Haku

FINE-008756

Tulosta

Asianumero: FINE-008756 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 24.04.2018

Vesivahinko. Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Kattoikkunan vuoto. Olivatko kattoikkunan raolleen jäämisen seurauksena aiheutuneet vauriot korvattavia?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan talossa pääsi avattavasta kattoikkunasta vettä sisätiloihin. Vahinkotapahtumasta laaditun vaurioarvion mukaan kattoikkuna ei ole kyennyt sulkeutumaan täysin johtuen siitä, että pieni oksa tai muu vieras esine on estänyt sen sulkeutumisen kokonaan. Vaurioarvion mukaan jäljet tästä näkyvät selkeästi ja sen seurauksena vettä on päässyt katto- ja seinärakenteisiin. Tilannetta on seurattu pidemmän ajan eikä ikkunan sulkeutumisen jälkeen vettä ole enää valunut sisätiloihin.

Asiakas haki kotivakuutuksestaan korvausta vahingosta. Vakuutusyhtiö antoi asiasta kielteisen korvauspäätöksen katsoen, että kyseessä ei ole ollut kotivakuutuksen vakuutusehdoissa tarkoitettu vuoto, jossa vettä olisi päässyt rakenteisiin rakennuksen putkistojen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena.

Asiakas haki muutosta vakuutusyhtiön päätökseen ja toimitti vakuutusyhtiöön em. vaurioarvion. Vakuutusyhtiö antoi asiasta uuden kielteisen päätöksen vedoten edelleen siihen, että kyseessä ei ole vakuutusehtojen vuototurvan mukainen korvattava vahinkotapahtuma. Lisäksi vakuutusyhtiö katsoi, että mikäli kattoikkuna ei ole sulkeutunut kokonaan pienen oksan tai muun vieraan esineen vuoksi, ei kyseessä ole vahinkotapahtuma, jossa kattoikkuna olisi rikkoutunut ulkoisesti äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman seurauksena.

Vakuutusyhtiö katsoi, että vuotovahinko on aiheutunut siitä syystä, että asuinrakennuksen ulkopuoliset vedet ovat päässeet kattoikkunan kautta rakennukseen. Kyseessä on vakuutusehtojen rajoitusehdoissa mainittu tilanne, jossa sulamis- tai sadevesi on läpäissyt ulkoapäin perustuksen, ulkoseinän tai vesikaton.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvattavaksi olohuoneen katon ja seinän korjaustyön korjauskustannuksia 5.104 euroa.

Vakuutusyhtiö on toistanut vastineessaan aiemman kantansa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kotivakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.10.2012 alkaen) kohdan 4.3 (Rikkoutumisturva) mukaan vakuutuksesta korvataan välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksesta korvataan myös sähköilmiön (oikosulku, maasulku ja ylijännite) aiheuttama välitön rikkoutuminen. Vakuutuksesta korvataan myös äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetun kiinteistön toimintaa palvelevan LVISA-laitteen tai -tekniikan välitön rikkoutuminen.

Rikkoutumisturvasta ei korvata vahinkoja, jotka olisivat korvattavia seuraavien turvien perusteella:
• paloturva
• tulvaturva
• luonnonilmiöturva
• rikosturva
• vuototurva
• asumisen keskeytysturva
• psykoterapiaturva luonnon katastrofi-, palo- ja rikosvahingoissa
• matkatavaraturva.

Vakuutusehtojen kohdan 4.6 Vuototurva mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVISA-laitteen, -tekniikan tai -putkiston tai niihin kytketyn käyttölaitteen, kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen tai viemärin tukkeutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko. Vuototurvasta korvataan myös hanan auki jäämisestä aiheutunut vahinko, mutta tällöin korvauksesta vähennetään oma, erillinen omavastuu.

Tästä turvasta ei korvata putkea tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, vaan vuodon aiheuttajan rikkoutuminen käsitellään rikkoutumisturvasta.

Vakuutusehtojen kohdan 5 Vakuutusturviin liittyvät rajoitukset mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoja, joissa sulamis- tai sadevesi on läpäissyt ulkoapäin perustuksen, ulkoseinän tai vesikaton.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys kattoikkunasta vuotaneen veden aiheuttamien vaurioiden korvattavuudesta kotivakuutuksesta.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan rikkoutumisturvasta korvataan välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vuototurvasta taas korvataan rakennuksen laitteiden tai putkistojen rikkoutumisen seurauksena syntyneiden vuotojen aiheuttamia vahinkoja.

FINEn näkemyksen mukaan rikkoutumisturvaa koskevassa vakuutusehtokohdassa ei edellytetä vakuutusyhtiön päätöksessään ja vastineessaan mainitsemalla tavalla, että kattoikkuna olisi rikkoutunut ulkoisesti äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman seurauksena. Rikkoutumisturvan vakuutusehtojen mukaan korvataan välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vahingosta käytettävissä olleiden tietojen mukaan sähkötoiminen kattoikkuna on jäänyt auki siksi, että ikkunan väliin mennyt pieni oksa tai muu vieras esine on estänyt sen sulkeutumisen. Asiakkaan toimittaman raportin mukaan ikkunan sulkeutumisen estäneestä vierasesineestä on jäänyt selkeästi havaittavat jäljet. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt asiakkaan kertomusta tai raportissa selostettuja havaintoja vahingon sattumistavasta.

FINE pitää kuvatun kaltaisesta syystä aiheutunutta kattoikkunan raolleen jäämistä äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Tästä on seurannut välittömästi se, että sadevesiä on päässyt sisätiloihin ja aiheuttamaan katolle ja seinille vaurioita. Näin ollen FINE katsoo, että kyseessä on tapahtuma, joka täyttää vakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaisen korvattavan vahinkotapahtuman määritelmän.

Vakuutusyhtiö on vedonnut myös vakuutusehtojen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jossa sulamis- tai sadevesi on läpäissyt ulkoapäin perustuksen, ulkoseinän tai vesikaton. FINEn näkemyksen mukaan tässä tapauksessa ei ole kyse rajoitusehdoissa tarkoitetusta tilanteesta, koska sadevesi ei ole rajoitusehdon sanamuodon mukaisesti läpäissyt vesikattoa, vaan vettä on päässyt sisätiloihin äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman johdosta osin avoimeksi jääneestä kattoikkunasta. Näin ollen rajoitusehto ei FINEn näkemyksen mukaan sovellu tähän tapaukseen.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa vahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia