakuutuksiin otetut roska-astioiden tai jätteiden sijoittelua koskevat määräykset ovat käytännössä sisällöltään sellaisia, että niiden suhteen aktiivinen toiminta- ja valvontavelvollisuus on luontevasti nimenomaan vakuutuksenottajana olevan yhteisön edustajilla, kuten isännöitsijällä tai hallituksella siitä huolimatta, että vakuutuksen kohteena oleva omaisuus on esimerkiksi vuokralaisen hallinnassa. Jos esimeriksi vakuutuksenottajana oleva yhteisö on jättänyt reagoimatta vuokralaisen toimesta tapahtuneeseen roska-astioiden suojeluohjeiden vastaiseen sijoitteluun, joka on tavanomaisella huolellisuudella vakuutuksen kohdetta valvottaessa ollut vakuutuksenottajan havaittavissa, tätä menettelyä on voitu pitää suojeluohjeen laiminlyöntinä.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan suojeluohjeen sisällöstä riippuen vakuutuksenottajalle voi asumisyhteisöissä toisinaan syntyä myös velvollisuus erikseen informoida osakkaita ja asukkaita vakuutuksenottajaa itseään velvoittavien, mutta osakashallinnassa olevien asuntoja koskevina käytännössä asukkaiden toimenpiteiden varassa olevien suojeluohjeiden, kuten käyttölaitteiden kytkentää koskevien määräysten sisällöstä. Mikäli tämä velvollisuus laiminlyödään, tapauskohtaisesti on arvioitava, voidaanko asukkaiden sinänsä vain vakuutuksenottajaa ja vakuutettua velvoittavan suojeluohjeen vastaista menettelyä pitää vakuutuksenottajan näkökulmasta pitää niin todennäköisenä, että suojeluohjeesta tiedottamisen laiminlyönnin kautta tapahtunutta myötävaikuttamista asukkaan suojeluohjeen vastaisen olosuhteen aiheuttaneeseen menettelyyn voidaan tällä perusteella pitää vakuutuksenottajan itsensä suojeluohjeen noudattamista koskevana laiminlyöntinä.

Esillä olevaan tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen (ehtokohta 8.5, 1. kappale) mukaan käyttölaitteiden liitäntöjen tulee olla valmistajan tai myyjän sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia. Lisäksi käyttölaitteiden tulee olla liitetty vesi-ja viemäriverkkoon kiinteästi ja hyväksytyillä liitännöillä ja vesijohtoon sulkuventtiilillä. Ehtokohdan 2. kappaleen mukaan taloyhtiön edustajan tulee tarkastaa käyttölaitteiden liitännät viiden vuoden välein ja yksittäisessä huoneistossa asukkaan vaihtuessa. Liitäntä on varustettava sulkutulpalla, jos käyttölaite poistetaan.

Asiassa on osapuolten välillä riidatonta, että pesukoneen poistoletku on alun perin ollut kytkettynä asianmukaisesti viemäriin. Asiakkaan mukaan osakas on irrottanut poistoletkun viemäriliitännästä, mutta sitä ajankohtaa, jolloin letkun irrottaminen on tapahtunut, ei ole tarkemmin yksilöity.

Vakuutuslautakunta katsoo, että pesukoneen poistoputken irrottamista viemäriliitännästä on pidettävä sinänsä suojeluohjeiden vastaisena menettelynä. Edellä selostetuista syistä sitä, että asunto-osuuskunnan jäsenenä oleva asukas on irrottanut poistoputken, ei kuitenkaan voida pitää vakuutuksenottajana ja vakuutettuna olevan asunto-osuuskunnan menettelynä, eikä asukasta myöskään voida samastaa asunto-osuuskuntaan.

Suojeluohjeen 2. kappaleen mukaan taloyhtiön edustajan tulee tarkastaa käyttölaitteiden liitännät viiden vuoden välein ja yksittäisessä huoneistossa asukkaan vaihtuessa. Suojeluohjeessa on siten paitsi kuvattu käyttölaitteen turvalliset kytkentätavat, myös annettu vakuutuksenottajana vakuutussopimuksessa olevalle taloyhtiölle nimenomainen määräys siitä, missä tilanteissa ja kuinka usein liitännät on taloyhtiön toimesta tarkastettava.

Esillä olevassa tapauksessa jää epäselväksi, milloin pesukone on asunto-osuuskunnan toimesta tai valvonnassa kytketty viemäriin ja milloin liitäntä on asukkaan toimesta irrotettu. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, että asunto-osuuskunnan ei ole osoitettu esillä olevassa tapauksessa menetelleen liitäntöjen tarkastamista asukkaan vaihtuessa tai vähintään viiden vuoden välein koskevan suojeluohjeen vastaisesti.

Suojeluohjeessa on edellä kuvatulla tavalla annettu taloyhtiölle nimenomainen ja yksilöity määräys siitä, millä tavoin ja kuinka usein liitäntöjen asianmukaisuutta tulee valvoa. Sanamuotonsa perusteella suojeluohje voidaan ymmärtää niin, että taloyhtiölle ehdoissa asetetun täsmällisesti määritellyn (viiden vuoden välein ja yksittäisen asukkaan vaihtuessa) tarkastusvelvollisuuden toteuttaminen on suojeluohjeen noudattamisen valvonnan kannalta sellaisenaan riittävä menettelytapa, jonka vakuutusyhtiö on arvioinut riittäväksi toimenpiteeksi esimerkiksi osakkaan toimesta tapahtuvista käyttölaitteiden kytkentöjen muuttamisista tai laitteiden muuton yhteydessä irrottamisista ja kytkemisistä aiheutuvan vuotoriskin torjumiseksi. Suojeluohjeesta ei käy ilmi, että taloyhtiöllä olisi suojeluohjeessa nimenomaisesti kuvattua laajempia velvollisuuksia käyttölaitteiden liitäntöjen valvonnan ja siihen liittyvän asukkaiden ohjeistamisen osalta. Suojeluohjeen arvioinnissa on lautakunnan näkemyksen mukaan otettava huomioon myös se, että käyttölaitteiden liitäntöjen valvonta edellyttää käyntejä asukkaiden asunnoissa, joihin vakuutettuna olevalla asunto-osuuskunnalla ei ole rajoituksetonta pääsyä. Tässä tapauksessa suojeluohjeen sanamuodon perusteella ei näistä syistä perustellusti voida päätyä johtopäätökseen siitä, että suojeluohjeessa selostetun käyttölaitteiden hyväksyttävän asentamistavan ja liitäntöjen asianmukaisuuden valvomista koskevien määräaikojen noudattamisen lisäksi taloyhtiön tulisi vielä erikseen informoida asunto-osuuskunnan jäseniä käyttölaitteen kytkentätavasta, ja kytkentöjen valvomista koskevan suojeluohjeen sisällöstä.

Ottaen huomioon suojeluohjeen sisältö kokonaisuutena Vakuutuslautakunta katsoo, että yksinomaan käyttölaitteiden hyväksyttävästä kytkentätavasta asunto-osuuskunnan jäsenille ilmoittamatta jättämistä ei voida pitää asunto-osuuskunnan viaksi luettavana menettelynä siten, että osuuskunnan voitaisiin tällä perusteella katsoa laiminlyöneen suojeluohjeen noudattamisen ainakaan vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että korvaus tulee tässä tapauksessa maksaa ilman suojeluohjevähennystä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon ilman suojeluohjevähennyksen tekemistä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Rantala
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia